Vyhláška č. 34/2012 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti

Čiastka 11/2012
Platnosť od 03.02.2012
Účinnosť od 01.03.2012

34

VYHLÁŠKA

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

z 30. januára 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 9, 10 a 18 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „systém kvality“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „systém manažérstva kvality“ v príslušnom tvare.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Príloha č. 3 časť B bod 1 písm. K vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 3 časť B bod 1 písm. K vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť.“.

3. V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane ich požadovaného počtu.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 56/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania.“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality.“.

5. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Držiteľ povolenia pri určovaní požadovaného počtu pracovných funkcií podľa odseku 2, kompetencie zamestnancov podľa § 3 ods. 2 a 3 a ich dostatočného počtu vychádza zo systematickej analýzy, ktorú pravidelne overuje a dokumentuje podľa pravidiel systému manažérstva kvality.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 4 vyhlášky č. 431/2011 Z. z.“.

6. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Fázy periodickej prípravy sú:

a) teoretická príprava, ktorá je zameraná na

1. opakovanie teoretických vedomostí zo základnej teoretickej prípravy v oblasti normálnej prevádzky, abnormálnej prevádzky a havarijných podmienok,3)

2. zmeny jadrového zariadenia a vnútorných predpisov držiteľa povolenia,

3. poučenia z rozborov udalostí a prevádzkových skúseností na vlastnom jadrovom zariadení a na obdobných jadrových zariadeniach vo svete,

4. prípravu na generálnu opravu alebo na odstávky iného typu,

5. jadrovú bezpečnosť,

6. havarijnú pripravenosť,

7. politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele,3a)

b) výcvik na reprezentatívnom plnorozsahovom simulátore v rozsahu najmenej 5 dní alebo 40 výcvikových hodín zameraný na

1. normálnu prevádzku,

2. abnormálnu prevádzku,

3. havarijné podmienky,

4. tímovú spoluprácu zmeny a

5. vybrané nástroje na prevenciu ľudských chýb so zameraním na trojcestnú komunikáciu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

3) § 2 písm. a), e) a m) vyhlášky č. 430/2011 Z. z.

3a) § 4 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 431/2011 Z. z.“.

7. V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 10.

8. V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) politiku bezpečnosti a bezpečnostné ciele.3a)“.

9. § 18 znie:

㤠18

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.


Marta Žiaková v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.