Vyhláška č. 410/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Čiastka 100/2012
Platnosť od 20.12.2012
Účinnosť od 15.03.2021
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 1

410

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. novembra 2012,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet vyhlášky

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje“), stredné zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stredné zdroje“) a malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „malé zdroje“), ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny,

b) vymedzenie a členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia“),

c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,

d) emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátene výnimiek z nich,

e) podmienky uplatňovania prechodných opatrení,

f) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

Spoločné ustanovenia

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) odpadovým plynom plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do okolitého ovzdušia (ďalej len „ovzdušie“) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad technologickým potrubím, výduchom, komínom alebo vypúšťaný zo zariadenia na obmedzovanie emisií okrem emisií z bezpečnostno-poistných odvodov, ak nie je ďalej ustanovené inak,

b) fugitívnymi emisiami

1. emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov alebo z pracovných priestorov, odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou,

2. emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa § 4 písm. d), ktoré sa dostávajú do ovzdušia inak ako v emisiách odpadových plynov, zahŕňajú sa sem emisie cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou, ako aj emisie do pôdy, vody a emisie zo zvyškov organických rozpúšťadiel vo výrobkoch, ak v prílohe č. 6 štvrtej časti nie je ustanovené inak,

c) celkovými emisiami znečisťujúcej látky súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií znečisťujúcej látky,

d) riadenými podmienkami prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie,

e) komínom objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových plynov do ovzdušia,

f) nábehom a odstavovaním úkony, ktoré sú pre

1. spaľovacie zariadenia podľa § 4 písm. a) ustanovené v § 18 ods. 5 písm. b), a

2. ostatné zariadenia úkony, ktorými sa činnosti, zariadenia alebo nádrže uvádzajú do chodu alebo do stavu nečinnosti alebo do chodu naprázdno, alebo z chodu naprázdno; za nábeh a odstavovanie sa nepovažujú pravidelne oscilujúce fázy, predohrev, ohrev, chladenie a ostatné obdobné technologické činnosti, ak ide o diskontinuálnu technológiu s charakterom várky alebo vsádzky,

g) prevádzkovými hodinami čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je zariadenie alebo jeho časť v prevádzke a vypúšťa emisie do ovzdušia okrem nábehu a odstavovania,

h) správnym orgánom orgán príslušný na vydanie

1. súhlasu podľa § 17 ods. 1 a § 18 zákona (ďalej len „súhlas“),

2. rozhodnutia podľa § 31 ods. 2 zákona a ak ide o spaľovanie odpadu podľa § 18 ods. 9 zákona (ďalej len „rozhodnutie“),

3. integrovaného povolenia, ak daný zdroj je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „integrované povolenie“),

i) povolením

1. stavebné povolenie,

2. integrované povolenie,

3. súhlas na inštaláciu technologických celkov podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona, ak ide o zdroj, ktorý nepodlieha stavebnému povoleniu,

j) menovitou kapacitou kapacita uvedená v projektovej dokumentácii, určená a zaručená výrobcom alebo dodávateľom, ktorú možno dosiahnuť pri trvalej prevádzke za určených podmienok a ktorá je uvedená v súhlase, integrovanom povolení, rozhodnutí alebo v projektovej dokumentácii schválenej v povoľovacom konaní,

k) štandardnými stavovými podmienkami – teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.

§ 3

Členenie stacionárnych zdrojov

(1) Prahové kapacity pre začlenenie stacionárneho zdroja ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia a kategorizácia stacionárnych zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Ak ten istý prevádzkovateľ v rámci jedného funkčného a priestorového celku prevádzkuje viac technologických liniek alebo výrobných technických jednotiek, ktoré sú zaradené do rovnakej kategórie podľa prílohy č. 1, ich menovité kapacity sa na účely začlenenia stacionárneho zdroja sčítajú.

§ 4

Členenie a vymedzenie zariadení

(1) Na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania sa zariadenia členia a vymedzujú ako

a) spaľovacie zariadenie, ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. p) zákona, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 8 až 18,

b) spaľovňa odpadov,1a) ak ide o zariadenie definované v § 2 písm. h) zákona, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 19 až 23,

c) zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zariadenie definované podľa § 2 písm. i) zákona, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 19 až 23,

d) zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 24 až 29,

e) distribučný sklad benzínu, ak ide o zariadenie na skladovanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa osobitného predpisu,2)

f) čerpacia stanica benzínu, ak ide o zariadenie na čerpanie benzínu, na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa osobitného predpisu,2)

g) technologické zariadenie, ak ide o iné zariadenie, ako je uvedené v písmenách a) až f), na ktoré sa uplatňujú špecifické požiadavky podľa § 30 až 32.

(2) Na vymedzenie zariadenia sa vzťahujú agregačné pravidlá, ak sú pre daný druh zariadenia ustanovené.

(3) Agregačné pravidlo je pravidlo na sčítanie jednotlivých častí a súčastí zdroja na určenie celkovej kapacity zariadenia na uplatnenie emisných limitov.

§ 5

Znečisťujúce látky

(1) Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania a toxické ekvivalenty pre určité znečisťujúce látky, je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Plynnou znečisťujúcou látkou sa rozumie plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.

(3) Tuhou znečisťujúcou látkou sa rozumejú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania.

(4) Ak sú pri odvádzaní odpadových plynov také fyzikálne podmienky tlaku a teploty, pri ktorých sa znečisťujúce látky podľa prílohy č. 2 zaradené v 2. skupine – tuhé anorganické znečisťujúce látky a v 5. skupine – znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom môžu vyskytovať aj v kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve, emisia znečisťujúcej látky je vyjadrená ako súčet tuhých, kvapalných a plynných emisií danej znečisťujúcej látky.

(5) Podrobnosti o špecifikovaní tuhých znečisťujúcich látok a plynných znečisťujúcich látok určujú v poradí štandardné metodiky podľa § 20 ods. 13 zákona alebo iné zodpovedajúce dokumenty v dokumentácii pre zistenie emisie príslušnej znečisťujúcej látky v závislosti od vlastnosti látky a charakteru odpadového plynu, ak v súhlase, v rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak.

§ 6

Uplatňovanie emisných limitov

(1) Všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky (ďalej len „všeobecný emisný limit“) platí pre zariadenie veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja podľa § 4 okrem prípadov, ak

a) množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty všeobecného emisného limitu počas prevádzkového stavu, na ktorý sa vzťahuje,

b) je v § 25 ods. 4 alebo prílohách č. 3 až 7 ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje,

c) je pre danú znečisťujúcu látku a činnosť alebo operáciu ustanovený emisný limit znečisťujúcej látky pre vybrané technológie (ďalej len „špecifický emisný limit“)

d) je určený individuálny emisný limit v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; vyššiu hodnotu emisného limitu ako je ustanovená hodnota všeobecného emisného limitu, môže správny orgán určiť, len ak sa preukáže, že použitím najlepšej dostupnej techniky nemožno všeobecný emisný limit dodržať.

(2) Všeobecné emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohe č. 3 prvej časti.

(3) Špecifický emisný limit platí pre zariadenie

a) veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určený individuálny emisný limit; individuálny emisný limit nesmie byť miernejší ako špecifický emisný limit; výnimku podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona možno povoliť, len ak je takáto možnosť ďalej ustanovená,

b) malého zdroja uvedené v § 9 ods. 5.

(4) Špecifické emisné limity, lehoty a podmienky ich platnosti sú uvedené v prílohách č. 4 až 7.

(5) Ak súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja je zariadenie, ktorého menovitá kapacita je nižšia ako prahová kapacita pre stredný zdroj podľa prílohy č. 1, emisné limity sa pre toto zariadenie neuplatňujú okrem emisného limitu podľa odseku 3 písm. b).

(6) Emisný limit vyjadrený ako

a) hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostná koncentrácia“),

b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky v odpadovom plyne (ďalej len „hmotnostný tok“) alebo

c) tmavosť dymu

platí pre každé miesto odvádzania odpadového plynu zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja do ovzdušia, za ktorým už nedochádza k technologicky riadenému znižovaniu množstva znečisťujúcej látky.

(7) Ak je emisný limit vyjadrený ako

a) hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu (ďalej len „limitný emisný faktor“),

b) emisný stupeň,

c) stupeň odsírenia,

vzťahuje sa na zariadenie alebo stacionárny zdroj, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(8) Množstvo vzduchu alebo inertného plynu privádzané do zariadenia na ochladzovanie odpadových plynov alebo z dôvodu bezpečnosti sa pri hodnotení dodržania emisných limitov podľa § 18, 23, 29, 32 odčítava. Zrieďovanie na účel znižovania koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadových plynoch pre dodržanie emisného limitu nie je prípustné.

(9) Veličiny, ktorými sú vyjadrené emisné limity, a vzťahy na prepočet emisných hodnôt na ustanovené štandardné stavové podmienky a referenčný obsah kyslíka sú uvedené v prílohe č. 8 prvej a druhej časti.

§ 7

Uplatňovanie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

(1) Všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania pre vybrané znečisťujúce látky sú uvedené v prílohe č. 3 druhej časti. Platia pre veľké zdroje, stredné zdroje a v primeranom rozsahu pre malé zdroje.

(2) Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania platné pre vybrané veľké zdroje a stredné zdroje sú uvedené v prílohách č. 4 až 7. Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania platia pre malý zdroj, len ak je tak ustanovené v § 9 ods. 6 alebo § 25 ods. 5.

Spaľovacie zariadenia

§ 8

Základné ustanovenia

(1) Špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenia spaľujúce palivá; neuplatňujú sa pre

a) zariadenia, v ktorých sa spaliny používajú na priamy ohrev, sušenie alebo iné tepelné spracovanie materiálov alebo predmetov (ďalej len „priamy procesný ohrev“),

b) koncové spaľovacie zariadenia určené na čistenie odpadových plynov spaľovaním, ak nie sú prevádzkované ako samostatné spaľovacie zariadenia,

c) zariadenia na regeneráciu katalyzátorov pre katalytické krakovanie,

d) zariadenia na premenu sulfánu na síru,

e) reaktory používané v chemickom priemysle,

f) koksárenské pece,

g) ohrievače vetra – kaupre,

h) technické zariadenia používané na pohon vozidiel, lodí alebo lietadiel,

i) plynové turbíny a zážihové motory používané na morských plošinách,

j) zariadenia, ktoré používajú ako palivo tuhý alebo kvapalný odpad iný ako odpad uvedený v odseku 2 písm. i).

(3) Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, menšie stredné spaľovacie zariadenia a malé spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na

a) spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,

b) spaľovacie zariadenia, ktoré spaľujú výlučne rafinérske palivá alebo rafinérske palivá s inými palivami na výrobu energie v rafinériách minerálnych olejov a plynu,

c) regeneračné kotle v prevádzkach na výrobu celulózy,

d) spaľovacie zariadenia, v ktorých sa spaliny využívajú na priame vykurovanie vnútorných priestorov na zlepšenie podmienok na pracovisku,

e) krematóriá,

f) poľnohospodárske spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 5 MW alebo menším, ktoré ako palivo využívajú výlučne nespracovaný trus hydiny,2aa)

g) spaľovacie zariadenia, ako sú necestné pojazdné stroje podľa osobitného predpisu.2ab)

(3) Špecifické požiadavky ustanovené pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na spaľovacie zariadenia, ktoré sa podľa agregačných pravidiel začleňujú ako veľké spaľovacie zariadenia.

(4) Požiadavky na veľké spaľovacie zariadenia, väčšie stredné spaľovacie zariadenia a menšie stredné spaľovacie zariadenia sa neuplatňujú na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a testovania týkajúce sa týchto zariadení.

(5) Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre spaľovacie zariadenia sa rozumie

a) spaľovacou jednotkou kotol, plynová turbína, stacionárny piestový spaľovací motor, zariadenie na nepriamy procesný ohrev alebo iná technická jednotka, ktorá využíva spaľovanie palív na výrobu tepla alebo inej energie okrem zariadení uvedených v odseku 1 písm. a) až j),

b) plynovou turbínou rotujúci stroj, ktorý premieňa tepelnú energiu na mechanickú prácu; jej hlavnými strojnotechnologickými prvkami sú kompresor, spaľovacia komora, v ktorej sa palivo spaľuje na ohrev pracovného média, a turbína, vrátane plynových turbín s otvoreným cyklom, ako aj kombinovaným cyklom a plynových turbín v režime kombinovanej výroby, a to všetky typy, či už s dodatočným spaľovaním, alebo bez neho,

c) zážihovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Ottovho cyklu, t. j. v ktorom dochádza k zapáleniu palivovej zmesi elektrickou iskrou alebo v prípade dvojpalivových motorov kompresným zapaľovaním,

d) vznetovým motorom spaľovací motor, ktorý pracuje na základe Dieselovho cyklu,t.j. v ktorom sa vstreknuté palivo samovoľne vznecuje vo vzduchu ohriatom kompresným teplom po predchádzajúcom stlačení nad teplotu vznietenia,

e) zariadením na nepriamy procesný ohrev spaľovacie zariadenie využívané na technologický ohrev, ak spalinový prúd je od ďalšej technológie oddelený pevnou teplovýmennou plochou a množstvo a zloženie emisií je závislé len od množstva a zloženia paliva,

f) viacpalivovým spaľovacím zariadením spaľovacie zariadenie, ktoré môže spaľovať súčasne alebo striedavo rôzne palivá, pre ktoré platia rozdielne emisné limity podľa prílohy č. 4 druhej časti prvého bodu,

g) palivom palivo pre spaľovacie zariadenie zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa § 14 ods. 3 zákona, ide o fosílne palivá, palivá vyrobené z fosílnych palív, druhotné palivá,2a) biomasu podľa písmena i), bioplyn a priemyselné plyny,

h) domácim tuhým palivom prirodzene sa vyskytujúce tuhé palivo, ktoré sa spaľuje v oblasti, v ktorej sa ťaží v spaľovacom zariadení špeciálne vybudovanom pre takéto palivo,

i) biomasou produkty pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty pochádzajúce z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, ktoré sa môžu použiť ako palivo na účely zhodnotenia ich energetického obsahu a tento odpad:

1. rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

2. rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania využíva na výrobu energie,

3. vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, ak je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na výrobu energie,

4. korkový odpad,

5. drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, najmä drevný odpad pochádzajúci zo stavebných a búracích prác,

j) bioplynom plynný produkt biologickej fermentácie v anaeróbnych podmienkach,

k) skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi uhľovodíkové plyny zodpovedajúce požiadavkám technických noriem3) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie,

l) zemným plynom naftovým prírodný metán, ktorý neobsahuje viac ako 20 % objemu inertných plynov alebo iných zložiek,

m) súčiniteľom prebytku vzduchu bezrozmerná veličina vyjadrujúca pomer množstva vzduchu v zmesi, ktorá sa vo valci spaľovacieho motora zúčastní spaľovania, a teoretického množstva vzduchu potrebného na dokonalé spálenie množstva paliva obsiahnutého v tejto zmesi; podľa tohto pomeru rozlišujeme spaľovanú zmes ako:

1. stechiometrická zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu = 1,

2. chudobná zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu > 1,

3. bohatá zmes, ak súčiniteľ prebytku vzduchu < 1,

n) plynovým olejom

1. kvapalné palivo získané z ropy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19, alebo

2. kvapalné palivo získané z ropy, z ktorého sa pri teplote 250 °C vydestiluje metódou ASTM D86 menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát,

o) ťažkým vykurovacím olejom

1. kvapalné palivo získané z ropy, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 51 až 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 alebo 2710 20 39, alebo

2. kvapalné palivo získané z ropy, iné ako plynový olej vymedzený v bode 19, ktoré z dôvodu svojho destilačného rozsahu patrí do kategórie ťažkých olejov určených na použitie ako palivo, z ktorého sa pri teplote 250 °C vydestiluje metódou ASTM D86 menej ako 65 % objemu vrátane strát. Ak nemožno vykonať destiláciu pomocou metódy ASTM D86, pokladá sa ropný produkt rovnako za ťažký vykurovací olej,

p) rafinérskym palivom tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál získaný z destilácie a konverzie pri rafinácii ropy vrátane rafinérskeho vykurovacieho plynu, syntéznych plynov, rafinérskych olejov a ropného koksu,

r) motorom zážihový motor, vznetový motor alebo dvojpalivový motor,

s) dvojpalivovým motorom spaľovací motor, ktorý používa vznetové zapaľovanie a pri spaľovaní kvapalných palív pracuje na základe Dieselovho cyklu a pri spaľovaní plynných palív pracuje na základe Ottovho cyklu.

(6) Podľa agregačných pravidiel uvedených v prílohe č. 4 prvej časti sa spaľovacie zariadenia členia na

a) veľké spaľovacie zariadenia,

b) väčšie stredné spaľovacie zariadenia,

c) menšie stredné spaľovacie zariadenia,

d) malé spaľovacie zariadenia.

§ 9

Uplatňovanie emisných limitov a podmienok prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia

(1) Emisné limity vyjadrené ako koncentrácia, hmotnostný tok alebo stupeň odsírenia sa vzťahujú na emisie z každého spoločného komína vo vzťahu k celkovému menovitému tepelnému príkonu spaľovacieho zariadenia.

(2) Celkový menovitý tepelný príkon sa určí podľa agregačných pravidiel uvedených v prílohe č. 4 prvej časti.

(3) Pre viacpalivové spaľovacie zariadenie platia emisné limity určené ako modifikovaný vážený priemer podľa podmienok prílohy č. 4 druhej časti.

(4) Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia sú uvedené v prílohe č. 4 v

a) tretej časti pre veľké spaľovacie zariadenia,

b) štvrtej časti pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia,

c) piatej časti pre spaľovacie zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,3 MW alebo väčším okrem veľkých spaľovacích zariadení; zahŕňa požiadavky na menšie stredné spaľovacie zariadenia, ako aj požiadavky na väčšie stredné spaľovacie zariadenia – jestvujúce zariadenia počas prechodného obdobia do termínov uvedených v § 17 ods. 3,

d) šiestej časti pre malé spaľovacie zariadenia.

(5) Špecifický emisný limit, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania ustanovené v prílohe č. 4 šiestej časti bode 2 platia pre spaľovacie zariadenie, aj ak dané zariadenie je podľa § 3 ods. 1 malým zdrojom alebo jeho časťou.

§ 10

Emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia

(1) Členenie veľkých spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia pre uplatnenie emisných limitov je uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bode 1.

(2) Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3 až 7

a) tabuľkách A1 do 31. decembra 2015 a pre spaľovacie zariadenia, ktoré uplatňujú prechodné opatrenia, počas trvania vymedzeného obdobia, ak nie je § 12 až 14 ustanovené inak,

b) tabuľkách A2 od 1. januára 2016, ak nie je v odseku 6 ustanovené inak.

(3) Pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3 až 7 tabuľkách B.

(4) Ak ide o spaľovanie domáceho paliva a ak vzhľadom na vysoký obsah síry v palive spaľovacie zariadenie nie je schopné plniť emisný limit pre oxid siričitý vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, možno naň uplatniť emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia po predložení technickej správy, ktorou sa preukáže, že zariadenie vzhľadom na povahu paliva nie je schopné plniť emisný limit pre oxid siričitý vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia.

(5) Na jestvujúce zariadenie Z1, ktoré na základe písomného záväzku prevádzkovateľa bolo zaradené do režimu ukončenia prevádzky do 20 000 hodín v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2015, sa emisné limity neuplatňujú. Po vyčerpaní 20 000 h, najneskôr od 1. januára 2016, možno prevádzkovať predmetné spaľovacie zariadenie, len ak spĺňa emisné limity pre nové zariadenia podľa odseku 3.

(6) Veľké spaľovacie zariadenia môžu byť oslobodené od uplatňovania emisných limitov pre vybrané znečisťujúce látky a stupňov odsírenia ustanovených v odseku 2 písm. b) počas vymedzeného obdobia za podmienok ustanovených v § 12 až 14. Takéto prechodné opatrenie možno uplatniť len na celé spaľovacie zariadenie, nie na jednotlivé spaľovacie jednotky.

(7) Pri rozšírení veľkého spaľovacieho zariadenia alebo zariadenia, ktoré sa rozšírením stane veľkým spaľovacím zariadením, platia pre rozšírenú časť zariadenia emisné limity podľa odseku 3 podľa celkového menovitého tepelného príkonu celého spaľovacieho zariadenia.

(8) Ak ide o zmenu veľkého spaľovacieho zariadenia, ktorá môže mať vplyv na životné prostredie a ktorá sa týka časti zariadenia s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, platia pre zmenenú časť emisné limity podľa odseku 3 podľa celkového menovitého tepelného príkonu celého spaľovacieho zariadenia.

§ 11

Obmedzený prevádzkový režim pre veľké spaľovacie zariadenia

(1) Pre veľké spaľovacie zariadenie uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bodoch 3, 4 a 6 alebo jeho časť so samostatným spalinovodom možno uplatňovať emisné limity pre obmedzený prevádzkový režim, ak zariadenie alebo jeho časť so samostatným spalinovodom nie je v prevádzke viac ako

a) 2 000 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa § 10 ods. 2 písm. a), do 31. decembra 2015,

b) 1 500 hodín ročne, ako plávajúci päťročný priemer, ak ide o uplatnenie emisného limitu podľa § 10 ods. 2 písm. b).

(2) Ak sa na časť zariadenia, z ktorej sú vypúšťané odpadové plyny jedným spalinovodom alebo viacerými oddelenými spalinovodmi v spoločnom komíne, uplatňuje obmedzený prevádzkový režim, na túto časť sa vzťahujú emisné limity pre obmedzený prevádzkový režim vo vzťahu k celkovému príkonu spaľovacieho zariadenia a emisie z tejto časti sa monitorujú oddelene.

(3) Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapočítava čas nábehu prvej spaľovacej jednotky, ktorá je v chode, a čas odstavovania poslednej spaľovacej jednotky z chodu. Ak sa obmedzený prevádzkový režim uplatňuje na časť zariadenia, prevádzkové hodiny sa počítajú pre túto časť osobitne.

§ 12

Veľké spaľovacie zariadenia zaradené do prechodného národného programu

(1) Do prechodného národného programu možno na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa zaradiť veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z1 alebo Z2. Do prechodného národného programu nemožno zahrnúť

a) spaľovacie zariadenie v prevádzkovom režime podľa § 10 ods. 5,

b) spaľovacie zariadenie, ktoré si uplatňuje prechodné opatrenie podľa § 13 pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom,

c) spaľovacie zariadenie podľa § 14 určené na dožitie do konca roku 2023,

d) zariadenia v rafinériách spaľujúce nízkovýhrevné plyny zo splyňovania rafinérskych zvyškov alebo zvyšky z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu samostatne alebo s iným palivom.

(2) Prechodný národný program možno uplatniť na emisie jednej znečisťujúcej látky alebo viacerých z týchto znečisťujúcich látok: TZL, SO2, NOx; v prípade plynových turbín na emisie NOx.

(3) Prechodný národný program ustanoví emisný strop ako najvyššie ročné množstvo emisií danej znečisťujúcej látky pre všetky spaľovacie zariadenia, ktoré sú doň zahrnuté, na základe celkového menovitého tepelného príkonu každého zariadenia k 31. decembru 2010, jeho skutočných ročných prevádzkových hodín a používaného paliva, vyjadrené ako priemerná hodnota za posledných desať rokov prevádzky do roku 2010 vrátane, v súlade s požiadavkami osobitného predpisu.4)

(4) Pre znečisťujúcu látku, pre ktorú je spaľovacie zariadenie zaradené do prechodného národného programu, platí v období od 1. januára 2016 do 30. júna 2020

a) individuálny emisný strop, ako limitované množstvo emisií znečisťujúcej látky vypočítané podľa odseku 5, ktoré nesmie byť prekročené v danom roku, a súčasne

b) emisný limit určený v integrovanom povolení platný k 31. decembru 2015, určený podľa § 10 ods. 2 písm. a); ak ide o spaľovacie zariadenie spaľujúce tuhé palivá s menovitým tepelným príkonom vyšším ako 500 MW, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z2, platí emisný limit pre NOx podľa § 10 ods. 2 písm. b).

(5) Individuálny emisný strop sa pre dané spaľovacie zariadenie a znečisťujúcu látku vypočíta takto:

a) na rok 2016 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného podľa § 10 ods. 2 písm. a); pre plynové turbíny zaradené ako jestvujúce zariadenia Z1 alebo Z2 sa na výpočet individuálneho emisného stropu vzťahuje emisný limit platný pre jestvujúce zariadenia zaradené ako Z3,

b) na rok 2019 a na prvý polrok 2020 na základe emisného limitu alebo stupňa odsírenia ustanoveného podľa § 10 ods. 2 písm. b),

c) na roky 2017 a 2018 ako hodnoty zodpovedajúce lineárnemu poklesu individuálnych stropov medzi rokmi 2016 – 2019.

(6) Z dôvodu uzatvorenia spaľovacieho zariadenia alebo skutočnosti, že zariadenie nebude už zodpovedať vymedzeniu veľkého spaľovacieho zariadenia, nemožno zvýšiť individuálne emisné stropy ostatným spaľovacím zariadeniam zahrnutým do prechodného národného programu.

§ 13

Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom pre veľké spaľovacie zariadenia

(1) Pre veľké spaľovacie zariadenie, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenie Z1 alebo Z2, možno od 1. januára 2016 do 31. decembra 2022 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa využívať osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom, ak celkový menovitý tepelný príkon zariadenia nepresahuje 200 MW.

(2) Počas osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom

a) najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo spaľovacieho zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie,

b) platia emisné limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom povolení platné k 31. decembru 2015, určené podľa § 10 ods. 2 písm. a).

§ 14

Osobitný režim pre veľké spaľovacie zariadenia určené na dožitie do 31. decembra 2023

(1) Veľké spaľovacie zariadenie možno prevádzkovať v osobitnom režime na dožitie od 1. januára 2016 najneskôr do 31. decembra 2023 na základe písomného záväzku prevádzkovateľa, že spaľovacie zariadenie nebude v činnosti viac ako

a) 17 500 h do ukončenia prevádzky, ak ide spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa dátumu vydania prvého povolenia zaradené ako jestvujúce zariadenie, alebo

b) 32 000 h do ukončenia prevádzky, ak ide o spaľovacie zariadenie s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 1 500 MW, ktorého prevádzka začala do 31. decembra 1986 a ktoré spaľuje domáce tuhé palivo s výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, s obsahom vlhkosti viac ako 45 % hmotnosti, kombinovaným obsahom vlhkosti a popola viac ako 60 % hmotnosti a obsahom CaO v popole viac ako 10 % hmotnosti.

(2) Do osobitného režimu na dožitie nemožno zaradiť spaľovacie zariadenie, ktoré bolo prevádzkované v režime podľa § 10 ods. 5.

(3) Počas tohto obdobia platia pre dané spaľovacie zariadenie emisné limity určené v integrovanom povolení platné k 31. decembru 2015 určené podľa § 10 ods. 2 písm. a). Ak ide o spaľovacie zariadenie spaľujúce tuhé palivá s celkovým menovitým tepelným príkonom vyšším ako 500 MW, ktoré podľa dátumu vydania prvého povolenia je zaradené ako jestvujúce zariadenia Z2 alebo Z3, platí emisný limit pre NOx podľa § 10 ods. 2 písm. b).

(4) Ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého súčasťou sú dve alebo viac spaľovacích jednotiek, do prevádzkových hodín sa nezapočítava čas nábehu prvej spaľovacej jednotky, ktorá je v chode, a čas odstavovania poslednej spaľovacej jednotky z chodu.

§ 15

Podmienky prevádzkovania počas poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia

(1) Pri výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov podľa § 15 ods. 1 písm. v) zákona:

a) možno prevádzkovať veľké spaľovacie zariadenie najviac 24 hodín; potom treba prevádzku obmedziť, odstaviť alebo prevádzkovať zariadenie s použitím nízkoemisných palív, pričom

b) celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovania nesmie počas žiadneho dvanásťmesačného obdobia presiahnuť 120 hodín.

(2) Odchylne od odseku 1 možno povoliť iný čas prevádzky, ak

a) preváži potreba zabezpečenia dodávky energie alebo

b) by odstavené spaľovacie zariadenie bolo na určitý čas nahradené iným zariadením, ktorého prevádzka by spôsobila celkové zvýšenie emisií.

§ 16

Výnimky počas prerušenia dodávky riadneho paliva

(1) Z dôvodu prerušenia dodávky nízkosírneho paliva pre jeho vážny nedostatok, možno pre spaľovacie zariadenie, ktoré spaľuje palivo s nízkym obsahom síry, povoliť na obmedzený čas, najviac však na šesť mesiacov, vyššie emisie SO2, ako sú ustanovené emisné limity.

(2) Z dôvodu náhleho výpadku dodávky plynu a stavu núdze podľa osobitného predpisu4a) možno pre spaľovacie zariadenie, ktoré spaľuje len plynné palivo, povoliť na obmedzený čas používanie iných palív, ktoré vyžadujú odlučovanie, a povoliť vyššie emisie znečisťujúcich látok ako ustanovené emisné limity, najviac však na desať dní. Tento čas môže byť prekročený, ak z dôvodu potreby prednostnej dodávky energie je nutné spaľovať iné palivo, ktoré si na dodržanie emisných limitov vyžaduje odlučovanie.

§ 17

Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

(1) Členenie väčších stredných spaľovacích zariadení podľa dátumu vydania povolenia na uplatnenie emisných limitov je uvedené v prílohe č. 4 štvrtej časti bode 1.

(2) Emisné limity sa na väčšie stredné spaľovacie zariadenia uplatňujú podľa § 9. Prípady, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,1) tým nie sú dotknuté.

(3) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia platia emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania uvedené

a) v prílohe č. 4 piatej časti pre jestvujúce zariadenia do dátumov uvedených v písmene b),

b) v prílohe č. 4 štvrtej časti bodoch 2 až 4 tabuľkách A pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom

1. väčším ako 5 MW, od 1. januára 2025,

2. 5 MW alebo menším, od 1. januára 2030.

(4) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia platia emisné limity uvedené v prílohe č. 4 štvrtej časti bodoch 2 až 4 tabuľkách B.

§ 17a

Obmedzený prevádzkový režim pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

(1) Do obmedzeného prevádzkového režimu možno zaradiť väčšie stredné spaľovacie zariadenie s prevádzkou do 500 h ročne, pričom, ak ide o

a) jestvujúce zariadenie, prevádzkové hodiny sa počítajú ako päťročný plávajúci priemer,

b) nové zariadenie, prevádzkové hodiny sa počítajú ako trojročný plávajúci priemer.

(2) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením, možno obmedzený prevádzkový režim predĺžiť na 1 000 h ročne v núdzi a za mimoriadnych okolností pre zariadenia používané na výrobu tepla pri výnimočne chladnom počasí.

(3) Na zariadenia v obmedzenom prevádzkovom režime sa emisné limity neuplatňujú, okrem emisného limitu pre TZL pri spaľovaní tuhých palív, vrátane biomasy.

(4) Osobitne sa ustanovuje obmedzený prevádzkový režim pre motory, do ktorého možno zaradiť dieselové motory alebo dvojpalivové motory začlenené ako nové zariadenia s prevádzkou od 500 h do 1500 h ročne. Na zariadenia v tomto prevádzkovom režime platí osobitný emisný limit pre NOx podľa prílohy č. 4 štvrtej časti bodu 4. 2 tabuľky B.

§ 17b

Prechodné opatrenia pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

(1) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW a používa ako hlavné palivo biomasu, možno do 1. januára 2030 uplatniť osobitný emisný limit pre TZL ustanovený v prílohe č. 4 štvrtej časti bode 2.2 tabuľke A, ak predmetné zariadenie je umiestnené v zóne, ktorá spĺňa limitné hodnoty určujúce dobrú kvalitu ovzdušia podľa § 5 zákona. Uplatnenie osobitného emisného limitu nesmie spôsobiť žiadne významné znečistenie ovzdušia a musí byť dosiahnutá vysoká úroveň ochrany životného prostredia ako celku.

(2) Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW a využíva sa na pohon plynovej kompresorovej stanice potrebnej na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnej plynárenskej prepravnej sústavy, možno do 1. januára 2030 uplatniť osobitný emisný limit pre NOx podľa prílohy č. 4 štvrtej časti bodov 3.2 a 4.2 tabuľky A.

§ 17c

Osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia

Pre väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktoré je jestvujúcim zariadením s celkovým menovitým tepelným príkonom väčším ako 5 MW, možno od 1. januára 2025 do 1. januára 2030 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa využívať osobitný režim pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom, ak najmenej 50 % z výroby využiteľného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný priemer sa zo spaľovacieho zariadenia odvádza ako para alebo horúca voda do verejnej siete na diaľkové vykurovanie. Počas využívania osobitného režimu pre centrálne zásobovanie teplom sa na spaľovacie zariadenia uplatňujú emisné limity podľa prílohe č. 4 štvrtej časti bode 2.2 tabuľke A ustanovené pre tento režim.

§ 18

Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre spaľovacie zariadenia

(1) Emisný limit pre spaľovacie zariadenie sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky počas kalendárneho roka vyplynie, že:

a) ak ide o jestvujúce zariadenie pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. b), nové zariadenie, alebo ak ide o spaľovacie zariadenie podľa § 10 ods. 7 a 8 alebo väčšie stredné spaľovacie zariadenie

1. žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

2. žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

3. ak ide o zariadenie zložené výlučne z kotlov spaľujúcich uhlie s menovitými tepelnými príkonmi nižšími ako 50 MW, žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu,

4. najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,

5. žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia,

b) ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z3 pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. a), ak nie je súčasťou zariadenia podľa písmena a),

1. žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

2. najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.

3. žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia,

c) ak ide o jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1 a Z2, pri uplatňovaní emisných limitov podľa § 10 ods. 2 písm. a), ak nie je súčasťou zariadenia podľa písmena a),

1. žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac neprekročí hodnotu emisného limitu,

2. pre SO2 a TZL najmenej 97 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

3. pre NOx najmenej 95 % hodnôt zo všetkých štyridsaťosemhodinových priemerov neprekročí 1,1-násobok hodnoty emisného limitu,

4. žiadna priemerná hodnota za kalendárny mesiac alebo žiadna priemerná hodnota za prevádzkový mesiac nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia.

(2) Emisný limit sa pri oprávnenom diskontinuálnom meraní (ďalej len „diskontinuálne meranie“) alebo technickom výpočte5) považuje za dodržaný, ak

a) žiadna hodnota v každej sérii jednotlivých meraní alebo výsledok technického výpočtu podľa postupu a podmienok schválených v povolení, súhlase alebo rozhodnutí neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) ide o stupeň odsírenia, žiadna jednotlivá hodnota nie je nižšia ako hodnota stupňa odsírenia.

(3) Validované hodinové a denné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných hodinových hodnôt po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v prílohe č. 8 tretej časti.

(4) Pri poruche alebo údržbe automatizovaného meracieho systému možno

a) na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac tri hodinové priemerné hodnoty; priemerná denná hodnota vypočítaná pri vylúčení viac ako troch hodinových priemerných hodnôt sa na účely posudzovania dodržania určeného emisného limitu považuje za neplatnú a

b) z hodnotenia dodržania určeného emisného limitu vylúčiť najviac desať dní za rok; ak počet vylúčených dní prekročí desať dní, na zabezpečenie spoľahlivosti automatizovaného meracieho systému treba uložiť opatrenie na nápravu podľa § 26 ods. 3 písm. k) zákona alebo podľa osobitného predpisu.6)

(5) Dodržanie emisného limitu pre spaľovacie zariadenie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky okrem

a) skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

b) nábehu a odstavovania vymedzeného v tomto rozsahu:

1. ak ide o veľké spaľovacie zariadenia, nábeh a odstavovanie určené v povolení podľa požiadaviek osobitného predpisu,7) ak nie je v prílohe č. 4 tretej časti bode 6.2 uvedené inak,

2. ak ide o väčšie stredné spaľovacie zariadenia, počas celého nábehu a odstavovania, pričom treba zabezpečiť, aby čas nábehu a odstavovania bol čo najkratší,

3. ak ide o ostatné spaľovacie zariadenia, doba nábehu vrátane zmeny paliva alebo zmeny výkonu, najviac však tri hodiny, a doby odstavovania, najviac však 60 minút, ak nie je v prílohe č. 4 štvrtej časti, v platnej dokumentácii, v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení ustanovené alebo určené inak,

c) prípadu, ak ide o plynovú turbínu a emisné limity uvedené v prílohe č. 4 tretej časti bode 6 alebo štvrtej časti bode 4, pri zaťažení nižšom, ako je uvedené, ak v platnej dokumentácii, v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak,

d) funkčnej alebo inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému vyžadujúcej osobitný prevádzkový režim spaľovacieho zariadenia; uvedené sa nezapočítava do času výpadku zariadenia na obmedzovanie emisií podľa písmena f),

e) času, v ktorom nie je prevádzka automatizovaného meracieho systému v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,

f) poruchy alebo výpadku odlučovacieho zariadenia podľa podmienok prevádzkovania zariadenia ustanovenými v § 15,

g) prerušenia dodávky riadneho paliva podľa § 16,

h) času nastavenia na letný/zimný režim prevádzky, ak ide o plynové turbíny, ktoré takéto nastavenie vyžadujú, určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

i) kontrol a skúšok zariadení vykonávaných podľa osobitného predpisu8) alebo po vykonaní opravy spaľovacieho zariadenia,

j) času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určený emisný limit dodržať; uvedené sa nevzťahuje na veľké spaľovacie zariadenia.

Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

§ 19

Základné ustanovenia

(1) Špecifické požiadavky pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenia, ktoré spaľujú alebo spoluspaľujú tuhý alebo kvapalný odpad, vymedzené podľa § 2 písm. j) zákona; neuplatňujú sa pre

a) experimentálne zariadenie používané na výskum, vývoj a testovanie zamerané na zlepšovanie spaľovacieho procesu, ak v nich možno spaľovať odpad v množstve do 50 t/rok,

b) zariadenia, v ktorých sa spaľujú výlučne tieto odpady:

1. odpad uvedený v § 8 ods. 2 písm. i),

2. rádioaktívny odpad,

3. telá mŕtvych zvierat,9)

4. odpad, ktorý pochádza z prieskumu nálezísk ropy a plynu a ich ťažby, ak sa ťažba zabezpečuje z ťažobných ostrovov, kde sa odpad aj spaľuje.

(2) Špecifické požiadavky tejto časti sa neuplatňujú na zariadenia na splyňovanie a pyrolýzu odpadov, ak plyny získané takýmto tepelným spracovaním odpadu sú vyčistené do takej miery, že pred spaľovaním už nie sú odpadom a zodpovedajú požiadavkám na kvalitu palív podľa § 14 ods. 3 zákona, a pri spaľovaní nemôžu spôsobovať vyššie a iné emisie, ako sú ustanovené emisné limity a technické požiadavky pre spaľovanie zemného plynu.

(3) Ak sa pri tepelnom spracovaní odpadu používajú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov zahŕňa proces tepelného spracovania aj proces následného spaľovania.

(4) Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek na spaľovanie odpadu sa rozumie

a) zvyškami všetky kvapalné a tuhé odpady vyprodukované spaľovňou odpadov alebo zariadením na spoluspaľovanie odpadov,

b) zmesovým komunálnym odpadom odpad z domácností alebo komerčný odpad, priemyselný odpad a odpad z organizácií, ktorý je svojou povahou a zložením podobný odpadu z domácností okrem skupín odpadu uvedených pod záhlavím 2001, ktoré sa zbierajú samostatne v mieste pôvodu a ostatného odpadu uvedeného pod záhlavím 2002 podľa osobitného predpisu.10)

§ 20

Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

(1) Členenie spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov podľa dátumu vydania povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v prílohe č. 5 prvej časti.

(2) Špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov sú uvedené v prílohe č. 5 druhej časti.

(3) Pre vybrané kategórie odpadov alebo vybrané tepelné procesy špecifikované v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení možno povoliť iné podmienky prevádzkovania, ako sú uvedené v prílohe č. 5 druhej časti bodoch 3 až 5, v rozsahu, ako je uvedené v prílohe č. 5 druhej časti bode 9.

(4) Pre emisie zo spaľovne odpadov platia špecifické emisné limity uvedené v prílohe č. 5 tretej časti.

