Opatrenie č. 526/2011 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012

Čiastka 149/2011
Platnosť od 29.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

526

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. decembra 2011,

ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2012

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 64 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodková hodnota v roku 2012 je 9,8182 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Jozef Mihál v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené