Vyhláška č. 514/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 148/2011
Platnosť od 23.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

514

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. decembra 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 348/2011 Z. z. a § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z. a vyhlášky č. 235/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. d) sa slová „vzory tlačív súhrnných prehľadov“ nahrádzajú slovami „vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie námietok poradia pohľadávok proti podstate“.

2. § 2 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

3. V § 3 sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.

4. V § 13 ods. 2 sa slová „priradených pohľadávok proti podstate“ nahrádzajú slovami „nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona)“.

5. § 25 vrátane nadpisu znie:

㤠25

Prihláška

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách č. 4 až 6.“.

6. V § 26 odsek 2 znie:

(2) Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze alebo v reštrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu pohľadávok sa nezapisuje pohľadávka uplatnená v prihláške, ktorá

a) nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),

b) neobsahuje základné náležitosti podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo

c) bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona).“.

7. V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8. § 28 až 30 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

9. V § 31 odsek 1 znie:

(1) Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.“.

10. V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 32 ods. 4 piata veta“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 17“.

11. V § 31 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 3“.

12. § 32 a 33 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

13. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Zmeny zoznamu pohľadávok

Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 5 zákona) sa začnú oznamovať súdu po tom, čo sa na súd doručil zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 4 zákona).“.

14. V § 36 odsek 1 znie:

(1) Zoznam pohľadávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam pohľadávok vedie v elektronickej podobe, stačí ho predložiť súdu v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu1) na štandardnom nosiči údajov, v ktorom nemožno prepisovať zápisy, spolu so sprievodným listom. V sprievodnom liste správca uvedie najmä dátum vyhotovenia zoznamu pohľadávok. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých súdy prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

15. V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 88 ods. 7 zákona)“.

16. § 44 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

17. V § 46 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zásad ustanovených zákonom (§ 87 ods. 5 zákona)“.

18. V § 46 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 87 ods. 5 zákona)“.

19. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

„§46a

Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.“.

20. V § 47 ods. 2 sa slová „§ 87 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 2“.

21. Ôsma časť sa vrátane nadpisu vypúšťa.

22. V § 49 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

23. § 50 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

24. V prílohe č. 4 sa vypúšťa tlačivo Súhrnného prehľadu a Základné pokyny na vyplnenie SÚHRNNÉHO PREHĽADU.

25. Vyhláška sa dopĺňa prílohami 5 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 5 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

Príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 665/2005 Z. z.

Príloha 08


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Lucia Žitňanská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené