Zákon č. 439/2012 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 30/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 106/2012
Platnosť od 28.12.2012
Účinnosť od 01.03.2019

439

ZÁKON

z 5. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z. a zákona č. 351/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 59 písm. a) prvom bode sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „40 eur“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 60 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

„Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)na stavby na bývanie
 1.na stavbu rodinného domu ..... 50 eur
 2.na stavbu bytového domu .....200 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
 1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....25 eur
 2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
 1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur
 2.bytových domov ..... 100 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....30 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská ..... 50 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....50 eur
f)na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 do 50 000 eur vrátane .....100 eur
 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....200 eur
 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....400 eur
 nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....600 eur
 nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....800 eur
 nad 10 000 000 eur .....1 000 eur
h)na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 60a písmená a) až g) znejú:

„a)Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
 1.právnickú osobu .....100 eur
 2.fyzickú osobu .....30 eur
b)Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....
 1.právnickú osobu .....50 eur
 2.fyzickú osobu .....20 eur
c)Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
 1.právnickú osobu .....30 eur
 2.fyzickú osobu .....10 eur
d)Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....80 eur
e)Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....10 eur
f)Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....30 eur
g)Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.

4. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „o vydanie stavebného povolenia“.

5. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) druhý bod znie:

„2.na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
 právnickú osobu .....50 eur 
 fyzickú osobu .....20 eur“.

6. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) štvrtý bod znie:

„4.terénnych úprav pre
 právnickú osobu .....100 eur 
 fyzickú osobu ..... 20 eur“.

7. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 62a vrátane oslobodenia a poznámok znie:

„Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
 1.rodinný dom .....35 eur
 2.bytový dom .....120 eur
b)na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
 1.ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .....25 eur
 2.ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....50 eur
c)na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
 1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....25 eur
 2.bytových domov .....50 eur
d)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská .....20 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....20 eur
e)na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
 1.garáže s jedným alebo dvoma miestami .....30 eur
 2.na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....30 eur
 3.na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....30 eur
 4.na spevnené plochy a parkoviská .....30 eur
 5.na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....30 eur
 f)na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....20 eur
g)na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
 do 50 000 eur vrátane .....60 eur
 nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....120 eur
 nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....250 eur
 nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....400 eur
 nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....530 eur
 nad 10 000 000 eur .....660 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

8. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava v položke 80 časť „Oslobodenie“ znie: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.“.

9. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) siedmom bode sa suma „33 193,50 eura“ nahrádza sumou „6 700 eur“.

10. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) deviatom a desiatom bode sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „1 350 eur“.

11. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 140 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie 100 eur.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.