Zákon č. 41/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 18/2011
Platnosť od 26.02.2011
Účinnosť od 01.01.2014
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

41

ZÁKON

z 8. februára 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

(19) Spis je registratúrny záznam alebo súbor registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci.“.

2. V § 16 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

e) uchovať registratúrny záznam, z ktorého vyhotovil elektronickú kópiu, počas lehoty jeho uloženia,“.

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú písmená f) až m).

3. § 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, zabezpečuje správu registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry, ak to ustanoví osobitný zákon.“.

4. Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Elektronický registratúrny záznam

(1) Elektronický registratúrny záznam je pôvodný, elektronicky vytvorený registratúrny záznam, ktorý pôvodca registratúry uchováva na dátovom nosiči, prenáša alebo spracúva pomocou technických prostriedkov v elektronickej, magnetickej, optickej alebo v inej forme.

(2) Orgán verejnej správy prijíma elektronický registratúrny záznam najmä prostredníctvom elektronickej podateľne.30a)

(3) Elektronický registratúrny záznam obsahuje aj štruktúrované údaje o obsahu, štruktúre a väzbách elektronického registratúrneho záznamu a jeho správe. Tieto údaje sú k nemu pripojené počas lehoty jeho uloženia.

(4) Pôvodca registratúry zabezpečuje uchovávanie elektronického registratúrneho záznamu počas jeho lehoty uloženia spôsobom zaručujúcim hodnovernosť pôvodu elektronického registratúrneho záznamu, neporušiteľnosť jeho obsahu a jeho čitateľnosť vrátane údajov o jeho správe.

(5) Pôvodca registratúry uchováva údaje na overenie podpisu podpísaného elektronického registratúrneho záznamu spolu s elektronickým registratúrnym záznamom.

(6) Pôvodca registratúry uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu spôsobom zaručujúcim hodnovernosť elektronického registratúrneho záznamu, neporušiteľnosť jeho obsahu, jeho čitateľnosť a bezpečnosť procesu zmeny formátu elektronického registratúrneho záznamu. Hodnovernosť elektronického registratúrneho záznamu vzniknutého zmenou formátu sa preukazuje najmä identifikačnými údajmi o osobe, ktorá zmenu formátu vykonala, dátumom jej vykonania a časovou pečiatkou.30b)

(7) Elektronický registratúrny záznam podpísaný platným zaručeným elektronickým podpisom30c) osoby, ktorá bola v čase podpisovania na to oprávnená, alebo osoby zodpovednej za zmenu vykonanú podľa odseku 6, alebo osoby zodpovednej za jeho autorizovanú zmenu formátu a bol opatrený časovou pečiatkou sa považuje za hodnoverný, ak sa nepreukáže opak.

(8) Pôvodca registratúry odovzdáva elektronické archívne dokumenty spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 33 ods. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30a, 30b a 30c znejú:

30a) § 2 písm. y) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2006 Z. z.

30b) § 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení v znení zákona č. 214/2008 Z. z.

30c) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z.“.

5. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) používanie pečiatok, zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky.“.

6. V § 24 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

m) vydáva štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry a posudzuje zhodu elektronického informačného systému na správu registratúry so štandardom pre elektronické informačné systémy na správu registratúry,“.

Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno n).

7. V § 24 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Ministerstvo na úseku starostlivosti o elektronické archívne dokumenty zabezpečuje

a) ich trvalé uloženie,

b) ich autenticitu, hodnovernosť, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť,

c) ich sprístupnenie a zverejňovanie,

d) metodické usmerňovanie správy elektronických archívnych dokumentov.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

8. V § 30a ods. 1 písmeno o) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí uchovávanie alebo zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu postupom podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,“.

9. V § 31 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo nezabezpečí uchovávanie alebo zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu postupom podľa tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie“.

10. § 33 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) výkone správy registratúry orgánov verejnej správy, najmä podrobnosti o tvorbe spisu.“.

11. Doterajší text § 33 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví štandardy pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, najmä pre povinné štruktúrované údaje o obsahu, štruktúre a väzbách, hodnovernosti a čitateľnosti elektronického registratúrneho záznamu, bezpečnosti procesu zmeny formátu elektronického registratúrneho záznamu, o formátoch elektronických archívnych dokumentov a o spôsoboch ich odovzdávania.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem § 24 ods. 4 písm. a) až c) v siedmom bode v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.