Vyhláška č. 93/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Čiastka 24/2012
Platnosť od 09.03.2012
Účinnosť od 01.04.2012
Rozhodnutia súdov 4

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 20. februára 2012,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 554 ods. 3, § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) zákona v trestnom konaní, v ktorom

a) bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 60 eur,

b) sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní konania o dohode o vine a treste, je 80 eur,

c) sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní hlavného pojednávania, je 120 eur.

§ 2

(1) Ak bol v trestnom konaní podaný znalecký posudok, paušálna suma trov trestného konania podľa § 1 sa zvyšuje o

a) 150 eur, ak sa pribral jeden znalec,

b) 200 eur, ak sa pribrali dvaja a viacerí znalci.

(2) Paušálna suma trov trestného konania podľa odseku 1 písm. b) sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí znaleckého ústavu alebo inej právnickej osoby, ktorá je špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom alebo špecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku podľa § 147 ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckej činnosti alebo o písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona.

§ 3

Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 556 ods. 1 zákona, ak odsúdený podal celkom bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania, je 200 eur.

§ 4

Výšku zvýšených trov trestného konania na účely uvedené v § 554 ods. 3 zákona, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon riadne predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie sa muselo odročiť, tvorí

a) v prípravnom konaní súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov a tlmočníkov a ostatných účelne vynaložených nákladov,

b) v konaní pred súdom súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov, tlmočníkov a prísediacich a ostatných účelne vynaložených nákladov.

§ 5

Zvýšené trovy trestného konania sa uhrádzajú prevodom z účtu povinného na účet orgánu, ktorý o nich rozhodol, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.

§ 6

Na trovy trestného konania, ktoré sa právoplatne skončilo pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 7

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 620/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania,

2. vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 61/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.


Lucia Žitňanská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.