(5) Pre emisie zo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov platia emisné limity

a) ustanovené pre vybrané zariadenia a znečisťujúce látky uvedené v prílohe č. 5 štvrtej časti,

b) určené podľa vzťahu, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 štvrtej časti bode 1, ak pre danú znečisťujúcu látku nie je emisný limit ustanovený,

c) určené pre spaľovne odpadov podľa prílohy č. 5 tretej časti, ak sa v zariadení na spoluspaľovanie odpadov

1. získa viac ako 40 % tepla zo spaľovania nebezpečných odpadov11) alebo

2. sa spaľuje neupravený zmesový komunálny odpad.

§ 21

Požiadavky prevádzkovania zariadení na spaľovanie odpadu pri prekročení emisného limitu a pri poruche

(1) Ak v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov dôjde k prekročeniu emisného limitu podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona,

a) odpady sa nesmú ďalej bez prerušenia spaľovať alebo spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny; požiadavka uvedená v prílohe č. 5 druhej časti bode 6 písm. c) tým nie je dotknutá, pričom

b) celkový čas takýchto stavov počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu.

(2) Pri prekročení emisného limitu podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona alebo pri vzniku poruchy podľa § 15 ods. 1 písm. aa) zákona do času, kým zariadenie nebude odstavené, platia emisné limity podľa prílohy č. 5 tretej časti bodu 2.

§ 22

Podstatná zmena spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Podstatnou zmenou sa rozumie tiež zámer spaľovať nebezpečný odpad v spaľovni odpadov alebo v zariadení na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o zdroj, ktorý podlieha integrovanému povoľovaniu,1) a ak sa tam doteraz nebezpečný odpad nespaľoval.

§ 23

Hodnotenie dodržiavania emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

(1) Emisné limity pre spaľovňu odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadna denná priemerná hodnota TZL, SO2, NOx, HCL, HF, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu ustanovenú v prílohe č. 5 tretej časti alebo štvrtej časti alebo vypočítanú podľa prílohy č. 5 štvrtej časti bodu 1,

b) ak ide o polhodinovú priemernú hodnotu a emisné limity v prílohe č. 5 tretej časti,

1. žiadna hodnota emisného limitu za rok neprekročí hodnotu uvedenú v stĺpci A, alebo

2. ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu v stĺpci B,

c) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF za čas odberu vzorky neprekročí pri diskontinuálnom meraní hodnotu emisného limitu ustanovenú v prílohe č. 5 tretej časti alebo štvrtej časti,

d) ak ide o emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v prílohe č. 5 tretej časti,

1. najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a

2. najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín; hodnoty sa merajú počas ľubovoľného plávajúceho 24-hodinového intervalu; v prípade, ak sú splnené prevádzkové podmienky, teplota najmenej 1 100 °C počas najmenej 2 sekúnd, správny orgán môže určiť desaťminútové priemerné hodnoty ako sedemdňový interval,

e) ak ide o emisný limit CO pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov určený alebo vypočítaný podľa prílohy č. 5 štvrtej časti, správny orgán určí hodnotenie dodržania emisného limitu individuálne.

(2) Polhodinové priemerné hodnoty a 10-minútové priemerné hodnoty sa pri kontinuálnom meraní posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstavovania, ak sa nespaľujú žiadne odpady, a okrem prípadov podľa § 32 ods. 5 písm. a), c) a d) po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v prílohe č. 8 tretej časti. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt.

(3) Pre poruchu alebo údržbu automatizovaného meracieho systému možno

a) na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac päť polhodinových priemerných hodnôt v niektorom dni a

b) z hodnôt použitých na ročné hodnotenie z tohto dôvodu vylúčiť najviac desať denných priemerných hodnôt.

(4) Priemerné hodnoty za čas odberu vzorky alebo priemerné hodnoty, ak ide o periodické merania znečisťujúcich látok HF, HCl a SO2, sa zisťujú podľa požiadaviek osobitného predpisu12) a podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovaným povolením.

(5) Pre hodnotenie dodržania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania platí § 32 ods. 2 a 4.

Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

§ 24

Základné ustanovenia

(1) Špecifické požiadavky ustanovené v tejto časti sa uplatňujú na zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá. Zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá sa vymedzuje ako súhrn všetkých častí a súčastí zdroja, v ktorých sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v zozname podľa prílohy č. 6 prvej časti vrátane všetkých pridružených činností, ktoré technicky súvisia s činnosťami vykonávanými na určenom mieste a ktoré môžu mať vplyv na emisie.

(2) Na účely uplatňovania špecifických požiadaviek pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá sa rozumie

a) organickým rozpúšťadlom prchavá organická zlúčenina, ktorá sa používa

1. na rozpúšťanie surovín, výrobkov alebo odpadových látok, samostatne alebo v kombinácii s inými činidlami bez toho, že by prechádzala chemickou zmenou,

2. ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie znečisťujúcich látok,

3. ako rozpúšťadlo,

4. ako disperzné médium,

5. ako prostriedok na úpravu viskozity,

6. ako prostriedok na úpravu povrchového napätia,

7. ako zmäkčovadlo alebo

8. ako konzervačný prostriedok,

b) prchavou organickou zlúčeninou organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu,

c) zmesou zmes vymedzená podľa osobitného predpisu,13)

d) spotrebou organických rozpúšťadiel celkový vstup organických rozpúšťadiel do zariadenia za kalendárny rok alebo za iné dvanásťmesačné obdobie znížený o všetky prchavé organické zlúčeniny, ktoré sú zhodnotené na účely opätovného použitia,

e) vstupom celkové množstvo organických rozpúšťadiel a ich množstvo v zmesiach, ktoré sa použijú pri danej činnosti vrátane organických rozpúšťadiel recyklovaných vnútri alebo mimo zariadenia, ktoré sa započítavajú vždy, keď sú použité pri vykonávaní danej činnosti,

f) opätovným použitím organických rozpúšťadiel použitie zhodnotených organických rozpúšťadiel zo zariadenia na akékoľvek technické alebo komerčné použitie vrátane ich použitia ako paliva okrem ich definitívneho zneškodnenia ako odpadu,

g) menovitou kapacitou činnosti projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel pre konkrétnu činnosť vrátane množstva organických rozpúšťadiel, ktoré sa používajú na čistenie nástrojov a vybavenia zariadenia a množstva organických rozpúšťadiel, ktoré sú súčasťou zmesí určených na použitie pre danú činnosť, napr. tlačiarenských farieb, náterových látok alebo lepidiel,

h) emisným limitom pre fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných organických rozpúšťadiel uvedený v percentách,

i) emisným limitom pre celkové emisie prchavých organických zlúčenín podiel hmotnosti celkových emisií organických rozpúšťadiel a určenej vzťahovej veličiny, napríklad vstupy organického rozpúšťadla,

j) tlačiarenskou farbou zmes vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a ich zmesí, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na ich riadne použitie, ktorá sa používa pri tlačiarenskej činnosti na vytlačenie textu alebo obrázkov na daný povrch,

k) náterovou látkou je náterová látka vymedzená osobitným predpisom,14)

l) lakom priesvitná náterová látka,

m) lepidlom adhezívna zmes, ktorá sa používa na zlepenie jednotlivých častí výrobku, vrátane všetkých organických rozpúšťadiel a zmesí, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na ich riadne použitie,

n) kreozotom zmes fenolov a krezolov získaných pri spracovaní čiernouhoľného a drevného dechtu.

§ 25

Uplatňovanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a riadenie emisií

(1) Členenie zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa dátumu vydania povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v prílohe č. 6 druhej časti.

(2) Ak menovitá kapacita zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá pre konkrétnu činnosť dosiahne alebo prekročí prahovú spotrebu rozpúšťadiel, ktorá je uvedená v prílohe č. 6 štvrtej časti, a nie je tam ustanovené inak, pre emisie prchavých organických zlúčenín platia

a) emisné limity pre odpadové plyny a emisné limity pre fugitívne emisie alebo emisné limity pre celkové emisie ustanovené v prílohe č. 6 štvrtej časti pre jednotlivé činnosti v závislosti od prahovej spotreby rozpúšťadla alebo

b) požiadavky schváleného redukčného plánu určené tak, aby sa dosiahlo rovnocenné zníženie emisií ako pri uplatňovaní emisných limitov podľa písmena a).

(3) Ak ide o emisie z koncových oxidačných zariadení na čistenie odpadových plynov, pre činnosti podľa odseku 2 platia špecifické emisné limity pre odpadové plyny, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 7 druhej časti písm. F bode 7; uplatnenie špecifických emisných limitov uvedených v prílohe č. 6 tretej časti pre prchavé organické látky podľa § 26 ods. 1 písm. a) a uplatňovanie špecifických emisných limitov uvedených v prílohe č. 6 štvrtej časti pre fugitívne emisie a celkové emisie tým nie je dotknuté.

(4) Ak ide o zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré je stredným zdrojom, pričom jeho menovitá kapacita pre konkrétnu činnosť je nižšia ako najnižšia prahová spotreba rozpúšťadla pre danú činnosť, ktorá je uvedená v prílohe č. 6 štvrtej časti,

a) ak ide o činnosť IVa, IVb, IVc, Vc a XIV podľa prílohy č. 6 prvej časti, platia špecifické požiadavky uvedené v prílohe č. 6 štvrtej časti v bodoch 4.3, 5.3 a 14.2,

b) v ostatných prípadoch emisný limit TOC v odpadovom plyne a emisné limity VOC pre fugitívne emisie a celkové emisie sa neustanovujú, neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity; ak ide o riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia, správny orgán určí emisný limit individuálne.

(5) Ak ide o nanášanie náterov na špecifické účely podľa osobitného predpisu,15) pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá platia špecifické požiadavky pre danú činnosť podľa prílohy č. 6 štvrtej časti v bodoch 4.3 písm. a), 5.3 a 14.2 písm. a) aj v prípade, ak dané zariadenie je podľa členenia v § 3 ods. 1 malým zdrojom alebo jeho časťou.

(6) Odchylne od odseku 2 písm. a) možno povoliť výnimku z uplatňovania emisných limitov pre fugitívne emisie, ak ich nemožno dosiahnuť s ohľadom na technické a ekonomické možnosti a preukáže sa, že pri danom zariadení bola použitá najlepšia dostupná technika a nevznikne významné riziko ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia.

(7) Pre činnosti, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, možno povoliť výnimku z požiadaviek odseku 2 písm. a) a b), ak je takáto možnosť uvedená v prílohe č. 6 štvrtej časti bode 4 s ohľadom na technické a ekonomické možnosti a preukáže sa, že bola použitá najlepšia dostupná technika a požadované zníženie emisií nemožno dosiahnuť ani plnením redukčného plánu.

(8) Požiadavky na vypracovanie redukčného plánu sú uvedené v prílohe č. 6 piatej časti.

(9) Počas nábehu a odstavovania treba prijať všetky vhodné opatrenia na znižovanie emisií.

(10) Zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá treba prevádzkovať v súlade so zásadami správnej prevádzkovej praxe. Správnou prevádzkovou praxou je súbor opatrení a postupov na optimalizáciu prevádzky zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá s cieľom obmedziť najmä fugitívne emisie prchavých organických zlúčenín v súlade so súčasným stavom techniky.

§ 26

Používanie prchavých organických látok s označením rizika

(1) Látky alebo zmesi s označením rizika, ak sa používajú v zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá, sa členia na

a) látky alebo zmesi, ktorých obsah prchavých organických zlúčenín je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu podľa osobitného predpisu,16) a ktorým je priradené alebo ktoré treba označiť

1. výstražným upozornením H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo

2. rizikovou vetou R45, R46, R49, R60 alebo R61,

b) halogénované prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi, ktorým je priradené alebo ktoré treba označiť podľa osobitného predpisu,16)

1. výstražným upozornením H341 alebo H351 alebo

2. rizikovou vetou R40 alebo R68.

(2) Látky a zmesi podľa odseku 1 písm. a) treba čo najskôr a v rozsahu, ako je to možné, nahradiť menej škodlivými látkami alebo menej škodlivými zmesami. Pri výbere náhrad sa prihliada na možnosti najlepších dostupných techník a odporúčania Európskej komisie zverejnené na webovom sídle.17)

(3) Pre emisie prchavých organických zlúčenín podľa odseku 1 zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá zaradených ako veľké zdroje alebo stredné zdroje platia špecifické emisné limity a špecifické podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 6 tretej časti; uplatňujú sa nezávisle od požiadaviek ustanovených podľa § 25 ods. 2 až 4, ak nie je ďalej uvedené inak.

§ 27

Podstatná zmena zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá

(1) Podstatnou zmenou sa rozumie zvýšenie priemernej dennej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel v zariadení, ak sa emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá počas prevádzky pri plánovanej kapacite, okrem nábehu, odstavovania a údržby zariadenia, zvýšia viac ako o

a) 25 %, ak ide o zariadenie, v ktorom sa vykonáva

1. činnosť Ia, Ic, Id, Ie, If, Ig, IIa, IIb, IVa, IVb, IVc, VIII, X uvedená v prílohe č. 6 prvej časti, ktorá zodpovedá prahovej spotrebe rozpúšťadla označenej písmenom „Z“ v prílohe č. 6 štvrtej časti alebo

2. iná činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadla menšou ako 10 t/rok,

b) 10 % pre všetky ostatné zariadenia.

(2) Ak sa na jestvujúcom zariadení alebo jeho časti vykoná podstatná zmena alebo zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá prvýkrát po vykonaní podstatnej zmeny dosiahne alebo prekročí prahovú kapacitu pre uplatnenie špecifických emisných limitov, časť zariadenia, ktorá prešla podstatnou zmenou, sa považuje za nové zariadenie alebo za jestvujúce zariadenie podľa toho, či celkové emisie celého zariadenia neprevyšujú tie, ktoré by platili, ak by sa táto časť zariadenia považovala za nové zariadenie.

§ 28

Bilancia organických rozpúšťadiel

(1) Množstvo vypustených prchavých organických zlúčenín sa preukazuje ročne na základe bilancie organických rozpúšťadiel za uplynulý rok (ďalej len „ročná bilancia rozpúšťadiel“).

(2) Postup vypracovania ročnej bilancie rozpúšťadiel je uvedený v prílohe č. 6 šiestej časti.

§ 29

Hodnotenie dodržiavania emisných limitov pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

(1) Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

a) žiadna priemerná hodnota za 24 hodín prevádzky zariadenia alebo činnosti okrem nábehu, odstavovania a údržby neprekročí hodnotu emisného limitu; priemerom za 24 hodín sa rozumie aritmetický priemer všetkých platných nameraných hodnôt počas 24 hodín normálnej prevádzky,

b) žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

(2) Emisný limit pre prchavé organické zlúčeniny v odpadovom plyne sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak sú súčasne splnené tieto požiadavky:

a) aritmetický priemer všetkých nameraných hodnôt v danej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna hodinová priemerná hodnota neprekročí 1,5-násobok hodnoty emisného limitu.

(3) Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky a znečisťujúce látky iné ako prchavé organické zlúčeniny sa považuje za dodržaný, ak sú splnené požiadavky podľa § 32 ods. 4 pre technologické zariadenia.

(4) Emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny v odpadových plynoch sa preukazujú

a) pre súčet hmotnostných koncentrácií jednotlivých organických zlúčenín, ak ide o emisné limity pre znečisťujúce látky zaradené podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),

b) pre hmotnosť prchavých organických zlúčenín vyjadrenú ako celkový organický uhlík v ostatných prípadoch.

(5) Dodržanie emisných limitov pre fugitívne emisie, emisných limitov pre celkové emisie a plnenie redukčného plánu sa preukazuje na základe ročnej bilancie rozpúšťadiel uvedenej v prílohe č. 6 šiestej časti bode 4.

(6) Redukčný plán je splnený, keď skutočné množstvo celkových emisií zistené ročnou bilanciou rozpúšťadiel je menšie alebo sa rovná hodnote cieľových emisií.

(7) V zariadení, v ktorom sa vykonávajú dve činnosti a viac činností, z ktorých každá prevyšuje prahové hodnoty uvedené v prílohe č. 6 štvrtej časti, sa dodržanie emisných limitov hodnotí, ak ide o

a) prchavé organické zlúčeniny podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) pre jednotlivé činnosti samostatne,

b) ostatné organické zlúčeniny

1. splnenie emisných limitov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) pre jednotlivé činnosti samostatne, alebo

2. spoločne, aby celkové emisie neprekročili množstvo emisií, ktoré by zodpovedalo podmienke ustanovenej v písmene b) prvom bode.

(8) Na hodnotenie plnenia požiadaviek podľa odseku 7 písm. b) druhého bodu sa vykonáva ročná bilancia rozpúšťadiel pre každú činnosť a výsledný údaj sa porovnáva s celkovými emisiami, ktoré zodpovedajú splneniu emisných limitov pre každú činnosť osobitne.

(9) Dodržanie emisného limitu pre odpadové plyny, fugitívne emisie a celkové emisie sa hodnotí počas skutočnej prevádzky zariadenia okrem

a) skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

b) doby, ak ide o emisný limit vyjadrený ako koncentrácia, vymedzenej pre daný stav:

1. nábeh a odstavovanie zariadenia alebo jeho časti podľa platnej dokumentácie, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak,

2. funkčná a iná skúška automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia,

3. údržba automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania.

Technologické zariadenia

§ 30

Členenie technologických zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov

(1) Členenie technologických zariadení podľa dátumu vydaného povolenia pre uplatňovanie emisných limitov je uvedené v prílohe č. 7 prvej časti.

(2) Špecifické emisné limity, špecifické technické požiadavky a špecifické podmienky prevádzkovania pre technologické zariadenia sú uvedené v prílohe č. 7 druhej časti.

§ 31

Podstatná zmena technologického zariadenia

Na technologické zariadenie začlenené ako jestvujúce zariadenie, ktoré prešlo podstatnou zmenou ustanovenou v § 14 ods. 1 zákona, platia emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania ustanovené pre nové zariadenia, ak

a) odpadový plyn z tohto technologického zariadenia nie je napojený na spoločné čistiace zariadenie s inými jestvujúcimi časťami zdroja alebo

b) podiel výrobnej kapacity zmenených častí zdroja je 50 % a viac z celkovej kapacity napojenej na spoločné čistiace zariadenie alebo spoločný organizovaný odvod.

§ 32

Hodnotenie dodržiavania emisných limitov technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania pre technologické zariadenia

(1) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, hmotnostný tok a tmavosť dymu sa pri kontinuálnom meraní, ak v prílohe č. 7 nie je uvedené inak, považuje za dodržaný, ak súčasne

a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,

b) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí 1,2-násobok hodnoty emisného limitu.

(2) Emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo technická požiadavka a podmienka prevádzkovania sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu alebo technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania.

(3) Validované priemerné hodnoty podľa odseku 1 písm. a) až c) sa určia z platných polhodinových priemerných hodnôt po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v prílohe č. 8 tretej časti.

(4) Emisný limit, technická požiadavka alebo podmienka prevádzkovania sa pri diskontinuálnom meraní a pri technickom výpočte považujú za dodržané, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu

a) neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota,

b) nie je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia hodnota,

c) nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt,

ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak.

(5) Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa hodnotí počas skutočnej prevádzky technologického zariadenia okrem

a) skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení,

b) nábehu, zmeny výrobno-prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou, ak v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení nie je určené inak,

c) funkčnej a inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia,

d) údržby automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy; uvedené sa nevzťahuje na diskontinuálne merania,

e) iného času určeného v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení, ak vzhľadom na danosti technologického procesu nemožno určené emisné limity, podmienky prevádzkovania a technické požiadavky dodržať.

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok

§ 33

Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší sú uvedené v prílohe č. 9.


Záverečné ustanovenia

§ 34

Prechodné ustanovenie

(1) Zmeny v začlenení a kategorizácii zdroja a zariadení sa uplatňujú od 1. januára 2013.

(2) Ustanovenia o nových zariadeniach sa vzťahujú na jestvujúce zariadenia od 1. januára 2016, ak ide o zariadenia

a) začlenené ako technologické zariadenia pre uplatnenie príloh č. 2, 3 a 7,

b) iné ako technologické zariadenia len pre uplatnenie príloh č. 2 a 3.

v ostaných prípadoch sa toto ustanovenie neuplatňuje.

(3) Ustanovenie § 10 ods. 4 sa na veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia vzťahuje od 1. januára 2016.

(4) Pre zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými procesmi, ktoré boli povolené do 31. decembra 2012, sa požiadavky ustanovené pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vzťahujú od 1. januára 2016; dovtedy pre tieto zariadenia platia požiadavky vrátane emisných limitov tak, ako boli ustanovené v súhlase, rozhodnutí alebo integrovaným povolením.

(5) Ustanovenie § 26 ods. 1 písm. a) druhý bod a písm. b) druhý bod platí do 1. júna 2015.

§ 34a

Záverečné ustanovenie k úprave účinnej od 19. decembra 2017

Tento predpis bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.27c)

§ 35

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,

2. vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 358/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a monitorovanie ich emisií.

§ 36

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 10.

§ 37

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013.


Peter Žiga v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ČLENENIE A KATEGORIZÁCIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV

Číslo kategórieNázov kategóriePrahová kapacita
1 veľký zdroj2 stredný zdroj
1PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW≥ 50≥ 0,3
1.2Triedenie a úprava uhlia, briketárne s projektovaným výkonom v t/h≥ 30> 0
1.3Výroba koksu> 0-
1.4Zariadenia na splyňovanie alebo skvapalňovanie palív s celkovým menovitým tepelným príkonom v MW
a) uhlia
b) iných palív okrem zariadení na výrobu bioplynu a na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi podľa bodu 5.7
> 0
≥ 20
-
> 0,3
1.5Výroba bioplynu s projektovanou výrobnou kapacitou: množstvo spracovanej suroviny alebo bioodpadu v t/d≥ 100≥ 1
2VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV
2.1Úprava, praženie, spekanie rúd železných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave> 0-
2.2Výroba surového železa vo vysokých peciach s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h> 2,5> 0
2.3Výroba ocele, napríklad konvertory, Siemens-Martinské pece, dvojnistejové tandemové pece, elektrické pece, März-Böhlerove pece, s projektovanou výrobnou kapacitou v t/h> 2,5> 0
2.4Zlievarne železných kovov - výroba liatiny a liatinových výrobkov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d> 20≥ 1
2.5Hutnícka druhovýroba a spracovanie kovov, napríklad valcovne, lisovne, kováčovne, drôtovne, kaliace pece a iné prevádzky tepelného spracovania:
a) valcovne s projektovanou výrobou surovej ocele v t/h
b) kováčske dielne s projektovanou spotrebou tepelnej energie
– > 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo
– ≤ 20 MW a projektovaným výkonom kladív v kJ na jedno kladivo
c) lisovne a tepelné spracovanie neželezných kovov s projektovanou výrobou v t/h
> 20
> 50


> 0

≥ 1
≥ 1
≥ 1
2.6Úprava rúd neželezných kovov a manipulácia s týmito materiálmi v práškovom stave> 0-
2.7Výroba neželezných kovov a ich zliatin navzájom a s ferozliatinami z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom> 0-
2.8Tavenie neželezných kovov vrátane zlievania zliatin, pretavovania a rafinácie kovového šrotu s projektovanou taviacou kapacitou v t/d:
a) pre olovo a kadmium
b) pre ostatné neželezné kovy
> 4
> 20
> 0
> 0
2.9Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania
Povrchové úpravy:
a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m3
b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov v m
c) nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele v tavenine s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h
d) nanášanie kovových alebo zliatinových vrstiev a povlakov kovov a ich zliatin okrem surovej ocele plameňovým, elektrooblúkovým, plazmovým alebo iným spôsobom s projektovanou kapacitou nanášania v kg/h
e) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so vstupom surovej ocele s projektovanou kapacitou v t/h
f) anodická oxidácia hliníkových materiálov
g) nanášanie nekovových povlakov, ako sú smalty a iné obdobné povrchové úpravy, s projektovanou kapacitou nanášania v m2 /h
Súvisiace činnosti:
h) abrazívne čistenie (otryskávanie) okrem kazetových zariadení, s projektovanou kapacitou opracovaného materiálu v m /h
i) termické čistenie:
- s objemom vypaľovacej komory v m3 alebo
- prevádzkou v h/rok
j) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm2/h
> 30
> 30
> 1000
> 20
> 2
-
-

-

-
-
-
≥ 1
≥ 3
≥ 10
≥ 2
> 0
> 0
≥ 20

≥ 20

> 1
> 100
≥ 20
2.10Povrchová ťažba rúd-> 0
2.99Ostatné priemyselné výroby a spracovanie kovov, ak:
a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom v MW
b) podiel hmotnostného toku emisií znečisťujúcej látky pred odlučovačom a hmotnostného toku znečisťujúcej látky, ktorý je uvedený v prílohe č. 3 pre jestvujúce zariadenie:
- znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
- organické plyny a pary
- iné znečisťujúce látky
≥ 50

> 5
> 10
> 10
≥ 0,3

≥ 0,1
≥ 0,2
≥ 1
3VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV
3.1Spracovanie azbestu a výroba výrobkov obsahujúcich azbest> 0-
3.2Výroba cementu s projektovanou výrobnou kapacitou cementového slinku v t/d> 500> 0
3.3Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d> 50> 0
3.4Výroba oxidu horečnatého z magnezitu a výroba bázických žiaruvzdorných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d> 50> 0
3.5Obaľovne bitúmenových zmesí a miešiarne bitúmenu s projektovanou výrobnou kapacitou zmesi v t/h≥ 80> 0
3.6Zariadenia na tavenie nerastných látok vrátane spracovania taveniny a výroby nerastných vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d> 20≥ 0,1
3.7Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vlákien s projektovanou kapacitou tavenia v t/d> 20≥ 0,5
3.8Výroba keramických výrobkov pálením, najmä škridiel, tehál, obkladačiek, porcelánu, keramiky, kameniny a žiaruvzdorných materiálov podľa:
- projektovanej výrobnej kapacity v t/d alebo
- objemovej kapacity pecí v m3 pri hustote vsádzky nad 300 kg/m3
> 75
> 4
≥ 1
> 0,5
3.9Výroba ľahčených nekovových minerálnych produktov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/d> 20> 0
3.10Kameňolomy a súvisiace spracovanie kameňa-> 0
3.11Ťažba a spracovanie silikátových surovín a iných surovín na výrobu stavebných materiálov alebo s iných priemyselne využívaných materiálov okrem stavebného piesku a štrku v mokrom stave-> 0
3.12Výroba nepálených murovacích materiálov a prefabrikátov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3/h> 0
3.13Priemyselná výroba betónu, malty alebo iných stavebných materiálov s projektovanou výrobnou kapacitou v m3 /h-≥ 10
3.99Ostatné priemyselné výroby a spracovanie nekovových minerálnych produktov - členenie podľa bodu 2.99
4CHEMICKÝ PRIEMYSEL
4.1Ťažba ropy a súvisiaca doprava a skladovanie> 0-
4.2Ťažba a skladovanie zemného plynu naftového Za stacionárny zdroj sa nepovažuje potrubná preprava a distribúcia zemného plynu naftového> 0-
4.3Rafinérie ropy> 0-
4.4Petrochemické spracovanie ropy> 0-
4.5Distribučné sklady s prečerpávaním a samostatné prečerpávacie zariadenia palív, mastív, petrochemických výrobkov a iných organických kvapalín s tlakom pár podľa prílohy č. 3 druhej časti bod 2.2, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov a stlačeného zemného plynu naftového, podľa:
- nainštalovaného súhrnného objemu skladovania v m3 alebo
- projektovaného alebo skutočného ročného obratu v m3podľa toho, ktorý je vyšší
≥ 1000
≥ 10000
> 10
> 100
4.6Výroba syntetického kaučuku> 0-
4.7Výroba základných plastických hmôt na báze syntetických a prírodných polymérov okrem syntetického kaučuku> 0
4.8Výroba jednoduchých uhľovodíkov t. j. lineárnych alebo cyklických, nasýtených alebo nenasýtených, alifatických alebo aromatických> 0
4.9Výroba organických halogénovaných zlúčenín> 0-
4.10Výroba organických zlúčenín obsahujúcich kyslík> 0-
4.11Výroba organických zlúčenín obsahujúcich síru> 0-
4.12Výroba organických zlúčenín obsahujúcich dusík okrem močoviny> 0-
4.13Výroba organických zlúčenín obsahujúcich fosfor> 0-
4.14Výroba organokovových zlúčenín> 0-
4.15Výroba prípravkov na ochranu rastlín a biocídov> 0-
4.16Výroba gumárenských pomocných prípravkov> 0-
4.17Výroba a spracovanie viskózy> 0-
4.18Výroba celulózy a jej derivátov vrátane spracovania odpadov na produkty z tejto výroby> 0-
4.19Výroba náterových látok, lakov, tlačiarenských farieb, lepidiel s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 100≥ 5
4.20Výroba farmaceutických produktov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 50≥ 5
4.21Výroba anorganických plynných látok a zlúčenín okrem amoniaku> 0-
4.22Výroba anorganických kyselín> 0-
4.23Výroba anorganických hydroxidov> 0-
4.24Výroba anorganických solí okrem hnojív> 0-
4.25Výroba nekovov, oxidov kovov a iných obdobných anorganických zlúčenín, ako je sodík, vápnik, kremík, fosfor, karbid kremíka, karbid vápnika> 0-
4.26Výroba síry> 0-
4.27Výroba amoniaku> 0-
4.28Výroba močoviny> 0-
4.29Výroba priemyselných hnojív na báze dusíka, fosforu a draslíka - jednozložkové alebo kombinované okrem močoviny> 0-
4.30Výroba anorganických pigmentov, rafinačných a bieliacich prípravkov> 0-
4.31Výroba priemyselných výbušnín> 0-
4.32Výroba a spracovanie uhlíkatých materiálov:
a) výroba drevného uhlia s projektovanou výrobou v kg/d
b) výroba sadzí
c) vypaľovanie uhlíkatých materiálov vrátane impregnácie
d) mechanické spracovanie uhlíkatých materiálov
≥ 1000
> 0
> 0
-
> 0
-
-
> 0
4.33Výroba a spracovanie gumy:
- projektovaná spotreba organických rozpúšťadiel v t/rok
- výroba surových gumárenských zmesí
- projektované spracovanie gumovej zmesi v kg/h
> 15
> 0
-
≥ 0,6
-
≥ 5
4.34Výroba mydiel, saponátov a kozmetiky s projektovanou výrobnou kapacitou v kg/h:
a) saponáty
b) kozmetika
-
-
≥ 100
≥ 10
4.35Priemyselná extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 10≥ 0,6
4.36Výroba a zušľachťovanie papiera, lepenky s projektovaným výkonom v t/d≥ 20≥ 1
4.37Výroba hydroizolačných materiálov a podlahových krytín s projektovaným množstvom spracovaných surovín v kg/h-≥ 500
4.38Priemyselné spracovanie plastov:
a) výroba vlákien s projektovanou kapacitou v t/rok
b) výroba fólie a iných výrobkov s projektovaným množstvom spracovaného polyméru v kg/h
c) spracovanie polyesterových živíc s prídavkom styrénu alebo epoxidových živíc s amínmi, napríklad výroba člnov, vozíkov, automobilových dielov,s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
d) spracovanie aminoplastov alebo fenolových živíc s projektovanou spotrebou surovín v kg/d
e) výroba polyuretanových výrobkov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
f) výroba expandovaných plastov, napríklad penového polystyrénu, s projektovanou spotrebou organických nadúvadiel v t/rok

≥ 1 000
≥ 100
≥ 100
≥ 150
≥ 0,6
≥ 0,6
4.39Výroba, regenerácia a zneškodňovanie elektrických akumulátorov a monočlánkov-> 0
4.40Čerpacie stanice benzínu podľa projektovaného ročného obratu alebo skutočného ročného obratu v m3/rok-≥ 100
4.99Ostatné neuvedené chemické výroby vrátane spracovania surovín a medziproduktov a produktov - členenie podľa bodu 2.99
5NAKLADANIE S ODPADMI A KREMATÓRIÁ
5.1Spaľovne odpadov
a) spaľujúce nebezpečný odpad s projektovanou kapacitou v t/d
b) spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s kapacitou v t/h
> 10
> 3
> 0
> 0“
5.2Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania v t/d:
a) spracovateľské závody na vedľajšie živočíšne produkty18)
b) zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat
> 10
> 10
> 0
> 0
5.3Čistiarne odpadových vôd s projektovanou kapacitou čistenia podľa počtu ekvivalentných obyvateľov:19)
a) čistiarne komunálnych odpadových vôd
b) centrálne čistiarne odpadových vôd priemyselných podnikov
-
-
≥ 5 000
≥ 2 000
5.4Zariadenia na výrobu kompostu s projektovaným výkonom spracovaného odpadu v t/h-≥ 0,75
5.5Krematóriá-> 0
5.6Zariadenia na sušenie odpadov a čistiarenských kalov-> 0
5.7Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, najmä pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie, napr. výroba palív týmto spôsobom z odpadov-> 0
5.99Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi - členenie podľa bodu 2.99
6OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA
6.1Lakovne v priemyselnej výrobe automobilov s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 15-
6.2Povrchová úprava cestných vozidiel s celkovou projektovanou spotrebou organického rozpúšťadla v t/rok:
a) vo výrobe automobilov v malých sériách
b) pôvodné nanášanie náterov na cestné vozidlá materiálmi určenými na následnú úpravu vozidiel, ak sa činnosť vykonáva mimo výrobnej linky, vrátane nanášania náterov na prívesy a návesy
c) autoopravárenstvo - pre striekavanie automobilov
-
> 15
-
< 15
> 0,5
> 0,5
6.3Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok:
a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera
b) na navíjané drôty
c) na navíjané pásy z kovových materiálov
> 5
> 5
> 25
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
6.4Odmasťovanie a čistenie povrchov kovov, elektrosúčiastok, plastov a iných materiálov vrátane odstraňovania starých náterov organickými rozpúšťadlami s projektovanou spotrebou v t/rok:
a) organické rozpúšťadlá podľa § 26 ods. 1
b) iné organické rozpúšťadlá
> 1
> 2
≥ 0,1
≥ 0,6
6.5Chemické čistenie textílii, bielenie a farbenie textílií a ostatných vláknitých materiálov, napríklad ľanu, bavlny, juty podľa:
a) projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok
b) projektovaného množstva bielených alebo farbených textílií alebo vlákien v t/d
-
> 20
> 0
≥ 1
6.6Nanášanie lepidiel - lepenie ostatných materiálov okrem dreva, výrobkov z dreva a aglomerovaných materiálov, kože a výroby obuvi, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 5≥ 0,6
6.7Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:
a) publikačná rotačná hĺbkotlač
b) ostatná rotačná hĺbkotlač
c) tepelný rotačný ofset
d) flexografia
e) lakovacie a laminovacie techniky
f) rotačná sieťotlač na textil, lepenku
g) ostatné polygrafické techniky, napríklad studený ofset, hárkové techniky a iné
> 25
> 15
> 15
> 15
> 15
> 30
> 15
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
6.8Nanášanie povlakov s použitím práškových hmôt bez použitia organických rozpúšťadiel s projektovanou spotrebou práškovej hmoty v t/rok≥ 200≥ 1
6.9Priemyselné spracovanie dreva:
a) mechanické spracovanie kusového dreva s projektovaným množstvom spracovaného dreva v m3/d
b) mechanické spracovanie dezintegrovanej drevnej hmoty, ako sú piliny, stružliny, triesky, štiepky, s projektovaným množstvom spracovania v m3/d
c) výroba aglomerovaných plošných materiálov s projektovanou spotrebou polykondenzačných lepidiel v sušine v t/rok
Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel vrátane pridružených činností, napríklad začisťovania, podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:
d) nanášanie lepidiel
e) laminovanie dreva a plastov
f) nanášanie náterov
g) impregnácia
-
-
≥ 1000

> 5
> 5
> 15
> 25
≥ 50
≥ 100
≥ 10

≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
≥ 0,6
6.10Priemyselná výroba a spracovanie kože:
a) výroba kože s projektovaným množstvom výrobkov v t/d
b) spracovanie kože okrem výroby obuvi, lakovanie a iné nanášanie náterov (povlakov) na kožu, s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok
> 12
> 10
> 0
≥ 0,6
6.11Výroba obuvi s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok> 5≥ 0,6
6.12Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
a) ošípané s hmotnosťou nad 30 kg
b) prasnice
c) hydina, zajacovité
d) hovädzí dobytok - dojnice
e) hovädzí dobytok - ostatný
f) ovce
g) kozy
h) kone
i) kožušinové a iné obdobné úžitkové zvieratá
> 2 000
> 750
> 40000
> 500
> 750
-
-
-
-
≥ 500
≥ 100
≥ 5 000
≥ 200
≥ 200
≥ 2 000
≥ 100
≥ 300
≥ 1 500
6.13Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere
a) hydina, zajacovité
b) domáce kopytníky
c) ostatné (napr. ryby)
> 50
> 50
> 50
> 1
> 1
> 1
6.14Cukrovary s projektovanou výrobnou kapacitou cukru v t /h-> 1
6.15Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou v t/d:
a) mäsových výrobkov
b) rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok)
> 75
> 300
≥ 2,5
≥ 10
6.16Liehovary s projektovanou výrobnou kapacitou 100-percentného liehu v t/rok-≥ 100
6.17Pivovary s projektovanou výrobou v hl/rok-≥ 5 000
6.18Potravinárske mlyny s projektovaným výkonom v t/h-≥ 5
6.19Výroba priemyselných krmív a organických hnojív s projektovaným výkonom v t/h-≥ 1
6.20Sušiarne poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovaným výkonom v t/h-≥ 1
6.21Zariadenia na praženie s projektovanou kapacitou v kg/h:
a) kávy, kávovín
b) kakaových bôbov alebo orieškov
-
-
≥ 75
≥ 150
6.22Zariadenia na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia v kg/týždeň-≥ 1000
6.23Výroba plsti a spracovanie inej vláknitej biomasy s projektovanou kapacitou spracovanej suroviny v t/d-≥ 1
6.99Ostatné priemyselné technológie, výroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie sú uvedené v bodoch 1 až 5 - členenie podľa bodu 2.99

1. Technológia sa začleňuje ako veľký zdroj, ak jej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre veľké zdroje. Technológia sa začleňuje ako stredný zdroj, ak jej kapacita zodpovedá ustanovenej prahovej kapacite pre stredné zdroje a súčasne je nižšia ako prahová kapacita pre veľké zdroje. Technológia s kapacitou menšou, ako je prahová kapacita pre stredné zdroje, sa začleňuje ako malý zdroj.

2. Technológia, ktorá je začlenená ako veľký zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 1. Technológia, ktorá je začlenená ako stredný zdroj, sa označuje príslušným číslom kategórie, za ktoré sa doplní bodka a číslo 2.

3. Technológia, ktorá nie je v kategorizácii uvedená, sa začleňuje ako veľký zdroj, stredný zdroj alebo malý zdroj podľa prahových kapacít, ktoré sú uvedené v bode 2.99; označuje sa príslušným číslom skupiny kategórie s doplnením čísla 1 alebo 2 za číslom 99. Ak zaradenie do kategórie 2.99 až 5.99 podľa technického princípu alebo účelu technológie nie je zrejmé, zaraďuje sa medzi ostatné technológie a výroby a označí sa číslom 6.99.1 alebo 6.99.2.

4. Ak je spoluspaľovanie odpadov súčasťou technológie, ktorej kapacita zodpovedá prahovej kapacite ustanovenej pre malé zdroje, technológia sa začleňuje ako stredný zdroj.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

I. ZOZNAM ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, PRE KTORÉ SA USTANOVUJÚ EMISNÉ LIMITY, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
1. skupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL)
1. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM2,5
2. podskupina - tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako častice PM10
3. podskupina - tuhé znečisťujúce látky (TZL) vyjadrené ako suma všetkých častíc podľa § 5 ods. 3
2. skupina - tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina
Jestvujúce zariadenia1)Nové zariadenia1)
1. podskupina1. podskupina
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tlortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg tálium ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl
2. podskupina2. podskupina
selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se telúr a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Teselén ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Se telúr ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Te kobalt ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Co nikel ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni olovo ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb
3. podskupina3. podskupina
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn fluoridy vyjadrené ako F-I chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr kyanidy vyjadrené ako CN-I mangán ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu olovo ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb vanád ajeho zlúčeniny vyjadrené ako V zinok ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Znantimón ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb cín ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn fluoridy vyjadrené ako F-I chróm ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr kyanidy vyjadrené ako CN-I mangán ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu vanád ajeho zlúčeniny vyjadrené ako V zinok ajeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR
3. skupina - plynné anorganické látky
1. podskupina1. podskupina
stibán (stibín, antimonovodík)
arzán (arzín, arzenovodík)
fosfán (fosfín, fosforovodík)
fosgén (karbonyldichlorid)
chlórkyán
stibán (stibín, antimonovodík)
arzán (arzín, arzenovodík)
fosfán (fosfín, fosforovodík)
fosgén (karbonyldichlorid)
chlórkyán
2. podskupina2. podskupina
bróm ajeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
chlór
kyanovodík
sulfán (sírovodík)
bróm ajeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl
kyanovodík
sulfán (sírovodík)
3. podskupina3. podskupina
amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené
akoNH3
plynné anorganické zlúčeniny chlóru
vyjadrené ako HCl
amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené
akoNH3
plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené
ako HCl okrem ClO2
4. podskupina4. podskupina
oxid siričitý (SO2) - vrátane prirodzeného
podielu oxidu sírového SO3 vyjadreného ako
oxid siričitý (SO2) alebo
oxidy síry (SOx) - oxid siričitý, oxid sírový
a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2)
oxidy dusíka (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
oxid siričitý (SO2) - vrátane prirodzeného
podielu oxidu sírového SO3 vyjadreného ako
oxid siričitý (SO2) alebo
oxidy síry (SOx) - oxid siričitý, oxid sírový
a aerosól H2SO4 vyjadrené ako oxid siričitý (SO2)
oxidy dusíka (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2)
5. podskupina5. podskupina
oxid uhoľnatý (CO)oxid uhoľnatý (CO)
4. skupina - organické plyny a pary
1. podskupina1. podskupina
acetaldehyd (etanal)
anilín
benzylchlorid
bifenyl (fenylbenzén)
cyklohexylamín
dietylamín
1,2-dichlóretán (etyléndichlorid)
1,1 -dichlóretylén (vinylidenchlorid)
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
formaldehyd (metanal)
2-furaldehyd (furfural)
krezoly (hydroxyderiváty toluénu)
kyselina akrylová (kyselina propénová)
kyselina mravčia
merkaptány
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
pyridín
sírouhlík
tetrachlóretán
tioétery
toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín)
trichlóretylén (trichlóretén)
trichlórmetán (chloroform)
acetaldehyd (etanal)
anilín
benzylchlorid
bifenyl (fenylbenzén)
cyklohexylamín
dietylamín
1,2-dichlóretán (etyléndichlorid)
1,1-dichlóretylén (vinylidenchlorid)
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
formaldehyd (metanal)
2-furaldehyd (furfural)
krezoly (hydroxyderiváty toluénu)
kyselina akrylová (kyselina propénová)
kyselina mravčia
merkaptány
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
pyridín
sírouhlík
tetrachlóretán
tioétery
toluidíny (2-metylanilín, 3-metylanilín, 4-metylanilín)
trichlórmetán (chloroform)
2. podskupina2. podskupina
benzaldehyd
butylaldehyd (butanal)
cyklohexanón
1,4-dichlórbenzén
1,1-dichlóretán (etyléndichlorid)
etylbenzén
chlórbenzén
2-chloroprén (2-chlórbutadién)
2-chlórpropán
izopropylbenzén (kumén)
kyselina octová (kyselina etánová)
metylacetát (octan metylnatý)
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
naftalén
styrén (vinylbenzén)
tetrachlóretylén (perchlóretylén)
toluén
vinylacetát
xylén (dimetylbenzén)
benzaldehyd
1-bróm-3-chlórpropán
butylaldehyd (butanal)
cyklohexanón
1,4-dichlórbenzén
1,1-dichlóretán (etyléndichlorid)
etylbenzén
chlórbenzén
2-chloroprén (2-chlórbutadién)
2-chlórpropán
izopropylbenzén (kumén)
kyselina octová (kyselina etánová)
mravčanetylnatý
metylacetát (octan metylnatý)
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
naftalén
nitroetán
nitrometán
styrén (vinylbenzén)
tetrachlóretylén (perchlóretylén)
toluén
1,3,5-trioxan
vinylacetát
xylén (dimetylbenzén)
3. podskupina3. podskupina
acetón (dimetylketón, propán-2-on)
alkány (parafíny) okrem metánu
alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu
alkylalkoholy
cykloalkány
cykloalkény
cyklické alkoholy
2-butanón (metyletylketón)
butylacetát
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1,2-dichlóretylén
dichlórmetán (metylénchlorid)
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát (octan etylnatý)
etylénglykol (etán-1,2-diol)
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlóretán (etylchlorid)
metylester kyseliny benzoovej
4-metyl-2-pentanón(metylizobutylketón)
N-metylpyrolidón
acetón (dimetylketón, propán-2-on)
alkány (parafíny) okrem metánu
alkény (olefíny) okrem 1,3-butadiénu
alkylalkoholy
cykloalkány
cykloalkény
cyklické alkoholy
2-butanón (metyletylketón)
butylacetát
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1,2-dichlóretylén
dichlórmetán (metylénchlorid)
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát (octan etylnatý)
etylénglykol (etán-1,2-diol)
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlóretán (etylchlorid)
kaprolaktam
metylester kyseliny benzoovej
4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)
N-metylpyrolidón
4. podskupina4. podskupina
organické látky vyjadrené ako celková suma prchavých organických zlúčenín (VOC)2) alebo organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)2)organické látky vyjadrené ako celková suma prchavých organických zlúčenín (VOC)2) alebo organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)2)
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY S OSOBITÝM CHARAKTEROM
5. skupina - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
1. podskupina1. podskupina
azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamín
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As azbest (chryzolit, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd 2-naftylamín
kobalt a jeho zlúčeniny rozpustné vo vode vyjadrené ako Co
zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr okrem chromanubárnatého a olovnatého
2. podskupina2. podskupina
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
zlúčeniny chrómu v oxidačnom stupni VI vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni
akrylamid
akrylonitril
etylénoxid
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu, uhličitanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu) 4-vinyl-1,2-cyklohexen-diepoxid
3. podskupina3. podskupina
akrylonitril
benzén
1,3-butadién
1,2-dibrómetán
epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán)
etylénoxid
hydrazín
propylénoxid
vinylchlorid (chlóretén)
benzén
1,3-butadién
1,2 dibrómetán
epichlórhydrín (1-chlór-2,3-epoxypropán)
hydrazín
1,2-propylénoxid
styrénoxid
o-toluidín
trichlóretylén (trichlóretén)
vinylchlorid (chlóretén)
6. skupina - perzistentné organické zlúčeniny (POP's)
1. podskupina - polychlorovanédibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF)
PCDD a PCDF po prepočte I-TEQ3)
2. podskupina - polychlorovanébifenyly (PCB)
PCB po prepočte na TEQ4)
3. podskupina - polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)
antracén
benzo(a)pyrén
benzo(b)fluorantén
benzo(k)flourantén
dibenzo(a,h)antracén
benzo(g,h)perylén
indeno(1,2,3-cd)pyrén
4. podskupina - ostatné POP's
hexachlórbenzén
7. skupina - pachové látky

1) Pre jestvujúce zariadenia a nové zariadenia povolené do 31. augusta 2009 oznam znečisťujúcich látok pre nové zariadenia platí od 1. januára 2016.

2) Ak ide o emisie zo zariadenia používajúceho organické rozpúšťadlá, znečisťujúce látky sú organické zlúčeniny zodpovedajúce definícii podľa § 24 ods. 2 písm. b).

3) Hodnota emisného limitu sa vzťahuje na celkovú hmotnostnú koncentráciu PCDD + PCDF vyjadrenú ako súčet toxických ekvivalentov (ďalej len „I-TEQ“) jednotlivých PCDD + PCDF. I-TEQ sa získa vynásobením hmotnostnej koncentrácie konkrétnych znečisťujúcich látok príslušným faktorom toxickej ekvivalencie (ďalej len „I-TEF“) uvedeným v časti II bode 1.

4) Hodnota emisného limitu pre PCB platí pre celkovú hmotnostnú koncentráciu PCB vyjadrenú ako súčet TEQ jednotlivých PCB. TEQ sa získa vynásobením hmotnostnej koncentrácie konkrétnych znečisťujúcich látok príslušným faktorom toxickej ekvivalencie (ďalej len „I-TEF“) uvedeným v časti II bode 2.

II. TOXICKÉ EKVIVALENTY PRE URČITÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1. Faktory toxickej ekvivalencie pre PCDD + PCDF (ďalej len „I-TEF“)

NázovSkratkaI-TEF
2,3,7,8 tetrachlórdibenzodioxínTCDD1
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzodioxínPeCDD0,5
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzodioxínHxCDD0,1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzodioxínHxCDD0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzodioxínHxCDD0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzodioxínHpCDD0,01
oktachlórdibenzodioxínOCDD0,001
2,3,7,8 tetrachlórdibenzofuránTCDF0,1
2,3,4,7,8 pentachlórdibenzofuránPeCDF0,5
1,2,3,7,8 pentachlórdibenzofuránPeCDF0,05
1,2,3,4,7,8 hexachlórdibenzofuránHxCDF1
1,2,3,6,7,8 hexachlórdibenzofuránHxCDF0,1
1,2,3,7,8,9 hexachlórdibenzofuránHxCDF0,1
2,3,4,6,7,8 hexachlórdibenzofuránHxCDF0,1
1,2,3,4,6,7,8 heptachlórdibenzofuránHpCDF0,01
1,2,3,4,7,8,9 heptachlórdibenzofuránHpCDF0,01
oktachlórdibenzofuránOCDF0,001

2. Faktory toxickej ekvivalencie pre PCB

Kód IUPACNázov PCBI-TEF
773,3',4,4'-tetraCB0,0005
1263,3',4,4',5-pentaCB0,1
1693,3',4,4',5,5'-hexaCB0,01
1052,3,3',4,4'-pentaCB0,0001
1142,3,4,4',5-pentaCB0,0005
1182,3',4,4',5-pentaCB0,0001
1232',3,4,4',5-pentaCB0,0001
1562,3,3',4,4',5-hexaCB0,0005
1572,3,3',4,4',5'-hexaCB0,0005
1672,3',4, 4',5,5'-hexaCB0,00001
1892,3, 3',4,4'5,5'-heptaCB0,0001
170- di-ortho PCB0,0001
180- di-ortho PCB0,00001

Príloha č. 3 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

I. VŠEOBECNÉ EMISNÉ LIMITY

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
- TOC: vlhký plyn
- varáky a odparky: vlhký plyn
- ostatné: suchý plyn
O2ref: podľa príloh č. 4 až 7, ak je pre daný proces ustanovený.
Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.
Znečisťujúca látkaJestvujúce zariadenia1)Nové zariadenia1)
Hmotnostný tok [g/h]Koncentrácia [mg/m3]Hmotnostný tok [g/h]Koncentrácia [mg/m3]
TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
1. skupina - tuhé znečisťujúce látky
3. podskupina< 500 150< 200 150
> 500 50 >200 20
2. skupina - tuhé anorganické látky
1. podskupina1 0,20,25 0,05
2. podskupina5 12,5 0,5
3. podskupina25 55 1
Výskyt viacerých ZL2) podľa podskupínz jednej podskupiny Emisný limit pre ZL z 1. podskupiny platí pre jednotlivé ZL.
Emisný limit pre ZL z 2. alebo 3. podskupiny platí pre súčet emisií ZL danej podskupiny.
1.+2. Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre ZL 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín.
1.+3. 2.+ 3. 1. + 2.+ 3. Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet emisií ZL 2. skupiny.
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR
3. skupina znečisťujúcich látok - anorganické plyny
1. podskupina10 1 10 1
2. podskupina50 5 25 3
3. podskupina300 30 200 30
4. podskupina3)5 000 500 2 000 350
Výskyt viacerých ZL podľa podskupínvšetky Emisný limit platí pre jednotlivé ZL.
4. skupina znečisťujúcich látok - organické plyny a pary4)
1. podskupina 100 2010020
2. podskupina2 000 100500100
3. a 4. podskupina3 000150≤ 5005)1505)
> 5005)1005)
Výskyt viacerých ZL2) podľa podskupínz jednej podskupinyEmisný limit platí pre súčet emisií ZL danej podskupiny.
1.+ 2.Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín.
1.+ 3.+ 4.
2. +3.+ 4.
1.+ 2.+ 3.+ 4.
Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit vyjadrený ako TOC pre 3. a 4. podskupinu platí pre súčet ZL 4. skupiny.
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY S OSOBITÝM CHARAKTEROM
5. skupina - znečisťujúce látky s karcinogénnym účinkom
1. podskupina0,50,10,150,05
2. podskupina511,50,5
3. podskupina2552,51
Výskyt viacerých ZL 2) podľa podskupínz jednej podskupinyEmisný limit platí pre súčet ZL danej podskupiny.
1. + 2.Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 2. podskupinu platí pre súčet emisií ZL oboch podskupín.
1. + 3.
2. + 3.
1. + 2. + 3.
Platia emisné limity pre príslušné podskupiny, pričom emisný limit pre 3. podskupinu platí pre súčet emisií ZL 5. skupiny.
6. skupina znečisťujúcich látok - POP's
benzo(a)pyrén
dibenzo(a,h)antracén
0,50,10,150,05
Výskyt oboch ZLEmisný limit platí pre súčet emisií benzo(a)pyrénu a dibenzo(a,h)antracénu.

1) Pre jestvujúce zariadenia a nové zariadenia, ktoré sú povolené do 31. augusta 2009, všeobecné emisné limity pre nové zariadenia platia od 1. januára 2016.

2) Ak ide o výskyt znečisťujúcich látok z viacerých podskupín, emisný limit pre jestvujúce zariadenie platí od 1.1. 2016.

3) Všeobecný emisný limit pre SOX sa neuplatňuje, ak je pre stacionárny zdroj alebo zariadenie
a) ustanovený emisný limit ako stupeň odsírenia, emisný stupeň síry alebo
b) ustanovená špecifická podmienka prevádzkovania ako najvyšší obsah síry v palive.

4) Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 4. skupiny sa neuplatňujú,
a) ak je pre organické plyny a pary ustanovený špecifický emisný limit vyjadrený ako TOC, ak v prílohách č. 4 až 7 nieje uvedené inak,
b) pre zariadenia, pre ktoré sú ustanovené špecifické podmienky prevádzkovania podľa osobitného predpisu,2)
c) pri používaní regulovaných výrobkov podľa osobitného predpisu.15)

5) Emisný limit je vyjadrený ako TOC, podiel tuhých organických znečisťujúcich látok v odpadovom plyne sa nezapočítava.

II. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

1. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY

1.1 Všeobecne

Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je potrebné vychádzať najmä z nebezpečnosti prachu, hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia.

1.2 Výroba, úprava, doprava, vykladanie a nakladanie prašných materiálov

1.2.1 Zariadenia na výrobu, úpravu, dopravu prašných materiálov je potrebné zakapotovať. Ak nemožno zabezpečiť prachotesnosť, je potrebné prašnosť v čo najväčšej miere obmedzovať. Prašnú vzdušninu odvádzať na odprášenie.

1.2.2 Dráhu pádu pri sypaní prašných materiálov je potrebné obmedziť, napríklad

a) sypaním pomocou vodiacich plechov,

b) používaním výsuvných násypných potrubí schopných prispôsobiť sa meniacej výške nasypaného materiálu,

c) inými opatreniami.

1.2.3 Používať strojové a technické vybavenie prispôsobené sypanému materiálu, napríklad

a) uzatváracie drapáky,

b) násypné trubice s hlavicou s odsávaním,

c) obmedziť používanie dopravníkov so striasacím mechanizmom okrem uzatvorených priestorov.

1.2.4 Násypné otvory vybaviť vekami, klapkami, závesmi alebo nadstavcami brániacimi rozprachu.

1.2.5 Pri plnení síl prašnými látkami je potrebné zachytávať vytláčaný vzduch pomocou airbagov alebo ho odvádzať na odprášenie.

1.2.6 Ak ide o úpravu stavebného odpadu, napríklad drvenie a súvisiace činnosti, ktoré sú vykonávané na voľnom priestranstve a pre ktoré nemožno podľa najlepšej dostupnej techniky riešiť odprašovanie zakapotovaním a odlučovaním, je potrebné udržiavať dostatočnú vlhkosť na zabránenie alebo obmedzenie prašnosti.

1.2.7 Počas prepravy prašných materiálov musí byť prepravovaný materiál zakrytý, ak nieje prašnosť obmedzená dostatočnou vlhkosťou prepravovaného materiálu.

1.2.8 Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.

1.3 Skladovanie a skládkovanie prašných materiálov

Pri skladovaní a skládkovaní prašných materiálov je potrebné vykonať opatrenia, ako napríklad

a) skladovať prašné materiály najmä v silách,

b) zastrešiť a uzatvoriť sklad prašných materiálov zo všetkých strán,

c) zakryť povrch skladovaných a skládkovaných prašných materiálov.

d) zazeleniť povrch skládkovaných prašných materiálov,

e) založiť protiveterné zazelenené zemné valy alebo vysadiť protiveternú ochrannú zeleň,

f) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu uskladnených prašných materiálov.

Realizované opatrenia musia zabezpečiť nevyhnutnú možnosť manipulácie s materiálom s ohľadom na konkrétny technologický proces.

2. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH ORGANICKÉ PLYNY A PARY

2.1 Všeobecne

Pri všetkých technologických procesoch a činnostiach, počas ktorých sa pracuje s plynmi alebo s kvapalnými látkami s vysokým parciálnym tlakom pár, je potrebné využiť všetky technicky dostupné opatrenia s ohľadom na množstvo manipulovanej látky, jej vlastnosti a na primeranosť nákladov na obmedzenie úniku plynov a pár do ovzdušia. Toto platí pre organické plyny a pary uvedené v prílohe č. 2 skupine č. 4 a aj pre ostatné prchavé organické zlúčeniny antropogénnej povahy, ktoré môžu s NOx v prítomnosti slnečného žiarenia tvoriť fotochemické oxidanty.

2.2 Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín s tlakom pár > 1,32 kPa pri teplote 20 °C

2.2.1 Skladovanie

2.2.1.1 Pri skladovaní treba

a) používať skladové nádrže s plávajúcou strechou vybavené účinným tesnením okrajov strechy alebo

b) nádrže s pevnou strechou vybaviť vnútornou plávajúcou membránou a účinným tesnením z elastických materiálov, alebo

c) zabezpečiť odvod pár z nádrží s pevnou strechou na spätné získavanie alebo na zneškodňovanie, alebo

d) vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným metódam vyrovnajú.

2.2.1.2 Dýchanie nádrží je potrebné eliminovať na čo najmenšiu mieru, napríklad znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže izoláciou, alebo pri nadzemných nádržiach reflexným náterom s celkovou odrazovosťou sálavého tepla > 70 %.

2.2.1.3 Ak ide o skladovú nádrž s objemom 1 000 m3 alebo s ročným obratom 10 000 m3, musia tieto opatrenia zabezpečiť

a) zníženie emisií > 90 % v porovnaní s nádržou s pevnou strechou bez plávajúceho zakrytia hladiny alebo

b) účinnosť zariadenia > 95 %, ak ide o odvádzanie pár na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie.

Pre jestvujúce zariadenia platí podmienka uvedená v písmene a) od 1. januára 2016.

1.2.1.4 Skladovanie prchavých organických zlúčenín v tlakových nádobách musí zodpovedať

osobitným predpisom; požiadavky bodu 2.2 sa na ne nevzťahujú.

2.2.2 Prečerpávanie

2.2.2.1 Pri prečerpávaní, ako napríklad pri stáčaní z automobilových alebo zo železničných

cisterien, pri plnení cisterien zo skladových nádrží alebo pri inom prečerpávaní je potrebné použiť vhodné opatrenia, ako napríklad recirkulovanie plynnej fázy alebo odvádzanie vytláčaných plynov a pár do zariadenia na zneškodňovanie alebo iné obdobne účinné opatrenia. Zariadenie na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie prchavých organických zlúčenín musí dosahovať účinnosť > 95 %.

2.2.2.2 Na prečerpávanie je potrebné používať tesné čerpadlá bez odkvapov, napríklad čerpadlá s mechanickou upchávkou.

2.2.2.3 Pri prečerpávaní kvapalín I. a II. triedy horľavosti s teplotou varu do 200 °C je potrebné používať čerpadlá s účinnými tesniacimi systémami, ktoré majú nízke straty, ako napríklad čerpadlá s mechanickými upchávkami.

2.2.2.4 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a pre nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.

2.2.2.5 Technické podrobnosti pri skladovaní a prečerpávaní benzínov v distribučných skladoch a na čerpacích staniciach sú ustanovené v osobitnom predpise.2)

2.2.3 Manipuláciu s kvapalnými organickými látkami s obsahom: viac ako 10 mg/kg látok 5. skupiny 1. podskupiny alebo viac ako 5 % hmotnosti látok 4. skupiny 1. podskupiny a 5. skupiny 2. a 3. podskupiny

Manipuláciou s kvapalnými organickými látkami sa rozumie prečerpávanie, komprimovanie, uskladňovanie a doprava potrubím.

2.2.3.1 Pri čerpaní použiť tesné čerpadlá, napríklad čerpadlá s dvojitou mechanickou upchávkou s externým preplachom a bezupchávkové čerpadlá, a tak zabezpečiť uzavretý okruh čerpaných látok.

2.2.3.2 Pri stláčaní plynov a pár používať systémy viacnásobného tesnenia; odplynenie uzavieracej kvapaliny upchávok kompresora nesmie byť odvedené do ovzdušia.

2.2.3.3 Obmedzovať počet prírubových spojení potrubí, ktorými sú dopravované organické látky, ak je to z hľadiska technológie, bezpečnosti práce a údržby možné.

2.2.3.4 Prírubové spojenia je potrebné vybaviť účinným tesnením.

2.2.3.5 Klasické ventily a posúvače s pohyblivými vretenami treba nahradiť vlnovcovými ventilmi vybavenými pomocnými upchávkami alebo iným rovnocenným spôsobom.

2.2.3.6 Pri prečerpávaní pomocou hadíc používať hadice s automatickým uzatváraním pri rozpájaní; pre jestvujúce zariadenia a nové zariadenia s vydaným povolením do 1. januára 2011 platí táto požiadavka od 1. januára 2015.

3. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH POP's

3.1 Pre technológie a procesy, ktoré môžu byť zdrojom emisií POP's, platia požiadavky podľa osobitného predpisu.20)

3.2 Hmotnostný tok POP's je potrebné podľa technických možností obmedzovať v čo najväčšom rozsahu. Preto je potrebné popri čistení spalín alebo odpadových plynov vykonať technické opatrenia v technológii, ako aj opatrenia s dosahom na povahu vstupných látok, ktorých cieľom bude obmedziť vznik týchto zlúčenín.

3.3 Nové zariadenia: Vhodné opatrenia vzhľadom na používanú technológiu sú najmä

a) náhrada surovín s obsahom POP's a surovín, ktoré sa podieľajú na vzniku POP's,

b) využívanie uzavretých výrobných systémov v najväčšom rozsahu,

c) zníženie objemu odpadových plynov recykláciou,

d) rýchly prechod odpadových plynov kritickým teplotným rozsahom 200 - 400 °C,

e) čistenie odpadových plynov, napríklad termálnou alebo katalytickou oxidáciou odpadových plynov, adsorpciou na aktívnom uhlí alebo iným spôsobom odlučovania.

3.4 Nové zariadenia: Pri termickom spracovaní odpadov a druhotných surovín obmedziť emisie PCDD a PCDF buď eliminovaním chlóru a jeho organických zlúčenín na vstupe, alebo čistením odpadových plynov. Vhodné primárne opatrenia sú:

a) dôsledné separovanie odpadov s obsahom chlóru, napríklad PVC,

b) využívanie netermických, najmä mechanických postupov predúpravy, napríklad sťahovanie plastových poťahov z káblov, odčerpávanie olejov a iných kvapalín,

c) tavenie v atmosfére obohatenej kyslíkom,

d) rýchle ochladenie odpadových plynov z taviacej pece.

4. VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY A VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA STACIONÁRNYCH ZDROJOV EMITUJÚCICH PACHOVÉ LÁTKY

Pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, treba vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, napríklad zakrytie zariadenia, zapuzdrovanie časti zariadenia, vytvorenie podtlaku v zapuzdrovanej časti zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov. Technologické činnosti, pri ktorých vznikajú pachové látky, treba umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s intenzívnym zápachom sa musia odvádzať na čistenie, spaľovanie alebo iné zneškodnenie zodpovedajúce najlepšej dostupnej technike. Pri stanovení rozsahu požiadaviek v jednotlivých prípadoch je potrebné vziať do úvahy hlavne objemový prietok odpadových plynov, hmotnostný tok pachových látok, miestne rozptylové podmienky, trvanie emisií a vzdialenosť zariadenia od najbližšej uvažovanej alebo jestvujúcej zástavby.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVACIE ZARIADENIA

I. Agregačné pravidlá pre vymedzenie spaľovacích zariadení

Spaľovacie zariadenia sa vymedzujú pre priradenie emisných limitov v závislosti od celkového MTP podľa týchto agregačných pravidiel:

1. Veľké spaľovacie zariadenie

1.1 Veľkým spaľovacím zariadením je zariadenie s celkovým MTP ≥ 50 MW bez ohľadu na typ spaľovaného paliva,

a) zložené zo spaľovacích jednotiek, ktorých emisie sú vypúšťané cez spoločný komín, alebo

b) ak ide o dve alebo viaceré spaľovacie jednotky postavené oddelene, ak podľa posúdenia príslušného správneho orgánu po zohľadnení technických a ekonomických faktorov by mohli vypúšťať odpadové plyny cez spoločný komín; uvedené sa nevzťahuje na spaľovacie zariadenia, ktoré sa podľa dátumu vydania prvého povolenia zaraďujú ako jestvujúce zariadenie Z1.

1.2 Pri výpočte celkového MTP veľkého spaľovacieho zariadenia podľa bodu 1.1 sa spaľovacie jednotky s MTP < 15 MW do celkového MTP spaľovacieho zariadenia nespočítavajú.

2. Väčšie stredné spaľovacie zariadenie

2.1 Väčším stredným spaľovacím zariadením je spaľovacie zariadenie bez ohľadu na typ spaľovaného paliva s celkovým

a) MTP ≥ 1 MW a < 50 MW,

b) MTP ≥ 50 MW, ak nejde o veľké spaľovacie zariadenie.

2.2 Za väčšie stredné spaľovacie zariadenie sa tiež považuje zariadenie zložené z dvoch alebo viacerých nových spaľovacích jednotiek bez ohľadu na typ spaľovaného paliva, ak

a) ich emisie sú vypúšťané cez spoločný komín alebo

b) ak podľa posúdenia príslušného správneho orgánu po zohľadnení technických a ekonomických faktorov môžu byť vypúšťané odpadové plyny spoločným komínom.

3. Menšie stredné spaľovacie zariadenie

3.1 Menším stredným spaľovacím zariadením je spaľovacie zariadenie s celkovým

a) MTP ≥ 0,3 MW < 1 MW a

a) MTP ≥ 1 MW, ak nejde o väčšie stredné spaľovacie zariadenie.

3.2 Pre menšie stredné spaľovacie zariadenia platia tieto agregačné pravidlá:

1) spočítavajú sa MTP všetkých spaľovacích jednotiek s MTP ≥ 0,3 MW, ktorých odpadové plyny sú odvádzané do jedného komína alebo výduchu a ktoré spaľujú palivo rovnakého typu: tuhé, kvapalné, plynné,

2) pri viacpalivovom systéme sa pripočítava príkon spaľovacej jednotky k ostatným spaľovacím jednotkám podľa prevládajúceho paliva,

3) ak sú do jedného komína zaústené len spaľovacie jednotky s viacpalivovým systémom, spočítajú sa ich príkony bez ohľadu na prevládajúce palivo,

4) osobitne sa spočítavajú príkony kotlov s cirkulujúcou fluidnou vrstvou a pretlakovou fluidnou vrstvou a osobitne príkony kotlov s výtavným ohniskom,

5) osobitne sa spočítavajú plynové turbíny a osobitne piestové spaľovacie motory.

4. Malé spaľovacie zariadenie

Spaľovacia jednotka s MTP < 0,3 MW je samostatným spaľovacím zariadením a nespočítava sa s ostatnými spaľovacími jednotkami. Platia preň požiadavky šiestej časti.“.

II. Viacpalivové spaľovacie zariadenie, uplatňovanie rôznych emisných limitov na rôzne časti zariadenia

1. Emisný limit vyjadrený ako modifikovaný vážený priemer

1.1 Emisný limit vyjadrený ako modifikovaný vážený priemer platí pre spaľovacie zariadenie, ak sa v ňom súčasne spaľuje viacero palív vzhľadom na uplatňovanie rôznych emisných limitov

a) pre rôzne typy palív alebo rôzne druhy palív toho istého typu,

b) pre rôzne spaľovacie jednotky,

c) pre rozdielne začlenenie spaľovacích jednotiek podľa bodu 1 tretej časti tejto prílohy, ak ide o veľké spaľovacie zariadenie, alebo

d) podľa dátumu vydania povolenia pre spaľovacie zariadenie s celkovým MTP ≥ 0,3 MW, ktoré nieje veľkým spaľovacím zariadením, ak sa naň nevzťahuje bod 2.

1.2 Používanie iného typu paliva výlučne na stabilizáciu horenia počas nábehu a prechodových stavov presne definovaných v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení pri nábehu podľa § 18 ods. 5 písm. b) sa nepovažuje za spaľovanie viacerých typov palív.

1.3 Emisný limit vyjadrený ako modifikovaný vážený priemer sa určí takto:

1. pre každé palivo a časť zariadenia, ktorá uplatňuje rovnaký emisný limit pre danú znečisťujúcu látku, sa určí emisný limit zodpovedajúci celkovému MTP,

2. vypočíta sa vážený podiel emisných limitov pre jednotlivé palivá a časti zariadenia; tieto hodnoty sa získajú vynásobením hodnoty emisného limitu platného pre uvedené palivo tepelným vstupom dodaným týmto palivom a tento súčin sa vydelí súčtom tepelných vstupov dodaných všetkými palivami; za časť zariadenia sa považujú všetky spaľovacie jednotky, na ktoré sa uplatňuje rovnaký emisný limit ELi,

3. modifikovaný vážený priemer emisných limitov sa určí ako súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív po prepočte na O2ref.

Postup výpočtu modifikovaného váženého priemeru emisných limitov vyjadruje vzťah:

Výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov ELmix(O2ref)[mg/m3]
vzorec 01
Výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov ELmix( O2ref), ak emisné limity sú vztiahnuté k rovnakému O2ref[mg/m3]
vzorec 02
ELiEmisný limit pre i-té palivo po prepočte na O2ref alebo pre časť zariadenia, na ktorú sa vzťahuje rovnaký emisný limit zodpovedajúci celkovému MTP zariadenia[mg/m3]
O2refReferenčný obsah kyslíka, ku ktorému je vztiahnutý ELmix(O2ref); O2ref sa určí podľa prevládajúceho paliva[% objemu]
O2ref,iReferenčný obsah kyslíka pre i-té palivo[% objemu]
QiažQnTepelný vstup dodaný v i-tom palive až n-tom palive[MJ]
QcelkCelkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami[MJ]

2. Ak podiel tepelného vstupu dodaného jedným palivom ≥ 70 %, možno uplatniť emisný limit podľa prevládajúceho paliva pre spaľovacie zariadenia začlenené ako

a) menšie stredné spaľovacie zariadenia,

b) väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia s celkovým

1. MTP > 5 MW do 31. decembra 2024,

2. MTP > 5 MW, ak ide o spaľovacie zariadenia zaradené do osobitného režimu CZT do 31. decembra 2029 za osobitných podmienok,

3. MTP ≤ 5 MW do 31. decembra 2029.

3. Viacpalivové spaľovacie zariadenia rafinérie

3.1 Vo viacpalivových spaľovacích zariadeniach rafinérie, ktoré využívajú destilačné zvyšky alebo zvyšky z konverzie z rafinérskej výroby samostatne alebo v zmesi s inými palivami vrátane procesných rafinérskych plynov, v jestvujúcich zariadeniach na spaľovanie palív spätých s rafinériou možno namiesto emisných limitov pre jestvujúce zariadenia podľa § 10 ods. 2 určiť emisné limity s ohľadom na podiel určujúceho paliva; pričom určujúce palivo je palivo, ktoré má najvyššiu hodnotu emisného limitu určenú podľa § 10 ods. 2, a ak ide o spaľovanie viacerých palív s rovnakým emisným limitom, palivo s najvyšším tepelným vstupom z týchto palív. Ak podiel určujúceho paliva na tepelnom vstupe je

a) ≥ 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacieho zariadenia všetkými palivami, platí emisný limit podľa určujúceho paliva,

b) < 50 % z celkového tepelného vstupu privedeného do spaľovacieho zariadenia všetkými palivami, určí sa emisný limit nasledovným postupom:

1. určí sa emisný limit pre každé palivo a znečisťujúcu látku podľa celkového MTP zariadenia,

2. vypočíta sa ekvivalentná hodnota emisného limitu pre určujúce palivo vynásobením hodnoty emisného limitu platného pre palivo s najväčším tepelným vstupom dvoma a odčítaním hodnoty emisného limitu pre palivo s najnižším emisným limitom,

3. vypočíta sa vážený podiel emisných limitov pre jednotlivé palivá; tieto hodnoty sa získajú, keď vypočítanú ekvivalentnú hodnotu emisného limitu určujúceho paliva vynásobíme tepelným vstupom určujúceho paliva a hodnoty emisných limitov ostatných palív vynásobíme tepelným vstupom dodaným príslušným palivom a tieto jednotlivé násobky vy delíme celkovým tepelným vstupom dodaným všetkými palivami,

4. modifikovaný vážený priemer emisných limitov sa určí ako súčet vážených podielov emisných limitov jednotlivých palív.

Výpočet modifikovaného váženého priemeru emisných limitov ELmix, ak podiel určujúceho paliva je < 50% z celkového tepelného vstupu[mg/m3]
vzorec 03
ELnEmisný limit pre dané palivo, zodpovedajúci celkovému MTP zariadenia[mg/m3]
ELmaxEmisný limit paliva platný pre určujúce palivo[mg/m3]
ELminEmisný limit palivo, ktoré má najnižšiu hodnotu emisného limitu[mg/m3]
QnTepelný vstup dodaný v i-tom palive[MJ]
QmaxTepelný vstup určujúceho paliva
QcelkCelkový tepelný vstup dodaný všetkými palivami[MJ]

3.2 Odchylne od bodu 2 a bodu 3, ak nedôjde k celkovému zvýšeniu množstva emisií, možno pre jestvujúce viacpalivové zariadenia v rámci rafinérie, ktoré využívajú zvyšky z destilácie a konverzie z rafinácie ropy pre vlastnú spotrebu, samostatne alebo s iným palivom namiesto emisných limitov podľa § 10 ods. 2 určiť emisný limit pre SO2 takto:

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
Tuhé palivo: O2 ref: 6 % objemu
Kvapalné palivo a plynné palivo: O2 ref: 3 % objemu
Daný EL sa nevzťahuje na plynové turbíny a zážihové motory.
Emisný limit SO2 [mg/m3]
Jestvujúce zariadenia Z1 a Z21 000
Jestvujúce zariadenia Z3600

III. VEĽKÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

1. Členenie veľkých spaľovacích zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov

Podľa dátumu vydaného povolenia sa spaľovacie zariadenie začleňuje takto:

Jestvujúce zariadenieJestvujúce veľké spaľovacie zariadenia; ďalej sa členia takto:
Z1spaľovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spaľovacie jednotky, ktorým bolo vydané prvé povolenie, alebo ak také nie je, povolenie na užívanie pred 1. júlom 1987
Z2spaľovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spaľovacie jednotky, ktorým bolo vydané prvé povolenie v období od 1. júla 1987 najneskôr 26. novembra 2002, ak zariadenie bolo uvedené do prevádzky najneskôr 27. novembra 2003
Z3spaľovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spaľovacie jednotky, ktorým bolo vydané prvé povolenie v období od 27. novembra 2002 najneskôr 6. januára 2013, alebo ak prevádzkovateľ predložil úplnú žiadosť o povolenie pred uvedeným dátumom a dané zariadenia sa uvedie do prevádzky najneskôr 6. januára 2014
Nové zariadenieveľké spaľovacie zariadenie, ktoré nieje uvedené ako jestvujúce zariadenie.

2. Technická požiadavka

Pri príprave výstavby spaľovacieho zariadenia alebo pri rozširovaní jestvujúceho spaľovacieho zariadenia je potrebné preskúmať technické a ekonomické podmienky kombinovanej výroby tepla a elektriny. Ak sa ukážu trhové a distribučné možnosti, je potrebné realizovať kombinovanú výrobu tepla a elektriny.

3. Spaľovanie tuhých palív

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 6 % objemu
Ak vzhľadom na vlastnosti domáceho paliva nemožno dodržať emisný limit SO2 vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, platí emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia.
Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity. Pritom treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoPalivo/ prev. režimTZLSO2NOXCOTOC
Zariadenia Z1 + Z2
≥ 50< 100všeobecne1002 000600, 1 2001)250-
biomasa20050
100< 500všeobecne1002000 - 4002)600, 1 2001)250-
OPR8003)-
biomasa20050
≥ 500-všeobecne50, 1004)4005005), 6005)6), 1 2001)5)250-
OPR8003)5005),6007)-
biomasa2005005)50
Zariadenia Z3
≥ 50< 100všeobecne50850400250-
biomasa20050
≥ 100< 300všeobecne30200200250-
biomasa30050
≥ 300-všeobecne30200200250-
biomasa50
Stupeň odsírenia [%]
Zariadenia Z1 + Z2Zariadenia Z3
>50≤ 10060, 858)92 % alebo CSO2 ≤ 300 mg/m3
>100≤ 30075, 858)
>300≤ 5009095 % a súčasne CSO2 ≤ 400 mg/m3
>500-94, 929)

1) Platí pre palivá s obsahom prchavých zlúčenín < 10% hmotnosti, len pre jestvujúce zariadenia, ktoré začali prevádzku s takýmto palivom dvanásť mesiacov pred 1. decembrom 2001.

2) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 2 400 - 4 MTP.

3) OPR platí pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 400 MW.

4) Pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1, ktoré spaľujú tuhé palivo s výhrevnosťou nižšou ako 5 800 kJ/kg, s obsahom vody > 45 % hmotnosti, s kombinovaným obsahom vody a popola > 60 % hmotnosti a s obsahom CaO >10 % hmotnosti.

5) Pre spaľovacie zariadenia s celkovým MTP > 500 MW, ktoré uplatňujú prechodný národný program podľa § 12, a spaľovacie zariadenia určené na dožitie podľa § 14 platí od 1. januára 2016 emisný limit pre NOx podľa tabuľky A2; uvedené sa netýka spaľovacích zariadení začlenených ako Z1.

6) Platí pre jestvujúce zariadenia Z1 + Z2 s MTP = 500 MW.

7) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 s MTP > 500 MW.

8) Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou.

9) Platí, ak odsírovacie zariadenie bolo uvedené do prevádzky do 31. decembra 2000.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 6 % objemu
Emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia možno uplatniť výlučne pre domáce tuhé palivo podľa § 10 ods. 4.
Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity. Pritom treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.
MTP [MW]Palivo/ Prev. režimEmisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOxCOTOC
≥ 50< 100všeobecne30400300, 4501)250-
OPR8002)4502)-
biomasa20030050
rašelina300300-
≥ 100≤ 300všeobecne25250200250-
OPR8002)4502)-
biomasa2020025050
rašelina20300250-
> 300-všeobecne20200200250-
OPR8002)4503)-
biomasa, rašelina20020050
MTP [MW]Stupeň odsírenia [%]
≥ 50< 10092, 802)
≥ 100≤ 30092, 902)
> 300-96, 954)

1) Platí pre spaľovanie práškového hnedého uhlia.

2) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2.

3) Platí pre zariadenia prevádzkované v OPR:
- s celkovým MTP (300 - 500) MW pre zariadenia začlenené ako Z1 + Z2,
- s celkovým MTP > 500 MW pre zariadenia začlenené ako Z1.

