Zákon č. 390/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 123/2011
Platnosť od 12.11.2011
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 31 a 33 až 45, čl. II až IV, čl. V bodov 1, 7 až 9 a 11 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, čl. V bodov 2 až 6 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a čl. I bodu 32, ktorý na...

390

ZÁKON

z 21. októbra 2011

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z. a zákona č. 250/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 1 ods. 4 písmeno e) znie:

e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania a kontinuálneho vzdelávania,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Napríklad § 39 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 474/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 151/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ďalej nie je ustanovené inak,“.

2. § 1 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Tento zákon sa nevzťahuje na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie4a) v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak škola, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,4a) pri odmeňovaní postupuje podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu, v ktorých sú podmienky odmeňovania upravené podľa Zákonníka práce.

(6) Kolektívna zmluva alebo vnútorný predpis, v ktorých sú podmienky odmeňovania podľa odsekov 4 a 5 upravené, obsahuje aj kritériá na odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa tohto zákona zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.“.

3. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:

u) príplatok začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi,

v) príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia.“.

4. V § 4 ods. 4 sa slová „odseku 1 písm. c) až j) a l)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. c) až j), l), u) a v).“.

5. Za § 14b sa vkladajú § 14c a 14d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠14c

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

§ 14d

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

(1) Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30 % individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu,30f) ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.

(2) Výšku poskytovania príplatku podľa odseku 1 upraví zamestnávateľ vo vnútornom predpise školy v závislosti od počtu

a) hodín týždennej priamej vyučovacej činnosti učiteľa v triede;30g) najmenej 4 hodiny týždenne,

b) žiakov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v triede a

c) tried podľa odseku 1, v ktorých vykonáva priamu vyučovaciu činnosť.

(3) Príplatok podľa odseku 1 je najviac 2,5 % z platovej tarify 12. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 30f a 30g znejú:

30f) § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30g) § 3 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

6. Príloha č. 7 znie:

„PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

v eurách mesačne

Stupnica platových taríf
Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
61370,00
2395,50
71410,00
2439,00
81454,50
2485,50
91508,50
2543,00
101555,00
2592,50
111622,00
2664,00
121697,00
2743,50“.

Čl. IV

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 38/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „starobné dôchodkové sporenie“ sa vkladajú slová „príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,“.

2. V § 4a ods. 2 písm. b) sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci pripájajú slová „a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.

3. V § 4e ods. 8 sa za slovami „sociálne poistenie“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.

4. V § 6b ods. 5 písm. a) sa za slová „dôchodkové sporenie“ vkladá čiarka a slová „príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie“.

5. V § 7 ods. 16 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 24e.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 24f znie:

24f) § 53 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 37/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 19 sa označujú ako odseky 6 až 18.

2. V § 28 odsek 10 znie:

(10) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet detí v triede podľa odseku 9 zvýši o počet detí určený v návrhu zriaďovateľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.“.

3. V § 28 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Zriaďovateľ pri určovaní počtu detí v triede podľa odseku 10 zohľadní počet detí v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a počet detí v triede mladších ako tri roky.“.

Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 12 až 19.

4. V § 28 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 18.

5. § 29 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

(13) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet žiakov v triede podľa odseku 5 zvýši o počet žiakov určený v návrhu zriaďovateľa.

(14) Zriaďovateľ pri určovaní počtu žiakov v triede podľa odseku 13 zohľadní počet žiakov v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“.

6. V § 33 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu,32a) na návrh zriaďovateľa a po súhlase rady školy sa najvyšší počet žiakov v triede podľa odseku 1 zvýši o počet žiakov určený v návrhu zriaďovateľa.

(3) Zriaďovateľ pri určovaní počtu žiakov v triede podľa odseku 2 zohľadní počet žiakov v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.

7. V § 49 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

8. V § 49 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

9. V § 53 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.

10. V § 114 ods. 2 sa slová „ich počet v oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede podľa § 29 ods. 5 najviac však 25“ nahrádzajú slovami „počet detí v oddelení určí riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, pri dodržaní požiadaviek podľa osobitného predpisu32a)“.

11. V § 114 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

12. V § 114 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

13. V § 115 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

14. V § 115 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

15. V § 116 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

16. V § 116 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

17. V § 117 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

18. V § 117 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

19. V § 140 odseky 9 a 10 znejú:

(9) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

(10) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec31) alebo samosprávny kraj,42) určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“.

20. V § 140 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Riaditeľ školskej jedálne, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 8, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.79a)

(12) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 10, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.79a)“.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

79a) § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.“.

21. V § 141 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

(6) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec31) alebo samosprávny kraj,42) určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“.

22. V § 141 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Riaditeľ výdajnej školskej jedálne, riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je výdajná školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 4, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.79a)

(8) Zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 6, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.32) To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.79a)“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

Čl. VI

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z. a zákona č. 362/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 102i sa vkladá § 102j, ktorý znie:

㤠102j

Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,81) ktorá je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), môže jej právny nástupca vykonávať činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorú vykonáva zanikajúca príspevková organizácia, a to do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku právneho nástupcu, najdlhšie do 31. decembra 2012.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:

81) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 31 a 33 až 45, čl. II až IV, čl. V bodov 1, 7 až 9 a 11 až 22, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012, čl. V bodov 2 až 6 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2012, a čl. I bodu 32, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.