Oznámenie č. 370/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky na výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica

Čiastka 91/2012
Platnosť od 30.11.2012
Záväznosť od 29.10.2012
Uzavretie zmluvy 29.10.2012
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 29. októbra 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

370

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 2012 bola v Trenčíne podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky na výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica.

Dohoda nadobudla platnosť 29. októbra 2012 v súlade s článkom 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 370/2012 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky na výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej 23. novembra 1992 v Bratislave,

vychádzajúc zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanej 4. januára 1996 v Židlochoviciach (ďalej len „Zmluva“),

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia podpísanej 29. októbra 1992 v Prahe,

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách podpísanej 16. decembra 1999 v Židlochoviciach,

v súvislosti s výstavbou a prevádzkou stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a mesta Skalica,

sa dohodli takto:

Článok 1

1) Predmetom tejto dohody je dočasné užívanie časti štátneho územia Slovenskej republiky, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky a majetkom Slovenskej republiky, nachádzajúcej sa na štátnom území Českej republiky, a to v súvislosti s výstavbou a prevádzkou stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ (ďalej len „stavba“). Ide o pozemky v katastrálnych územiach obce Sudoměřice a mesta Skalica medzi hraničnými znakmi IX/1S a IX/1C na hraničnom vodnom toku Morava a medzi hraničnými znakmi IX/1S a VIII/32/14C až VIII/31C a VIII/30/35S na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka).

2) Slovenská zmluvná strana súhlasí, aby česká zmluvná strana dočasne užívala časť pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky nachádzajúcej sa na štátnom území Slovenskej republiky v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., so sídlom v Banskej Štiavnici (ďalej len „SVP“) vo výmere 95 m2 na výstavbu a prevádzku objektov stavby. Ide o časť pozemku v katastrálnom území slovenského mesta Skalica, parcelné číslo 32820/6, zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 9056 na Správe katastra Skalica, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 1 351 m2.

3) Slovenská zmluvná strana súhlasí, aby česká zmluvná strana dočasne užívala pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky nachádzajúce sa na štátnom území Českej republiky, v správe SVP, v celkovej výmere 3 216 m2 na výstavbu a prevádzku stavby.

Ide o pozemky alebo ich časti v katastrálnom území českej obce Sudoměřice vedené na Katastrálnom úrade pre Juhomoravský kraj, Katastrálne pracovisko Hodonín:

a) parcelné číslo 5268, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2303, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 19 m2,

b) parcelné číslo 5269, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2303, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 2 420 m2, stavbou dotknutá časť vo výmere 1 679 m2,

c) parcelné číslo 5270, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2303, druh pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 1 102 m2,

d) parcelné číslo 5271, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2303, druh pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 416 m2.

4) Slovenská zmluvná strana berie na vedomie, že česká zmluvná strana užíva pozemky vo vlastníctve Českej republiky nachádzajúce sa na štátnom území Slovenskej republiky, ku ktorým má právo hospodárenia Povodí Moravy, s. p., so sídlom v Brne, Dřevařská 932/11, IČ 70890013 (ďalej len „Povodí Moravy“) v celkovej výmere 5 908 m2 a ktoré sa použijú na výstavbu a prevádzku stavby.

Ide o pozemky alebo ich časti v katastrálnom území slovenského mesta Skalica vedené na Správe katastra Skalica:

a) parcelné číslo 41867, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 11541, druh pozemku ostatná plocha v celkovej výmere 567 m2,

b) parcelné číslo 41866/2, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 11541, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 1 731 m2,

c) parcelné číslo 41866/3, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 11541, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 1 582 m2,

d) parcelné číslo 42921/3, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 11541, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 1 946 m2,

e) parcelné číslo 43420/2, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 11541, druh pozemku vodná plocha v celkovej výmere 17 500 m2, stavbou dotknutá časť vo výmere 82 m2.

Článok 2

Príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody sú:

a) za Slovenskú republiku – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

b) za Českú republiku – Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zemědělství.

Článok 3

1) Česká zmluvná strana vyberie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Českej republiky investora a prevádzkovateľa stavby, ktorého bez zbytočného odkladu oznámi slovenskej zmluvnej strane.

2) Česká zmluvná strana zabezpečí užívanie pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa článku 1 ods. 2 a 3 tejto dohody investorom na výstavbu a prevádzku stavby.

3) Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, zaväzuje sa česká zmluvná strana, že ak sa výstavba stavby preruší na dobu dlhšiu ako jeden (1) rok z akýchkoľvek dôvodov nespôsobených slovenskou zmluvnou stranou alebo stavba nebude dokončená v termíne stanovenom v stavebnom povolení, alebo stavba nebude uvedená do prevádzky do jedného (1) roka od termínu ukončenia stavby uvedeného v stavebnom povolení pre investora stavby, alebo z iných dôvodov nebude stavba riadne a v termínoch ukončená, nahradí škody vzniknuté slovenskej zmluvnej strane z tohto stavu.

4) Česká zmluvná strana sa zaväzuje, že v prípade nedokončenia stavby uvedie štátne územie Slovenskej republiky uvedené v čl. 1 ods. 2 tejto dohody do pôvodného stavu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Za nedokončenie stavby sa považuje nielen nezačatie stavby, ale aj skutočnosti uvedené v odseku 3. Zdokumentovanie stavu pozemkov týkajúcich sa stavby pred začiatkom stavby na štátnom území Slovenskej republiky bude po vzájomnej dohode odovzdané SVP protokolom investorovi českej zmluvnej strany.

Článok 4

Dokončená stavba sa bude prevádzkovať a užívať na základe osobitných zmlúv uzavretých medzi príslušnými vodohospodárskymi organizáciami oboch zmluvných strán.

Článok 5

Realizácia stavby nemení priebeh štátnej hranice podľa platného hraničného dokumentárneho diela.

Článok 6

Stavba bude vo výlučnom vlastníctve Českej republiky.

Článok 7

1) Prípadné spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody budú riešené priamymi konzultáciami a rokovaniami na úrovni príslušných orgánov uvedených v článku 2 tejto dohody.

2) V prípade, že spor nebude vyriešený podľa odseku 1, bude predložený obom zmluvným stranám.

Článok 8

Táto dohoda môže byť menená alebo dopĺňaná na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.

Článok 9

1) Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

2) Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú. Jej platnosť sa skončí dňom nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou uzavretej na základe článku 32 ods. 1 Zmluvy. Ukončením platnosti tejto dohody nebudú dotknuté vlastnícke práva Českej republiky vzniknuté podľa článku 6 tejto dohody.

3) Pri uzatvorení osobitnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou na základe článku 32 ods. 1 Zmluvy budú obe zmluvné strany riešiť užívanie časti štátneho územia Slovenskej republiky, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky a ktorá bude zastavaná stavbou podľa článku 1 odseku 1 tejto dohody, samostatnou medzinárodnou zmluvou.

Dané v Trenčíne 29. októbra 2012 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Peter Žiga v. r.

Za vládu Českej republiky:

Pavel Dobeš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.