4) Platí pre zariadenia začlenené ako Z1 + Z2 pre spaľovanie roponosnej bridlice.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 6 % objemu
Emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia možno uplatniť výlučne na domáce tuhé palivo podľa § 10 ods. 4.
Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecné emisné limity. Pritom treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.
MTP [MW]PalivoEmisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOxCOTOC
≥ 50< 100všeobecne20400300, 4001)250-
biomasa20025050
rašelina300250-
≥ 100≥ 300všeobecne20200200250-
biomasa20050
rašelina300, 2502)-
> 300-všeobecne10150, 2003)150, 2001)250-
biomasa2015050
rašelina20150, 2002)-
MTP [MW]Stupeň odsírenia [%]
≥ 50< 10093
≥ 100≤ 30093
> 30097

1) Platí pre spaľovanie práškového hnedého uhlia.

2) Platí pre spaľovanie na fluidnom lôžku.

3) Platí pre spaľovanie na fluidnom lôžku s cirkulujúcou alebo pretlakovou vrstvou.

4. Spaľovanie kvapalných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Emisný limit[mg/m3]
oddoTZLSO2NOXCO
Zariadenia Z1 + Z2
≥ 50≤ 30050, 1001)1 700450175
> 300≤ 50050, 1001)1 700 - 4002)450175
> 500-50400400175
Zariadenia Z3
≥ 50<10050850400175
≥ 100<30030400 - 2003)200175
≥ 300-30200200175

1) Platí pre zariadenia spaľujúce palivo s obsahom popola > 0,06 % hmotnosti.

2) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 3 650 - 6,5 MTP.

3) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 500 - MTP.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Prevádzkový režimEmisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOxCO
≥ 50< 100Všeobecne30, 501)350450175
OPR8502)
≥ 100≤ 300Všeobecne25, 501)250200, 4503)175
OPR8502)4502)
> 300-Všeobecne20, 501)200150, 4503)175
OPR4002)4502), 4004)

1) Platí pre spaľovanie zvyškov z destilácie a konverzie ropy na vlastnú potrebu pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2.

2) Platí len pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2.

3) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2 s celkovým MTP (50 - 500) MW, ak ide o spaľovanie na vlastnú spotrebu: - zvyškov z destilácie a konverzie z rafinácie ropy samostatne alebo s iným palivom, - kvapalných zvyškov z chemickej výroby ako nekomerčné palivo.

4) Platí pre jestvujúce zariadenia začlenené ako Z1 + Z2 s celkovým MTP > 500 MW.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOxCO
≥ 50< 10020350300175
≥ 100≤ 30020200150175
> 300-10150100175

5. Spaľovanie plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015 a počas využívania prechodných opatrení

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
MTP
[MW]
Druh palivaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Zariadenia Z1 + Z2
≥ 50ZPN535200100
≥ 50Všeobecne535200, 3001)100
≥ 50Skvapalnené uhľovodíkové plyny55300100
≥ 50Rafinérske plyny )5100200100
≥ 50Priemyselné plyny5, 103), 504)35, 8005)200100
Zariadenia Z3
50 - 300ZPN535150100
> 300535100100
≥ 50Všeobecne535200100
≥ 50Skvapalnené uhľovodíkové plyny55200100
≥ 50Rafinérske plyny2)535200100
≥ 50Priemyselné plyny5, 103), 304)35, 2006), 4007)200100

1) Platí pre jestvujúce zariadenia Z1 + Z2 s MTP ≤ 500 MW.

2) Platí pre rafinérske plyny s výnimkou nízkokalorických plynov zo splyňovania rafinérskych zvyškov.

3) Platí pre vysokopecný plyn.

4) Platí pre plyny z výroby ocele; spaľovať ich možno aj v iných zariadeniach.

5) Platí pre nízkovýhrevné priemyselné plyny, napríklad nízkokalorický plyn zo splyňovania rafinérskych zvyškov, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, ich zmesi.

6) Platí pre nízkovýhrevný vysokopecný plyn.

7) Platí pre nízkovýhrevný koksárenský plyn.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
MTP [MW]PalivoEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOxCO
≥ 50ZPN535100100
≥ 50Všeobecne535200, 3001)100
≥ 50Skvapalnené uhľovodíkové plyny55200, 3001)100
≥ 50Rafinérske plyny2)535200, 3001)100
≥ 50Priemyselné plyny5, 103),304)35, 2005), 4006), 8007)200, 3001)100

1) Platí pre jestvujúce zariadenia Z1+Z2 s MTP ≤ 500 MW.

2) Platí pre rafinérske plyny s výnimkou nízkokalorických plynov zo splyňovania rafinérskych zvyškov.

3) Platí pre vysokopecný plyn.

4) Platí pre plyny z výroby ocele; spaľovať ich možno aj v iných zariadeniach.

5) Platí pre nízkovýhrevný vysokopecný plyn.

6) Platí pre nízkovýhrevný koksárenský plyn.

7) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov zo splyňovania rezíduí z rafinácie v jestvujúcom zariadení začlenenom ako Z1 + Z2.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
MTP [MW]PalivoEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOxCO
≥ 50Všeobecne, ZPN, Rafinérske plyny535100100
≥ 50Skvapalnené uhľovodíkové plyny55100100
≥ 50Priemyselné plyny5, 101), 302)35, 2003), 4004)100100

1) Platí pre vysokopecný plyn.

2) Platí pre plyny z výroby ocele; spaľovať ich možno aj v iných zariadeniach.

3) Platí pre nízkovýhrevný vysokopecný plyn.

4) Platí pre nízkovýhrevný koksárenský plyn.

6. Veľké spaľovacie zariadenia zložené z plynových turbín

Integrácia kotla s plynovou turbínou

Pri zaradení spalinového kotla za plynovú turbínu platia emisné limity a podmienky ich platnosti ako pre plynové turbíny.

Pri prikurovaní spalinového kotla emisný limit sa vypočíta ako vážený priemer emisného limitu pre plynovú turbínu a spalinový kotol podľa bodu 1 druhej časti tejto prílohy.

Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré sa podľa povolenia používa na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

6.2 Emisné limity pre plynové turbíny vrátane plynových turbín s kombinovaným cyklom CCGT

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri zaťažení > 70 %.
Na plynové turbíny určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Typ palivaEmisný limit
Tmavosť dymu [stupne Bacharacha]Hmotnostná koncentrácia [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Zariadenia Z1 + Z2
≥ 50Kvapalnétrvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3. st.6001), 1 7002)3003)100
Plynné--3003)100
Zariadenie Z3
≥ 50Kvapalnétrvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3. st.6001)1204)100
ZPN--50, 755)6)100
Iné plynné--120100

1) Pri spaľovaní ľahkých a stredných destilátov s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre plynové turbíny, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

3) Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbíny s tepelnou účinnosťou ≤ 30 % vrátane. Pre plynové turbíny s účinnosťou > 30 % sa emisný limit koriguje vynásobením hodnotou podielu η/30, kde η je skutočná účinnosť v %.

4) Emisný limit platí pre ľahké a stredné destiláty.

5) Platí pre plynové turbíny použité - v kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovou účinnosťou > 75 %, - v zariadeniach s kombinovanými cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 % v ročnom priemere, - na mechanický pohon.

6) Pre jednostupňové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií a ktoré majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie, sa emisný limit vypočíta podľa vzťahu: EL = 50 x η/35, kde η je účinnosť plynovej turbíny v % pri základnom zaťažení podľa ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia - plynové turbíny platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Pre plynové turbíny (vrátane CCGT) platia EL pri zaťažení > 70 %.
Na plynové turbíny určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]PalivoRežim prevádzkyEmisný limit
Tmavosť dymu: [st. Bacharacha]Hmotnostná koncentrácia [mg/m3]
SO2NOxCO
≥ 50Kvapalné palivo - ľahké a stredné destilátyBez obmedzeniatrvalá prev.: 2. st. nábeh: 3 st.6001), 1 7002)90100
OPRtrvalá prev.: 2. st. nábeh: 3 st.6001), 1 7002)2003)100
≥ 50ZPNBez obmedzenia--50,754),5)100
OPR--1503)
≥ 50Iné plynné palivoBez obmedzenia--120100
OPR--2003)

1) Pri spaľovaní ľahkých a stredných destilátov s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti sa emisný limit na SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre spaľovacie zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

3) Platí pre jestvujúce zariadenie začlenené ako Z1 + Z2.

4) Platí, keď účinnosť plynových turbín je určená podmienkami základného zaťaženia podľa ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie:
a) pri kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovou účinnosťou > 75 %,
b) v zariadeniach s kombinovanými cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 % v ročnom priemere,
c) na mechanický pohon.

5) Pre jednocyklové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií podľa poznámky pod tabuľkou 4 a ktoré majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie, sa emisný limit pre NOx vypočíta podľa vzťahu: EL = 50 x η / 35, kde η je účinnosť plynovej turbíny v % pri základnom zaťažení ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
V prípade plynových turbín s kombinovaným cyklom s dodatočným spaľovaním možno stanoviť referenčný obsah O2 s prihliadnutím na špecifické vlastnosti daného zariadenia.
Pre plynové turbíny (vrátane CCGT) platia EL pri zaťažení >70 %.
Na plynové turbíny určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Plynové turbínyEmisný limit
Tmavosť dymu [st. Bacharacha]Hmotnostná koncentrácia [mg/m3]
SO2NOxCO
≥ 50Kvapalné palivo - ľahké a stredné destilátytrvalá prevádzka: 2. st. nábeh: 3 st.60050100
≥ 50Plynné palivo--501)100

1) Pre jednocyklové plynové turbíny, ktoré majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie, sa emisný limit pre NOx vypočíta podľa vzťahu: EL = 50 x η /35, kde η je účinnosť plynovej turbíny v % pri základnom zaťažení ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

7. Veľké spaľovacie zariadenia zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov

A.1 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné do 31. decembra 2015

Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatòujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 501)190, 7502)250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo50190, 3003)250
≥ 50Plynné palivo190250, 5004)

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

4) Platí pre dvojtaktné motory spaľujúce bioplyn.

A.2 Emisné limity pre jestvujúce zariadenia platné od 1. januára 2016

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 301)190, 7502)250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo30190, 3003)250
≥ 50Plynné palivo100100

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre vznetové motory, ktoré mali povolenie vydané do 31. augusta 2009.

3) Platí pre dvojtaktné motory.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Na piestové spaľovacie motory určené výlučne na núdzovú prevádzku, ak sú v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č. 3 pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.
MTP [MW]Typy motorovEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
≥ 50Vznetové motory10, 301)190250
≥ 50Zážihové motoryKvapalné palivo30190250
≥ 50Plynné palivo75100

1) Platí pre spaľovanie kvapalných palív.

IV. VÄČŠIE STREDNÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

1. Členenie väčších stredných spaľovacích zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov

Podľa dátumu vydaného povolenia sa väčšie stredné spaľovacie zariadenia začleňujú takto:

Jestvujúce
zariadenie
Spaľovacie zariadenie
a) uvedené do prevádzky pred 20. decembrom 2018 alebo
b) spaľovacie zariadenie, ktoré je povolené pred 19. decembrom 2017, ak je uvedené do prevádzky najneskôr 20. decembra 2018
Nové
zariadenie
Spaľovacie zariadenie iné ako jestvujúce zariadenie

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

2.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1. Nábeh a odstavovanie spaľovacieho zariadenia treba vykonať v čo najkratšom čase.

2.1.2 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia zaradené v OPR, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú podľa osobitného predpisu.21)

2.1.3 V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív s MTP (1-10) MW vrátane sa nesmie spaľovať palivo s obsahom síry > 1 % hmotnosti.

2.1.4 Pri spaľovaní biomasy nesmie sa spaľovať palivo, ktoré prekračuje vlhkosť určenú orgánom ochrany ovzdušia a podľa odporúčania výrobcu zariadenia.

2.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá -jestvujúce zariadenia

Platí pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia okrem plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s celkovým

a) MTP > 5 MW platné od 1. januára 2025,

b) MTP ≥1 a ≤ 5 MW platné od 1. januára 2030.

Emisné limity platné do termínov podľa písmen a) a b) sú uvedené v piatej časti.

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Tuhé palivá vrátane biomasy: O2 ref: 6 % objemu
Kvapalné a plynné palivá: O2 ref: 3 % objemu
Na zariadenia zaradené v OPR podľa § 17a ods. 1 a 2 sa emisné limity neuplatňujú okrem EL pre TZL: 200 mg/m3 pre spaľovanie tuhých palív vrátane biomasy
Na spaľovanie biomasy možno do roku 2030 povoliť výnimku z EL pre TZL, pričom určený EL nesmie byť vyšší ako 150 mg/m3
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOTOC
Jestvujúce zariadenia MTP ≥ 1 - 5 MW
Tuhé palivá okrem biomasy501 100650250-
Biomasa502001) 3002)65025020
Plynový olej--200110-
Iné kvapalné palivo50350300110-
ZPN--1203), 1504), 20050, 1005)-
Iné plynné palivo-200, 4006)250100-
Jestvujúce zariadenia s MTP > 5 MW
Tuhé palivá okrem biomasy30, 5 07)400,1 1007)650150-
Biomasa502001) 3002)650150, 2502)20
Plynový olej--200110-
Iné kvapalné palivo30350, 8508)650110-
ZPN--1203), 1504), 20050, 1005)-
Iné plynné palivo-35, 1709) 20010), 4006)250100-
Osobitný režim pre CZT1501 100")")")

CZT - centrálny zdroj tepla

1) Neuplatňuje sa pre zariadenia spaľujúce výlučne drevnú biomasu.

2) Platí pre spaľovanie slamy.

3) Platí pre kotly s vydaným povolením od 1. januára 2014 s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média < 200 °C (teplovodné, horúcovodné alebo parné kotly).

4) Platí pre kotly s vydaným povolením od 1. januára 2014 s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média > 200 °C (termoolejové alebo parné kotly).

5) Platí pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

6) Platí pre nízkovýhrevné plyny z koksárenských pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

7) Platí pre zariadenia s MTP ≤ 20 MW.

8) Platí pre zariadenia spaľujúce ŤVO s celkovým MTP < 20 MW do 1. januára 2030.

9) Platí pre bioplyn.

10) Platí pre nízkovýhrevné plyny z vysokých pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.
12) Platí EL určený podľa časti V podľa používaného paliva do roku 2030.

B. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá - nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Tuhé palivá vrátane biomasy: O2 ref: 6 % objemu
Kvapalné a plynné palivá: O2 ref: 3 % objemu
Na zariadenia zaradené v OPR podľa § 17a ods. 1 a 2 sa emisné limity neuplatňujú okrem EL pre TZL: 100 mg/m3 na spaľovanie tuhých palív vrátane biomasy
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOTOC
Nové zariadenia MTP ≥ 1 - 5 MW
Tuhé palivá okrem biomasy50400500250-
Biomasa502001)50025020
Plynový olej--200110-
Iné kvapalné palivo50350300110-
ZPN--10050-
Iné plynné palivo-35, 1002), 2003), 4004)200100-
Nové zariadenia s MTP > 5 MW
Tuhé palivá okrem biomasy20, 305)400300150-
Biomasa20, 305)2001)300150, 2506)20
Plynový olej--200110-
Iné kvapalné palivo20350300110-
ZPN--10050-
Iné plynné palivo-35, 1002), 2003), 4004)200100-

1) EL sa neuplatňuje pre zariadenia spaľujúce výlučne drevnú biomasu.

2) Platí pre spaľovanie bioplynu.

3) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z vysokých pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

4) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

5) Platí pre spaľovacie zariadenia s MTP ≤ 20 MW.

6) Platí pre spaľovanie slamy.

3. Spaľovacie zariadenie zložené z plynových turbín

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

3.1.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú podľa osobitného predpisu.21)

3.1.2 Nábeh a odstavovanie spaľovacieho zariadenia treba vykonať v čo najkratšom čase.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre plynové turbíny - jestvujúce zariadenia

platné pre zariadenia s celkovým

a) MTP > 5 MW platné od 1. januára 2025,

b) MTP ≥ 1 MW a ≤ 5 MW platné od 1. januára 2030.

Emisné limity platné do termínov podľa písmen a) a b) sú uvedené v piatej časti.

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Pre plynové turbíny platia EL pri zaťažení > 70 %
Pre zariadenia využívané na pohon plynových kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnych plynárenských prepravných sústav plynu podľa § 17b možno do roku 2030 povoliť výnimku z EL pre NOx, pričom určený EL nesmie prekročiť EL ustanovený v časti V
Pre zariadenia v osobitnom režimu pre CZT platia EL podľa tabuľky uvedenej časti V, pričom EL pre TZL nesmie byť vyšší ako 150 mg/m3 a EL pre SO2 nesmie byť vyšší ako 1 100 mg/m3
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Plynový olej--200100
Iné kvapalné palivo10,201)120200100
ZPN--150100
Iné plynné palivo-15, 602), 653), 1304)200100

1) Platí pre zariadenia s MTP ≤ 20 MW.

2) Platí pre spaľovanie bioplynu.

3) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z vysokých pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

4) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí v železiarskom a oceliarskom
priemysle.

B. Emisné limity pre plynové turbíny - nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Pre plynové turbíny platia EL pri zaťažení > 70 %
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Plynový olej--75100
Iné kvapalné palivá10,201)12075100
ZPN--50100
Iné plynné palivá-15, 402)75100

1) Platí pre zariadenia s MTP ≤ 5 MW.

2) Platí pre spaľovanie bioplynu.

4. Spaľovacie zariadenie zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov 4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

4.1.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie zaradené do OPR, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú podľa osobitného predpisu. 21)

4.1.2 V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynné palivá a kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti.

4.1.3 Treba využiť všetky dostupné primárne opatrenia čistenia plynov na zníženie obsahu zlúčenín síry v bioplyne pred jeho spaľovaním.

4.1.4 Treba využiť všetky dostupné konštrukčné riešenia motorov podľa súčasného stavu technického vývoja na znižovanie emisií organických látok a CO.

4.1.5 Nábeh a odstavovanie spaľovacieho zariadenia treba vykonať v čo najkratšom čase.

4.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre piestové spaľovacie motory -jestvujúce zariadenia

platné pre stacionárne piestové spaľovacie motory s celkovým

a) MTP > 5 MW platné od 1. januára 2025,

b) MTP ≥ 1 MW až ≤ 5 MW platné od 1. januára 2030.

Emisné limity platné do termínov podľa písmen a) a b) sú uvedené v piatej časti.

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Pre zariadenia využívané na pohon plynových kompresorových staníc potrebných na zaistenie bezpečnosti vnútroštátnych plynárenských prepravných sústav plynu podľa § 17b možno do roku 2030 povoliť výnimku z EL pre NOx, pričom určený EL nesmie prekročiť EL ustanovený v časti V
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOFormaldehyd
Plynový olej--190, 2501), 1 8502)250253)
Iné kvapalné palivá10, 204)120190, 2255), 2501), 1 8502)250253)
ZPN--190, 3806)250253)
Iné plynné palivá-15, 603), 657), 1308)190250253)

1) Platí pre motory s MTP ≤ 5 MW.

2) Platí pre dieselové motory

a) konštruované do 18. 5. 2006,

b) pre dvoj palivové motory v kvapalnom režime.

3) Platí pre spaľovanie bioplynu.

4) Platí pre motory s MTP ≤ 20 MW.

5) Platí pre motory s MTP < 5 - 20 MW.

6) Platí pre dvojpalivové motory v plynnom režime.

7) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z vysokých pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

8) Platí pre spaľovanie nízkovýhrevných plynov z koksárenských pecí v železiarskom a oceliarskom priemysle.

B. Emisné limity pre piestové spaľovacie motory - nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Pre zariadenia v OPR pre motory platia osobitné EL pre NOx,
ak uplatňujú primárne opatrenia na znižovanie emisií NOx a
spĺňajú tieto emisné limity pre NOx:
a) dvojpalivové motory
1. v kvapalnom režime 1850 mg/m3,
2. v plynnom režime 380 mg/m3,
b) dieselové motory s RPM < 1 200 ot/min a
1. celkovým MTP < 20 MW: 1300 mg/m3,
2. celkovým MTP > 20 MW: 1 850 mg/m3,
c) dieselové motory s RPM > 1 200 ot/min: 750 mg/m3
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOFormaldehyd
Plynový olej--190, 2251)250252)
Iné kvapalné palivá10, 203)120190, 2251)4)250252)
120190, 2251)4)250252)
ZPN--95, 1905)250252)
Iné plynné palivá-15, 402)190250252)

RPM - počet otáčok za minútu

1) Platí pre dvojpalivové motory v kvapalnom režime.

2) Platí pre spaľovanie bioplynu.

3) Platí pre zariadenia s MTP ≤ 5 MW.

4) Platí pre dieselové motory s celkovým MTP ≤ 20 MW s RPM ≤ 1 200 ot/min.

5) Platí pre dvojpalivové motory v plynnom režime.

V. STACIONÁRNE SPAĽOVACIE ZARIADENIA S CELKOVÝM MTP ≥ 0,3 MW OKREM VEĽKÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ

Platí pre

a) väčšie stredné spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia s celkovým

1. MTP > 5 MW do 31. decembra 2024,

2. MTP > 1 MW a ≤ 5 MW do 31. decembra 2029,

b) menšie stredné spaľovacie zariadenia.

1. Spaľovanie tuhých palív

1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.1.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa súčasného stavu techniky; tieto sa považujú za splnené, ak sú vykonané v rozsahu a spôsobom najmenej podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú podľa osobitného predpisu.21)

1.1.2 Pri spaľovaní biomasy nesmie sa spaľovať palivo, ktoré prekračuje vlhkosť určenú orgánom ochrany ovzdušia a podľa odporúčania výrobcu zariadenia.

1.2 Emisné limity

1.2.1 Tuhé palivá okrem biomasy

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 6 % objemu
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostný tok možno uplatniť len pre spaľovacie zariadenia s vymedzeným MTP s povolením vydaným do 31. decembra 2012. V takom prípade sa uplatňujú emisné limity pre SO2 a CO buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.
Ak vzhľadom na vlastnosti domáceho paliva nemožno dodržať emisný limit pre SO2 vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia, platí emisný limit vyjadrený ako stupeň odsírenia.
Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecne platné emisné limity; pritom treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.
Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán môže určiť miernejšie emisné limity individuálne.
Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOXCO
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010
Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou
≥ 0,3≤ 2,5150, 2501)2 500650850
> 2,5≤ 71002 500400850
> 7-1002 500400250
Zariadenie s výtavným ohniskom
≥ 0,3≤ 7150, 2501)2 5001200850
> 7-1502 5001200250
Zariadenie s iným ohniskom
≥ 0,3≤ 7150, 2501)2 500650850
> 71502 500650250
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013
Zariadenie s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou
≥ 0,3< 2,51001000400400
≥ 2,5< 550800400250
≥ 550350300150
Zariadenie s výtavným ohniskom
≥ 0,3< 51002 5001 100400
≥ 5502 5001 100250
Zariadenia s iným ohniskom
≥ 0,3< 51002 500650400
> 5502 500500150
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014
≥ 0,3< 11001 0002), 1 7004003), 600400
≥ 1< 55 04), 1007004003), 500250
≥ 5203502), 700300150
Hmotnostný tok [kg/h]
≥ 0,3< 5-10-5
≥ 5-10--
Typ zariadeniaStupeň odsírenia [%]
> 2,5Fluid3)85

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.

2) Platí pre spaľovanie tuhých palív na fluidnom lôžku.

3) Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo s pretlakovou fluidnou vrstvou.

4) Platí pre spaľovacie zariadenia s cirkulujúcou fluidnou vrstvou alebo s pretlakovou fluidnou vrstvou s MTP > 2,5 MW.

1.2.2 Biomasa

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 11 % objemu
Emisné limity pre ďalšie ZL sa neustanovujú a neuplatňujú sa ani všeobecne platné emisné limity. Pritom však treba využiť dostupné opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie ich emisií.
Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán môže určiť miernejšie emisné limity individuálne.
Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke.
EL vyjadrený ako hmotnostný tok možno uplatniť len pre spaľovacie zariadenia s vymedzeným MTP s povolením vydaným do 31. decembra 2012. V takom prípade sa uplatňujú emisné limity pre CO buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOXCOTOC
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010
≥ 0,3≤ 7150, 2501)-65085050, 1001)
> 7150-65025050
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013
≥ 0,3< 1150-35040050
≥ 1< 5150-35025020
≥ 5< 1050-350150, 2502)20
≥ 10-50-35015020
Spaľovacie zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014
≥ 0,3< 1150-35040050
≥ 1< 5150-35025020
≥ 5< 1050-350150, 2502)20
≥ 10-20-35015020
Hmotnostný tok [kg/h]
≥ 0,3 < 5 - -- 5 -

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.

2) Platí pre spaľovanie slamy.

2. Spaľovanie kvapalných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

2.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

2.1.2 V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív s MTP (0,3 -10) MW vrátane sa nesmie spaľovať palivo s obsahom síry > 1 % hmotnosti.

2.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú okrem všeobecných emisných limitov pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine, ktoré platia, ak sa emisné limity pre TZL dosahujú odlučovaním.
Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke.
Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán môže určiť miernejšie emisné limity individuálne.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLSO2NOXCO
Zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010
≥ 0,3< 10100-500175
≥ 10-1001 7001)450175
Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013
≥ 0,3< 10100-350175
≥ 10-508501)35080
Zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2014
≥ 0,3< 1020, 502)-350, 2503)110
≥ 10-208501)350, 2503)110

1) Pre zariadenia, ktoré spaľujú plynový olej s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti, sa emisný limit pre SO2 neustanovuje a neuplatňuje sa ani všeobecný emisný limit.

2) Platí pre zariadenia s MTP < 1 MW.

3) Platí pre extra ľahký vykurovací olej - vykurovaciu naftu.

3. Spaľovanie plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

3.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 3 % objemu
Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je jeho prevádzka ≤ 240 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke.
Pre špecifické technológie na nepriamy procesný ohrev, ako sú pekárenské cyklotermické pece, téglikové taviace pece a ohrevy taviacich vaní, kde konštrukčné riešenie zariadenia umožňuje iba obmedzene ovplyvniť vznik emisií, správny orgán môže určiť miernejšie emisné limity individuálne.
MTP [MW]Druh palivaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31. decembra 2010
≥ 0,3Všeobecne535200100
≥ 0,3ZPN, Skvapalnené uhľovodíky--200, 3001)100
≥ 0,3Rafinérske plyny5100200100
≥ 0,3Priemyselné plyny5, 102), 503)35, 8004)5)200100
Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2011 do 31. decembra 2013
≥ 0,3Všeobecne535200100
≥ 0,3ZPN--20050
≥ 0,3Rafinérske plyny5100200100
≥ 0,3Priemyselné plyny5, 102), 303)35, 8004)5)200100
≥ 0,3 Skvapalnené uhľovodíky - - 200 100
Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1. januára 2014
≥ 0,3Všeobecne535200100
≥ 0,3ZPN--1206), 1507), 2008)50
≥ 0,3Skvapalnené uhľovodíky--1706), 2007)8)100
≥ 0,3Rafinérske plyny5100200100
≥ 0,3Priemyselné plyny5, 102), 303)35, 8004), 3505)200100

1) Platí pre skvapalnené uhľovodíkové plyny.

2) Platí pre vysokopecný plyn.

3) Platí pre plyny z výroby ocele.

4) Platí pre nízkovýhrevné priemyselné plyny, napríklad nízkokalorický plyn zo splyňovania rafinérskych zvyškov, vysokopecný plyn, koksárenský plyn a ich zmesi.

5) Platí pre zariadenia spaľujúce bioplyn.

6) Platí pre zariadenia s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média < 200 °C (teplovodné, horúcovodné alebo parné kotly).

7) Platí pre zariadenia s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média ≥ 200 °C (termoolejové alebo parné kotly).

8) Platí pre zariadenia s atmosférickými horákmi.

4. Spaľovacie zariadenie zložené z plynových turbín

4.1 Integrácia kotla s plynovou turbínou

Pri zaradení spalinového kotla za plynovú turbínu platia emisné limity a podmienky ich platnosti ako pre plynové turbíny.

Pri prikurovaní spalinového kotla, ak tepelný príkon spalinového kotla > 30 % celkového MTP, emisný limit sa vypočíta ako vážený priemer emisného limitu pre plynovú turbínu a spalinový kotol podľa bodu 1 druhej časti tejto prílohy.

4.2 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

4.3 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 15 % objemu
Tepelný príkon, účinnosť, základné zaťaženie plynových turbín sa uplatňuje podľa ISO normy.
Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri základnom zaťažení > 70 %.
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú okrem všeobecných emisných limitov pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine, ktoré platia, ak sa emisné limity pre TZL dosahujú odlučovaním.
Na spaľovacie zariadenie, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú. Emisie z takéhoto zariadenia musia zodpovedať technickej požiadavke.
MTP
alebo objemový tok spalín
Typ palivaEmisný limit
Tmavosť dymu [stupne Bacharacha]Hmotnostná koncentrácia [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Zariadenia s vydaným povolením do 27. novembra 2002
< 20MW alebo < 60 000 m3/hplynné--3503)100
kvapalnévšetky stavy: 4. st.6001), 1 7002)3503)100
≥ 20 MW alebo ≥ 60 000 m3/hplynné--3003)100
kvapalnétrvalá prevádzka: 2. st.
nábeh: 3. st.
6001), 1 7002)3003)100
Zariadenie s vydaným povolením od 27. novembra 2002
< 20MWplynné--1503)100
kvapalnévšetky stavy: 4. st.6001)2003)100
≥ 20MWplynné--1503)100
kvapalnétrvalá prevádzka: 2. st.
nábeh: 3. st.
6001)2003)100
≥ 50 MW5)ZPN--50, 754)100
Iné plynné--120100
kvapalnétrvalá prevádzka: 2. st.
nábeh: 3. st.
6001)120100

1) Pri spaľovaní plynového oleja alebo motorovej nafty s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti sa emisný limit na SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre turbíny, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 1998 alebo pre ktoré bolo vydané povolenie do 31. marca 1998 a ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

3) Emisné limity platia pre jednotlivé plynové turbíny s tepelnou účinnosťou ≤ 30 % vrátane. Pre plynové turbíny s účinnosťou > 30 % sa emisný limit koriguje vynásobením hodnotou podielu η/30, kde η je skutočná účinnosť v %.

4) Emisný limit 75 mg/m3 platí pre plynové turbíny použité - v kombinovanej výrobe tepla a elektriny s celkovou účinnosťou > 75 %, - v zariadeniach s kombinovanými cyklami s celkovou elektrickou účinnosťou > 55 % v ročnom priemere, - na mechanický pohon.

5) Platí, ak zariadenie nie je začlenené ako veľké spaľovacie zariadenie.

Pre jednostupňové plynové turbíny, ktoré nepatria do žiadnej z uvedených kategórií a ktoré majú účinnosť > 35 % pri základnom zaťažení určenom podľa podmienok ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie, sa emisný limit vypočíta podľa vzťahu: EL = 50 x η/35, kde η je účinnosť plynovej turbíny v % pri základnom zaťažení podľa ISO alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

5. Spaľovacie zariadenie zložené zo stacionárnych piestových spaľovacích motorov

5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

5.1.1 Emisie zo spaľovacieho zariadenia, ktoré je podľa povolenia alebo dokumentácie používané na núdzovú prevádzku, musia zodpovedať požiadavkám a podmienkam prevádzkovania podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

5.1.2 V stacionárnych spaľovacích motoroch možno spaľovať len plynné palivá a kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 0,1 % hmotnosti.

5.1.3 Treba využiť všetky dostupné primárne opatrenia čistenia plynov na zníženie obsahu zlúčenín síry v bioplyne pred jeho spaľovaním.

5.1.4 Treba využiť všetky dostupné konštrukčné riešenia motorov podľa súčasného stavu technického vývoja na znižovanie emisií organických látok a CO.

5.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2 ref: 15 % objemu
Pre zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500 h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú okrem všeobecných emisných limitov pre tuhé anorganické znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine, ktoré platia, ak je na účel dodržiavania emisných limitov pre TZL nainštalovaný odlučovať.
Typy motorovMTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
oddoTZLNOXCOFormalde-hyd1)
Vznetové (dieselové) motory ≥ 0,3< 3102), 503)380, 1 5004)25025
≥ 3< 5102), 503)190, 7504)25025
≥ 5102)5), 506)190, 2257)25025
Zážihové (plynové) motory ≥ 0,3< 1102), 503)190, 3008)250, 5009)25
≥ 1102)5), 506)190250, 5009)25
Dvojpalivové motoryPlynné palivá ≥ 1102)190250, 5009)25
Kvapalné palivá ≥ 1105), 50225250, 5009)25

1) Platí na spaľovanie bioplynu; pre zariadenia povolené do 1. januára 2013 platí od 1. januára 2016.

2) Platí na spaľovanie plynných palív v zariadeniach povolených od 1. januára 2014; pre ZPN z verejnej distribučnej siete a skvapalnené uhľovodíkové plyny sa špecifický emisný limit neuplatňuje.

3) Platí na spaľovanie kvapalných palív.

4) Platí pre spaľovacie zariadenia povolené do 31. augusta 2009.

5) Platí pre zariadenia na spaľovanie kvapalných palív povolené od 1. januára 2014.

6) Platí pre zariadenia na spaľovanie kvapalných palív povolené do 31. decembra 2013.

7) Platí pre motory s MTP (5 – 20) MW s otáčkami za minútu 1 200 spaľujúce ťažký vykurovací olej a kvapalné biopalivá/biooleje.

8) Platí pre dvojtaktné motory.

9) Platí na spaľovanie bioplynu a kvapalných palív v zariadeniach povolených do 31. decembra 2013.

VI. MALÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA

1. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.1 Spaľovanie všetkých palív

Emisie zo spaľovacieho zariadenia s MTP < 0,3 MW musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú v súlade s osobitným predpisom.21)

1.2 Spaľovanie uhlia

V zariadeniach na spaľovanie tuhých palív sa môže spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavky na kvalitu palív podľa osobitného predpisu.22)

1.3 Spaľovanie biomasy

V kotloch s MTP < 0,3 MW sa môže spaľovať len čisté nekontaminované prírodné drevo mechanicky upravené podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad kusové drevo, brikety, štiepky, pelety alebo iná prírodná biomasa upravená na palivo podľa požiadaviek výrobcu kotla, napríklad slama, trstina s vlhkosťou neprevyšujúcou 25 %.

1.4 Spaľovanie kvapalných palív

V zariadeniach na spaľovanie kvapalných palív sa môže spaľovať len palivo, ktoré spĺňa požiadavku na kvalitu palív podľa osobitného predpisu.22)

2. Emisný limit

Typ palivaPrevádzkový stavTmavosť dymuČas
Tuhé palivoBežná prevádzka2. stupeň podľa Ringelmana alebo 40 % opacity
Rozkurovanie zo studeného stavu3. stupeň podľa Ringelmana alebo 60 % opacity≤ 3h
Odstavovanie≤ 30 min
Kvapalné palivoBežná prevádzka okrem rozkurovania4. stupeň podľa Bacharacha
pre žiaden z troch po sebe idúcich testoch a súčasne
3. stupeň podľa Bacharacha
pre dva z troch po sebe idúcich testov

Príloha č. 5 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA SPAĽOVNE ODPADOV A ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

I. ČLENENIE SPAĽOVNÍ ODPADOV A ZARIADENÍ NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV VO VZŤAHU K UPLATŇOVANIU EMISNÝCH LIMITOV

Podľa dátumu vydaného povolenia sa spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov začleňujú takto:

Jestvujúce zariadenieSpaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov,
a) ktoré bolo povolené a uvedené do prevádzky do 28. decembra 2002,
b) pre ktoré bolo vydané povolenie pred 28. decembrom 2002 a bolo uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2003,
c) pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov pred 28. decembrom 2002 a bolo uvedené do prevádzky najneskôr 28. decembra 2004.
Nové zariadenieSpaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PRE SPAĽOVANIE ODPADOV A SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

1. Všeobecne

Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov treba vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní a manipulácii s odpadmi v najväčšej miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia ľudí v súlade s požiadavkami osobitných predpisov.23)

2. Skladovanie a manipulácia s odpadom

- nové zariadenia,

- jestvujúce zariadenia od 1. januára 2016.

Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií znečisťujúcich látok alebo zápachu, treba vykonať tieto opatrenia:

a) ak ide o tuhý odpad,

1. zásobník na tuhý odpad musí byť vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo udržiavať podtlak,

2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,

b) ak ide o kvapalný odpad,

1. musí sa skladovať v uzavretých kontajneroch alebo cisternách vybavených poistnými tlakovými ventilmi,

2. pary vytláčané pri plnení cisterien treba odvádzať na spálenie,

3. odsávať priestory, kde sa prečerpávajú odpady otvoreným systémom, a znečistenú vzdušninu odvádzať na spálenie,

4. ak je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, plnenie skladovacích cisterien umožniť, len ak bude zabezpečené čistenie odsávaných plynov a pár, a emisie zo skladovania vypúšťať vo výške, pri ktorej bude zabezpečený dostatočný rozptyl.

3. Účinnosť spaľovania

Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s takou účinnosťou spaľovania, aby obsah TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole z pece bol < 3 % alebo spáliteľný podiel vyjadrený ako strata žíhaním bol < 5 % suchej hmotnosti spálených odpadov. V prípade potreby sa použijú vhodné techniky predúpravy odpadov.

4. Teplota a zdržná doba

4.1 Každá spaľovňa odpadov musí byť navrhnutá, vybavená, vybudovaná a prevádzkovaná tak, aby teplota spalín za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach dosahovala počas najmenej dvoch sekúnd hodnotu

a) najmenej 850 °C,

b) najmenej 1 100 °C, ak sa spaľujú nebezpečné odpady s obsahom halogénovaných organických zlúčenín > 1 % vyjadrených ako Cl2;

teplota sa meria v blízkosti vnútornej steny spaľovacej komory alebo na inom reprezentatívnom mieste spaľovacej komory podľa podmienok určených v súhlase, rozhodnutí alebo integrovanom povolení.

4.2 Zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musí byť navrhnuté, vybavené, vybudované a prevádzkované takým spôsobom, aby teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas najmenej 2 sekúnd hodnotu

a) najmenej 850 °C,

b) najmenej 1 100 °C, ak sa spoluspaľuje nebezpečný odpad s obsahom halogénovaných organických zlúčenín > 1 % vyjadrených ako chlór.

5. Prídavný horák

Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov musí byť vybavená najmenej jedným prídavným horákom, ktorý

a) sa automaticky uvedie do prevádzky, ak teplota spalín po poslednom prívode spaľovacieho vzduchu klesne pod hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov,

b) bude v prevádzke aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom intervale spaľovania neklesla pod hodnotu uvedenú v bode 4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov po celý čas, kým sa v spaľovacom priestore nachádza ešte nespálený odpad,

c) nesmie spaľovať palivá, ktoré môžu spôsobiť vyššie emisie ako emisie zo spaľovania zemného plynu, skvapalnených uhľovodíkových plynov alebo emisie zo spaľovania plynového oleja zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu palív podľa osobitného predpisu.22)

6. Automatický systém odstavenia prísunu odpadov

Spaľovňa odpadov a zariadenie na spoluspaľovanie odpadov musia byť vybavené automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu

a) pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 4,

b) pri každom poklese teploty pod hodnotu ustanovenú v bode 4,

c) v každom prípade, keď kontinuálne meranie ukáže, že v dôsledku poruchy alebo výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov boli prekročené emisné limity.

7. Využitie tepla

Teplo vznikajúce pri spaľovaní odpadov alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť podľa možnosti využité.

8. Infekčný nemocničný odpad

Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez predbežného zmiešania s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.

9. Povolenie iných podmienok prevádzkovania

Pre určité kategórie odpadov alebo určité tepelné procesy správny orgán môže povoliť aj iné prevádzkové podmienky, ako sú uvedené v bode 3 až 5, a ak ide o teplotu, uvedené v bode 6, za predpokladu, že sú splnené ostatné požiadavky tejto prílohy, a v prípade ak ide o

a) spaľovňu odpadov, odlišné prevádzkové podmienky nesmú spôsobiť vyššiu tvorbu zvyškov zo spaľovania odpadov alebo vyšší obsah organických znečisťujúcich látok vo zvyškoch, ako sa očakáva za podmienok ustanovených v bodoch 3 až 5,

b) zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, platia emisné limity pre TOC a CO v odpadových plynoch uvedené v tretej časti tejto prílohy,

c) spoluspaľovanie odpadov z celulózového a papierenského priemyslu v mieste výroby v kotloch na drevnú kôru, ktoré mali vydané povolenie pred 28. decembrom 2002, platia emisné limity pre TOC uvedené v tretej časti tejto prílohy.

