Oznámenie č. 249/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014

Čiastka 64/2012
Platnosť od 24.08.2012
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

249

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 1. augusta 2012 č. 2012-6519/32834:12-071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2013/2014 pre študijné programy v externej forme štúdia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené