Vyhláška č. 446/2012 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

Čiastka 107/2012
Platnosť od 29.12.2012
Účinnosť od 01.01.2013
Rozhodnutia súdov 3

446

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 20. decembra 2012,

ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 95 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet evidencie

Evidencia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva (ďalej len „evidencia“), sa vedie oddelene

a) v elektroenergetike za

1. výrobu elektriny,

2. prenos elektriny,

3. distribúciu elektriny,

4. dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi v domácnosti,

5. dodávku nakúpenej elektriny odberateľovi mimo domácnosti,

6. iné činnosti podľa predmetu podnikania,

b) v plynárenstve za

1. výrobu plynu,

2. prepravu plynu,

3. distribúciu plynu,

4. prevádzkovanie zásobníka,

5. dodávku plynu odberateľovi plynu v domácnosti,

6. dodávku plynu odberateľovi plynu mimo domácnosti,

7. iné činnosti podľa predmetu podnikania.

§ 2

Spôsob vedenia evidencie

(1) Vedenie evidencie sa vykonáva podľa pravidiel pre rozvrhovanie nákladov, výnosov, aktív a pasív (ďalej len „pravidlá“) schválených úradom. Ak neboli úradu predložené pravidlá z dôvodu podľa § 16 ods. 6 písm. c) zákona, evidencia nákladov, výnosov, aktív a pasív sa vykonáva podľa účtovných zásad ustanovených osobitným predpisom.1)

(2) Evidencia sa zostavuje za obdobie kalendárneho roka bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka.1)

(3) V evidencii podľa § 3 a 4 sa navzájom nekompenzujú výnosy s nákladmi ani aktíva s pasívami.

(4) Evidencia sa vedie vo väzbe na účtovníctvo

a) výrobcu elektriny, prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a dodávateľa elektriny,

b) výrobcu plynu, prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete, prevádzkovateľa zásobníka a dodávateľa plynu.

(5) Evidencia sa vedie podľa príloh č. 1 až 8, to neplatí pre evidenciu podľa odseku 6.

(6) Evidenciu podľa prílohy č. 9 vedie výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ, ktorý podniká na základe splnenia oznamovacej povinnosti alebo podľa povolenia na podnikanie a

a) v elektroenergetike vyrába elektrinu v objeme do 100 000 MWh za rok alebo

b) v elektroenergetike alebo plynárenstve prevádzkuje distribučnú sústavu alebo distribučnú sieť, v ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, alebo

c) v elektroenergetike dodáva elektrinu odberateľom elektriny v objeme menšom ako 100 000 MWh za rok, alebo

d) v plynárenstve prevádzkuje distribučnú sieť, ktorej počet odberných miest nepresahuje 100 000, a dodáva plyn odberateľom plynu, ktorí sú pripojení k tejto distribučnej sieti.

(7) Na vedenie evidencie sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.1)

§ 3

Vedenie evidencie nákladov a výnosov

(1) Evidencia obsahuje údaje o nákladoch a výnosoch priamo súvisiacich s činnosťou podľa § 2 a nákladoch súvisiacich s viacerými činnosťami. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.

(2) Náklady a výnosy, ktoré priamo súvisia so sledovanou činnosťou u výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa, sa evidujú tak, že každý nákladový a výnosový druh sa eviduje z hľadiska druhu a miesta vzniku v súlade s organizačnými a riadiacimi aktmi výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa.

(3) Náklady súvisiace s viacerými činnosťami sa rozvrhujú na činnosť podľa § 1 v závislosti od organizačného usporiadania výrobcu, prevádzkovateľa alebo dodávateľa v súlade so schválenými pravidlami pre ich rozvrhovanie podľa § 16 ods. 5 zákona.

§ 4

Vedenie evidencie aktív a pasív

(1) Evidencia sa vedie o aktívach a pasívach využívaných výlučne na danú činnosť podľa § 1 a o aktívach a pasívach využívaných na viaceré činnosti. Evidencia sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve a ktoré eviduje spôsobom ustanoveným v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 9.

(2) Aktíva a pasíva využívané výlučne na činnosť podľa § 1 sa vedú vo väzbe na účtovníctvo výrobcu, prevádzkovateľa a dodávateľa. Evidencia aktív a pasív využívaných na viaceré činnosti sa vedie o skutočnostiach, o ktorých účtuje výrobca, prevádzkovateľ a dodávateľ vo svojom účtovníctve podľa schválených pravidiel pre ich rozvrhovanie.

(3) Súčasťou evidencie je aj evidencia majetku, ktorý nespĺňa limit na zaradenie do kategórie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku v súlade s osobitným predpisom.1)

§ 5

Predkladanie výstupov z evidencie

(1) Výstupy z evidencie za sledovaný rok sa s výnimkou subjektu podľa § 2 ods. 6 predkladajú

a) výrobcom elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 1,

b) prevádzkovateľom prenosovej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 2,

c) prevádzkovateľom distribučnej sústavy v rozsahu podľa prílohy č. 3,

d) dodávateľom nakúpenej elektriny v rozsahu podľa prílohy č. 4,

e) prevádzkovateľom prepravnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 5,

f) prevádzkovateľom distribučnej siete v rozsahu podľa prílohy č. 6,

g) výrobcom plynu a prevádzkovateľom zásobníka v rozsahu podľa prílohy č. 7,

h) dodávateľom plynu v rozsahu podľa prílohy č. 8.

(2) Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa § 2 ods. 6 sa predkladajú v rozsahu podľa prílohy č. 9.

(3) Výstupy z evidencie za sledovaný rok podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú úradu písomne a elektronicky do 30. apríla nasledujúceho roka. Ak k tomuto termínu nemá subjekt schválenú účtovnú závierku, pričom schválená účtovná závierka nie je zhodná s predloženými výstupmi z evidencie, predloží subjekt úradu opravené výstupy z evidencie do 15 dní po schválení účtovnej závierky.

(4) Ak regulovaný subjekt, ktorý je oprávnený podnikať v elektroenergetike alebo v plynárenstve, v sledovanom roku nevykonával regulovanú činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto vyhláška, zasiela úradu informáciu o tejto skutočnosti písomne do 30. apríla nasledujúceho roka.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Jozef Holjenčík v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia nákladov výrobcu elektriny

Tabuľka 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia nákladov na prenos elektriny

Tabuľka 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia nákladov na distribúciu elektriny

Tabuľka 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia tržieb za dodávku elektriny

Tabuľka 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia nákladov na prepravu plynu

Tabuľka 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia nákladov na distribúciu plynu

Tabuľka 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia prevádzkových aktív na výrobu a uskladňovanie plynu

Tabuľka 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia tržieb za dodávku plynu

Tabuľka 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 446/2012 Z. z.

Evidencia o množstve vyrobenej elektriny a nákladoch na výrobu elektriny

Tabuľka 09

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.