10. Manipulácia a nakladanie so zvyškami

10.1 Pri prevádzke spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov treba predchádzať vzniku zvyškov alebo ich tvorbu podľa množstva a škodlivosti v čo najväčšom rozsahu obmedziť. Zvyšky sa musia podľa možnosti zhodnotiť priamo v zariadení na spaľovanie odpadov alebo mimo neho.

10.2 Preprava, manipulácia a dočasné skladovanie prašných suchých zvyškov treba vykonávať takým spôsobom, aby sa zabránilo ich rozptýleniu do životného prostredia.

10.3 Pri zneškodňovaní alebo zužitkovaní zvyškov zo spaľovania odpadov alebo spoluspaľovania odpadov sa postupuje podľa osobitných predpisov.24)

III. EMISNÉ LIMITY PRE SPAĽOVNE ODPADOV

1. Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2ref sa určí takto:
1. všeobecne: 11 % objemu,
2. ak ide o spaľovanie odpadového oleja: O2ref: 3 % objemu,
3. ak sa odpad spaľuje v atmosfére obohatenej kyslíkom: správny orgán môže určiť iný O2ref, ktorý zodpovedá podmienkam procesu,
4. ak sa množstvo emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania nebezpečných odpadov znižuje čistením odpadových plynov, prepočet na O2ref uvedený v bode 1 alebo v bode 2 sa vykoná len v prípade, ak obsah O2 meraný za rovnaký čas ako v prípade príslušnej znečisťujúcej látky je vyšší ako príslušný obsah O2ref.
Znečisťujúca látkaEmisný limit [mg/m3]
Denný priemerPolhodinový priemer
A [100%]B [97%]
TZL 10 30 10
SO250 200 50
NOX 200, 4001)4002)2002)
TOC 10 20 10
HCl 10 60 10
HF 1 4 2
CO3)50 100 Krátkodobý priemer 4) C [95 %]
150
Ťažké kovy Priemerná hodnota 5)
Cd + Tl spolu 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni +V spolu 0,5
Priemerná hodnota 6)
PCDD + PCDF 6)0,1 ngTEQ/m3

1) Platí pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h.

2) Pre jestvujúce zariadenia s kapacitou do 6 t/h sa emisné limity pre NOX vyjadrené ako polhodinový priemer neuplatňujú.

3) Pre spaľovne odpadov na princípe fluidného lôžka správny orgán môže povoliť výnimku z emisných limitov pre CO, pričom určený emisný limit pre CO vyjadrený ako hodinová priemerná hodnota nesmie byť vyšší ako 100 mg/m3.

4) Platí pre 10-minútové priemerné hodnoty.

5) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h.

6) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6ha najviac 8 h.

2. Emisné limity platné počas prekročenia emisného limitu alebo pri poruche

Ak v spaľovni odpadov dôjde k prekročeniu emisných limitov podľa § 15 ods. 1 písm. z) zákona alebo pri poruche zariadenie podľa § 15 ods. 1 písm. aa) zákona, treba zabezpečiť tieto požiadavky:

a) za žiadnych okolností nesmie dôjsť k prekročeniu emisného limitu TZL: 150 mg/m3 vyjadreného ako polhodinová priemerná hodnota,

b) musia byť dodržané emisné limity pre TOC a CO vyjadrené ako polhodinové hodnoty v bode 1 tejto časti prílohy.

IV. EMISNÉ LIMITY PRE ZARIADENIA NA SPOLUSPAĽOVANIE ODPADOV

1. Emisné limity pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Ak pre znečisťujúcu látku a technológiu nie je emisný limit priamo ustanovený v ďalších bodoch, emisný limit sa určí výpočtom ako modifikovaný vážený priemer podľa tohto vzťahu:

Podmienky
platnosti
EL
Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
vzorec 2
CCelková hodnota emisného limitu ustanovená pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v tejto časti bodoch 2 až 4 pre určitý technologický proces a určitú znečisťujúcu látku; celková hodnota emisného limitu sa vzťahuje k určenému O2 ref.
VodpadObjem spalín vznikajúcich výlučne zo spaľovania odpadov určený podľa odpadu s najnižšou výhrevnosťou určenou v povolení a prepočítaný na štandardné stavové podmienky.
Ak množstvo uvoľneného tepla zo spaľovania nebezpečného odpadu < 10 % z celkového tepla uvoľneného z tohto zariadenia, hodnota Vodpad sa vypočíta z (teoretického) množstva odpadu, pri spálení ktorého by sa uvoľnilo 10 % tepla pri stanovenej hodnote celkového uvoľneného tepla.
CodpadEmisné limity platné pre spaľovne odpadov uvedené v tretej časti.
VprocesObjem odpadových plynov z príslušného technologického procesu vrátane
spaľovania povolených a v procese bežne používaných palív okrem odpadov:
1. po prepočte na O2 ref , ako je ustanovený pre daný proces alebo zariadenie podľa príloh č. 4, 6 a 7,
2. ak pre daný proces nie je O2 ref ustanovený, použije sa skutočný obsah O2 v odpadovom plyne, pričom množstvo vzduchu pridané na zrieďovanie, prebytočné pre technologicky proces, sa odrátava.
CprocesPovolená hmotnostná koncentrácia ZL pre daný technologický proces pri použití palív podľa § 8 ods. 2 písm. g), tzn. bez spaľovania odpadov. Ako Cproces sa uvedie:
1. hodnota Cproces uvedená v štvrtej časti bode 3 pre určité technológie a zariadenia,
2. ak taká hodnota nie je uvedená, uvedie sa emisný limit pre daný technologický proces so štandardným palivom podľa príloh č. 4, 6 a 7,
3. ak emisné limity pre danú technológiu a znečisťujúcu látku nie sú ustanovené v prílohách č. 4, 6, 7, použijú sa emisné limity určené v súhlase alebo integrovanom povolení,
4. ak emisné limity nie sú určené v súhlase alebo integrovanom povolení, použijú sa skutočné hmotnostné koncentrácie emisií.

2. Emisné limity pre spoluspaľovanie odpadov v cementárskej peci

Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 10 % objemu
Emisné limity platia
- pre TZL, SO2, NOx, HCl, HF a TOC (pre kontinuálne monitorovanie) ako denné priemerné hodnoty,
- pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h,
- pre PCDD + PCDF ako priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6ha najviac 8 h.
Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.
Znečisťujúca látkaC - celkové emisné limity [mg/m3]
TZL 30
SO2501)
NOX5002)
CO Správny orgán môže určiť EL pre CO individuálne.
TOC 101)
HF 1
HCl 10
Cd + Tl3) 0,05
Hg3) 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni+ V 0,5
PCDD + PCDF 0,1 ngTEQ/m3

1) Ak celkové množstvo emisií SO2 alebo TOC nepochádza zo spaľovania odpadov, správny orgán môže určiť miernejší emisný limit individuálne.

2) Do 1. januára 2016 možno pre cementárske rotačné pece a pece LEPOL udeliť výnimku; v takom prípade emisný limit pre NOx nesmie prekročiť hodnotu 800 mg/m3.

3. Emisné limity a podmienky prevádzkovania na spoluspaľovanie odpadov v spaľovacom zariadení

3.1 Podmienky prevádzkovania

Spoluspaľovať odpady možno výlučne v kotloch s MTP > 5 MW. Ak nehrozí riziko ohrozenia životného prostredia, môže správny orgán povoliť spoluspaľovanie aj v kotli, plynovej turbíne alebo piestovom spaľovacom motore s MTP (0,3 - 5) MW v závislosti od druhu, zloženia a množstva odpadu.

3.2 Emisné limity

Na určenie celkového MTP spaľovacieho zariadenia platia agregačné pravidlá pre spaľovacie zariadenia uvedené v prílohe č. 4 prvej časti. Emisné limity pre

a) TZL, SO2 a NOx sa určia podľa vzťahu v bode 1 tejto časti; hodnoty Cproces na výpočet emisného limitu pre tieto znečisťujúce látky sú uvedené v bodoch 3.2.1 až 3.2.3 podľa spaľovaného paliva,

b) ťažké kovy a PCDD + PCDF sú ustanovené v bode 3.2.4.

3.2.1 Tuhé palivá s výnimkou biomasy

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2ref: 6 % objemu
Cproces sú vyjadrené ako denné priemerné hodnoty.
Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.
Zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré spaľujú domáce tuhé palivo a nie sú schopné plniť emisný limit pre SO2, môžu uplatňovať stupeň odsírenia podľa prílohy č. 4 tretej časti bodu 3 a štvrtej časti bodu 1. V takom prípade Codpad= 0 mg/m3.
MTP [MW]C proces[mg/m3]
od do TZL SO2 NOx
Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia
A.1Cproces platné do 31. decembra 2015 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
≥50 ≤100 50 850 400
>100 ≤300 30 200 850 - 2002)200, 3003)
>300 - 30 200 200
A.2Cproces platné od 1. januára 2016 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
≥50 ≤100 30 400, 3004)300,4004)
>100 ≤300 25, 204)200 200
>300 - 20 200 200
B.Cproces platné od 7. januára 2013 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia1)
≥50 ≤100 20 400, 3004)300, 2504)
>100 ≤300 20 200, 3003), 2505)200
>300 -10, 203)150, 2006)150, 2007)
Cproces pre ostatné spaľovacie zariadenia
>0 <50 50 -8)-8)

1) Podľa členenia spaľovacích zariadení podľa prílohy č. 4 tretej časti bodu 1.

2) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL= 1 175 - 3,25 x MTP; platí do 7. januára 2013.

3) Uvedená hodnota EL platí do 7. januára 2013.

4) Platí pre rašelinu.

5) Platí pre spaľovanie rašeliny na fluidnom lôžku.

6) Platí pre zariadenia s cirkulujúcou alebo pretlakovou fluidnou vrstvou alebo v prípade spaľovania rašeliny pre všetky druhy spaľovania vo fluidnej vrstve.

7) Platí pre práškové hnedé uhlie.

8) Pre SO2 a NOX platia emisné limity ustanovené v prílohe č. 4 štvrtej časti bode 1 podľa MTP zariadenia.

3.2.2 Biomasa

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2ref: 6 % objemu
Cproces sú vyjadrené ako denné priemerné hodnoty.
Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.
MTP [MW]C proces[mg/m3]
od do TZL SO2NOx
Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia
A.1Cproces platné do 31. decembra 2015 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
≥50 ≤100 50 200 350
>100 ≤300 30 200 300
>300 - 30 200 200
A.2Cproces platné od 1. januára 2016 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
≥50 ≤100 30 200 300
>100 ≤300 20 200 250
>300 - 20 200 200
B.Cproces platné od 7. januára 2013 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia1)
≥50 ≤100 20 200 250
>100 ≤300 20 200200
>300 - 20 150 150
Cproces pre ostatné spaľovacie zariadenia
>0 <50 50 -2)-2)

1) Podľa členenia spaľovacích zariadení podľa prílohy č. 4. tretej časti v bode 1.

2) Pre SO2 a NOX platia emisné limity ustanovené v prílohe č. 4 štvrtej časti bode 1 podľa MTP zariadenia.

3.2.3 Kvapalné palivá s výnimkou plynových turbín vznetových motorov a zážihových motorov

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
O2ref: 3 % objemu
Cproces sú vyjadrené ako denné priemerné hodnoty.
Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.
MTP [MW]C Proces[mg/m3]
od do TZL SO2 NOx
Cproces pre veľké spaľovacie zariadenia
A.1Cproces platné do 31. decembra 2015 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
>50 ≤100 50 850 400
>100 ≤300 30 400 - 2002)200
>300 - 30 200 200
A.2Cproces platné od 1. januára 2016 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako jestvujúce zariadenia1)
>50 ≤100 30 350 400
>100 ≤300 25 250 200
>300 - 20 200 150
B.Cproces platné od 7. januára 2013 pre veľké spaľovacie zariadenia začlenené ako nové zariadenia1)
>50 ≤100 20 350 300
>100 ≤300 20 200 150
>300 - 10 150 100
Cproces pre ostatné spaľovacie zariadenia
>0 < 50 50 -3)-3)

1) Podľa členenia spaľovacích zariadení podľa prílohy č. 4 tretej časti bodu 1.

2) Emisný limit sa vypočíta podľa vzťahu EL = 500 - 1 x MTP.

3) Pre SO2 a NOX platí Cproces ustanovené v prílohe č. 4 štvrtej časti bode 2.

3.2.4 Emisné limity pre ťažké kovy a PCDD+PCDF

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
- tuhé palivá: O2ref: 6 % objemu
- kvapalné palivá: O2ref: 3 % objemu
Emisné limity platia
- pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty za dobu odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h,
- pre PCDD+PCDF - ako priemerné hodnoty za dobu odberu vzorky v trvaní najmenej 6ha najviac 8 h.
Znečisťujúca látkaC - celkový emisný limit [mg/m3]
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V 0,5
PCDD + PCDF 0,1 ngTEQ/m3

4. Emisné limity pre spoluspaľovanie odpadov v ostatných priemyselných odvetviach

Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: podľa bodu 1
Emisné limity platia
- pre ťažké kovy ako priemerné hodnoty za dobu odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h,
- pre PCDD+PCDF ako priemerné hodnoty za dobu odberu vzorky v trvaní najmenej 6ha najviac 8 h.
Znečisťujúca látkaC - celkový emisný limit [mg/m3]
Cd + Tl 0,05
Hg 0,05
PCDD + PCDF 0,1 ngTEQ/m3
Ďalšie znečisťujúce látky Emisné limity pre ďalšie ZL, ktoré vznikajú spaľovaním odpadu sa vypočítajú podľa vzťahu uvedeného v bode 1 tejto časti.

Tabuľka 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ

I. ZOZNAM ČINNOSTÍ

Požiadavky tejto časti platia pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v tabuľke. Pod uvedenú činnosť sa zahŕňa aj čistenie nástrojov a vybavenia zariadenia (napríklad striekacích pištolí), nie však čistenie výrobkov, ak nie je ďalej uvedené inak.

ČísloČinnosť
IPolygrafia
Ia- tepelný rotačný ofset
Ib- publikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače
Ic- ostatné rotačné hĺbkotlače,
Id- flexografia
Ie- rotačná sieťotlač na textil, kartón a lepenku
If
Ig
- lakovanie a lepenie
- laminovanie
IIOdmasťovanie a čistenie povrchov
IIa- s obsahom VOC podľa § 26 ods. 1
IIb- s obsahom VOC iných ako podľa § 26 ods. 1
IIIChemické čistenie odevov
IVNanášanie náterov
IVa- na kovy, plasty, textil, tkaniny, fólie, papier
IVb- na drevené povrchy
IVcna kožu
VNanášanie náterov na cestné vozidlá
Va- priemyselná výroba automobilov s prahovou spotrebou organických rozpúšťadiel ≥ 15 t/rok
Vb- povrchová úprava cestných vozidiel (okrem činností Va a Vc)
Vc- autoopravárenstvo
VINanášanie náterov na navíjané pásy z kovových materiálov
VIIPovrchová úprava navíjaných drôtov
VIIINanášanie lepidla
IXVýroba obuvi
xVýroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidiel
XIVýroba farmaceutických produktov
XIIVýroba a spracovanie gumy
XIIIExtrakcia rastlinných olejov, živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov
XIVImpregnácia dreva
XVLaminovanie dreva a plastov

II. ČLENENIE ZARIADENÍ POUŽÍVAJÚCICH ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ VO VZŤAHU K UPLATŇOVANIU EMISNÝCH LIMITOV

Podľa dátumu vydaného povolenia sa zariadenie používajúce organické rozpúšťadlá začleňuje takto:

Jestvujúce zariadenieZariadenie používajúce organické rozpúšťadlá,
a) ktoré bolo uvedené do prevádzky do 29. marca 1999 alebo
b) pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby pred 1. aprílom 2001 a ktoré bolo uvedené do prevádzky do 1. apríla 2002
Nové zariadenieZariadenie používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie.

III. POŽIADAVKY NA ZARIADENIA POUŽÍVAJÚCE ORGANICKÉ

ROZPÚŠŤADLÁ S OBSAHOM LÁTOK ALEBO ZMESÍ VYMEDZENÝCH OZNAČENÍM RIZIKA PODĽA § 26 ODS. 1

1. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

S ohľadom na technické a ekonomické možnosti, prchavé organické zlúčeniny začlenené podľa § 26 ods. 1 písm. a) alebo b) treba zo zariadenia odvádzať za riadených podmienok a tak zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva a životného prostredia.

2. Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Emisný limit platí pre súčet hmotnostných koncentrácií alebo hmotnostných tokov jednotlivých VOC.
Emisie prchavých organických zlúčenín v odpadovom plyne nesmú prekročiť buď uvedenú hodnotu hmotnostného toku, alebo koncentrácie, ak ďalej nieje uvedené inak.
Pre činnosť IIa a činnosť III, ak ide o VOC podľa § 26 ods. 1 písm. b) sú emisné limity ustanovené osobitne v tejto prílohe štvrtej časti.
Použitie organických rozpúšťadiel s obsahomEmisný limit
Hmotnostný tok VOC
[g/h]
Koncentrácia VOC
[mg/m3]
VOC podľa § 26 ods. 1 písm. a)102
VOC podľa § 26 ods. 1 písm. b)10020

IV. PRAHOVÉ SPOTREBY ROZPÚŠŤADIEL, EMISNÉ LIMITY PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN, TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA ZARIADENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ

1. POLYGRAFIA (I)

Činnosť súvisiaca s reprodukciou textu alebo obrázkov, pri ktorej sa využíva tlačová forma obrazu alebo textu, pri ktorej sa tlačiarenská farba nanáša na akýkoľvek druh povrchu. Proces zahrňuje aj súvisiace postupy, výrobu tlačiarenskej formy a jej prenos, lakovanie, natieranie a laminovanie. Zaraďuje sa sem:

a) Tepelná ofsetová rotačná tlač za použitia farieb schnúcich teplom - tlač, využívajúca nosič reprodukcie, pri ktorej sú tlačiaca a netlačiaca plocha v tej istej rovine, pričom materiál, na ktorý sa tlačí, je podávaný do stroja z kotúča a nie formou samostatných hárkov. Netlačiaca plocha je hydrofilizovaná tak, aby nasávala vodu a neprijímala farbu. Tlačiaca plocha je upravená tak, aby prijímala a prenášala farbu na povrch, na ktorý sa tlačí. K odparovaniu dochádza v sušiacom tuneli, kde sa na sušenie tlačeného materiálu používa teplý vzduch.

b) Publikačná rotačná hĺbkotlač - rotačná hĺbkotlač používaná na tlačenie časopisov, brožúr, katalógov alebo podobných produktov za použitia tlačiarenských farieb na báze toluénu.

c) Rotačná hĺbkotlač - tlač, pri ktorej sa používa valcový nosič obrazu, pri ktorej je tlačiaca plocha pod netlačiacou plochou, za použitia tekutých tlačiarenských farieb schnúcich vyparovaním. Priehlbiny sú vyplnené farbou a zvyšná farba sa z netlačiacej plochy odstráni skôr, ako sa povrch, na ktorý sa má tlačiť, dostane do kontaktu s valcom a nasaje farbu z priehlbiniek.

d) Flexografia - tlačiarenská činnosť, ktorá ako nosič obrazu využíva gumu alebo elastické fotopolyméry a pri ktorej sú tlačiace plochy nad netlačiacimi plochami, za použitia kvapalných tlačiarenských farieb, ktoré sa sušia odparovaním.

e) Rotačná sieťotlač - kotúčová tlač, pri ktorej sa farba dostáva na povrch, na ktorom má byť vytlačená tak, že sa pretlačí cez pórovitý nosič obrazu, pri ktorom je tlačiaca plocha otvorená a netlačiaca plocha je oddelená a používajú sa tekuté farby schnúce vyparovaním. Kotúčové podávanie znamená, že materiál, na ktorý sa tlačí, sa do stroja podáva z kotúča, a nie formou jednotlivých hárkov.

f) Nanášanie lakov a lepidiel ako činnosť spojená s tlačou, pri ktorej sa lak alebo lepidlo nanáša na účel nalepenia obalového materiálu na flexibilný materiál.

g) Laminovanie spojené s tlačou - spájanie dvoch alebo viacerých flexibilných materiálov, aby sa vytvorili vrstvy.

1.1 Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limitEmisný faktor pre RP
Odpadové plynyFugitívne emisie
TOC
[mg/m3]
VOC
[%]
VOC
[kg/kg sušiny]
IaTepelný rotačný ofsetZ≥0,6≤15120301)
Z>15≤25100301)
>25≤20020301)
>200-Celkové emisie2)
VOC [%]
10, 153)
IbPublikačná rotačná hĺbkotlač vrátane kníhtlače≥0,6≤2512010, 154)
>25≤2007510, 154)0,6, 0,84)
Celkové emisie 5)
VOC [%]
>2005, 73)
Ic
Id
Ie
If
Ig
Ic

Id
Ostatné rotačná hĺbkotlač (< 200 t/rok)
Flexografia (< 200 t/rok)
Rotačná sieťotlač na textil, kartón, lepenku
Lakovanie, lepenie
Laminovanie
Ostatné rotačné hĺbkotlače (potlač obalových
materiálov)
Flexografia (> 200 t/rok)
Z≥0,6≤15120251,2
Z> 15≤25100251,2
>25-100201
> 200-100200,56), 0,67), 18)

1) Zvyšky rozpúšťadiel v konečnom výrobku sa nepovažujú za súčasť fugitívnych emisií.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej spotreby tlačiarenských farieb vyjadrených v % .

3) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013. Do uvedeného dátumu pre tieto zariadenia platia EL pre zariadenia so spotrebou ≤ 200 t/rok.

4) Platí pre jestvujúce zariadenia.

5) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organických rozpúšťadiel vyjadrených v %.

6) Platí pre zariadenia, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na oxidáciu; pre kombinované zariadenia povolené do 31. decembra 2013 tento emisný faktor platí pre stroje, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na oxidáciu. Kombinované zariadenie je zariadenie, ktorého niektoré stroje nie sú napojené na spaľovacie zariadenie alebo regeneračné zariadenie.

7) Platí pre zariadenia, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na adsorpciu na aktívnom uhlí; pre kombinované zariadenia povolené do 31. decembra 2013 tento emisný faktor platí pre stroje, ktorých odpadové plyny sú odvádzané na adsorpciu.

8) Platí pre stroje, ktoré sú súčasťou kombinovaného zariadenia povoleného do 31. decembra 2013 a nie sú napojené na spracovávanie odpadových plynov, pričom tieto stroje treba využívať pre tlač s nízkym obsahom organických rozpúšťadiel alebo bez rozpúšťadiel, alebo treba ich pripojiť na odlučovacie zariadenie, ak nie je plne využitá jeho kapacita; pre výrobu s vysokým obsahom organických rozpúšťadiel treba prednostne využívať stroje pripojené na odlučovacie zariadenie.

Z - označenie určenej kapacity zariadenia, pre ktoré podstatná zmena zodpovedá požiadavke § 27 ods. 1 písm. a).

2. ODMASŤOVANIE A ČISTENIE POVRCHOV (II)

Činnosť, pri ktorej sa používajú organické rozpúšťadlá na odstránenie znečistenia z povrchu materiálu vrátane odmasťovania, odvoskovania a odstraňovania náterov, okrem chemického čistenia. Táto činnosť sa netýka čistenia technického zariadenia, ale len čistenia povrchu výrobkov. Zaraďujú sa sem tieto činnosti:

a) činnosť IIa - odmasťovanie a čistenie povrchov s použitím organických rozpúšťadiel s obsahom prchavých organických zlúčenín podľa § 26 ods. 1.

b) činnosť IIb - odmasťovanie a čistenie povrchov s použitím organických rozpúšťadiel s obsahom prchavých organických zlúčenín iných ako podľa § 26 ods. 1.

Čistenie pozostávajúce z viacerých krokov pred skončením alebo po skončení akejkoľvek inej činnosti sa považuje za jednu činnosť. Samostatne sa hodnotí činnosť IIa a IIb.

2.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1 Odmasťovanie treba vykonávať v osobitnom zariadení v uzavretom priestore s odsávaním odpadového plynu, alebo odmasťovanie vykonávať v striekacích kabínach na nanášanie náterových látok. Na odmasťovacie procesy vykonávané mimo odmasťovacieho zariadenia treba využívať odmasťovacie stoly alebo obdobné zariadenia a emisie VOC primerane obmedzovať.

2.1.2 Použitie organických rozpúšťadiel podľa § 26 ods. 1, možno len za riadených podmienok. Odmasťovanie a čistenie povrchov týmito organickými rozpúšťadlami sa nesmie vykonávať mimo uzavretého priestoru alebo bez odsávania odpadových plynov.

2.2 Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Emisný limit pre VOC zaradené podľa § 26 ods. 1 platí pre súčet hmotností jednotlivých VOC.
Odmasťovanie a čistenie povrchovPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne emisie
VOC [mg/m3]VOC [%]
IIaPoužitie organických rozpúšťadiel podľa § 26 ods. 1Z≥0,1≤12015
Z>1≤52015
>5-2010
TOC [mg/m3]VOC [%]
IIbPoužitie organických rozpúšťadiel podľa iných ako podľa § 26 ods. 1Z≥0,6≤21201)201)
Z>2≤10751)201)
>10-751)151)

1) Ak prevádzkovateľ preukáže, že priemerný obsah organických rozpúšťadiel v používaných čistiacich materiáloch nepresiahne 30 % hmotnosti môže správny orgán povoliť výnimku z uvedených emisných limitov.

3. CHEMICKÉ ČISTENIE (III)

Priemyselná alebo komerčná činnosť, pri ktorej sa v zariadení používajú prchavé organické zlúčeniny na čistenie odevov, bytového textilu a podobného spotrebiteľského tovaru okrem ručného odstraňovania škvŕn a fľakov v textilnom a odevnom priemysle.

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Zariadenia na chemické čistenie odevov treba vybaviť systémom záchytu pár a úplnou recykláciou organického rozpúšťadla.

3.2 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisný limit

Podmienky platnosti ELPre organické rozpúšťadlo s obsahom VOC podľa § 26 ods. 1 písm. b) sa emisný limit pre VOC podľa tejto prílohy tretej časti neuplatňuje.
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Celkové emisie1)
VOC [g/kg]
IIIChemické čistenie odevov>020

1) Podiel hmotnosti organického rozpúšťadla a celkovej hmotnosti vyčisteného a vysušeného produktu.

4. NANÁŠANIE NÁTEROV (IV)

Činnosť, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac súvislých vrstiev náteru na povrch výrobku (napríklad elektroforetické a chemické procesy nanášania náterov, striekanie, navaľovanie, máčanie, polievanie a pod.). Zaraďujú sa sem tieto činnosti:

a) nanášanie náterov na povrchy kovov, plastov, textílií, tkanín, fólií a papier,

b) nanášanie náterov na drevené povrchy,

c) nanášanie náterov na kožu.

Zaraďuje sa sem aj nanášanie náterov na povrchy kovov a plastov vrátane povrchov lietadiel, lodí, koľajových vozov, cestných strojov, súčiastok pre automobilový priemysel, ak ide o samostatnú výrobu, a pod.

Ak je súčasťou natierania aj potlač na ten istý povrch bez ohľadu na to, aká technika sa použije, potom sa táto potlač považuje za súčasť natierania. Tlačiarenské činnosti, ktoré sa vykonávajú ako samostatná činnosť, do týchto činností nepatria. Do tejto činnosti sa nezahŕňa nanášanie substrátov s obsahom kovov (pokovovanie) za pomoci elektroforetických a chemických a iných nanášacích techník.

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pri nanášaní náterov

Na obmedzenie emisií VOC je potrebné použiť najlepšie dostupné techniky, napríklad používanie lakovacích systémov s nízkym alebo žiadnym obsahom organických rozpúšťadiel, nanášanie lakovacích vrstiev s vysokou účinnosťou alebo čistenie odpadových plynov.

4.2 Prahové spotreby rozpúšťadiel a emisné limity pre procesy nanášania na určité povrchy

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Na nanášanie náterových látok, ktoré nemožno vykonávať za riadených podmienok, ako napríklad pri stavbe a údržbe lodí alebo lietadiel možno uplatniť § 25 ods. 7.
Pre rotačnú sieťotlač na potlač textilu sa uplatňujú emisné limity pre polygrafiu ustanovené v prvom bode.
Činnosť
Nanášanie náterov na povrchy
Prahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limitEmisný faktor pre RP
Odpadové plynyFugitívne emisie
TZL1)
[mg/m3
]
TOC
[mg/m3]
VOC
[%]
VOC
[kg/kg sušiny]
IVakovovZ>5≤153100 2)250,6
>15≤200350/753)200,375, 0,58254)
>200-350/753)200,33, 0,58254)
plastovZ>5≤153100 2)250,6
>15≤200350/753)200,375
>200-350/753)200,35
textílií, tkanín, fólií, papieraZ>5≤153100 2)251,6
>15-350/753), 1505)201
IVbz drevaZ>15≤2531002)251,6
>25≤200350/753)201
>200-350/753)150,75
Odpadové plynyCelkové emisie6)
TZL1)
[mg/m3]
VOC
[g/m2]
IVcna kožuZ>10≤25385, 1507)
>25-375, 1507)

1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Emisný limit pre TOC v odpadovom plyne platí pre procesy nanášania a sušenia prevádzkované za riadených podmienok.

3) Prvý emisný limit platí pre procesy sušenia, druhý pre procesy nanášania.

4) Platí pri nanášaní náterov na povrchy kovov pre styk s potravinami.

5) Platí spoločne pre proces nanášania a proces sušenia pre zariadenia na nanášanie náterových látok na textil používajúce techniky na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

6) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej plochy produktu.

7) Platí, ak ide o výrobu koženého nábytku a drobných kožených predmetov ako sú tašky, peňaženky, opasky a pod.

4.3 Podmienky prevádzkovania a uplatňovanie emisných limitov pre procesy nanášania náterov v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla

Podmienky
platnosti EL
Štandardné stavové podmienky
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú.
Nanášanie
náterov
Spotreba rozpúšťadlaEmisný limit
TZL [mg/m3]
Požiadavky na obmedzovanie VOC
Nanášanie
náterov
podľa
osobitného predpisu15)
≥ 0,6 t/rok a súčasne
< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre danú činnosť
31)1. Danú činnosť možno vykonávať
výlučne s použitím regulovaných
výrobkov, ktoré spĺňajú ustanovené
hraničné hodnoty pre najvyšší obsah
VOC podľa osobitného predpisu,15)
alebo
2. platia emisné limity pre najnižšiu
prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.
Nanášanie
náterov na
iný účel
alebo iný
povrch
≥0,6 t/rok a súčasne
< ako najnižšia prahová hodnota v bode 4.2 pre
danú činnosť
31)Platia emisné limity pre najnižšiu
prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.
Orgán ochrany ovzdušia môže určiť
emisný limit individuálne alebo
rozhodnúť o fugitívnych emisiách
podľa § 25 ods. 6.

1) Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 30. septembra 2016 platí, emisný limit pre TZL od 1. januára 2018.“.

5. NANÁŠANIE NÁTEROV NA CESTNÉ VOZIDLÁ (V)

5.1. Priemyselná výroba automobilov (Va)

Činnosť s prahovou spotrebou rozpúšťadiel ≥ 15 t/rok, pri ktorej sa aplikuje jedna alebo viac súvislých vrstiev náteru na nové vozidlá, klasifikované podľa osobitného predpisu25) ako

1. osobné automobily ako vozidlá kategórie M1, vrátane vozidiel kategórie N1, ak sú natierané v tom istom zariadení ako vozidlá kategórie M1,

2. kabíny nákladných automobilov ako kabíny pre vodiča a všetky integrované kryty pre technické vybavenie vozidiel ako vozidlá kategórií N2 a N3,

3. dodávkové a nákladné automobily ako vozidlá kategórií N1, N2 a N3, s výnimkou kabín nákladných automobilov,

4. autobusy, trolejbusy ako vozidlá kategórií M2 a M3.

5.1.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Emisný limit pre celkové emisie platí pre všetky štádiá procesu vykonávané v tom istom zariadení od elektroforetického nanášania náteru alebo iného druhu nanášania náteru až po konečné voskovanie vrátane nanesenia vrchného náteru. Do celkových emisií sa započítavajú aj emisie z čistenia použitých nástrojov a technického vybavenia vrátane striekacích kabín počas výrobných aj nevýrobných stavov.
Zariadenia s prahovou spotrebou rozpúšťadla > 15 t/rok
Činnosť
Nanášanie náterov v priemyselnej automobilovej výrobe
Produkcia vozidiel
[ks/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyCelkové emisie2)
TZL1)
[mg/m3]
VOC [g/m2]
Nové zariadeniaJestvujúce zariadenia
VaOsobné automobily≤ 5000 karosérií alebo > 3500 karosérií upevnených na podvozky390 alebo 1,5 kg/ks + 7090 alebo 1,5kg/ks + 70
>5000345 alebo 1,3 kg/ks +333)60 alebo 1,9 kg/ks+ 413)
35 alebo 1 kg/ks + 2635 alebo 1 kg/ks + 26
VaKabíny nákladných automobilov≤500036585
>500035555, 753)
VaDodávkové a nákladné automobily≤2500390120
>2500350,703)50, 903)
VaAutobusy, trolejbusy≤20003210290
>20003150150, 2253)

1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Emisné limity pre celkové emisie sú vyjadrené ako hmotnosť VOC na m2plochy z celkového povrchu výrobku s náterom použitým na jednu karosériu auta.

3) Platí pre zariadenia so spotrebou organických rozpúšťadiel
a) ≤ 200 t/rok,
b) > 200 t/rok do 31. decembra 2019 pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

5.1.2 Výpočet veľkosti natretého povrchu

Plocha povrchu výrobku, ako vzťažnej veličiny pre emisný limit podľa bodu 5.1.1 je definovaná ako

a) plocha povrchu vypočítaná ako súčet celkovej plochy, na ktorú bol nanesený elektroforézny náter a plochy povrchu všetkých častí pripojených k výrobku v ďalších fázach procesu nanášania náteru, ktoré sú natierané tým istým náterom, alebo

b) celková plocha povrchu výrobku nanesená náterom v danom zariadení.

Povrch elektroforeticky nastriekanej plochy sa vypočítava podľa uvedeného vzťahu

Spovrch elektroforeticky nastriekavanej plochy
mcelková hmotnosť natretej karosérie
dpriemerná hrúbka kovového plášťa
ρhustota kovového plášťa

Táto metóda sa použije aj pre iné časti pokryté náterom, ak sú vyrobené z plechu.

Na výpočet povrchu ostatných pridaných častí alebo celkovej plochy natretého povrchu v zariadení možno použiť počítačový model alebo inú ekvivalentnú metódu.

5.2 Povrchová úprava cestných vozidiel (Vb)

Priemyselná alebo komerčná činnosť nanášania náterov a s tým súvisiaceho odmasťovania pri nanášaní

1. pôvodných náterov v priemyselnej výrobe automobilov s kapacitou spotreby organických rozpúšťadiel < 15 t/rok,

2. náterov na prívesy a návesy; klasifikované podľa osobitného predpisu25) ako kategórie O1, O2, O3 a O4,

3. pôvodných náterov na cestné vozidlá alebo ich častí s použitím náterových látok určených na následnú povrchovú úpravu, ak sa táto činnosť vykonáva mimo pôvodnej výrobnej linky

5.2.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Činnosť
Povrchová úprava vozidiel
Prahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne emisie
oddoTZL1)
[mg/m3]
TOC
[mg/m3]
VOC
[%]
VbPriemyselná výroba automobilov>0,5<153502)25
Povrchová úprava vozidiel podľa bodov 2 a 3>0,5-

1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Emisný limit platí ako 15-minutová priemerná hodnota.

5.3 Autoopravárenstvo (Vc)

5.3.1 Podmienka prevádzkovania

V autolakovniach možno používať výlučne regulované výrobky podľa § 14 ods. 6 zákona, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC podľa osobitného predpisu.15) Všeobecné emisné limity pre TZL a znečisťujúce látky 4. skupiny sa na tieto zariadenia neuplatňujú.

6. NANÁŠANIE NÁTEROV NA NAVÍJANÉ PÁSY Z KOVOVÝCH MATERIÁLOV (VI)

Činnosť, pri ktorej sa na navíjaný pás z ocele, nehrdzavejúcej ocele, ocele s nanesenou vrstvou zliatiny medi alebo hliníka kontinuálne nanáša súvislý náter, ktorý vytvára na povrchu film alebo vrstvy.

6.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limitEmisný faktor pre RP
Odpadové plynyFugitívne emisie
oddoTZL1)
[mg/m3]
TOC
[mg/m3]
VOC
[%]
VOC
[kg/kg sušiny]
VIKontinuálne natieranie pásov z kovových materiálov>0,6<25350, 1502)100,45
>25-350, 1502)5, 103)0,3, 0,453)

1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania.

2) Platí pre zariadenia používajúce technológie na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

7. POVRCHOVÁ ÚPRAVA DRÔTOV (VII)

Činnosť súvisiaca s poťahovaním kovových vodičov používaných napr. na navíjanie cievok určených do transformátorov, motorov a pod.

7.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Celkové emisie 1)
VOC [g/kg]
VIIPovrchová úprava drôtov s priemerom≤0,1 mm>510
>0,1 mm>55

1) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti produktu.

8. NANÁŠANIE LEPIDLA (VIII)

Činnosť, pri ktorej sa aplikuje lepidlo, okrem nanášania lepidla a laminovania, ktoré je súčasťou tlačiarenských činností.

8.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limitEmisný faktor pre RP
Odpadové plynyFugitívne emisie
oddoTZL1)
[mg/m3]
TOC
[mg/m3]
VOC
[%]
VOC
[kg /kg sušiny]
VIIINanášanie lepidlaZ>0,6<5350, 1502)--
Z>5<15350, 1502)251,2
>15<200350, 1502)201
≥200-350, 1002), 1503)15, 204)0,8, 14)

1) Emisný limit pre TZL platí iba pre proces striekania. Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012 platí od 1. januára 2016.

2) Platí pre zariadenia používajúce technológiu na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia používajúce technológiu na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel povolené do 31. decembra 2013.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

9. VÝROBA OBUVI (IX)

Činnosť na výrobu celej obuvi alebo častí obuvi.

9.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

ČinnosťEmisný limit
Prahová spotreba
rozpúšťadla [t/rok]
Celkové emisie 1)
VOC [g/pár obuvi]
IXVýroba obuvi>525

1) Podiel hmotnosti celkových emisií a počtu vyrobených párov obuvi.

10. VÝROBA NÁTEROVÝCH ZMESÍ, LAKOV, TLAČIARENSKÝCH FARIEB A LEPIDIEL (X)

Výroba uvedených konečných produktov a medziproduktov, ak sa vyrábajú na tom istom mieste zmiešaním farbív, živíc a adhéznych materiálov s organickými rozpúšťadlami alebo inými nosičmi vrátane procesu dispergovania a prípravných preddispergačných aktivít, vrátane úprav viskozity, farebných odtieňov a plnenia konečných produktov do obalov.

10.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne emisie1)Celkové emisie2)
oddoTOC [mg/m3]VOC [%]VOC [%]
XVýroba náterových zmesí, lakov, tlačiarenských farieb a lepidielZ>5≤100015055
> 1000-15033

1) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť náterových zmesí.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organického rozpúšťadla.

11. VÝROBA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV (XI)

Chemická syntéza, fermentácia, extrakcia, príprava a konečná úprava farmaceutických výrobkov a výroba medziproduktov, ak sa vyrábajú na tom istom mieste.

11.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne emisie1)Celkové emisie2)
oddoTOC [mg/m3]VOC [%]VOC [%]
XIVýroba farmaceutických zmesí>5≤5020, 1503)5, 154)5, 154)
>50-20, 1503)5, 154)5, 154)

1) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť farmaceutických výrobkov v uzatvorených obaloch.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií VOC a celkovej hmotnosti vstupu organického rozpúšťadla.

3) Platí pre zariadenia používajúce technológiu na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

4) Platí pre jestvujúce zariadenia.

12. VÝROBA A SPRACOVANIE GUMY (XII)

Miešanie, mletie, lisovanie, pretláčanie a vulkanizácia prírodného alebo syntetického kaučuku a všetky pomocné činnosti súvisiace so spracovaním prírodného alebo syntetického kaučuku na hotové výrobky.

