Vyhláška č. 135/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Čiastka 34/2012
Platnosť od 27.04.2012
Účinnosť od 01.05.2012

135

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2012,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 písm. b) zákona č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) a jej prílohy,

b) obsah a rozsah odbornej prípravy audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie (ďalej len „bezpečnostný audítor“),

c) obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

d) obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej prílohy,

e) podrobnosti o vedení evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora (ďalej len „evidencia“),

f) vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora,

g) vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora.

§ 2

Obsah žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií a jej prílohy

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií obsahuje

a) názov alebo obchodné meno vzdelávacej inštitúcie, jej identifikačné číslo a adresu alebo sídlo,

b) meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu.

(2) K žiadosti o zápis do zoznamu vzdelávacích inštitúcií sa prikladá úradne osvedčená kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií pre bezpečnostných audítorov.

§ 3

Rozsah a obsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora

(1) Rozsah odbornej prípravy bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná príprava“) je najmenej 50 vyučovacích hodín.1)

(2) Obsahom odbornej prípravy na výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je najmä

a) aplikácia technických predpisov pre oblasť navrhovania pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

b) aplikácia právnych predpisov pre oblasť riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, výstavby, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

c) navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva,

d) diagnostika pozemných komunikácií,

e) dopravné inžinierstvo.

(3) Obsahom odbornej prípravy pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je najmä

a) aplikácia právnych predpisov pre oblasť cestnej premávky, riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií, správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií,

b) aplikácia technických predpisov pre oblasť správy, prevádzky a údržby pozemných komunikácií vrátane dopravných značiek, dopravných zariadení,

c) technická analýza dopravných nehôd z hľadiska vplyvu pozemnej komunikácie,

d) psychológia v doprave.

§ 4

Obsah, rozsah a spôsob vykonania odbornej skúšky bezpečnostného audítora

(1) Odborná skúška bezpečnostného audítora (ďalej len „odborná skúška“) sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Písomná časť sa skladá z písomného testu, ktorý pozostáva z desiatich testových otázok zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov o podmienkach výkonu činnosti audítora, a z prípadovej štúdie. Prípadovou štúdiou sa preukazuje aplikácia odborných predpisov, postupov a metodiky pri vypracovaní úkonov bezpečnostného auditu a odborné vedomosti na konkrétnom prípade.

(2) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona je navrhovanie pozemných komunikácií a ich príslušenstva a diagnostika pozemných komunikácií.

(3) Obsahom odbornej skúšky pre výkon činnosti podľa § 5 ods. 2 písm. c) zákona je aplikácia technických predpisov pre oblasť dopravných značiek, dopravných zariadení a technická analýza dopravných nehôd.

(4) Správna odpoveď na každú otázku z teórie v rámci písomnej časti sa hodnotí jedným bodom a správne vypracovaná prípadová štúdia sa hodnotí najviac 15 bodmi. Na zúčastnenie sa na ústnej časti odbornej skúšky je potrebné získať minimálne 20 bodov, z toho aspoň 12 bodov za prípadovú štúdiu.

(5) V ústnej časti odbornej skúšky sa u žiadateľa pohovorom preukazuje jeho doterajšie odborné pôsobenie z hľadiska praktických skúseností a osobné predpoklady na výkon činnosti bezpečnostného audítora. Ústna skúška sa hodnotí bodmi 1 až 5.

(6) Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku ústnej časti skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania.

§ 5

Odborná skúška

(1) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami

a) vyhovel,

b) nevyhovel.

(2) Podmienkou hodnotenia „vyhovel“ je dosiahnutie minimálne 22 bodov.

Ak žiadateľ nevyhovel v niektorej časti skúšky odbornej spôsobilosti, skúška ako celok sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.

(3) Skúšobná komisia vydá žiadateľovi o výsledku odbornej skúšky písomný doklad.

(4) Opravnú odbornú skúšku môže žiadateľ vykonať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného vykonania predchádzajúcej odbornej skúšky.

§ 6

Obsah žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov a jej príloh

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov obsahuje

a) meno a priezvisko, akademický titul žiadateľa,

b) dátum narodenia,

c) adresu trvalého pobytu,

d) názov a adresu kancelárie alebo zamestnávateľa,

e) názov alebo obchodné meno, adresu alebo sídlo a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je žiadateľ zamestnaný,

f) kontaktné údaje – adresa pre doručovanie pošty, telefónne číslo a emailová adresa.

(2) K žiadosti o zápis do zoznamu bezpečnostných audítorov sa prikladá

a) úradne osvedčená kópia autorizačného osvedčenia2) alebo výpis zo zoznamu znalcov o evidencii znalca v zozname znalcov v odbore doprava cestná,

b) životopis so zameraním na požadovanú odbornosť,

c) úradne osvedčená kópia dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky bezpečnostného audítora,

d) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona, ktorý možno v osobitných prípadoch nahradiť čestným vyhlásením; osobitným prípadom je zánik podnikateľa alebo inej organizácie, v ktorej žiadateľ vykonával odbornú prax,

e) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

§ 7

Vedenie evidencie o výkone činnosti bezpečnostného audítora

(1) Evidencia o výkone činnosti bezpečnostného audítora podľa § 10 ods. 2 zákona sa vedie v elektronickej podobe.

(2) Listinný výstup z evidencie má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a pevne spojených listov.

(3) Listinný výstup z evidencie má rovnaké náležitosti a obsah ako jeho elektronická podoba.

(4) Vzor strany evidencie je uvedený v prílohe č. 1.

§ 8

Obsah príloh

(1) Vzor odtlačku úradnej pečiatky bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 2.

(2) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného audítora je uvedený v prílohe č. 3.


§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2012.


Ján Počiatek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

VZOR STRANY EVIDENCIE

Vzor 1

Príloha č. 2 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

VZOR ODTLAČKU ÚRADNEJ PEČIATKY BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

Vzor 2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 135/2012 Z. z.

VZOR OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI BEZPEČNOSTNÉHO AUDÍTORA

Vzor 3

Poznámky pod čiarou

1) § 4 ods. 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.