Vyhláška č. 477/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode

Čiastka 143/2011
Platnosť od 17.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

477

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 12. decembra 2011,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení zákona č. 396/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Identifikácia rizík výrobku alebo služby na účely obrany (ďalej len „produkt“) vyhotovená odberateľom produktu podľa § 15 ods. 2 zákona (ďalej len „odberateľ“) obsahuje

a) informácie o produkte, najmä

1. názov a označenie produktu,

2. číslo alebo označenie dokumentácie produktu,

3. údaj, či ide o konečný produkt,

4. názov a označenie konečného produktu,

5. údaj, či bol rovnaký alebo podobný produkt odberateľovi už dodaný,

6. názov, označenie a množstvo dodaného produktu podľa piateho bodu a čas jeho dodania,

7. údaj, či na dodaný produkt podľa piateho bodu boli uplatnené reklamácie,

8. doplňujúce informácie o reklamáciách podľa siedmeho bodu,

b) identifikáciu vlastností produktu, ktoré môžu byť zdrojom nedostatkov alebo ktoré odberateľ považuje za kritické z hľadiska spoľahlivosti, bezporuchovosti a bezpečnosti produktu,

c) identifikáciu možných následkov vzniku nežiaducich udalostí počas životného cyklu produktu, a to najmä

1. ohrozenie života alebo zdravia osôb,

2. ohrozenie majetku,

3. ohrozenie životného prostredia,

4. vyradenie produktu z prevádzky,

5. zničenie produktu,

6. nesplnenie úlohy ozbrojených síl.1)

(2) Identifikácia rizík výrobcu produktu alebo poskytovateľa produktu (ďalej len „výrobca produktu“) alebo rizík dodávateľa produktu vyhotovená odberateľom obsahuje najmä identifikáciu rizík vyplývajúcich z reklamácií dodávok rovnakých alebo podobných produktov z predchádzajúcich zmluvných vzťahov s výrobcom produktu alebo s dodávateľom produktu.

(3) Vzor identifikácie rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

Vzor osvedčenia o zhode je uvedený v prílohe č. 3.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 178/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a o certifikáte o zhode.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK PRODUKTU A RIZÍK VÝROBCU PRODUKTU ALEBO DODÁVATEĽA PRODUKTU

VZOR 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

OSVEDČENIE O KVALITE A ÚPLNOSTI PRODUKTU

VZOR 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 477/2011 Z. z.

OSVEDČENIE O ZHODE

VZOR 03

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, článok 6 Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 301/2004 Z. z.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.