12.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne Emisie1)Celkové Emisie2)
oddoTOC [mg/m3]VOC [%]VOC [%]
XIIVýroba a spracovanie gumy>5≤1520, 1503)2525
>15-20, 1503)2525

1) Emisný limit pre fugitívne emisie nezahŕňa množstvo organického rozpúšťadla predaného alebo expedovaného ako súčasť náterových zmesí v uzatvorených obaloch.

2) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej hmotnosti vstupu organického rozpúšťadla.

3) Platí pre zariadenia používajúce technológiu na opätovné využitie regenerovaných organických rozpúšťadiel.

13. EXTRAKCIA RASTLINNÝCH OLE JOV A ŽIVOČÍŠNYCH TUKOVA RAFINÁCIA RASTLINNÝCH OLEJOV (XIII)

Činnosť, ktorá zahŕňa extrakciu rastlinných olejov zo semien a z ostatných rastlinných materiálov, spracovanie suchých zvyškov na výrobu krmiva, čistenie tukov a rastlinných olejov získaných zo semien, z rastlinných alebo zo živočíšnych materiálov.

13.1 Podmienka prevádzkovania

13.1.1 Odpadové plyny znečistené parami extrakčných činidiel je potrebné odviesť do zariadenia na regeneráciu rozpúšťadla. Ak nemožno regeneráciou odpadových plynov zabezpečiť dodržiavanie emisného limitu, treba použiť ako druhý stupeň termické alebo katalytické spaľovanie.

13.1.2 V zásobníkoch surovín, medziproduktov a hotových výrobkov treba udržovať podtlak.

13.1.3 Pri cirkulácii extrakčných činidiel treba používať tlakové čerpadlá, armatúry a potrubia, pri ktorých nedochádza k fugitívnym emisiám.

13.2 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
XIIIExtrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov z týchto materiálovCelkové emisie 1)
VOC [kg/t]
Živočíšny tuk>51,5
Ricín>53
Repkové semená>51
Slnečnicové semená>51
Sójové bôby (normálne drvenie)>50,8
Sójové bôby (biele vločky)>51,2
Ostatné semená a iný rastlinný materiál>532)
Frakcionovanie s výnimkou odglejovania>51,5
Odglejovanie (odstraňovanie živice z oleja)>54

1) Podiel hmotnosti celkových emisií organického rozpúšťadla a celkovej hmotnosti spracovanej suroviny.

2) Emisný limit pre celkové emisie pre zariadenia spracúvajúce rôzne druhy semien a iných rastlinných častí určí správny orgán individuálne s ohľadom na požiadavky najlepších dostupných techník. Všeobecné emisné limity pre prchavé znečisťujúce zlúčeniny sa neuplatňujú.

14. IMPREGNÁCIA DREVA (XIV)

Činnosť súvisiaca s konzerváciou dreva.

14.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
ČinnosťPrahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Emisný limit
Odpadové plynyFugitívne emisieCelkové emisie1)
oddoTOC [mg/m3]VOC [%]VOC [kg/m3]
>25≤2001002)4511
>2001002)35, 453)9, 113)

1) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkového objemu produktu.

2) Neplatí pre zariadenia, kde sa používa na impregnáciu kreozot.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

14.2 Podmienky prevádzkovania a uplatňovanie emisných limitov pre zariadenia s podprahovou spotrebou rozpúšťadla

Ak ide o impregnáciu dreva v zariadení používajúcom organické rozpúšťadlá s kapacitou nižšou ako najnižšia prahová spotreba rozpúšťadla uvedená v bode 14.1 platia tieto požiadavky:

a) danú činnosť možno vykonávať výlučne s použitím regulovaných výrobkov podľa § 14 ods. 6 zákona, ktoré spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre najvyšší obsah VOC podľa osobitného predpisu,15) alebo

b) pre danú činnosť platia emisné limity pre prchavé organické zlúčeniny pre najnižšiu prahovú kapacitu podľa bodu 4.2.

15. LAMINOVANIE DREVA A PLASTOV (XV)

Činnosť, pri ktorej sa spája drevo a/alebo plasty s cieľom výroby laminátov.

15.1 Prahová spotreba rozpúšťadiel a emisné limity

ČinnosťEmisný limit
Prahová spotreba rozpúšťadla
[t/rok]
Celkové emisie1)
VOC [g/m2]
XVLaminovanie dreva a plastov>530

1) Podiel hmotnosti celkových emisií a celkovej plochy produktu.

V. REDUKČNÝ PLÁN

1. Princíp redukčného plánu

Redukčný plán je súbor technických a organizačných opatrení na zníženie emisií prchavých organických zlúčenín, ktorý umožňuje znížiť emisie v takej miere, ktorá by sa dosiahla uplatnením emisných limitov určených v štvrtej časti tejto prílohy.

Na tento účel môže prevádzkovateľ zariadenia použiť akúkoľvek schému znižovania emisií vypracovanú pre konkrétne zariadenie za predpokladu, že nakoniec dosiahne rovnaké zníženie emisií.

Pri vypracovaní redukčného plánu treba zohľadniť tieto skutočnosti:

a) ak náhrada doposiaľ používaných látok a zmesí inými, s nižším obsahom organických rozpúšťadiel alebo bez rozpúšťadla, je ešte v štádiu vývoja; možno prevádzkovateľovi zariadenia predĺžiť lehotu na realizáciu redukčného plánu,

b) referenčný stav, ktorý zodpovedá množstvu emisií prchavých organických zlúčenín zo zariadenia, ak by sa nevykonali žiadne opatrenia na zníženie emisií.

2. Návrh na vypracovanie redukčného plánu pri aplikácii náterov, lakov, lepidiel a tlačiarenských farieb

Redukčný plán je určený pre zariadenia a činnosti, pri ktorých možno predpokladať konštantný obsah sušiny, tzn. neprchavého podielu v náterovej látke alebo zmesi, ktorý možno využiť na definovanie referenčného množstva.

Redukciu emisií možno dosiahnuť znížením priemerného obsahu organických rozpúšťadiel v celkovom vstupe alebo zvýšením účinnosti nanášania sušiny náterových látok, čím sa dosiahne zníženie celkových emisií prchavých organických zlúčenín za rok na úroveň cieľových emisií.

3. Výpočet cieľových emisií

3.1 Výpočet cieľových emisií podľa emisného faktora EFRP

Cieľové emisie sa vypočítajú ako celkové množstvo sušiny v použitých náterových látkach za rok vynásobené emisným faktorom EFRP podľa uvedeného vzťahu:

T = EFRP ∙ S
Tcieľové emisie[kg]
Scelkové množstvo nanesenej sušiny za rok[kg]
EFRPemisný faktor pre RP uvedený v časti IV pre predmetnú výrobu[kg/kg sušiny]

Ak nasledujúca metóda nie je vhodná, správny orgán môže pre dané zariadenia povoliť alternatívny redukčný plán, ktorý spĺňa princípy podľa bodu 1.

3.2 Výpočet cieľových emisií na základe referenčných ročných emisií

a) Určí sa celková hmotnosť sušiny nanesenej náterom, tlačiarenskou farbou, lakom alebo lepidlom za rok.

b) Referenčné ročné množstvo emisií sa vypočíta vynásobením celkového množstva sušiny príslušným faktorom K1. Faktor K1 možno pre konkrétne zariadenie upraviť tak, aby odrážal preukázateľné zvýšenie účinnosti pri nanášaní sušiny.

ČinnosťFaktor K1
Rotačná hĺbkotlač, flexografická tlač, laminovanie ako súčasť tlačiarenskej činnosti, lakovanie ako súčasť tlačiarenskej činnosti, impregnácia dreva, povrchová úprava textílií, tkanín, fólií a papiera, nanášanie lepidla4
Nanášanie náterov na pásy a zvitky; následná povrchová úprava vozidiel3
Nanášanie náterov na povrchy v kontakte s potravinami; nanášanie ochranných vrstiev na lietadlá a kozmické lode2,33
Rotačná sieťotlač, ostatné druhy povrchovej úpravy1,5

c) Cieľové množstvo emisií sa získa vynásobením referenčného ročného množstva emisií faktorom K2 vyjadrenom v percentách

ČinnosťFaktor K2 [%]
Pre zariadenia podľa bodu 5.2 a na úrovni nižšej prahovej hodnoty bodu 4 pre činnosti IVa a IVbELFE + 15
Všetky ostatné zariadeniaELFE + 5

ELFE - emisný limit pre fugitívne emisie

3.3 Podmienka splnenia redukčného plánu

Redukčný plán je splnený, keď skutočné množstvo celkových emisií podľa ročnej bilancie rozpúšťadiel je menšie alebo sa rovná hodnote cieľovej emisie. Metodika výpočtu ročnej bilancie rozpúšťadiel je uvedená v prílohe č. 4.

VI. POSTUP VYPRACOVANIA ROČNEJ BILANCIE ROZPÚŠŤADIEL

1. Účel vypracovania ročnej bilancie organických rozpúšťadiel

Bilancovanie organických rozpúšťadiel slúži na:

a) výpočet množstva emisií VOC,

b) preukázanie plnenia emisných limitov VOC pre fugitívne emisie,

c) preukázanie plnenia emisných limitov VOC pre celkové emisie,

d) preukázanie plnenia redukčného plánu,

e) preskúmanie ďalších možností zníženia emisií VOC,

f) poskytovanie informácií verejnosti o spotrebe organických rozpúšťadiel, o emisiách prchavých organických zlúčenín z organických rozpúšťadiel a plnení určených požiadaviek.

2. Veličiny na vypracovanie ročnej bilancie rozpúšťadiel

Vstupy organických rozpúšťadiel (I) [g, kg alebo t]
I1Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v zmesiach, ktoré boli zakúpené a ktoré sa používajú ako vstup do procesu za časové obdobie, za ktoré sa vypočítava hmotnostná bilancia.
I2Množstvo organických rozpúšťadiel alebo ich množstvo v použitých zmesiach, ktoré boli recyklované a opätovne sa použijú ako vstup do procesu. Recyklované organické rozpúšťadlo sa započítava vždy, keď sa použije na danú činnosť.
Výstupy organických rozpúšťadiel (O) [g, kg alebo t]
O1Emisie v odpadových plynoch.
O2Úniky organických rozpúšťadiel do odpadových vôd, ktoré sa odvádzajú z procesu; ak sú odpadové vody čistené, je to potrebné pri výpočte O5 zohľadniť.
O3Organické rozpúšťadlá, ktoré zostávajú ako znečistenie alebo zvyšky vo výrobkoch vychádzajúcich z procesu.
O4Nezachytené emisie organických rozpúšťadiel uvoľnené do ovzdušia; všeobecne sa sem zahŕňa bežné vetranie miestností, pri ktorej vzduch z pracovného prostredia uniká do ovzdušia cez okná, dvere, vetracie alebo iné otvory.
O5Straty organických rozpúšťadiel alebo organických zlúčenín spôsobené chemickými alebo fyzikálnymi reakciami (napríklad spálením alebo inou úpravou odpadových plynov alebo odpadových vôd, alebo ktoré sa zachytili, napr. adsorpciou, ak neboli započítané do položiek O6, O7 alebo O8).
O6Organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zhromaždenom odpade.
O7Organické rozpúšťadlá alebo organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zmesiach, ktoré sa predali alebo sú určené na predaj ako komerčné výrobky.
O8Organické rozpúšťadlá obsiahnuté v zmesiach, ktoré sa regenerovali na opätovné použitie, ak sa nepovažujú za vstup do procesu, a neboli už započítané v rámci položky O7.
O9Úniky organických rozpúšťadiel iným spôsobom.

3. Základné bilančné vzťahy

VeličinaBilančný vzťah [g, kg alebo t]
CSpotreba organických rozpúšťadielC = I1 - O8
ICelkový vstupI = I1 + I2
FFugitívne emisieNepriama bilanciaF = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
Priama bilanciaF = O2 + O3 + O4 + O9
ECelkové množstvo emisiíE = F + O1

4. Preukázanie plnenia požiadaviek na zníženie emisií na základe bilancie rozpúšťadiel

Na preukázanie plnenia požiadaviek na zníženie emisií sa vychádza z bilancie rozpúšťadiel pre danú činnosť, ktorá sa vypracuje podľa aktuálnych údajov každoročne.

4.1 Emisný podiel fugitívnych emisií EHFE [%] sa vypočíta ako percentuálny podiel množstva fugitívnych emisií a vstupného množstva organických rozpúšťadiel I podľa vzťahu:

EHFE = (F/I) ∙ 100 [%]

EHFE – emisná hodnota fugitívnych emisií

F – fugitívne emisie sa zistia

a) výpočtom:
fugitívne emisie sa zistia priamo alebo nepriamo podľa vzťahov uvedených v bode 3, pričom F sa určí priamym meraním množstiev, ekvivalentnou metódou alebo ekvivalentným výpočtom, napr. použitím účinnosti zachytávania v rámci procesu, alebo

b) krátkym, ale zato kompletným súborom meraní, ktoré netreba opakovať, ak nedôjde k zmene alebo úprave technického vybavenia.

I – celkový vstup; zistí sa podľa vzťahu v bode 3

4.2 Emisný podiel celkových emisií sa vypočíta ako percentuálny podiel množstva celkových emisií a množstva organických rozpúšťadiel ako celkový vstup alebo ako podiel množstva celkových emisií a množstva alebo veľkosti produkcie podľa toho, ako je ustanovený.

EHCE= E/I ∙ 100 [%] alebo EHCE= E/P [g/kg, g/m2, kg/m3, kg/t alebo g/pár]

EHCE – emisná hodnota celkových emisií

E – množstvo celkových emisií

I – celkový vstup; zistí sa podľa vzťahu v bode 3

P – množstvo produktu, napr. párov obuvi

4.3 Plnenie redukčného plánu sa preukazuje porovnaním vypusteného množstva celkových emisií s cieľovými emisiami.

Tabuľka 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY PRE TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA

I. ČLENENIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ

Podľa dátumu vydaného povolenia sa technologické zariadenie začleňuje takto:

Jestvujúce zariadenie Technologické zariadenie,
a) ktoré bolo povolené a uvedené do prevádzky do 31. augusta 2009,
b) pre ktoré bolo vydané povolenie do 31.augusta 2009 a uvedené do prevádzky najneskôr 31. decembra 2010, alebo
c) spĺňajúce podmienky podľa písmena a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydá nové povolenie od 1. septembra 2009, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého zariadenia.
Nové zariadenie Technologické zariadenie, ktoré nie je uvedené ako jestvujúce zariadenie.

II. PRIEMYSELNÉ VÝROBY

A. PALIVOVO - ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

1. ZARIADENIA NA SUŠENIE ALEBO INÉ TEPELNÉ ÚPRAVY, PRI KTORÝCH DOCHÁDZA K PRIAMEMU STYKU SPALÍN ALEBO PLAMEŇA S OHRIEVANÝM MÉDIOM - PRIAMY PROCESNÝ OHREV

1.1 Platnosť podmienok prevádzkovania a emisných limitov

Podmienky prevádzkovania podľa bodu 1.2 a emisné limity podľa bodu 1.3 platia pre zariadenia všetkých kategórií stacionárnych zdrojov, ak nie je ďalej ustanovené inak.

1.2 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.2.1 V zariadeniach na sušenie alebo na iné tepelné úpravy možno spaľovať len plynné palivá, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti alebo tuhé palivá s mernou sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

1.2.2 Nové zariadenia

Pri procese sušenia sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia. Táto požiadavka platí pre zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011.

1.3 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,
suchý plyn, O2ref: 17 % objemu
Pre ZL, ktorých emisie závisia len od paliva a spôsobu spaľovania, platia emisné limity pre spaľovacie zariadenie podľa druhu paliva a MTP uvedené v prílohe č. 4, okrem O2ref, ak pre predmetnú technológiu nie je v prílohách 5 až 7 uvedené inak.
Zariadenie na sušenie alebo iné tepelné úpravyEmisný limit [mg/m3]
CO
Zariadenie s horákom inštalovaným priamo v sušiacom zariadení pri dávkovaní vlhkého materiálu priamo do oblasti horáka5001)

1) Emisný limit pre CO pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí od 1. januára 2016.

2. ZARIADENIE NA MLETIE ALEBO SUŠENIE UHLIA

2.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia Odpadové plyny z mletia a sušenia uhlia je potrebné odvádzať do spaľovacej komory kotla; ak to nie je možné, je potrebné emisie TZL obmedzovať iným spôsobom, pričom platí emisný limit uvedený v bode 2.2.

2.2 Emisný limit

Emisný limit pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZL
Mlyn alebo sušiareň uhlia751)

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit od 1. januára 2016.

3. TRIEDENIE A ÚPRAVA UHLIA, BRIKETÁRNE

Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,
- triedenie uhlia: suchý plyn
- tepelná úprava: vlhký plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOC
Triedenie a iná studená úprava uhlia30, 1001)
Tepelná úprava uhlia (briketárne, nízkoteplotná karbonizácia, sušenie)30, 1001)50

1) Platí pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

4. VÝROBA KOKSU

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

4.1.1 Vykurovanie koksárenských batérií

Hmotnostná koncentrácia H2S vo vykurovacom plyne nesmie prekročiť hodnotu 500 mg/m3.

4.1.2 Príprava koksárenskej vsádzky

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

4.1.3 Plnenie koksovacích komôr

a) Plniace plyny je potrebné zaviesť do technologického plynu alebo do inej koksovacej komory, ak je taký odvod s ohľadom na ďalšie spracovanie surového dechtu možný. V opačnom prípade sa musia spaľovať.

b) Všetky otvory koksárenských batérií musia byť utesnené tak, aby v uzavretom stave pri vizuálnej kontrole podiel dymiacich otvorov oproti celkovému počtu otvorov na koksovacej batérii nebol > 10 %.

4.1.4 Vytláčanie koksu

Vytláčať možno len úplne skoksovanú vsádzku. Pri vytláčaní koksu sa musia odpadové plyny odviesť do odprašovacieho zariadenia.

4.1.5 Chladenie koksu

4.1.5.1 Pri budovaní nových zariadení na chladenie koksu musia byť použité procesy s nízkymi emisiami TZL.

4.1.5.2 Výška veže pri využívaní mokrého chladenia koksu je najmenej 30 m. Veža musí byť vybavená odlučovaním, najmenej žalúziovým s účinným oplachovaním. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. marca 1998, ktoré sú uvedené do prevádzky do 31. marca 2001, táto požiadavka platí od 1. januára 2018.

4.1.6 Triediarne koksu

Zariadenia na drvenie a triedenie koksu sa musia odsávať a odprašovať.

4.1.7 Chemické prevádzky koksární

a) Zariadenia chemických prevádzok musia byť zabezpečené proti únikom prchavých látok do ovzdušia.

b) Odpadové vody z priameho chladenia plynu nesmú byť v priamom styku s ovzduším.

c) Koksárenský plyn na výstupe z chemických prevádzok môže obsahovať ≤ 500 mg/m3 H2S.

d) Koksárenský plyn sa nesmie priamo vypúšťať do ovzdušia.

4.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,
- TZL: suchý plyn,
- NOx: suchý plyn, O2ref: 5 % objemu,
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLNOX
Príprava koksárenskej vsádzky101), 50
Plnenie koksovacích komôr
- odplyny zo spaľovania plniacich plynov
101), 50
Triediarne koksu101), 50
Tmavosť dymu
[stupeň Ringelmana]
Ohrev koksárenských batérií - dym z koksárenskej batérie2500
Limitný emisný faktor TZL
Vytláčanie koksu - celkové emisie0,035 kg/t koksu2)
Chladenie koksu- suché chladenie0,02 kg/t koksu2)
- mokré chladenie0,05 kg/t koksu1), 2)

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011.

2) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

5. SPLYŇOVANIE A SKVAPALŇOVANIE UHLIA, VÝROBA GENERÁTOROVÉHO PLYNU, SVIETIPLYNU, SYNTÉZNYCH PLYNOV

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisný limit1) [mg/m3]
TZLSO2NOXCO H2SNH3
Splyňovanie a skvapalňovanie uhlia, výroba generátorového plynu, svietiplynu, syntéznych plynov501 7005008001050

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platia uvedené emisné limity od 1. januára 2016.

6. VÝROBA BIOPLYNU

Výroba bioplynu zahŕňa

a) poľnohospodárske bioplynové stanice – ide o spracovanie materiálov z poľnohospodárskej prvovýroby rastlinného pôvodu, napríklad cielene pestované plodiny, rastlinné odpady alebo pozberové zvyšky, alebo exkrementov z chovov hospodárskych zvierat,

b) priemyselné bioplynové stanice – ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov (napríklad jatočných odpadov, krvi, tukov, mäsokostnej múčky) a iných biologicky rozložiteľných odpadov z rôznych priemyselných výrob (napríklad z potravinárskeho, chemického a farmaceutického priemyslu) alebo kalov z priemyselných čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracúvať aj materiály uvedené v písmenách a) a c),

c) komunálne bioplynové stanice – ide o spracovanie podielu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napríklad odpad zo záhrad a parkov, odpad z kuchýň a jedální, odpad z domácností) alebo kalov z komunálnych čistiarní odpadových vôd, pričom spolu s týmito surovinami možno spracúvať aj materiály uvedené v písmene a).

6.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

6.1.1 Nakladanie so surovinami, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.1.1 Priestory na príjem a dávkovanie surovín, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, nádrže a priestory na ich skladovanie, dotriedenie, úpravu a homogenizačná nádrž musia byť uzavreté s účinným tesnením a emisie pachových látok musia byť odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

6.1.1.2 Ak je bioplynová stanica pridruženou činnosťou chovu hospodárskych zvierat, na skladovanie exkrementov z daného chovu platia požiadavky podľa druhej časti písm. F bodu 9.1.3.

6.1.1.3 Hygienizácia potrebná pri spracovaní určitých vedľajších živočíšnych produktov musí byť vykonávaná v uzavretých priestoroch zabezpečených proti úniku emisií pachových látok.

6.1.2 Fermentácia

6.1.2.1 Fermentačná nádrž musí byť plynotesná a hermeticky uzavretá.

6.1.2.2 Fermentačná nádrž musí byť dimenzovaná na optimálne využitie podľa druhu a množstva spracúvanej suroviny na základe výpočtu objemového zaťaženia fermentora; objemové zaťaženie fermentora je množstvo organickej sušiny použitého substrátu (v kg alebo v t), ktoré je dodávané na 1 m3 reaktora za jeden deň.

6.1.2.3 Fermentačný proces musí byť riadený a musí viesť k dostatočnému rozloženiu organických látok tak, že výsledný digestát je stabilizovaný produkt s nízkym podielom biologicky rozložiteľných organických látok bez zápachu. Prevádzkové parametre určené na fermentáciu podľa druhu suroviny musia zabezpečiť

a) optimálne objemové zaťaženie fermentora organickou sušinou podľa druhu suroviny,

b) správnu teplotu (mezofilný proces v rozsahu najmä 20 °C – 45 °C, termofilný proces najmä v rozsahu 45 °C – 75 °C),

c) dostatočnú zdržnú dobu na fermentáciu podľa druhu vstupných surovín a použitej technológie,

d) ak ide o spracovanie vedľajších živočíšnych produktov, požiadavky podľa osobitného predpisu.25a)

6.1.2.4 Pri zmene surovín sa na základe výsledkov skúšobnej/overovacej prevádzky prehodnotia prevádzkové parametre vrátane zdržnej doby a kapacity fermentačnej nádrže vzhľadom na odporúčané objemové zaťaženie fermentora.

6.1.3 Nakladanie s výstupmi

Bioplyn

6.1.3.1 Primárne opatrenie na zníženie obsahu zlúčenín síry v bioplyne ešte pred jeho spaľovaním musí byť zabezpečené, ak je to nákladovo primerané k environmentálnemu prínosu.

6.1.3.2 Pri spaľovaní bioplynu na poľnom horáku platia požiadavky ustanovené v druhej časti písm. F bode 8.

Fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

Fermentačné zvyšky sú digestát, ktorý zahŕňa separát (tuhý podiel digestátu) a fugát (tekutý podiel digestátu).

6.1.3.3 Skladovací priestor na fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, musí byť uzavretý a účinne utesnený alebo zakrytovaný a emisie pachových látok odvádzané na čistenie alebo iné zneškodnenie.

6.1.3.4 Kapacita skladovacieho priestoru na fermentačné zvyšky musí pokryť najmenej štvormesačnú produkciu digestátu. Do tejto kapacity sa nezarátava časť digestátu, ktorý sa bezodkladne ďalej spracúva, napríklad fugát odvádzaný na čistenie odpadových vôd.

6.1.3.5 Ak bioplynová stanica je v rámci jedného priemyselného areálu spojená s výrobou a spaľovaním/spoluspaľovaním energokompostu získaného z digestátu, o dostatočnej skladovacej kapacite rozhodne orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 3 písm. c) zákona.

6.1.4 Dávkovanie a prečerpávanie surovín a fermentačných zvyškov, ktoré môžu byť zdrojom zápachu

6.1.4.1 Pri nakládke a vykládke surovín alebo fermentačných zvyškov musia byť vykonané technicky dostupné opatrenia na obmedzovanie zápachu v čo najväčšom rozsahu.

6.1.4.2 Zariadenia na dávkovanie surovín a odber fermentačných zvyškov musia byť v uzatvorenom priestore s účinným tesnením a emisie pachových látok odvádzané na čistenie, recirkuláciu pár alebo iné zneškodnenie. Výnimkou môže byť len čas nevyhnutne potrebný na dávkovanie tuhých materiálov do zariadenia a na jeho vyprázdnenie.

6.1.4.3 Ak ide o tekuté látky v nehermetizovanej nádrži, musia byť dávkované alebo prečerpávané do nádrže podhladinovo.

6.1.4.4 Hadice na prečerpávanie kvapalných surovín musia mať automatické uzatváranie pri rozpájaní.

6.1.5 Preprava zapáchajúcich materiálov

6.1.5.1 Suroviny a fermentačné zvyšky, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, možno prepravovať iba v transportnej nádobe, uzavretom kontajneri alebo prekryté tak, aby nedochádzalo k úniku pachov prepravovanej látky.

6.1.5.2 Prostriedok použitý na prepravu musí byť bezodkladne po použití vyčistený tak, aby nebol zdrojom zápachu; požiadavka na bezodkladné vyčistenie sa vzťahuje aj na surovinami a fermentačnými zvyškami znečistenú manipulačnú plochu a dopravnú cestu.

6.1.5.3 Čistenie a dezinfekciu prostriedkov použitých na prepravu možno vykonávať iba na spevnenej ploche. Odpadová voda sa musí odvádzať na čistenie alebo použiť v procese fermentácie.

6.1.6 Obmedzovanie zápachu

6.1.6.1 Prevádzka bioplynovej stanice musí mať prijaté účinné technicko-organizačné opatrenia na elimináciu zápachu v čo najväčšom rozsahu pri bežnej prevádzke aj pri havarijných a poruchových stavoch. Opis prijatých opatrení na obmedzovanie zápachu musí byť súčasťou prevádzkového poriadku.

6.1.6.2 Únik pachových látok do ovzdušia musí byť pravidelne monitorovaný a výsledky monitorovania zaznamenávané.

6.1.6.3 Ak skladovanie digestátu alebo jeho aplikácia na pôdu spôsobuje v okolí intenzívny zápach, znamená to, že fermentačný proces nie je dostatočne kvalitný. Vtedy sa musí prehodnotiť technologický proces fermentácie, najmä upraviť skladbu surovín, znížiť objemové zaťaženie reaktora organickou sušinou, predĺžiť zdržnú dobu fermentácie, hermetizovať skladové priestory, zabezpečiť účinnejšie čistenie emisií pachových látok a striktne dodržiavať pracovnú disciplínu.

6.1.6.4 Vyššiu stabilitu digestátu pri spracovaní živočíšnych zvyškov možno dosiahnuť viacstupňovou fermentáciou.

6.1.6.5 Čistením vzdušniny s pachovými látkami sa rozumie odstraňovanie pachových látok zo vzdušniny v biofiltri alebo iným účinným odlučovaním. Zneškodnením sa rozumie ich spaľovanie napríklad v kogeneračnej jednotke alebo na poľnom horáku.

6.1.6.6 Činnosť biofiltra musí byť kontinuálna.

6.1.6.7 Voda z procesu – fugát – musí byť zachytávaná a, ak je to možné, opätovne využívaná v procese alebo odvádzaná na čistenie.

6.1.6.8 Musia byť vykonané opatrenia na zabránenie priesakov odpadovej vody a iných kvapalných odpadov do pôdy.

6.1.7 Opatrenia pre zariadenia, ktoré sú už v prevádzke alebo majú vydané povolenie

Pre zariadenia, ktoré boli povolené do 30. septembra 2016 alebo sú už v prevádzke, je termín na zosúladenie s vyššie uvedenými požiadavkami do 31. marca 2017, ak orgán ochrany ovzdušia podľa § 26 ods. 3 písm. l) zákona nerozhodne inak.“.

B. VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

1. ÚPRAVA ŽELEZNEJ RUDY

Príprava vsádzky pre aglomeráciu, aglomerácia, chladenie, drvenie, triedenie a manipu-lácia s aglomerátom.

1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou.

1.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
- aglomerácia, praženie a peletizácia: O2ref: 19 % objemu
Magnetizačné praženie rúd a ich peletizácia v rotačných peciach:
Ak nemožno emisný limit pre SOx vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia dosiahnuť bez odsírenia, platí stupeň odsírenia.
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSOXNOXCO Hg
Príprava vsádzky
pre aglomeráciu
50
Aglomerácia100400
1 0001)
4006 000
8 0002)
1
Magnetizačné praženie rúd a ich peletizácia
v rotačných peciach
1002 500
Manipulácia s pražencom:
drvenie, mletie, triedenie
50
Chladenie100
Stupeň odsírenia
Aglomerácia a peletizácia40 %

1) Platí pri spracovaní sulfidických rúd.

2) Platí pri spracovaní karbonátových rúd.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
- aglomerácia, praženie a peletizácia: O2ref: 19 % objemu
- pre PCDD + PCDF pri aglomerácii: O2ref: 16 % objemu
Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 2. skupiny a znečisťujúce látky 5. skupiny 1. podskupiny ustanovené pre nové zariadenia platia pre jestvujúce zariadenia od 1. januára 2020.
Peletizácia: Ak nemožno hodnotu emisného limitu vyjadreného ako hmotnostná koncentrácia SOX dosiahnuť bez odsírenia, platí stupeň odsírenia.
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSOXNOXCO HgPCDD + PCDF
[ng TEQ/m3]
Príprava vsádzky pre aglomeráciu50
Aglomerácia501), 1002)400
1 0003)
4006 000
8 0004)
10,55)
Peletizácia vrátane magnetizačného praženia15,256),
1007)
2 500
Manipulácia s pražencom: drvenie, mletie, triedenie a sušenie20,256), 507),
Limitný emisný faktor TZL8)
Peletizácia vrátane triedenia, drvenia, sušenia40 g/t vyrobených peliet
Stupeň odsírenia
Peletizácia40 %

1) Platí pre zariadenia s kapacitou:
> 150 t/d aglomerátu pre železnú rudu alebo koncentrát,
> 30 t/d aglomerátu pre praženie rudy s obsahom Cu, Pb alebo Zn alebo pre akékoľvek spracovanie rudy s obsahom Au a Hg;
pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od 1. januára 2020.

2) Platí pre zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod tabuľkou č. 1.

3) Platí pri spracúvaní sulfidických rúd.

4) Platí pri spracúvaní karbonátových rúd.

5) Pre zariadenia s vydaným s povolením vydaným do 31. decembra 2012 platí emisný limit od 1. januára 2020.

6) Platí do 31. decembra 2019. pre zariadenia, povolené do 31. decembra 2013, na ktoré sa vzťahuje poznámka pod tabuľkou č. 1.

7) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia, povolené do 31. decembra 2013, na ktoré sa nevzťahuje poznámka pod tabuľkou č. 1.

8) Platí ako ročná priemerná hodnota.

2. VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA, VYSOKÉ PECE

Tento bod zahŕňa požiadavky na výrobu železa z prvotných alebo druhotných surovín vrátane kontinuálneho liatia.

2.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1 Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku je potrebné podľa technických možností a s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním alebo hermetizáciou zariadenia.

2.1.2 Nové zariadenia: vysokopecné plyny musia byť energeticky využívané. Ak využívanie vysokopecných plynov nie je možné z dôvodu bezpečnosti, ako aj v núdzových prípadoch, musia byť odvádzané na poľný horák.

2.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
- ohrievače vetra: O2ref: 7 % objemu
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLCO
Doprava a manipulácia
s vysokopecnou vsádzkou
50
Odlievanie100
Ohrievače vetra (kaupre)1006 000
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky1)

1) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
- ohrievače vetra: O2ref: 7 % objemu
Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 2. skupiny a znečisťujúce látky 5. skupiny 1. podskupiny ustanovené pre nové zariadenia platia pre jestvujúce zariadenia od 1. januára 2020.
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLSOXNOXCO
Doprava a manipulácia
s vysokopecnou vsádzkou
50
Ohrievače vetra (kaupre)≤ 2,5 t/h50, 1001)2 5004004 000
6 0002)
> 2,5 t/h10, 1001)
Odlievanie50, 1001)400
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky3)

1) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31.decembra 2013.

2) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. augusta 2009.

3) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

3. VÝROBA OCELE

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

3.1.2 Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

3.1.3 Konvertorový plyn a ostatné odpadové plyny s obsahom CO je potrebné podľa možnosti zachytávať na ďalšie využitie alebo zneškodniť spaľovaním. Ak sa odpadové plyny privádzajú na dodatočné spaľovanie správny orgán určí podmienky spaľovania, najmä účinnosť spaľovania, hmotnostnú koncentráciu CO, teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

3.1.4 Pri delení ťažkého kovového odpadu na vsádzku rezaním kyslíkom je treba podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov odpadové plyny odvádzať na odprášenie.

3.1.5 Nové zariadenia: odpadové plyny s obsahom prachu je potrebné zachytávať v mieste vzniku, napríklad pri plnení a vyprázdňovaní konvertoru, doplňovaní surového železa, odtruskovaní, pri úprave surovej ocele a odvádzať na odprášenie. Pri doplňovaní surového železa možno obmedziť vznik odpadových plynov inertizáciou prostredia, napríklad atmosférou CO2.

3.1.6 Nové zariadenia: Konvertorový plyn musí byť energeticky využívaný. Ak nemožno konvertorový plyn využiť z bezpečnostno-technických dôvodov a v núdzových prípadoch, je potrebné ho spaľovať na poľnom horáku.

3.1.7 Nové zariadenia: Odpadové plyny z elektrických oblúkových pecí je potrebné zachytávať primárne priamo z otvoru veka pece a sekundárne z priestoru haly pri vsádzke, tavení a odpichu a odvádzať na čistenie. Odfiltrovaný prach je potrebné v najväčšej miere využiť.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Ak sa odvádzajú vyčistené odpadové plyny na koncové spaľovanie, platia emisné limity pre TZL pred spaľovaním.
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLNOX
Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom a delenie kovového odpadu rezaním kyslíkom50
Kyslíkové konvertory1)502)
Elektrické oblúkové
pece a indukčné pece
< 20 t vsádzky75400
³ 20 t vsádzky50400
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky3)

1) Pre energetické využitie konvertorového plynu platia emisné limity ustanovené v prílohe č. 4 tretej časti bode 5 a štvrtej časti bode 3 podľa MTP zariadenia.

2) Platí pre konvertorový plyn odvádzaný na poľný horák.

3) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Všeobecné emisné limity pre znečisťujúce látky 2. skupiny a znečisťujúce látky 5. skupiny 1. podskupiny ustanovené pre nové zariadenia platia pre jestvujúce zariadenia od 1. januára 2020.
Ak sa odvádzajú vyčistené odpadové plyny na koncové spaľovanie, platia emisné limity pre TZL pred spaľovaním.
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLSOXNOXCOPCDD + PCDF
[ng TEQ/m3]
Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom a delenie kovového odpadu rezaním kyslíkom50
Kyslíkové konvertory1)30, 502)
Nistejové pece s intenzifikáciou kyslíkom50400400
Elektrické oblúkové pece≤ 2,5 t/h15, 204)4001 000-
> 2,5 t/h5, 153), 204)0,55)
Elektrické indukčné pece s výkonom5, 153), 504)4001 000
Panvové pece504001 000
Limitný emisný faktor CO6)
Kyslíkové konvertory8 kg/t tekutej ocele
Nistejové pece16 kg/t tekutej ocele
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo
spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
ustanovené požiadavky7)

1) Emisné limity pre TZL platia v konvertorovom plyne na výstupe z odprašovacieho zariadenia. Pre energetické využitie konvertorového plynu platia emisné limity ustanovené v prílohe č. 4 tretej časti 5. bode a štvrtej časti 2. bod podľa MTP zariadenia.

2) Platí do 31. decembra. 2021.

3) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

5) Platí pre sekundárnu výrobu ocele; pre zariadenia s povolením vydaným do 1. januára 2013 platí emisný limit od 1. januára 2020.

6) Platí ako ročná priemerná hodnota.

7) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

4. ZLIEVARENSKÉ TECHNOLÓGIE

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

4.1.1 Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností a s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

4.1.2 Organické plyny a pary vznikajúce pri výrobe jadier a foriem je potrebné odsávať a zachytávať.

4.2 Emisný limit

4.2.1 Pri používaní fenolformaldehydovej živice pri výrobe jadier správny orgán určí emisný limit pre fenol a formaldehyd.

4.2.2 Pre recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín platí emisný limit pre PCDD + PCDF podľa požiadaviek osobitného predpisu.20)

5. VÝROBA LIATINY

5. 1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

5.1.1 Emisie znečisťujúcich látok zo všetkých zariadení a miest vzniku je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia, využívaním alebo spaľovaním CO.

5.1.2 Ak sa odpadové plyny privádzajú na dodatočné spaľovanie, správny orgán určí podmienky spaľovania, najmä účinnosť spaľovania, hmotnostnú koncentráciu CO, teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

5.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLCO
Kuplové pece s kapacitou< 10 t/h1001 0001)
³ 10 t/h751 0001)
Odsávanie z dopravy a manipulácie50
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky2)

1) Platí pre horúcoveterné kuplové pece s rekuperátorom.

2) Platí pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCOHF
Doprava a manipulácia so vsádzkou alebo produktom1)20, 502)
Elektrické oblúkové pece204001 000
Elektrické indukčné pece20, 502)
Kuplové pece201 0001 0003)
Rotačné bubnové peceplynné palivá20400200
kvapalné palivá20, 302)400300
Elektrické pretavovanie trosky201
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo
spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
ustanovené požiadavky4)

1) Platí vrátane ostatných technologických uzlov, ako sú úpravárenské zariadenia, výroba foriem a jadier, odlievanie, vytĺkanie foriem, čistenie odliatkov, dokončievacie činnosti.

2) Platí
a) pre zariadenia s kapacitou výroby ≤ 20 t/d,
b) do 31. decembra 2019 pre zariadenia s kapacitou > 20 t/d s povolením vydaným do 31. decembra 2013.

3) Platí pre horúcoveterné kuplové pece s rekuperátorom.

4) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

6. HUTNÍCKA DRUHOVÝROBA

6.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 5 % objemu
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOX
Valcovne501)8001), 2)400, 8003)
Drôtovne, kováčovne508002)400, 8003)

1) Pre ohrievacie pece spaľujúce ZPN sa emisný limit pre TZL a SO2 neuplatňuje.

2) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

3) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 5 % objemu
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCO
Valcovne20, 501)5002)400800
Drôtovne, kováčovne505002)400800

1) Platí
a) pre zariadenia, v ktorých nemôžu byť použité rukávové filtre pre vlhkosť odpadových plynov.
b) do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 iné ako sú uvedené v písmene a); ak ide o zariadenia spaľujúce ZPN emisný limit pre TZL sa do uvedeného dátumu neuplatňuje.

2) Pre ohrievacie pece spaľujúce ZPN sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

7. VÝROBA A SPRACOVANIE NEŽELEZNÝCH KOVOV A FEROZLIATIN

Ustanovenia tohto bodu sa netýkajú výroby a spracúvania ortuti a hliníka.

7.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, hermetizáciou zariadenia.

7.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZLSOX
Pecné agregáty50
Odpadové plyny z odsávania z dopravy a manipulácie50
Spracovanie odpadových plynov na H2SO4 pri výrobe Cu1001 5001)
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky2)

1) Pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.

2) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja, činnosťEmisný limit [mg/m3]
TZL1)SOXNOX
Doprava a manipulácia so surovinou alebo produktom20, 502)
Pecné agregáty vrátane pecí typu
Imperial Smelting
Výroba olova53), 10, 204)400
Výroba medi a zinku20, 504)1 5005)400
Ostatné výroby20, 502)400
Pretavovanie a odlievanie neželezných kovov a zliatin10400
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky6)

1) Platí ako denná priemerná hodnota.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu; pre primárne zariadenia ≤ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≤ 15 t/d.

3) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia, ktoré dosahujú prahovú kapacitu pre výroby z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými procesmi s kapacitou spracovania kovu; pre primárne zariadenia ≥ 30 t/d, pre sekundárne zariadenia ≥ 15 t/d.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

5) Platí pri spracovaní odplynov na H2SO4 pri výrobe Cu, pri zabezpečení opatrení na obmedzenie emisií SO3.

6) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

8. VÝROBA FEROZLIATIN ELEKTROTERMICKÝMI A METALOTERMICKÝMI POSTUPMI

8.1 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZL
Výroba ferozliatin elektrotermickými a metalotermickými postupmi51)

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit od 1. januára 2016.

9. VÝROBA ORTUTI

9.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZL 1)AsHgSb + Cu
Výroba ortuti na báze tetraedritových koncentrátov20, 502)4719

1) Platí ako denná priemerná hodnota.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

10. VÝROBA HLINÍKA

10.1 Podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

10.1.1 Zariadenie na výrobu hliníka z druhotných surovín

10.1.1.1 Na úpravu taveniny sa nesmie používať hexachlóretán.

10.1.1.2 V zariadeniach možno spaľovať len ZPN, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti alebo tuhé palivá s mernou sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

10.1.2 Zariadenia na výrobu hliníka z rúd elektrolytickými s predleptanými diskontinuálnymi anódami s vydaným povolením od 1. januára 2011

Elektrolytické pece musia byť uzavreté. Otváranie pecí a počet anódových efektov je potrebné obmedziť, pričom prevádzka elektrolytických pecí musí byť čo najviac automatizovaná.

10.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdroja Emisný limit [mg/m3]
TZL 1)SOXNOXHF
Elektrolýzaodpadový plyn odsávaný z elektrolyzérov20, 302)2
odsávanie z výrobných priestorov1
Výroba Al2O3všetky činnosti201), 502)
Výroba uhlíkatých elektródrotačné pece s využitím tepla spalín504001 300
rotačné pece bez využitia tepla spalín504001 800
Pretavovanie a odlievanie hliníka - nové zariadenia105003)
TechnológiaLimitný emisný faktor1)
TZLHF
Elektrolýza vrátane
odsávania výrobných priestorov
5 kg/t hliníka0,5 kg/t hliníka
Emisný limit PCDD + PCDF
Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenínustanovené požiadavky4)

1) Platí ako denná priemerná hodnota.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

3) Platí pre rotačné bubnové pece s kyslíkovo palivovými horákmi.

4) Platia pre vymedzené zariadenie podľa osobitného predpisu.20)

11. ŽIAROVÉ NANÁŠANIE OCHRANNÝCH POVLAKOV KOVOV

11.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

Odpadové plyny zo žiarového zinkovania musia byť od pozinkovacích vaní odvádzané na čistenie s ohľadom na typ zinkového kúpeľa, technické možnosti a primeranosť nákladov k environmentálnemu prínosu.

11.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
- TZL, SOX, NOX: O2ref: 5 % objemu
- Zn: O2ref: 19 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
SOXNOXZn
Žiarové pozinkovanie8001)400, 8002)20

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
– SOX, NOX: O2 ref: 5 % objemu
– Zn: O2 ref: 19 % objemu (platí len na priamy ohrev)
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
SOXNOXZn
Žiarové pozinkovanie8001)400, 8002)10

1) Platí pre vykurovací plyn ako zmes vysokopecného a koksárenského plynu.

2) Platí pre zariadenia s predhrievaním vzduchu.

12. ZARIADENIE PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU KOVOV

Tento bod sa uplatňuje na zariadenia s použitím chemických a elektrolytických postupov, ako je morenie, leptanie, leštenie, pasivácia, brunírovanie, galvanizovanie a iné technológie, okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania.

12.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Povrchové úpravyEmisný limit [mg/m3]
HCl
Povrchové úpravy s použitím HCl10, 301)

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 1. septembra 2009.

13. ČISTENIE NÁRADIA, NÁSTROJOV ALEBO INÝCH KOVOVÝCH PREDMETOV TERMICKÝMI POSTUPMI

13.1 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn, O2ref: 11 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TOC
Termické procesy okrem koncového spaľovania20

C. VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

1. VÝROBA CEMENTU

1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre nové zariadenia

1.1.1 Všetok sypký slinovací materiál musí byť skladovaný v silách alebo v uzavretých priestoroch.

1.1.2 Odpadové plyny zo síl je potrebné odsávať a odvádzať na odprášenie.

1.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
Pece: O2ref: 11 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit[mg/m3]
TZLSO2NOX
Všetky činnosti50
Výpal slinku
Rotačné pece s disperzným
predohrievačom
504001 300
Ostatné pece504001 500
Limitný emisný faktor TZL 1)
Všetky činnosti1,5 kg/t vypáleného slinku

1) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
Pece: O2ref: 10 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOx
Všetky činnosti vrátane mletia a chladenia20, 501)
Výpal slinku20, 501)400500, 8002), 1 2003)
Limitný emisný faktor TZL 4)
Všetky činnosti1,5 kg/t vypáleného slinku

1) Platí do 31. decembra 2019 pre pece s vydaným povolením do 31. decembra 2013 s kapacitou vyrobeného slinku, ak ide o rotačné pece > 500 t/d alebo ostané pece > 50 t/d.

2) Platí od 1. januára 2020 pre dlhé rotačné pece a pece LEPOL povolené do 31. decembra 2013 pre zariadenia s kapacitou podľa poznámky 1.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2005.

4) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

2. VÝROBA VÁPNA

2.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELSuchý spôsob výroby: štandardné stavové podmienky, suchý plyn
Vypaľovacie pece: O2ref: 11 % objemu
Mokrý spôsob výroby: štandardné stavové podmienky
- vypaľovacie pece: suchý plyn
O2ref: 11 % objemu
- hydrátor vápna: vlhký plyn
- ostatné časti zdroja: suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO [% objemu]
Všetky činnosti vrátane mletia, chladenia201), 502)
Vypaľovacie pece201), 502)1 50043)
Výroba
zrážaného CaCO3
1 5004)
Limitný emisný faktor TZL 5)
Všetky činnosti vrátane hydrátora vápna1,5 kg/t vypáleného vápna

1) Z dôvodu vysokého merného odporu na odlučovacom zariadení správny orgán môže pre TZL povoliť emisný limit ≤ 30 mg/m3.

2) Platí
a) pre výrobu vápna v celulózkach
b) do 31. decembra 2019 pre zariadenia iné ako výroba vápna v celulózkach s vydaným povolením do 31.decembra 2013.

3) Platí pri výrobe vápna v šachtových peciach spaľujúcich tuhé fosílne palivo.

4) Platí pre proces, v ktorom sa využíva odpadový plyn z pece na vápno.

5) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

3. VÝROBA OXIDU HOREČNATÉHO Z MAGNEZITU A BÁZICKÝCH ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

3.1.1 Pri vypaľovaní slinku z tuhých prachových a briketovaných odpadov z čistenia odpadových plynov a pri vypaľovaní žiaruvzdorných tvárnic možno použiť kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti.

3.1.2 Pri používaní plastifikátorov s obsahom síry > 0,18 % hmotnosti je potrebné využiť všetky dostupné riešenia na použitie plastifikátorov s obsahom síry ako uvedená hodnota zodpovedajúce možnostiam najlepšej dostupnej techniky.

3.1.3 Nové zariadenia: odpadové plyny z procesu sušenia tvárnic pred vypaľovaním je potrebné spaľovať.

3.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Pece na výpal slinku: O2 ref: 10 % objemu
Výroba žiaruvzdorných tvárnic: O2 ref: 18 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOX
Všetky činnosti a všetky suroviny30, 501)
Výroba slinku
Výpal slinku z primárnych magnezitových surovín30, 501)4001 500
Výpal slinku z tuhých prachových a briketovaných odpadov z čistenia odpadových plynov30, 501)1 500
Výroba žiaruvzdorných tvárnic
Sušenie tvárnic pred vypaľovaním30, 501)
Vypaľovanie žiaruvzdorných tvárnic30, 501)500, 1 5002)1 500
Limitný emisný faktor TZL3)
Všetky činnosti a všetky suroviny1,5 kg/t vypáleného magnezitu

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pri použití plastifikátorov s obsahom síry > 0,18 % hmotnosti.

3) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

4. OBAĽOVNE BITÚMENOVÝCH ZMESÍ A MIEŠIARNE BITÚMENOV

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

4.1.1 Pri výrobe bitúmenových zmesí sa nesmie používať kvapalné palivo s obsahom síry > 1 % alebo tuhé palivo s mernou sírnatosťou > 0,5 g/MJ.

4.1.2 Nové zariadenia: Odpadové plyny s obsahom organických látok z bitúmenových zmesí, napríklad od miešačky a z dopravníkov, je potrebné odvádzať na čistenie alebo na spaľovanie do sušiaceho bubna.

4.1.3 Pri procese sušenia kameniva sa materiál nesmie priamo vsypávať do spaľovacieho priestoru bez predohriatia. Toto platí pre všetky zariadenia od 1. januára 2017.

4.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 17 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLCOTOC
Technológia, priamy procesný ohrev30, 501)5002)502)

1) Pre zariadenia, ktoré boli uvedené do prevádzky do 31. marca 2001.

2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2003 sa emisný limit pre CO a TOC neuplatňuje do 31. decembra 2015.

5. VÝROBA SKLA, SKLÁRSKYCH VÝROBKOV VRÁTANE SKLENÝCH VLÁKEN

Požiadavky platia pre výrobu skla, sklárskych výrobkov a sklených vláken vrátane pretavovania z polotovarov a črepov.

5.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn,
- kontinuálne taviace agregáty: O2ref: 8 % objemu,
- diskontinuálne taviace agregáty: O2ref: 13 % objemu
Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013
podmienky platné do 31. decembra 2019:
- kontinuálne taviace agregáty: O2ref: 13 % objemu,
- diskontinuálne taviace agregáty: O2ref: 17 % objemu
Pri vykurovaní zmesou paliva a kyslíka správny orgán určí podmienky platnosti emisných limitov individuálne.
V prípade elektrického vykurovania taviacich pecí správny orgán určí emisné limity pre SO2 a NOx individuálne.
Emisné limity pre ťažké kovy sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOX 1)Σ ťažkých kovovHFHCL
As, Cr,Cd, Co, Ni, SeSb,Sn,Mn,
Cu, Pb, V
Výroba skla, sklárskych výrobkov a sklených vláken vrátane pretavovania202)
303)
504)
5005)
1 7506)
1 6007)
2 5008)
1 1009)
15730
Hmotnostný tok [kg/h]
0,0050,025

1) Pri nitrátovom čerení hmotnostná koncentrácia NOx nesmie prekročiť dvojnásobok uvedených hodnôt.

2) Platí pre kontinuálne taviace agregáty s produkciou ≥ 20 t/deň.

3) Platí pre taviace agregáty s produkciou < 20 t/deň.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2013.

5) Platí pre ZPN.

6) Platí pre generátorový plyn.

7) Platí pre rekuperatívne kontinuálne taviace agregáty.

8) Platí pre regeneratívne kontinuálne taviace agregáty.

9) Platí pre diskontinuálne taviace agregáty.

6. ZARIADENIA NA TAVENIE MINERÁLNYCH LÁTOK VRÁTANE SPRACOVANIA TAVENINY

6.1 Tavenie minerálnych látok - emisné limity

Podmienky platnosti emisných limitovŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Kuplové pece:
- jestvujúce zariadenia so súhlasom vydaným do 31. decembra 2006: O2ref: 13 % objemu
- ostatné zariadenia: O2ref: 8 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOHFH2S
Manipulácia so vsádzkou,
doprava
30, 501)
Kuplové pece, ak sa používa surovina
Len prírodný kameň alebo zmes kameňov30, 751), 1002)600500
3503)
1 00055
MVTK < 45 % hmot.30, 751), 1002)1 100500
3503)
1 00055
MVTK ≥ 45 % hmot. a
pri kompletnej recyklácii odfiltrovaného prachu
30, 751),
1002)
1 500500
3503)
1 00055

MVTK - obsah minerálne viazaného tvarovacieho kameniva v zmesi

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pre pece s vydaným povolením do 31. decembra 2012 s taviacim výkonom < 10 t/h.

3) Platí pre termické dopaľovanie odpadových plynov.

6.2 Usadzovanie, vytvrdzovanie a sušenie minerálnych a sklených vláken s organickými spájadlami - emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti emisných limitovŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Emisné limity pre SO2 a NOx sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXS Fenol a formaldehydNH3
Zberná komora7550035030801)
Vytvrdzovacia komora7550035030802)
Píla a ostatné zariadenia20--30-
Hmotnostný tok[kg/h]
Zberná komora,
vytvrdzovacia komora
5

1) Platí pre nanášanie vrstiev na tkaninu.

2) Platí pre impregnáciu a sušenie.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti emisných limitovŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Emisný limit pre SO2 sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXS Fenol a formaldehydNH3
Zberná komora30, 501)10025030802)
Vytvrdzovacia komora30, 501)10025030653)
Píla a ostatné zariadenia20--204), 305)-
Hmotnostný tok [kg/h]
Zberná komora, vytvrdzovacia komora5

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pre nanášanie vrstiev na tkaninu.

3) Platí pre impregnáciu a sušenie.

4) Platí pre zariadenia s vydaným povolením od 1. januára 2011.

5) Platí do 31. decembra 2015 pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010.

7. ZARIADENIA NA VYPAĽOVANIE KERAMICKÝCH VÝROBKOV PRI POUŽITÍ HLINY AKO SUROVINY

Napríklad výroba tehál, krytinových tašiek, obkladačiek, kameniny

7.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti
EL
Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
O2ref: 18 % objemu
Emisný limit pre SO2 sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Vypaľovacia pecEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2
Podľa obsahu síry v surovine< 0,12 %50500
≥ 0,12 %501 500
Hmotnostný tok [kg/h]
Vypaľovacia pec10

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti
EL
Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
O2ref: 17 % objemu
Emisné limity pre SO2 a HF pri diskontinuálnej prevádzke sa uplatňujú buď ako ustanovené hodnoty hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Vypaľovacia pecEmisný limit [mg/m3]
TZL SO2NOXHF
Podľa obsahu síry v surovine< 0,12 %30, 401)50050052), 103)
≥ 0,12 %30, 401)1 50050052), 103)
Hmotnostný tok
Vypaľovacia pec10 kg/h30 g/h3)

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

2) Platí pre kontinuálnu prevádzku.

3) Platí pre diskontinuálnu prevádzku.

8. ZARIADENIE NA EXPANDOVANIE PERLITU, BRIDLICE A HLINY

8.1 Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
O2ref: 14 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOx
Zariadenie na expandovanie perlitu, hliny alebo bridlice30, 401)750500

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

9. OSTATNÉ PRIEMYSELNÉ VÝROBY NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH PRODUKTOV

9.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Emisie TZL zo všetkých zariadení a miest vzniku sa musia podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedziť, napríklad odsávaním, odprašovaním, zvlhčovaním, hermetizáciou.

9.2 Emisný limit

A. Emisný limit pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZL
Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov50

B. Emisný limit pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TZL
Kameňolomy30, 501)
Ťažba a spracovanie silikátových a iných surovín20
Priemyselná výroba betónu a malty alebo iných stavebných materiálov20
Ostatné priemyselné výroby nekovových minerálnych produktov a ostatné zariadenia stacionárnych zdrojov podľa bodov 1 - 820

1) Platí pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012.

D. CHEMICKÝ PRIEMYSEL

1. VÝROBA CHLÓRU

1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.1.1 Všetky druhy koncových, technologických a iných odpadových plynov obsahujúcich chlór sa musia zaviesť do zariadenia na odstránenie chlóru.

1.1.2 Z pracovného priestoru elektrolýzy je potrebné odsávať odpadové plyny od vaní alebo centrálne alebo vykonať iné účinné opatrenia obmedzujúce úniky ortuti do pracovného priestoru.

1.1.3 Používanie ortuti alebo amalgámu vo výrobe chlóru alkalickým spôsobom možno len do 31. decembra 2020.

1.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
Cl2
Odchlórovacie zariadenie6
Limitný emisný faktor Hg1)
Odpadový plyn odsávaný z priestoru elektrolýzy1,5 g/t vyrobeného Cl2

1) Platí ako ročná priemerná hodnota.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Pre jestvujúce zariadenia s alkalickým spôsobom výroby Cl2 platia emisné limity podľa bodu A najdlhšie do 31. decembra 2020.
Časť zdrojaEmisný limit[mg/m3]
Cl2
Odchlórovacie zariadenie3
Limitný emisný faktor Hg1)
Odpadový plyn odsávaný z priestoru elektrolýzy0,01g/t vyrobeného Cl2

1) Platí ako ročná priemerná hodnota.

2. VÝROBA CHLOROVODÍKA A KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ

2.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
HCl
Spaľovanie Cl2 v H225
Reakcie solí s H2SO4
Mannheimov proces, sulfátový proces
25
Chlorácia organických zlúčenín25
Limitný emisný faktor HCl1)
Celková výroba HCl0,05 kg/t vyrobenej 36-percentnej HCl

1) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

3. VÝROBA SÍRY

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny s obsahom H2S sa musia dodatočne spaľovať.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Projektovaná kapacita zariadenia [t/d]Emisný stupeň síry
[%]
Emisný limit [mg/m3]
oddoH2S
> 0≤ 10610
> 10≤ 20310
> 20≤ 50210
> 50110

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Projektovaná kapacita zariadenia [t/d ]Stupeň odsírenia1)%]Emisný limit [mg/m3]
oddoH2S
> 0≤ 109410
> 10≤209710
> 20≤509810
> 5099,5, 992)10

1) Emisný limit platí ako ročná priemerná hodnota.

2) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

4. VÝROBA KYSELINY SÍROVEJ

4.1 Emisný limit

TechnológiaLimitný emisný faktor SOX1)
Výroba H2SO42,2 kg/t vyrobenej H2SO4

1) Platí ako ročná priemerná hodnota po prepočítaní na 100-percentnú H2SO4.

5. VÝROBA AMONIAKU

5.1 Emisný limit

Technológia Limitný emisný faktor NH31)
Výroba amoniaku0,2 kg/t vyrobeného NH3

1) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

6. VÝROBA KYSELINY DUSIČNEJ A JEJ SOLÍ

6.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
NOxNH3
Výroba kyseliny HNO3 1)300
Katalytická redukcia oxidov dusíka amoniakom300

1) Ak HNO3 vzniká ako vedľajší produkt absorpcie pri odlučovaní odpadových plynov, emisné limity uvedené v tomto bode sa neuplatňujú.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
EL platia pre výrobu HNO3 okrem zariadenia na koncentráciu kyseliny
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
NOXNH3
Výroba HNO3 a jej solí1)160, 1902),
2003),3004)
Katalytická redukcia NOx s NH3300
Limitný emisný faktor NOX5)
Výroba HNO3 a jej solí1)1,6 kg/t vyrobenej HNO3

1) Ak HNO3 vzniká ako vedľajší produkt absorpcie pri odlučovaní odpadových plynov, emisné limity uvedené v tomto bode sa neuplatňujú.

2) Platí od 1. januára 2020 pre zariadenia uvedené do prevádzky do 31. decembra 2013.

3) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia uvedené do prevádzky od 1. septembra 2009 do 31. decembra 2013.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia uvedené do prevádzky do 31. augusta 2009.

5) Platí ako ročná priemerná hodnota prepočítaná na 65-percentnú HNO3.

7. VÝROBA HNOJÍV

7.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
TechnológiaEmisné limity [mg/m3]
TZL NH3
Výroba močoviny50, 751)50, 1001)
Výroba ostatných hnojív75

1) Platí pre zariadenie, pre ktoré začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2002.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Emisný limit pre TZL sa uplatňuje buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ustanovená hmotnostná koncentrácia.
Časť zdrojaEmisné limity [mg/m3]
TZLNH3
Výroba močoviny50, 751)50, 1001)
Výroba ostatných hnojív50
Mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie52)
Hmotnostný tok [g/h]
Mletie, miešanie, balenie, prebaľovanie52)

1) Platí pre zariadenie, pre ktoré sa začalo konanie o vydanie súhlasu na povolenie stavby do 31. decembra 2002.

2) Platí pre celkový prach vrátane ťažko odbúrateľných a vysokotoxických organických látok.

8 . VÝROBA OXIDU TITANIČITÉHO

8.1 Síranový (sulfátový) proces výroby oxidu titaničitého

8.1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

8.1.1.1 Pri všetkých činnostiach, pri ktorých môžu unikať do ovzdušia kvapôčky H2SO4, je potrebné inštalovať odlučovače kvapiek.

8.1.1.2 S cieľom znížiť emisie SOX je potrebné pre zariadenia na praženie solí vznikajúcich pri úprave odpadov voliť najlepšiu dostupnú techniku s ohľadom na primeranosť nákladov.

8.1.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Časť zdrojaEmisné limity [mg/m3]
TZL1)SOX
Hlavné technologické činnosti50
Ostatné činnosti150
Zariadenie na zahusťovanie kyslého odpadu5002)
Limitný emisný faktor SOX3)
Rozklad a kalcinácia6, 104) kg/t vyrobeného TiO2

1) Platí ako hodinová priemerná hodnota pre všetky TZL z výrobného zariadenia, najmä rudný prach, prachový pigment a prach zo zuhoľnatených zvyškov.

2) Platí ako hodinová priemerná hodnota.

3) Platí ako ročná priemerná hodnota pre SOX vrátane kvapiek H2SO4 pre rôzne štádiá výrobného procesu a procesu úpravy inertného odpadu.

4) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

8.2 Chloridový proces výroby oxidu titaničitého

8.2.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Časť zdrojaEmisné limity [mg/m3]
TZL1)Cl2
Hlavné technologické činnosti5052), 403)
Ostatné činnosti150
Limitný emisný faktor SOX4)5)
Celková výroba1,7 kg/t vyrobeného TiO2

1) Platí pre všetky TZL z výrobného zariadenia, najmä rudný prach, prachový pigment a prach zo zuhoľnatených zvyškov.

2) Platí ako denná priemerná hodnota.

3) Platí pre každú nameranú hodnotu.

4) Platí ako ročná priemerná hodnota pre SOX vrátane kvapiek H2SO4 pre rôzne štádiá výrobného procesu a procesu úpravy inertného odpadu.

5) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 sa do 31. decembra 2019 emisný limit neuplatňuje.

9. RAFINÉRIE ROPY, PETROCHEMICKÉ SPRACOVANIE ROPY

9.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

9.1.1 Emisie prchavých organických látok je potrebné obmedzovať.

9.1.2 Obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín s tlakom pár > 1,32 kPa pri teplote 20 ºC.

Požiadavky uvedené v bodoch A.2 a B.1 platia pre každú skladovú nádrž s objemom ≥ 1 000 m3 alebo pre nádrž z ročným obratom ≥ 10 000m3.

A. Skladovanie

1. Pri skladovaní je potrebné

a) používať skladové nádrže s plávajúcou strechou vybavené účinným tesnením okrajov strechy alebo

b) vybaviť nádrže s pevnou strechou vnútornou plávajúcou membránou s tesnením, alebo

c) odvádzať pary z nádrže s pevnou strechou na spätné získavanie alebo na
zneškodňovanie, alebo

d) vykonať iné opatrenia, ktoré sa uvedeným riešeniam vyrovnajú.

2. Ak ide o skladovaciu nádrž s objemom ≥1 000 m3 alebo nádrž s ročným obratom ≥10 000 m3, realizované opatrenie musí zabezpečiť

a) zníženie emisií aspoň o 90 % v porovnaní s nádržou s pevnou strechou bez plávajúceho zakrytia hladiny alebo

b) emisný stupeň < 5 %, čo zodpovedá účinnosti ≥ 95 %, ak ide o odvádzanie pár na zneškodňovanie alebo na spätné získavanie.

3. Ak ide o kvapaliny, ktoré obsahujú tieto znečisťujúce látky v uvedenom množstve

Znečisťujúce látkyObsah uvedených
znečisťujúcich látok
4. skupina1. podskupina> 5 % hmotnosti
5. skupina1. podskupina> 10 mg/kg
5. skupina2. a 3. podskupina> 5 % hmotnosti

pri ich skladovaní v nádrži s pevnou strechou s núteným dýchaním, je potrebné vznikajúce plyny a pary zaviesť do zberného systému plynov alebo na spaľovanie, ak očakávané hodnoty emisných hmotnostných tokov prekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 3 prvej časti.

4. Dýchanie nádrží je potrebné eliminovať na čo najmenšiu mieru, napríklad znížením teplotných výkyvov obsahu nádrže, jej vhodnou izoláciou alebo reflexným náterom s celkovou odrazovosťou sálavého tepla ≥ 70 %.

5. Skladovanie prchavých organických zlúčenín v tlakových nádobách musí zodpovedať osobitným predpisom.

B. Prečerpávanie

1. Pri prečerpávaní, napríklad pri stáčaní z automobilových alebo zo železničných cisterien, a pri plnení cisterien zo skladových nádrží je potrebné použiť osobitné opatrenia, ako napríklad recirkulovanie plynnej fázy alebo odvádzanie vytláčaných plynov do zneškodňovacieho zariadenia.

2. Ak ide o skladovaciu nádrž s objemom ≥ 1 000 m3 alebo nádrž s ročným obratom ≥ 10 000 m3, realizované opatrenie musí zabezpečiť emisný stupeň uhľovodíkov zo zariadenia na ich zneškodňovanie alebo na spätné získavanie < 5 %, čo zodpovedá účinnosti ≥ 95 %.

3. Na prečerpávanie je potrebné používať tesné čerpadlá bez odkvapov, napríklad čerpadlá s mechanickou upchávkou.

4. Technické podrobnosti pri skladovaní a prečerpávaní benzínov v distribučných skladoch sú ustanovené osobitným predpisom.2)

5. Armatúry na odľahčenie tlaku a vyprázdňovacie zariadenia

Plyny a pary, ktoré vystupujú zo zariadení na odľahčenie tlaku a z vyprázdňovacích zariadení, je potrebné odvádzať do zberného systému plynov. To neplatí pre prípady havárií a požiarov alebo pre prípady, keď môže nastať zvýšenie tlaku následkom polymerizácie, alebo z iných obdobných dôvodov. Zachytené plyny je potrebné spaľovať v procesných peciach; ak to nie je možné, je potrebné ich odvádzať na poľný horák.

C. Odvádzanie odpadových plynov

Odpadové plyny z procesných zariadení, ktoré odchádzajú pri bežnej prevádzke, ako aj odpadové plyny a pary vznikajúce pri regenerácii katalyzátorov je potrebné odvádzať na koncové spaľovanie alebo realizovať obdobné účinné opatrenie na zníženie emisií.

D. Nábeh a odstavenie výroby

Plyny, ktoré odchádzajú pri nábehu a odstavení výroby, je potrebné zaviesť do zberného systému plynov. Ak to nie je možné, je potrebné ich odviesť na poľný horák. Poľný horák musí byť skonštruovaný a nastavený tak, že v prevádzke zabezpečí

a) teplotu spaľovania v rozsahu 800 °C až 850 °C,

b) bezdymové spaľovanie okrem časového úseku, ktorý nepresiahne 5 minút počas dvoch po sebe nasledujúcich hodín.

Prevádzkovateľ vedie mesačnú evidenciu o aktivite poľných horákov najmenej v rozsahu:

a) namerané alebo odhadnuté zloženie spaľovaného odpadného plynu,

b) namerané alebo odhadnuté množstvo spaľovaného odpadného plynu,

c) vyčíslenie množstva emisií,

d) dĺžka trvania ustaľovania spaľovacieho procesu.

E. Odpadové plyny s obsahom H2S

a) Plyny z odsírovacích zariadení alebo z iných častí zdroja s obsahom H2S > 0,4 % objemu a pri hmotnostnom toku H2S väčšom ako 2 t/d je potrebné spracovať.

b) Plyny, ktoré sa nebudú ďalej spracúvať, je potrebné odviesť na koncové spaľovanie, pričom hmotnostná koncentrácia H2S v odvádzaných plynoch nesmie prekročiť 10 mg/m3.

c) Odpadové vody a technologické vody s obsahom H2S sa musia odvádzať tak, aby sa zabránilo jeho úniku do ovzdušia.

F. Technologické odpadové vody

Čistiarne odpadových vôd pre technologické odpadové vody s kapacitou ≥ 200 m3/h je potrebné zakryť a odsávané plyny odvádzať na čistenie. Účinnosť zariadenia na čistenie odpadových plynov musí byť ≥ 80 %.

G. Kontrola úniku pár organických látok

V technologických prevádzkach je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu únikov prchavých organických látok najmä z čerpadiel a armatúr a pri zistení únikov operatívne vykonať nápravu.

9. 2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLSO2 NOx
Spaľovanie plynov1) z vákuotvorných systémov v technologických peciach800
Regenerácia katalyzátora z katalytického štiepenia na fluidnom lôžku501 700700

1) Plyny s obsahom H2S a zapáchajúcich heterocyklických zlúčenín síry a dusíka.

10. VÝROBA CELULÓZY

10.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Pri výrobe celulózy je potrebné využiť dostupné technické možnosti s ohľadom na primeranosť nákladov na zachytávanie a odstránenie pachových látok, najmä zlúčenín obsahujúcich redukovanú síru, odsávaných lokálne alebo centrálne zo zariadení, ako sú varne, odparky a vyvarovacie kolóny.

10. 2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 11 % objemu (neplatí pre ClO2);
Pomocný kotol:
– spaľovanie tuhých palív 6 % objemu
– spaľovanie kvapalných palív 3 % objemu
Výroba buničiny–regeneračné kotlyEmisné limity [mg/m3]
TZLSO2NOXH2SClO2
Sódno-antrachinónový spôsob výroby5035300
Sulfitový spôsob a neutrálsulfitový spôsob výroby50, 1001)70040040
Sulfátový spôsob výroby50, 1001)450300202)
Pomocný kotol303), 404)
Výroba vápna a zrážanie CaCO35)
Bielenie celulózy vrátane výroby ClO220

1) Platí do 31. decembra 2019 pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013.

2) Platí pre zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrené ako H2S.

3) Platí pre spaľovanie tuhých palív; pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od 1. januára 2020.

4) Platí pre spaľovanie kvapalných palív; pre zariadenia povolené do 31. decembra 2013 platí od
1. januára 2020.

5) Emisné limity pre výrobu vápna a zrážanie CaCO3 sú uvedené v tejto prílohe druhej časti bode 2 písm. C.

11. VÝROBA A SPRACOVANIE VISKÓZY

11.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny z výroby a spracovania viskózy je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov odvádzať na zneškodňovanie alebo regeneráciu.

11.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
H2SCS2
Odpadové plyny10100
Celkové emisie vrátane odsávania výrobných priestorov a prídavného odsávania zvlákňovacích strojov
Výroba striže, textilného hodvábu a fólie50150
Výroba kordového hodvábu50400

12. VÝROBA KYSLÍKATÝCH DERIVÁTOV UHĽOVODÍKOV

12.1 Emisný limit

Emisný limit pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
Benzén
Zariadenie na oxidáciu cyklohexánu3

13. VÝROBA DUSÍKATÝCH DERIVÁTOV UHĽOVODÍKOV

13. 1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nových zariadení

13.1.1 Odpadové plyny z reakčného systému a absorbéru pri výrobe akrylonitrilu treba odvádzať do spaľovacieho zariadenia. Odpadové plyny vznikajúce pri čistení produktov reakcie a pri procese dopĺňania materiálu musia sa odvádzať do práčky plynov.

13.1.2 Všetky plyny unikajúce pri spriadaní vlákien s obsahom akrylonitrilu a plyny z reaktorov, zberných nádob na suspenzie a prepieracích filtrov s obsahom akrylonitrilu a budadiénu treba odvádzať do zariadenia na obmedzovanie emisií.

13.2 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
TechnológiaEmisné limity [mg/m3]
KaprolaktamAkrylonitril
Výroba kaprolaktamu100
Výroba akrylonitrilu0,21)

1) Platí pre zariadenia na znižovanie emisií spaľovaním.

14. VÝROBA POLYVINYLCHLORIDU

14.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

14.1.1 Odpadové plyny s obsahom vinylchloridu je potrebné odvádzať na čistenie alebo zneškodnenie.

14.1.2 Na mieste prechodu z uzatvoreného systému na úpravu alebo na sušenie v otvorenom systéme zvyškový obsah vinylchloridu nesmie prekročiť tieto hodnoty:

Zvyškový obsah vinylchloridu1)
Hotový výrobok10 mg/kg PVC
Suspenzia homopolyméru100 mg/kg PVC
Suspenzia kopolyméru400 mg/kg kopolyméru
Suspenzia mikropolyméru a emulzia polyméru1 500 mg/kg PVC

1) Platí v mesačnom priemere.

14.2 Emisný limit

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
vinylchlorid
Odpadové plyny z procesu čistenia
a zneškodnenia
5

15. VÝROBA EXPANDOVANÝCH PLASTOV

15.1 Výroba penového polystyrénu

15.1.1. Podmienka prevádzkovania

Nové zariadenia: pri výrobe penového polystyrénu je potrebné používať najmenej 50-percentný podiel suroviny s obsahom nadúvadiel (pentánu alebo iných organických látok) ≤ 6,2 %. Platí ako mesačná priemerná hodnota.

15.2 Emisný limit

Špecifické emisné limity sa neustanovujú a neuplatňuje sa ani všeobecný emisný limit pre znečisťujúce látky 4. skupiny 3. a 4. podskupiny vyjadrený ako TOC.

16. SPRACOVANIE ŽIVÍC - VÝROBA LAMINÁTOV VRÁTANE SKLOLAMINÁTOV

Tento bod zahŕňa aj výrobu sklolaminátov.

16.1 Podmienka prevádzkovania

Je potrebné vykonať všetky dostupné technické opatrenia s ohľadom na primeranosť nákladov na ďalšie zníženie emisií styrénu pod hodnotu uvedenú v bode 16.2, napríklad použitím živíc s nízkym obsahom styrénu alebo bez styrénu.

16.2 Emisné limity

A. Emisný limit pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,
vlhký plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TOC
Spracovanie nenasýtených polyesterových živíc s prísadou styrénu alebo
Spracovanie kvapalných epoxidových živíc s prísadou amínov
85

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
- NH3: suchý plyn
- TOC: vlhký plyn
TechnológiaEmisný limit [mg/m3]
TOCNH3 formaldehyd
Spracovanie nenasýtených polyesterových živíc s prísadou styrénu alebo kvapalných epoxidových živíc s prísadou amínov85
Tepelné spracovanie aminoplastov alebo fenoplastov ako sú furánové, močovinoformaldehydové, fenolové alebo xylénové živice20, 501)50102)

1) Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit do 31. decembra 2015. Ak vznikajú emisie znečisťujúcich látok 4. skupiny 1. podskupiny, napríklad fenolu, alkylakrylátov, 2-furaldehydu, správny orgán určí emisný limit individuálne.

2) Platí výlučne pre formaldehyd. Pre zariadenia s povolením vydaným do 31. decembra 2010 platí uvedený emisný limit od 1. januára 2016.

17. ZARIADENIA NA VÝROBU A SPRACOVANIE UHLÍKATÝCH MATERIÁLOV

17.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

17.1.1 Emisie organických látok z tepelných procesov pri výrobe uhlíkatých materiálov je potrebné podľa technických možností s ohľadom na primeranosť nákladov obmedzovať, napríklad odsávať a zneškodňovať.

17.1.2 Nové zariadenia: odpadové plyny vznikajúce pri výrobe sadzí a dreveného uhlia je potrebné dodatočne spaľovať.

17.2 Emisné limity pre výrobu priemyselných sadzí

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
O2ref: 3 % objemu
Časť zdrojaEmisné limity [mg/m3]
SO2NOXTOCBenzén
Koncové spaľovacie zariadenie8506001005

17.3 Emisné limity pre výrobu dreveného uhlia

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
O2ref: 17 % objemu
Projektovaná kapacita výroby dreveného uhlia [kg/d]Emisný limit [mg/m3]
TZL COTOC
< 1 00050800100
≥ 1 000 5080050

17.4 Emisné limity pre výrobu uhlíkatých materiálov vypaľovaním

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn O2ref: 17 %
Činnosti a časti zdrojaEmisné limity [mg/m3]
TZLSO2TOC
Všetky činnosti s možnosťou vzniku TZL50
Miešanie a tvarovanie s použitím smoly, dechtov a podobných organických prchavých látok ako spájadla50100
VypaľovanieKomorové a tunelové pece5050
Kruhové pece na vypaľovanie grafitových
a uhlíkatých elektród
50200
Rotačné pece
na vypaľovanie surového antracitu
502 500200
Impregnácia5050

18. ZARIADENIE NA VÝROBU OLOVENÝCH AKUMULÁTOROV

18.1 Technická požiadavka a podmienka prevádzkovania pre nové zariadenia

Pary H2SO4 vznikajúce pri formovaní musia byť zachytávané a odvádzané do zariadenia na čistenie odpadových plynov.

18.2 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn
ČinnostiEmisný limit [mg/m3]
SOX 1)
Činnosti s možnosťou vzniku pár H2SO41

1) Platí vrátane kvapiek H2SO4.

E. NAKLADANIE S ODPADMI, SPAĽOVANIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV A KREMATÓRIÁ

1. ZARIADENIA NA SPAĽOVANIE VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

1.1 Rozsah platnosti

1.1.1 Ustanovenia bodu 1 platia pre zariadenia na odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov spaľovaním v spaľovacích peciach a kremačných peciach zaradených podľa osobitného predpisu26) s kapacitou < 50 kg/h a pre zariadenia s kapacitou ≥ 50 kg/h do 10 t/d vrátane, ak sa v nich spaľujú výlučne tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a) celé telá mŕtvych zvierat spaľované v areáloch chovov hospodárskych zvierat,

b) časti tiel zvierat - zvyšky zo spracovania - v pôvodnom prirodzenom stave v areáli bitúnka, ktoré je stredným zdrojom,

c) celé telá mŕtvych spoločenských zvierat, laboratórnych zvierat a zvierat z chovov hydiny a zajacovitých.

1.1.2 Pre zariadenia spaľujúce vedľajšie živočíšne produkty

a) s kapacitou > 10 t/d alebo

b) ktoré sú situované v areáli bitúnku, ktorý je veľkým zdrojom, alebo

c) ktoré spaľujú iné vedľajšie živočíšne produkty, ako sú uvedené v bode 1.1.1, okrem vedľajších živočíšnych produktov, ktoré sú spaľované ako palivo a spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 14 ods. 3 zákona, platia požiadavky na spaľovanie odpadov alebo požiadavky na spoluspaľovanie odpadov.

1.2 Umiestnenie zariadenia

1.2.1 Zariadenia na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat podľa bodu 1.1.1 písm. a) a b) možno umiestniť výlučne v areáli príslušného chovu alebo bitúnka, kde dochádza k úhynu, usmrteniu alebo zabitiu a spracovaniu zvierat.

1.2.2 S ohľadom na miestne dispozičné podmienky a na smer prevládajúcich vetrov sa spaľovacie zariadenie má podľa možnosti umiestniť v čo najväčšom odstupe od iných objektov, najmä administratívnych a obytných, a od verejne dostupného priestoru, napríklad verejných komunikácií a podobne.

1.3 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

1.3.1 Zariadenie s MTP < 0,3 MW musí byť vybavené nízkoemisnými horákmi.

1.3.2 V zariadení na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat nemožno spaľovať obaly na mŕtve zvieratá, ktoré obsahujú chlór, fluór, kovy alebo impregnačné látky, ako je decht a gumoasfalt, ani odpadové drevo, handry a podobne.

