Zákon č. 354/2011 Z. z.Zákon o finančnej správe

Čiastka 112/2011
Platnosť od 25.10.2011 do30.12.2012
Účinnosť od 01.11.2012 do30.12.2012
Zrušený 479/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem § 1 až § 73 ods. 1 až 9 a § 74 až 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Zákon č. 444/2012 Z. z. vložil do zákona č. 479/2009 Z. z. nový § 12, ktorý je zrušovacím ustanovením pre zákon č. 354/2011 Z. z.

354

ZÁKON

zo 14. septembra 2011

o finančnej správe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ HLAVA

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY V OBLASTI DANÍ, POPLATKOV A COLNÍCTVA A ICH ÚLOHY

Úvodné ustanovenia


§ 73

(10) K 1. januáru 2013 zriaďuje pobočky finančného úradu podľa tohto zákona prezident so súhlasom ministra.

§ 77

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem § 1 až § 73 ods. 1 až 9 a § 74 až 76, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 354/2011 Z. z.

ÚZEMNÝ OBVOD FINANČNÉHO ÚRADU PRE VