Opatrenie č. 154/2012 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Čiastka 38/2012
Platnosť od 31.05.2012
Účinnosť od 01.06.2012

154

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 15. mája 2012

o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Národná banka Slovenska podľa § 81 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na účely tohto opatrenia sa rozumie cenným papierom podielový list otvoreného podielového fondu a cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona.

§ 2

(1) Poplatok pre emitenta spojený s vydaním cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou sadzbou z aktuálnej ceny cenného papiera alebo pevnou sumou, ktoré sú uvedené v štatúte, prospekte alebo inom obdobnom dokumente, emisných podmienkach, zmluve o kúpe cenného papiera alebo vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny finančných nástrojov.

(2) Poplatok pre emitenta spojený s vyplatením cenného papiera je určený emitentom, a to percentuálnou sadzbou z aktuálnej ceny cenného papiera alebo pevnou sumou, a to aj formou zrážky z aktuálnej ceny cenného papiera, ktoré sú uvedené v štatúte, prospekte, inom obdobnom dokumente alebo vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny finančných nástrojov.

§ 3

(1) Poplatok podľa § 2 ods. 1 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému bol cenný papier dodaný.

(2) Poplatok podľa § 2 ods. 2 sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému bol cenný papier vyplatený.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 319/2009 Z. z. o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.

§ 5

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2012.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.