1.3.3 Palivá na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat

V zariadeniach na spaľovanie tiel mŕtvych zvierat možno spaľovať len ZPN, skvapalnené uhľovodíkové plyny, bioplyn, vykurovací plynový olej, regenerovaný vykurovací olej a motorové palivá podľa osobitného predpisu.27)

1.3.4 Požiadavky na spaľovanie

Teplota potrebná na spaľovanie a zdržná doba je ustanovená osobitným predpisom.28)

1.3.5 Obmedzovanie vzniku pachových látok

Na obmedzovanie vzniku pachových látok je potrebné najmä

a. vybaviť a prevádzkovať zariadenie sekundárnou dopaľovacou komorou so sekundárnym horákom alebo iným obmedzovaním pachových látok,

b. zariadenie prevádzkovať tak, aby sa čo najrýchlejšie dosiahla prevádzková teplota spaľovania a dokonalé spálenie organického materiálu,

c. skladovať zapáchajúce materiály v uzavretých kontajneroch a priestoroch.

1.4 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
- TZL, SO2, NOX a CO: suchý plyn, O2ref: 11 % objemu
- TOC: vlhký plyn, O2ref: 11 % objemu
Prepočet na O2ref sa vykoná len v prípade, ak skutočný obsah O2 je > 11 % objemu.
MTP [MW]Emisný limit [mg/m3]
TZLSO2NOXCOTOC
< 0,3 MW1001)5002)3)3)10
≥ 0,3 MW1001)5002)85025010

1) Pre zariadenia s kapacitou < 50 kg/h sa emisný limit pre TZL neuplatňuje.

2) Platí pre nízkovýhrevné plyny, ako je bioplyn a ďalšie. Pre ostatné palivá sa emisný limit pre SO2 neuplatňuje.

3) Emisné limity pre NOX a CO sa neuplatňujú, ak ide o spaľovanie výlučne v areáli príslušného chovu, bitúnka alebo hydinárskeho závodu, kde dochádza k úhynu alebo zabitiu a spracovaniu zvierat; požiadavky na emisie sa uplatňujú podľa aktuálnej technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie pre horák alebo spaľovacie zariadenie na príslušné palivo.

2. KREMATÓRIÁ

Zariadenie určené na spaľovanie ľudských ostatkov.

2. 1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

2.1.1 Na kremáciu možno použiť výlučne rakvy, ktorých materiál, dekoračné prvky a prípravky, ktorými sú impregnované alebo inak chemicky ošetrené, nesmú obsahovať halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy.

2.1.2 Nové zariadenia: V krematóriách možno spaľovať výlučne ZPN, skvapalnené uhľovodíkové plyny alebo plynový olej s obsahom síry do 0,1 % hmotnosti.

2.1.3 Nové zariadenia: V spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu je potrebné udržovať teplotu ≥ 850 °C, ktorá zabezpečí termickú a oxidačnú deštrukciu, pri zdržnej dobe ≥ 1 sekundu.

2. 2 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 17 % objemu
Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú.
Emisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO TOCHFHCl
Kremačná pec50350100153030

3. ZARIADENIA NA VÝROBU KOMPOSTU

3.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nových zariadení

3.1.1 Pachové látky emitované pri vykládke a z násypných bunkrov musia byť vzhľadom na dostupné technické možnosti obmedzované v čo najväčšom rozsahu. Ak ide o kompostovanie v uzavretých halách alebo zakrytých priestorov, treba ich odvádzať k biologickému filtru alebo na iné čistenie odpadových plynov.

3.1.2 Emisie TZL treba čo najviac obmedzovať. Vzhľadom na technické možnosti je potrebné uplatňovať opatrenia na zníženie prašnosti, ako je kompostovanie v uzavretých priestoroch, vodné clony, skrápanie, zahmlievanie alebo odprašovanie.

3.1.3 Skondenzovaná para a voda, vznikajúce pri kompostovaní, môžu byť v prípade stavebne neuzatvorených a nezakrytých zariadení na výrobu kompostu používané na vlhčenie, iba ak nedôjde k obťažovaniu obyvateľstva zápachom.

3.1.4 Ak sa na výrobu kompostu/energokompostu využíva digestát, na nakladanie s ním a jeho skladovanie platia technické požiadavky a podmienky prevádzkovania podľa druhej časti písm. A bodov 6.1.3 až 6.1.5 určené pre digestát.

4. ZARIADENIA NA SUŠENIE ODPADOV A KALOV Z ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nových zariadení

4.1.1 Na príjem odpadov je potrebné zriadiť uzavreté násypné bunkre s komorou pre vozidlá. Pri vykládke musia byť odpadové plyny z bunkrov odsávané a odvádzané do zariadenia na čistenie.

4.1.2 Odpadové plyny je potrebné zachytávať v mieste vzniku a odvádzať ich na čistenie.

4.1.3 Množstvo odpadových plynov je potrebné obmedzovať, napríklad ich viacnásobným využitím v procese sušenia po znížení vlhkosti alebo inými opatreniami.

4.2 Emisné limity

Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Emisné limity pre NH3 a HCl sa uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo hmotnostnej koncentrácie.
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOCNH3HCl
Zariadenie na sušenie20202020
Hmotnostný tok [g/h]
Zariadenie na sušenie100100

5. SKLÁDKA ODPADOV

5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

5.1.1 Skládka odpadov môže byť prevádzkovaná iba s využitím dostupných opatrení na obmedzenie prašnosti a zápachu.

5.1.2 Skládkový plyn musí byť prednostne energeticky využitý podľa požiadaviek osobitného predpisu,28a) pričom platia emisné limity podľa prílohy č. 4 štvrtej časti v závislosti od menovitého tepelného príkonu a druhu zariadenia. Ak energetické využitie skládkového plynu nie je možné, skládkový plyn sa musí spáliť na poľnom horáku, pričom platia požiadavky podľa prílohy č. 7 druhej časti písm. F bodu 8.

F. OSTATNÝ PRIEMYSEL A ZARIADENIA

1. SPRACOVANIE DREVA

1.1 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
- sušiarne: vlhký plyn
- ostatné časti: suchý plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOCS ZL 4. skupiny
1. podskupiny1)
Spracovanie dreva
Činnosti s možnosťou vzniku TZL50
Brúsenie vo výrobe dýh, preglejok, dosák a nábytku10
Výroba drevotrieskových a drevovláknitých dosák
Zariadenie na brúsenie10
Sušiarne triesok a pilín2030025
Limitný emisný faktor
Σ ZL 4. Skupiny 1. podskupiny1)
Lisy0,06 kg/m3 vyrobených dosák

1) Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formalde-hydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky,
suchý plyn,
Priamy ohrev: O2 ref: 18 % objemu
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCOTOCΣ ZL
1.podskupiny
4. skupiny
Spracovanie dreva, výroba plošných materiálov na báze dreva a výroba brikiet a peletiek
Činnosti s možnosťou vzniku TZL20
Sušiarne triesok a pilín101), 152)Podľa
prílohy č. 7
časti II.A. bodu 1.3
Podľa
prílohy č. 7
časti II.A. bodu 1.3
PB: 200, 5203)
OSB, DVD: 400
Ostatné technológie: 150
204), 5)
Lisy6)155)205)
Zariadenia na brúsenie a ostatné zariadenia vo výrobe dýh, preglejok, dosák, PB, DVD a nábytku10
Limitný emisný faktor
Σ ZL 1. podskupiny 4. Skupiny
7)
Lisy6)0,06 kg/m3 vyrobených dosák

Použité pojmy:

DVD – drevovláknitá doska je doskový materiál s nominálnou hrúbkou najmenej 1,5 mm, vyrobený z lignocelulózových vlákien s použitím tepla a/alebo tlaku. Medzi drevovláknité dosky patria dosky vyrábané mokrým procesom (tvrdá drevovláknitá doska, polotvrdá doska, mäkká drevovláknitá doska) a drevovláknité dosky vyrábané suchým procesom (MDF).

PB – drevotriesková doska je doskový materiál vyrobený pôsobením tlaku a tepla z drevných triesok (drevné vločky, stružliny, hobliny, piliny a pod.) a/alebo iných lignocelulózových materiálov vo forme triesok (ľanové pazderie, konopné pazderie, bagasa a pod.) s pridaním lepidla.

OSB – lisovaná doska z orientovaných mikrodýh je viacvrstvová doska vyrobená z drevných veľkoplošných triesok a spojiva. Veľkoplošné triesky vo vonkajšej vrstve sú vyrovnané a rovnobežné s bočnou alebo šírkovou stranou dosky. Veľkoplošné triesky vo vnútornej vrstve alebo vrstvách môžu mať náhodný smer alebo vyrovnanie, spravidla v pravom uhle s vonkajšou vrstvou.

Poznámky:

1) Platí pre odpadový plyn zo sušiarni triesok a pilín s nepriamym procesným ohrevom.

2) Platí pre sušiareň triesok a pilín s priamym procesným ohrevom.

3) Platí ak sa ako prevažujúca surovina technicky preukázateľne na úrovni 60 % podielu používa borovica; pri kontinuálnom meraní sa uvedená hodnota uplatňuje ako priemerná 96 hodinová hodnota.

4) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2020 sa emisný limit uplatňuje do 31. decembra 2021 ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

5) Pre zariadenia povolené do 31. decembra 2020 emisný limit platí od 1. januára 2023.

6) Platí pre zariadenia na výrobu aglomerovaných plošných materiálov (PB, DVD a preglejky) a iných plošných materiálov okrem zariadení s činnosťou podľa prílohy č. 6 IV. bodu 15. bod.

7) Platí ako mesačná priemerná hodnota; pre močovino-formaldehydové a melamín-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre formaldehyd; pre fenol-formaldehydové lepidlá platí emisný limit pre súčet hmotnostných koncentrácií fenolu a formaldehydu.

2. VÝROBA A RAFINÁCIA CUKRU

2.1 Emisné limity

A. Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZL
Činnosti s možnosťou vzniku TZL75

3. SUŠIARNE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV

3.1 Podmienka prevádzkovania

V zariadeniach na sušenie možno spaľovať výlučne ZPN, skvapalnené uhľovodíkové plyny, kvapalné palivá s obsahom síry ≤ 1 % hmotnosti alebo tuhé palivá s mernou sírnatosťou ≤ 0,5 g/MJ.

3.2 Emisné limity

A. Emisné limity pre jestvujúce zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn,
– priamy procesný ohrev: O2 ref: 17 % objemu (okrem
spaľovania ZPN a skvapalnených uhľovodíkových plynov)
Sušenie zelených krmívEmisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
Sušenie s priamym procesným ohrevom150podľa prílohy č. 7 časti IIA bodu 1.3Správny orgán určí EL pre CO individuálne
Sušenie s nepriamym procesným ohrevom1501)

1) Platí pre odpadový plyn zo sušiaceho priestoru.

B. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn,
– priamy procesný ohrev: O2 ref: 17 % objemu (okrem
spaľovania ZPN a skvapalnených uhľovodíkových plynov)
Sušenie
poľnohospodárskych
produktov
vrátane sušenia obilnín
Emisný limit [mg/m3]
TZLNOXCO
Sušenie s priamym procesným ohrevom75podľa prílohy č. 7 časti IIA bodu 1.3Správny orgán určí EL pre CO individuálne
Sušenie s nepriamym procesným ohrevom751)

1) Platí pre odpadový plyn zo sušiaceho priestoru.

2) Platí ako mesačná priemerná hodnota.

4. ZARIADENIA NA PRAŽENIE A BALENIE KÁVY, KÁVOVÍN, KAKAOVÝCH BÔBOV ALEBO ORIEŠKOV

4.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- na praženie a balenie kávy a kávovín

- na praženie a balenie kakaových bôbov alebo orieškov - nové zariadenia

4.1.1 Technologické zariadenia vrátane skladovania materiálov, pri ktorých môžu vznikať emisie pachových látok, je potrebné umiestniť do uzavretých priestorov. Odpadové plyny s obsahom pachových látok je potrebné zachytávať a odvádzať na čistenie alebo realizovať iné rovnocenné opatrenia.

4.1.2 Pri spaľovaní odpadových plynov správny orgán určí podmienky spaľovania, najmä teplotu spaľovania a potrebnú zdržnú dobu.

4.2 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky, vlhký plyn
Praženie kakaových bôbov a orieškov - jestvujúce zariadenia: emisné limity platia od 1. januára 2016
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOC
Praženie201)50
Mletie a iné súvisiace činnosti202)
Spaľovanie odpadových plynov
- zneškodňovanie pachových látok
Platia emisné limity podľa bodu 7. Koncové oxidačné zariadenia na čistenie odpadových plynov.1)

1) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2010 platia emisné limity od 1. januára 2016.

2) Pre zariadenia s vydaným povolením do 31. decembra 2012 platia emisné limity od 1. januára 2016.

5. ZARIADENIA NA ÚDENIE POTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Odpadové plyny z procesu údenia je potrebné zachytávať a odvádzať na čistenie alebo realizovať iné rovnocenné opatrenia na obmedzovanie emisií pachových látok.

6. PRÁŠKOVÉ LAKOVNE

6.1 Emisné limity

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
- TZL: suchý plyn
- TOC: vlhký plyn
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLTOC
Nanášanie plastovej vrstvy (povlaku)15
Vytvrdzovanie50

7. KONCOVÉ OXIDAČNÉ ZARIADENIA NA ČISTENIE ODPADOVÝCH PLYNOV

Termické alebo katalytické koncové oxidačné zariadenie je zariadením na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok v odpadových plynoch spaľovaním alebo oxidačným procesom s využitím alebo bez využitia tepla.

7.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania pre spaľovacie zariadenia

- nové zariadenia

7.1.1 Konštrukcia koncového spaľovacieho zariadenia musí zabezpečovať optimálne vedenie spaľovacieho procesu.

7.1.2 Ak sa z dôvodu kolísania množstva alebo výhrevnosti spolu s odpadovým plynom spoluspaľuje stabilizačné palivo, spaľovacie zariadenie je potrebné vybaviť reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, odpadového plynu a spaľovacieho vzduchu.

7.1.3 Správny orgán určí podmienky spaľovania, najmä teplotu spaľovania. Teplota spaľovania sa monitoruje kontinuálne. Pre zariadenia uvedené do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky platí táto požiadavka od 1. januára 2017.

7.1.4 Ako stabilizačné palivo možno použiť výlučne ZPN alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny.

7.2. Emisné limity pre nové zariadenia

Podmienky platnosti ELŠtandardné stavové podmienky
TZL, NOx, CO: suchý plyn
TOC: vlhký plyn
Regeneratívne zariadenia: O2ref: zodpovedajúce konkrétnym podmienkam
Rekuperatívne a iné zariadenia: O2ref: 17 % objemu
Pre rekuperatívne zariadenia sa emisné limity pre CO uplatňujú buď ako ustanovená hodnota hmotnostného toku, alebo ako ustanovená hodnota hmotnostnej koncentrácie
Časť zdrojaEmisný limit [mg/m3]
TZLNOX CO TOC
Regeneratívne zariadenia10, 201)2002)-20
Rekuperatívne a iné zariadenie10, 201)2002)10020
Hmotnostný tok [kg/h]
Rekuperatívne zariadenia3

1) Platí pre zariadenie s vydaným povolením do 31. decembra 2010.

2) Ak sa v spaľovanom odpadovom plyne nachádzajú dusíkaté látky, správny orgán určí emisný limit individuálne; jeho hodnota nesmie presiahnuť hmotnostný tok 2 kg/h alebo hmotnostnú koncentráciu 350 mg/m3.

8. POĽNÉ HORÁKY

Poľný horák je zariadenie na znižovanie množstva alebo škodlivosti emisií znečisťujúcich látok spaľovaním, ktoré sa využíva

a) pri havarijnom odvode odpadových plynov,

b) pri prechode odpadových plynov rozhraním medzi technologickým priestorom a ovzduším alebo

c) pri trvalej tvorbe inak ťažko spracovateľných odpadových plynov.

8.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania nových zariadení

8.1.1 Technické požiadavky na konštrukčné riešenia pri povoľovaní zariadení

8.1.1.1 Pri povoľovaní dávať prednosť asistovaným horákom, ktoré majú konštrukčnú možnosť ovplyvňovať množstvo privádzaného vzduchu a teplotu spaľovania.

8.1.1.2 Emisný stupeň TOC nesmie prekročiť 0,1 %. Pre poľné horáky spaľujúce odpadové plyny z prevádzkových porúch a z bezpečnostných ventilov emisný stupeň TOC nesmie prekročiť 1 %. Táto požiadavka sa nevzťahuje na spaľovanie bioplynu a rafinérie.

8.1.1.3 Ak ide o spaľovanie

a) bioplynu a odpadového plynu zo spracovania odpadov, prevádzková teplota musí byť ≥ 1 000 °C,

b) ostatných odpadových plynov, prevádzková teplota musí byť ≥ 850 °C.

Požiadavka na teplotu sa neuplatňuje na poľné horáky uvedené do užívania do 30. septembra 2016, ktoré sú určené výlučne na spaľovanie plynov z havárií, prevádzkových porúch alebo bezpečnostných ventilov.

8.1.1.4 Ak je potrebné s odpadovým plynom spoluspaľovať stabilizačné palivo z dôvodu kolísania výhrevnosti alebo množstva odpadového plynu, spaľovacie zariadenie je potrebné vybaviť reguláciou na stálu optimalizáciu pomeru stabilizačného paliva, spaľovacieho vzduchu a odpadového plynu.

8.1.2 Ako stabilizačné palivo možno použiť výlučne ZPN alebo skvapalnené uhľovodíkové plyny.

8.1.3 Pre odpadové plyny s obsahom halogénovaných zlúčenín je potrebné zvoliť iný spôsob znižovania emisií ako spaľovanie na poľných horákoch.

9. CHOVY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT A NAKLADANIE S HOSPODÁRSKYM HNOJIVOM

9.1. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

Chov hospodárskych zvierat je potrebné prevádzkovať v súlade so zásadami uvedenými v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe na znižovanie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat a aplikovania hnojív do pôdy (ďalej len „kódex“) alebo v inej porovnateľnej alebo prísnejšej špecifikácii.29) Kódex je uverejnený vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2/2020. Celkové zníženie emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat je možné dosiahnuť aplikáciou nízkoemisných techník a metód. Požiadavky na nízkoemisné techniky a metódy sa uplatňujú jednotlivo alebo v kombinácii s ohľadom na dosiahnutie percentuálneho zníženia a primeranosť nákladov. Požadované percentuálne zníženie emisií amoniaku uvedené v bodoch 9.1.1 až 9.1.4 platí pre veľké zdroje, pre stredné zdroje povolené po 1. januári 2021 a od 1. januára 2028 aj pre všetky ostatné stredné zdroje s výnimkou uplatňovania bodu 9.1.2.

Dosiahnuté zníženie emisií amoniaku treba pre konkrétny chov hodnotiť individuálne. Obmedzovanie emisií amoniaku je potrebné riešiť komplexne tak, že amoniak zachytený v jednom stupni nespôsobí zvýšenie emisií pri ďalšom nakladaní s hospodárskymi hnojivami.29a)

9.1.1 Stratégia kŕmenia

Používanie krmív s nízkym obsahom bielkovín v stratégii kŕmenia na dosiahnutie zníženia emisií amoniaku najmenej o 10 % v porovnaní s doterajšou praxou kŕmenia.

9.1.2 Ustajnenie zvierat

Obmedzenie emisií amoniaku z ustajnenia zvierat pomocou systémov, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej o 20 % v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu.

9.1.3 Skladovanie hospodárskych hnojív29b)

Obmedzenie emisií amoniaku zo skladovania hospodárskych hnojív mimo priestorov ustajnenia používaním nízkoemisných systémov a techník:

a) Pri skladovaní kvapalných hospodárskych hnojív29c) obmedzenie emisií amoniaku zo skladovania kvapalných hospodárskych hnojív, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej 40 %.

b) Pri novobudovaných nádržiach kvapalných hospodárskych hnojív, povolených od 1. januára 2022, obmedzenie emisií amoniaku, ktorými sa dosiahne zníženie emisií najmenej 60 %.

c) Pri skladovaní tuhých hospodárskych hnojív,29d) obmedzenie emisií amoniaku zastrešením skladovacích priestorov alebo iným vhodným opatrením, ktorým sa dosiahne zníženie emisií najmenej 40 %.

d) Zabezpečením dostatočnej kapacity nádrží a skladovacích priestorov vzhľadom na režim hnojenia s ohľadom na potreby plodín pre optimálny rast v súlade s osobitným predpisom.29e)

9.1.4 Aplikácia a zapracovanie hospodárskych hnojív do pôdy

Pri hnojení ornej pôdy a trávnych porastov hospodárskym hnojivom je potrebné využiť metódy a techniky, pri ktorých sa dosiahne zníženie emisií najmenej o 30 % v porovnaní s referenčnou metódou podľa kódexu, za týchto podmienok:

a) aplikovať hnojivo v súlade s predpokladanými potrebami danej plodiny alebo trávneho porastu na príjem živín s ohľadom na dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív,29e)

b) neaplikovať hnojivo, keď je pôda premočená, zaplavená, zamrznutá alebo zasnežená,29e)

c) v trávnom poraste aplikovať kvapalné hospodárske hnojivá29c) pomocou hadicového aplikátora, pätkového aplikátora, pomocou plytkej alebo hlbokej injektáže v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu,29f)

d) pri aplikácii na ornú pôdu, zaprávať hnojivo do pôdy najneskôr do 24 hodín od aplikácie, v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu;29f) ak ide o aplikáciu hnojiva pri činnosti pridruženej k chovu, ktorý je súčasťou veľkého zdroja podľa osobitného predpisu,1) zaprávať hnojivo do pôdy do 4 hodín, najneskôr do 12 hodín, v prípade podmienok, ktoré neumožňujú rýchlejšie zapracovanie, napríklad ak nie sú ekonomicky dostupné ľudské a technické zdroje.

10. VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA HNOJÍV INÝCH AKO HOSPODÁRSKYCH HNOJÍV ALEBO PRIEMYSELNÝCH MINERÁLNYCH HNOJÍV A VÝROBA, SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A APLIKÁCIA INÝCH SUBSTRÁTOV DO PÔDY

Ide o hnojivá alebo substráty, vyrobené z vedľajších produktov alebo odpadov z biotechnologických výrob, potravinárskych výrob, farmaceutických výrob, z výroby bioplynu, zvyškov z rastlinnej výroby a vedľajších živočíšnych produktov, iných ako hospodárske hnojivá.

10.1 Výroba hnojív

Výrobné zariadenia, reaktory, ako aj skladovacie zariadenia a priestory musia byť uzavreté s odsávaním znečistenej vzdušniny na čistenie alebo spaľovanie.

10.2 Skladovanie

Suroviny, prídavné látky, produkty a zvyšky z výroby, ktoré môžu byť zdrojom zápachu, sa musia skladovať v uzavretých priestoroch, cisternách alebo zakrytovaných priestoroch s účinným tesnením, odkiaľ sú pachové látky odvádzané na odlučovanie alebo spaľovanie.

10.3 Prečerpávanie a preprava

10.3.1 Pri plnení a vyprázdňovaní cisterien možno pachové látky obmedzovať aj recirkuláciou pár.

10.3.2 Pri prečerpávaní tekutých surovín a zvyškov z výroby musí byť zabezpečené podhladinové plnenie.

10.3.3 Pachové látky emitované pri nakládke, vykládke tuhých surovín a zvyškov musia byť v čo najväčšom rozsahu obmedzované, napríklad odsávaním zapáchajúcich emisií na odlučovanie alebo spálenie. Ak ide o nakládku/vykládku tuhých surovín/zvyškov, pričom je dostupné riešenie na obmedzenie emisií, musí byť vymedzená doba, nevyhnutná na danú činnosť.

10.4 Aplikácia a zapracovanie iných hnojív a iných substrátov

Pri zapracovaní hnojív iných ako hospodárskych hnojív a iných substrátov do ornej pôdy a trávnych porastov je potrebné využiť metódy a techniky, pri ktorých sa dosiahne zníženie emisií a je potrebné:

a) aplikovať hnojivo alebo substrát v súlade s predpokladanými potrebami danej plodiny alebo trávneho porastu na príjem živín s ohľadom na dusík a fosfor, pričom sa zohľadní aj existujúci obsah živín v pôde a živiny z iných hnojív v súlade s osobitným predpisom,29e)

b) neaplikovať hnojivo, ak je pôda premočená, zaplavená, zamrznutá alebo zasnežená v súlade s osobitným predpisom,29e)

c) v trávnom poraste aplikovať kvapalné hnojivo alebo substrát pomocou hadicového aplikátora, pätkového aplikátora, pomocou plytkej alebo hlbokej injektáže a v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu,29f)

d) pri aplikácii na ornú pôdu, zaprávať hnojivo do pôdy najneskôr do 24 hodín od aplikácie a v zraniteľných oblastiach postupovať podľa osobitného predpisu.29f)

Príloha č. 8 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

VELIČINY, JEDNOTKY A PREPOČTOVÉ VZŤAHY, KTORÝMI SÚ VYJADRENÉ EMISNÉ LIMITY, A INTERVALY SPOĽAHLIVOSTI MERANIA

I. VELIČINY A JEDNOTKY EMISNÝCH LIMITOV

Na vyjadrenie emisií a emisných limitov sa používajú tieto veličiny a jednotky:

1. Hmotnostná koncentrácia

Hmotnostná koncentrácia je hmotnosť znečisťujúcej látky vzťahujúca sa na jednotku objemu odpadového plynu. Vyjadruje sa najmä v jednotkách ng/m3, mg/m3 alebo g/m3 po prepočítaní na štandardné stavové podmienky, na ustanovený suchý alebo vlhký plyn a na referenčný obsah kyslíka, ak je ustanovený.

Ak ide o všeobecné emisné limity a špecifické emisné limity, pre ktoré nie je ustanovený referenčný obsah kyslíka, hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje pri obsahu kyslíka, ktorý vyplýva z podstaty technologického procesu.

Ak ide o uplatnenie všeobecného emisného limitu pre vybranú technológiu, časť zdroja alebo zariadenie, ktoré majú určené špecifické emisné limity pre iné znečisťujúce látky, na uplatnenie emisného limitu platí rovnaký referenčný obsah kyslíka ako pri špecifickom emisnom limite pre vybranú technológiu alebo časť zdroja, alebo zariadenie.

Pri vyhodnocovaní výsledkov meraní na účely preukázania dodržania emisných limitov platia požiadavky ustanovené v § 6 ods. 8.

2. Hmotnostný tok

Hmotnostný tok je hmotnosť znečisťujúcej látky v odpadovom plyne vzťahujúca sa na jednotku času. Vyjadruje sa najmä v jednotkách kg/h, g/h, g/s, t/rok, ak nie je určené inak.

3. Limitný emisný faktor

Limitný emisný faktor je emisný limit vyjadrený ako pomer množstva celkových emisií znečisťujúcej látky vypúšťanej zo stacionárneho zdroja alebo zo zariadenia k jednotke hmotnosti alebo k inej jednotke množstva výrobku, polotovaru, suroviny alebo výkonu. Je údajom charakterizujúcim pomerné množstvo emisií vystupujúcich z daného technologického procesu vrátane zariadenia na obmedzenie emisií do ovzdušia. Vyjadruje sa najmä v jednotkách kg/t, kg/GJ.

4. Emisný stupeň

Emisný stupeň je emisný limit vyjadrený ako pomer hmotnosti znečisťujúcej látky vypúšťanej zo stacionárneho zdroja, z jeho časti alebo zo zariadenia na obmedzovanie emisií k hmotnosti tejto látky privedenej do procesu. Vyjadruje sa v percentách.

5. Stupeň odsírenia

Stupeň odsírenia je emisný limit vyjadrený ako pomer množstva síry, ktorá sa za určitú časovú jednotku zo zariadenia nevypustí do ovzdušia, k množstvu síry, ktorá sa za tú istú časovú jednotku privedie napríklad v tuhom palive do zariadenia vo vstupe a použije sa v ňom. Vyjadruje sa v percentách.

Výpočet stupňa odsírenia
vzorec 8-1
ODSStupeň odsírenia%
12mSO2'>Množstvo SO2 na výstupe zo zariadeniakg, t
12mS'>Množstvo S na vstupe do zariadeniakg, t

6. Tmavosť dymu

Tmavosť dymu je optická vlastnosť dymu vyvolaná pohltením svetla. Pri spaľovaní tuhých palív sa vyjadruje v stupňoch podľa Ringelmanna (0 až 5) alebo opacitou v percentách. Opacita vyjadrená v percentách sa na stupne Ringelmanna prepočíta delením číslom 20. Ak sa pri spaľovaní kvapalných palív kontroluje obsah sadzí meraním tmavosti škvrny na filtri z odsatej vzorky podľa Bacharacha, vyjadruje sa v stupňoch (0 až 9).

II. PREPOČTOVE VZŤAHY

Ak sú hmotnostné koncentrácie zistené za iných ako za štandardných stavových podmienok, na prepočet na štandardné stavové podmienky alebo na referenčný obsah kyslíka sa použijú tieto prepočtové vzťahy, ak v osobitnom predpise29a) nie je ustanovené inak:

1.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, vlhký plyn
vzorec 3
2.Prepočet hmotnostných koncentrácií na štandardné stavové podmienky, suchý plyn
vzorec 4
3.Prepočet hmotnostných koncentrácií na referenčný obsah O2
vzorec 5
4.Prepočet hmotnostných koncentrácií na stavové podmienky, suchý plyn a referenčný obsah kyslíka
Význam symbolov v uvedených vzťahoch
cnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav vo vlhkom plyne[mg/m3]
csnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne[mg/m3]
crnHmotnostná koncentrácia po prepočte na štandardný stav v suchom plyne a referenčné podmienky dané obsahom kyslíka O2 ref[mg/m3]
cpHmotnostná koncentrácia zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam zistená meraním[mg/m3]
tTeplota odpadového plynu pri prevádzkových podmienkach[oC]
pTlaková diferencia oproti štandardnému tlaku zodpovedajúca prevádzkovým podmienkam[kPa]
WObsah vody v spalinách[% objemu]
O2 refReferenčný obsah kyslíka v spalinách[% objemu]
O2 prevObsah kyslíka v spalinách zodpovedajúci prevádzkovým podmienkam, zistený meraním[% objemu]

III. INTERVAL SPOĽAHLIVOSTI MERANIA

Nepresnosť kontinuálneho merania jednotlivej hodnoty na úrovni emisného limitu vyjadrená ako veľkosť limitnej hodnoty 95-percentného intervalu spoľahlivosti nesmie prekročiť tieto percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov:

Znečisťujúca látka Presnosť merania
Tuhé znečisťujúce látky TZL30 %
Oxid siričitý SO220 %
Oxidy dusíka NOx20 %
Oxid uhoľnatý CO10 %
Prchavé organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík TOC30 %
Fluorovodík HF40 %
Chlorovodík HCl40 %
Ostatné ZLPodľa metodiky oprávneného merania a výsledkov skúšky meracieho systému podľa osobitného predpisu.30)
Ortuť Hg40 %

IV. OZNAČENIE POUŽITÉ V PRÍLOHÁCH

EL - emisný limit

MTP - menovitý tepelný príkon

OPR - obmedzený prevádzkový režim

O2ref - referenčný obsah kyslíka

RP – redukčný plán pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá

TZL - tuhé znečisťujúce látky

TOC - celkový organický uhlík

VOC - prchavé organické látky

ZL - znečisťujúce látky

ZPN - zemný plyn naftový

Tabuľka 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

POŽIADAVKY ZABEZPEČENIA ROZPTYLU EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK

I. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE NOVÉ ZARIADENIA

1. Všeobecné požiadavky

Emisie zo stacionárnych zdrojov treba do ovzdušia odvádzať tak, aby nespôsobovali významné znečistenie ovzdušia. Odpadové plyny sa musia riadene vypúšťať cez komín tak, aby sa umožnil ich nerušený transport voľným prúdením a zabezpečil dostatočný rozptyl vypúšťaných znečisťujúcich látok pod podmienkou dodržania kvality ovzdušia, a tým zabezpečená ochrana zdravia ľudí a ochrana životného prostredia. Požiadavky na zabezpečila rozptylu emisií znečisťujúcich látok vyjadrené ako výška komína alebo výduchu sa uvedú v súhlase alebo, ak je zdroj súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,1) v integrovanom povolení.

Nasledujúce ustanovenia tejto prílohy sa nevzťahujú na výduchy vzduchotechniky slúžiacej na výmenu vzduchu v pracovných priestoroch, výduchy klimatizácie a na odvody emisií z bezpečnostných poistných ventilov, ak sa na tieto výduchy neuplatňujú emisné limity uvedené v prílohách č. 4 až 7. Dostatočný rozptyl aj v týchto prípadoch musí byť zabezpečený.

2. Obmedzovanie fugitívnych emisií

Ak je to technicky a ekonomicky dostupné, emisie je potrebné odvádzať riadeným odvodom a fugitívne emisie obmedzovať.

3. Počet komínov alebo výduchov

Pri projektovaní a realizácii stavieb stacionárnych zdrojov je potrebné voliť také technické riešenie, aby sa emisie znečisťujúcich látok vypúšťali do ovzdušia čo najmenším počtom komínov alebo výduchov; to neplatí, ak vyšší počet komínov alebo výduchov nemá vplyv na hodnoty ustanovených emisných limitov, ktoré by platili pre najmenší počet komínov alebo výduchov.

4. Najnižšia výška komína alebo výduchu

Najnižšia výška komína alebo výduchu sa určí na základe hmotnostného toku znečisťujúcej látky a koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť a ďalších rozptylových parametrov postupom zverejneným vo vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,31) pričom

a) najnižšia výška komína alebo výduchu musí byť ≥ 4 m nad terénom; uvedené neplatí pre záhradné chatky, záhradné krby, maringotky, dieselagregáty na núdzovú prevádzku s MTP ≤ 1 MW v priemyselných areáloch, malé zdroje na núdzovú prevádzku a malé prenosné stacionárne zdroje, ak sú splnené požiadavky na rozptyl emisií podľa bodu 1,

b) do výšky komína alebo výduchu možno zarátať aj rozdiel nadmorských výšok základu budovy stacionárneho zdroja a päty komína alebo výduchu, najmä ak ide o situovanie komína alebo výduchu vo svahu,

c) komín alebo výduch môže presiahnuť výšku 250 m, len ak sú vyčerpané všetky možnosti obmedzovania emisií znečisťujúcich látok podľa najlepších dostupných techník,

d) ak sa jedným komínom alebo výduchom vypúšťa viac znečisťujúcich látok, jeho najnižšia výška sa určí ako najväčšia z výšok vypočítaných pre jednotlivé znečisťujúce látky,

e) ak okolité komíny alebo výduchy vypúšťajú rovnakú znečisťujúcu látku, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolité komíny,

f) ak je stacionárny zdroj situovaný v zástavbe, je potrebné upraviť výšku komína podľa korekcie na okolitú zástavbu.

5. Poloha ústia komína alebo výduchu a ich prevýšenie nad strechou

5.1 Pri určení prevýšenia komína alebo výduchu nad strechou, požiadavky štvrtého bodu na výšku komína alebo výduchu nie sú dotknuté

5.2 Spaľovacie zariadenia

5.2.1 Pre spaľovacie zariadenia s MTP < 0,3 MW sa určí poloha ústia komína alebo výduchu a jeho prevýšenie nad strechou samotnej budovy podľa technickej normy32) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

5.2.2 Ak ide o prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom šikmej strechy so sklonom nad 20° pre spaľovacie zariadenia, ak

a) MTP < 0,3 MW musí byť prevýšenie ≥ 0,6 m nad miestom vyústenia na streche,

b) MTP je v rozmedzí (0,3 - 1,2) MW, musí byť prevýšenie ≥ 1 m,

c) MTP ≥ 1,2 MW a viac, musí byť prevýšenie ≥ 3 m; prevýšenie nižšie ako 3 m najmenej však 1 m možno povoliť, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

5.2.3 Ak ide o plochú strechu alebo o šikmú strechu so sklonom 20° a menej, pre spaľovacie zariadenia s MTP ≥ 0,3MW treba zvýšiť ustanovené prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad strechou o 0,5 m.

5.2.4 Ak ide o plochú strechu, pri určení prevýšenia je potrebné zohľadniť aj výšku atiky. Ak sú na plochej streche situované iné časti stavby, napríklad nadstavby, strojovne výťahov, z hľadiska zabezpečenia optimálneho rozptylu je potrebné osobitne posudzovať prevýšenie komína alebo výduchu vo vzťahu k výške týchto objektov a ich vzdialenosti.

5.2.5 V závislosti od druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok a miestnych rozptylových podmienok možno prevýšenie vzťahovať k miestu vyvedenia komína alebo výduchu nad strechu, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

5.3 Ostatné zariadenia

Ak ide o iné zariadenie, ako spaľovacie zariadenie, treba voliť umiestnenie a prevýšenie ústia komína alebo výduchu nad hrebeňom strechy primerane k umiestneniu a prevýšeniu ústí komínov alebo výduchov pre spaľovacie zariadenie v závislosti od množstva a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok.

6. Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy

Vyústenie výduchu na vonkajšiu stenu budovy môžu mať výlučne

a) zariadenia na spaľovanie ZPN na priame vykurovanie s prirodzeným odvodom spalín a bez núteného prívodu spaľovacieho vzduchu s MTP ≤ 12 kW, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,33)

b) zariadenia na spaľovanie zemného plynu a skvapalnených uhľovodíkových plynov s MTP < 35 kW, ak ide o budovy s vydaným povolením do 31. decembra 2003, ktoré nemali riešený odvod spalín nad strechu budovy, a pri rekonštrukcii nemožno zo stavebnotechnických alebo požiarno-bezpečnostných dôvodov riešiť odvod spalín nad strechu, ak budú splnené osobitné podmienky zverejnené vo vestníku,

c) zariadenia umiestnené vo výrobných halách v priemyselných areáloch, ak sa odborným posudkom preukáže splnenie požiadaviek na rozptyl emisií podľa bodu 1.

II. POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE ROZPTYLU PRE JESTVUJÚCE ZARIADENIA

1. Všeobecne

Pre jestvujúce zariadenia platia požiadavky na zabezpečenie rozptylu platné pre nové zariadenia

a) pri zmene jestvujúceho zariadenia, ktorá zvyšuje celkové množstvo emisií vypúšťané do ovzdušia z komína alebo výduchu alebo ktorá vyžaduje výstavbu nového komína alebo výduchu,

b) ak to vyžaduje zabezpečenie rozptylu znečisťujúcej látky pri zmene koeficientu charakterizujúceho jej škodlivosť; zvýšenie komína alebo výduchu vykonať do troch rokov od zmeny zaradenia znečisťujúcej látky,

c) pri rekonštrukcii spojenej s úpravou výšky komína alebo výduchu.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 410/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193/EÚ z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (Ú. v. EÚ L 313, 28.11. 2015).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 17. 12. 2016).

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1a) § 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 361/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

2a) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 367/2015 Z. z.

2aa) Čl. 9 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.

2ab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16. 9. 2016).

3) STN P 65 6481 Skvapalnené ropné plyny. Vykurovacie plyny. Propán, bután a ich zmesi. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6481)

4) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/115/EÚ z 10. februára 2012, ktorým sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa prechodných národných programov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 52, 24. 2. 2012).

4a) § 21 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 5 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

6) § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/249/EÚ zo 7. mája 2012 týkajúce sa určenia období nábehu a odstávky na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 123, 9. 5. 2012).

8) Napríklad Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa používajú za vyhradené technické zariadenia.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.

10) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

11) § 2 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12) § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z.

13) Čl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.

14) § 2 písm. f) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

15) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

16) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

17) Webové sídlo: http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/zlozky-zp/ovzdusie.

18) Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009)

19) § 2 písm. s) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

20) Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 229, 29. 6. 2004) v platnom znení.

21) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).

22) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.

23) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

24) § 31 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

25a) Čl. 10 a príloha V nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26. 2. 2011) v platnom znení.

26) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.

27) § 4 ods. 2 a 3 a § 5 vyhlášky č. 362/2010 Z. z.

27c) Smernica Európskeho parlamentu a rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.

28) Čl. 6 ods. 3, 4 a 5 Nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 142/2011.

28a) § 5 ods. 8 a 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti.

29) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 516/2006 Z. z. o prijatí Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.

29a) § 2 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.

29b) § 2 písm. o) a p) zákona č. 136/2000 Z. z.

29c) § 2 písm. n) zákona č. 136/2000 Z. z.

29d) § 2 písm. m) zákona č. 136/2000 Z. z.

29e) Zákon č. 136/2000 Z. z.

29f) § 10c zákona č. 136/2000 Z. z.

30) § 7, 14 a 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. (o monitorovaní)

31) Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 5/1996.

32) STN EN 15287 – 1+A1 Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív (konsolidovaný text).

33) Vestník MŽP SR ročník VII 1999 čiastka 1.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.