Nariadenie vlády č. 238/2012 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk)

Čiastka 60/2012
Platnosť od 15.08.2012
Účinnosť od 15.09.2012

238

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. augusta 2012,

ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu katarálnej horúčky oviec (modrý jazyk)

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia na kontrolu a opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec (modrý jazyk) (ďalej len „katarálna horúčka“) a jej eradikáciu.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) chovom poľnohospodárska alebo iná prevádzkareň, v ktorej sa trvalo alebo dočasne chovajú alebo držia zvieratá druhov vnímavých na katarálnu horúčku,

b) vnímavým druhom zvierat všetky prežúvavce,

c) zvieraťom zviera patriace k vnímavým druhom, okrem voľne žijúcich zvierat, ku ktorým možno prijať osobitné opatrenia,

d) vlastníkom alebo držiteľom osoba vlastniaca zvieratá alebo zodpovedná za starostlivosť o ne za odplatu alebo bezodplatne,

e) vektorom hmyz druhu Culicoides imicola alebo iný hmyz rodu Culicoides schopný prenášať katarálnu horúčku,

f) podozrením objavenie sa klinického príznaku svedčiaceho o katarálnej horúčke u vnímavého druhu spolu so súborom epizootologických údajov umožňujúcim odôvodnene predpokladať takú možnosť,

g) potvrdením vyhlásenie príslušného orgánu na základe laboratórnych výsledkov, že vírus zhubnej katarálnej horúčky oviec sa šíri v určenej oblasti; ak ide o epizoóciu, môže príslušný orgán taktiež potvrdiť prítomnosť ochorenia na základe klinických alebo epizootologických výsledkov,

h) živou atenuovanou vakcínou vakcína, ktorá sa vyrába prispôsobením izolátov vírusu katarálnej horúčky z terénu prostredníctvom za sebou nasledujúceho pasážovania na tkanivovej kultúre alebo embryonálnych slepačích vajíčkach.

§ 3

Vlastník, držiteľ alebo iná osoba, ktorá je oprávnená disponovať so živými zvieratami alebo produktmi živočíšneho pôvodu, musí bezodkladne ohlásiť príslušnému orgánu1) každé podozrenie na katarálnu horúčku.

§ 4

(1) Ak sa v chove umiestnenom v regióne, ktorý nepodlieha obmedzeniam podľa tohto nariadenia vlády, nachádza jedno alebo viac zvierat podozrivých na katarálnu horúčku, úradný veterinárny lekár2) bezodkladne vykoná úkony,3) ktorými sa potvrdí alebo vylúči výskyt choroby.

(2) Po oznámení podozrenia na katarálnu horúčku príslušný orgán nariadi vykonať úradný dohľad nad chovom.4)

(3) Úradný veterinárny lekár5) pri úradnom dohľade nad chovom

a) vykoná súpis zvierat v chove a v rámci každého druhu uvedie počet zvierat už uhynutých, chorých alebo pravdepodobne nakazených; súpis aktualizuje tak, aby sa v čase podozrenia zistil počet narodených zvierat aj uhynutých zvierat; informácie zo súpisu na vyžiadanie predloží a môžu sa pri každej kontrole preverovať,

b) vykoná súpis miest, ktoré umožňujú prežitie alebo prechovanie vektora, najmä miest vhodných na jeho reprodukciu,

c) vykoná epizootologické zisťovanie podľa § 7,

d) vykoná pravidelné návštevy chovu alebo chovov a pri každej príležitosti vykoná podrobné klinické vyšetrenie alebo autopsiu zvierat, ktoré uhynuli alebo u ktorých je podozrenie z choroby, a musí potvrdiť ochorenie; ak je to potrebné pomocou laboratórnych testov,

e) nariadi zákaz premiestňovania zvierat z chovu a do chovu,

f) nariadi v čase, keď je vektor aktívny, držať všetky zvieratá v chove v ich ustajňovacích priestoroch,

g) nariadi pravidelne ošetrovať zvieratá, budovy na ich ustajnenie a ich okolie, najmä miesta, v ktorých sa darí populáciám Culicoides, schválenými insekticídami; na zabránenie zamoreniu vektormi určí príslušný orgán počet ošetrení, pričom zohľadní dĺžku účinnosti použitého insekticídu a klimatické podmienky,

h) nariadi telá uhynutých zvierat v chove zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať podľa osobitného predpisu.6)

(4) Vlastník alebo držiteľ pri podozrení z katarálnej horúčky musí už predbežne vykonať všetky opatrenia podľa odseku 3 písm. e) a f) až do zavedenia opatrení podľa odseku 3.

(5) Príslušný orgán nariadi4) vykonanie opatrení uvedených v odseku 3 v ďalších chovoch, ak ich umiestnenie, priestorové usporiadanie alebo kontakty s chovom, kde je podozrenie na chorobu, odôvodňujú podozrenie z možnej kontaminácie.

(6) Úradný veterinárny lekár zruší5) opatrenia uvedené v odseku 3 až potom, ako príslušný orgán vylúči podozrenia z výskytu katarálnej horúčky.

§ 5

(1) Príslušný orgán môže povoliť1) nasadzovanie vakcín proti katarálnej horúčke, ak

a) sa také rozhodnutie zakladá na výsledku špecifického posúdenia rizík, ktoré vykonal príslušný orgán, a

b) príslušný orgán informoval Európsku komisiu o takej vakcinácii pred jej vykonaním.

(2) Príslušný orgán pri každom nasadení živých atenuovaných vakcín vymedzí

a) ochranné pásmo, ktoré pozostáva aspoň z vakcinačnej oblasti,

b) pásmo dohľadu, ktoré pozostáva z časti územia Európskej únie, ktorá siaha aspoň 50 km za hranice ochranného pásma.

§ 6

(1) Ak sa úradne potvrdí výskyt katarálnej horúčky v chove, príslušný orgán nariadi7)

a) usmrtiť pod úradnou kontrolou zvieratá v rozsahu nevyhnutnom na zabránenie rozšírenia epizoócie; o tomto opatrení informuje Európsku komisiu,

b) zničiť, neškodne odstrániť, spáliť alebo zahrabať telá usmrtených zvierat podľa osobitného predpisu,6)

c) vykonať opatrenia uvedené v § 4 v chovoch v okruhu 20 km v okolí infikovaného chovu vrátane ochranného pásma,

d) vykonať opatrenia, najmä ak ide o zavedenie programu vakcinácie alebo iné alternatívne opatrenia,

e) vykonať epizootologické zisťovanie podľa § 7.

(2) Pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) môže príslušný orgán rozšíriť alebo zúžiť na základe epizootologických, geografických a ekologických opatrení alebo meteorologických podmienok. Príslušný orgán prijatie tohto rozhodnutia oznámi Európskej komisii.

(3) Ak sa pásmo uvedené v odseku 1 písm. c) nachádza na území viac ako jedného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), príslušný orgán spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov pri vymedzení tohto pásma.

§ 7

(1) Epizootologické zisťovanie zahŕňa

a) obdobie, počas ktorého sa mohla katarálna horúčka vyskytovať v chove,

b) možný pôvod katarálnej horúčky v chove a identifikovanie iných chovov zvierat, ktoré sa mohli nakaziť alebo kontaminovať z rovnakého zdroja,

c) výskyt a rozšírenie vektorov choroby,

d) premiestňovanie zvierat do príslušného chovu a z príslušného chovu, ako aj odstránenie tiel uhynutých zvierat z tohto chovu.

(2) Hlavný veterinárny lekár na zabezpečenie koordinácie všetkých nariadených opatrení a na vykonanie epizootologického zisťovania bezodkladne vytvorí najmä z úradných veterinárnych lekárov, zamestnancov príslušných orgánov a odborníkov vo veterinárnej oblasti krízové centrum.

§ 8

(1) Príslušný orgán po úradnom potvrdení diagnózy katarálnej horúčky vymedzí okolo ohniska choroby ochranné pásmo a pásmo dohľadu. Pásma sa vymedzia na základe geografických, administratívnych, ekologických a epizootologických faktorov spojených s katarálnou horúčkou a štruktúrou kontroly.

(2) Ochranné pásmo zahŕňa územie s polomerom najmenej 100 km okolo infikovaného chovu.

(3) Pásmo dohľadu je vymedzené časťou územia členských štátov, ktoré siaha aspoň 50 km za hranice ochranného pásma a v ktorom sa nevykonala žiadna vakcinácia živými atenuovanými vakcínami proti katarálnej horúčke počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

(4) Ak sa ochranné pásmo a pásmo dohľadu nachádzajú okrem územia Slovenskej republiky aj na území iného členského štátu, príslušný orgán spolupracuje pri vymedzení týchto pásiem s príslušným orgánom tohto členského štátu.

§ 9

(1) V ochrannom pásme príslušný orgán nariadi

a) identifikovanie všetkých chovov so zvieratami v rámci tohto pásma,

b) vykonanie programu epidemiologického dohľadu založeného na monitorovaní označených skupín hovädzieho dobytka alebo iných druhov prežúvavcov a populácií vektora,

c) zákaz premiestňovania zvierat z pásma.

(2) Príslušný orgán môže v ochrannom pásme nariadiť podľa osobitného predpisu vakcináciu zvierat proti katarálnej horúčke a ich identifikáciu. Týmto nie sú dotknuté opatrenia uvedené v odseku 1.

§ 10

(1) V pásme dohľadu nariadi príslušný orgán opatrenia uvedené v § 9 ods. 1.

(2) Vakcinácia proti katarálnej horúčke živými atenuovanými vakcínami v pásme dohľadu je zakázaná.

§ 11

Príslušný orgán zabezpečí informovanie osôb v ochrannom pásme a v pásme dohľadu o nariadených obmedzeniach a zákazoch a prijatí opatrení potrebných na ich vykonanie.

§ 12

(1) Laboratórne vyšetrenia zamerané na zistenie katarálnej horúčky sa vykonávajú pre Slovenskú republiku na základe zmluvy8) v laboratóriu uvedenom v prílohe č. 1 písm. A, ktoré slúži ako národné a jeho úlohy sú uvedené v prílohe č. 1 písm. B.

(2) Národné laboratórium spolupracuje s referenčným laboratóriom Európskej únie pre katarálnu horúčku uvedeným v prílohe č. 2.

§ 13

Ak veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávajú na účely kontroly katarálnej horúčky a jej eradikácie v spolupráci s príslušným orgánom kontrolu na mieste v Slovenskej republike, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytujú veterinárnym odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh potrebnú pomoc, najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu.

§ 14

(1) Príslušný orgán vypracuje pohotovostný plán vrátane špecifických opatrení, ak ide o ohnisko choroby, a zabezpečí materiálno-technické a personálne vybavenie na jeho rýchlu a účinnú realizáciu.

(2) Kritériá pohotovostného plánu sú uvedené v prílohe č. 3.

(3) Pohotovostný plán možno meniť alebo dopĺňať, aby sa zohľadnil vývoj situácie okolo katarálnej horúčky.

§ 15

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 16

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 275/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu a eradikáciu zhubnej katarálnej horúčky oviec v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 217/2009 Z. z.

§ 17

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2012.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 238/2012 Z. z.

A. NÁRODNÉ LABORATÓRIUM PRE KATARÁLNU HORÚČKU

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

B. ÚLOHY NÁRODNÉHO LABORATÓRIA PRE KATARÁLNU HORÚČKU

Národné laboratórium pre katarálnu horúčku je zodpovedné za koordináciu noriem a diagnostických metód diagnostických laboratórií, za používanie reagentov a za testovanie vakcín.

Na tento účel

a) môže dodávať diagnostické reagenty do diagnostických laboratórií, ktoré ich potrebujú,

b) môže kontrolovať kvalitu používaných diagnostických reagentov,

c) v pravidelných intervaloch organizuje porovnávacie testy,

d) uchováva izoláty vírusu katarálnej horúčky odobraté z potvrdených prípadov,

e) zabezpečí potvrdenie pozitívnych výsledkov získaných v regionálnych diagnostických laboratóriách.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 238/2012 Z. z.

REFERENČNÉ LABORATÓRIUM EURÓPSKEJ ÚNIE PRE KATARÁLNU HORÚČKU

AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory

(AFRC Inštitút pre zdravie zvierat Laboratórium Pirbright)

Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF

United Kingdom

Tel. (44-1483) 23 24 41

Fax (44-1483) 23 24 48

E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk

Príloha č. 3 k nariadeniu  vlády č. 238/2012 Z. z.

KRITÉRIÁ POHOTOVOSTNÉHO PLÁNU

Pohotovostný plán musí obsahovať najmenej

1. zriadenie krízového centra na národnej úrovni, ktoré bude koordinovať všetky prijímané opatrenia,

2. zoznam miestnych centier na tlmenie choroby s primeraným vybavením na koordináciu prijatých opatrení na miestnej úrovni,

3. podrobné informácie o zamestnancoch zapojených do vykonávania opatrení, o ich kvalifikácii a povinnostiach,

4. kontakty každého miestneho centra na tlmenie choroby s osobami a organizáciami, ktoré sú priamo alebo nepriamo zapojené do výkonu opatrení,

5. dostupnosť vybavenia a materiálov na riadne vykonávanie opatrení,

6. podrobné pokyny o opatreniach, ktoré sa majú vykonať vrátane zničenia uhynutých zvierat, opatrení v čase podozrenia a potvrdenia infekcie alebo kontaminácie,

7. školiace programy na zachovanie a rozvíjanie kvalifikácie v terénnych a administratívnych postupoch,

8. vybavenie diagnostických laboratórií na vyšetrenie po smrti, ich potrebnú kapacitu na sérológiu, histológiu atď. a udržiavanie úrovne ich odbornosti na rýchlu diagnostiku (uzavretie dohôd na rýchlu dopravu vzoriek),

9. údaje o množstve očkovacej látky proti katarálnej horúčke, ktoré sa odhaduje, že bude potrebné v prípade návratu k núdzovému očkovaniu,

10. regulačné opatrenia na vykonanie pohotovostného plánu.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 238/2012 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 31) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003), v znení rozhodnutia Komisie 2006/911/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 346, 9. 12. 2006), v znení smernice Rady 2006/104/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), v znení rozhodnutia Komisie 2007/729/ES zo 7. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 294, 13. 11. 2007), v znení smernice Rady 2008/73/ES z 15. júla 2008 (Ú. v. E L 21, 14. 8. 2008), v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/5/EÚ zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 81, 21. 3. 2012).

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.

2) § 10 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

3) § 12 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z.

4) § 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z.

5) § 12 zákona č. 39/2007 Z. z.

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14. 11. 2009) v platnom znení.

7) § 8 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z.

8) § 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 39/2007 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.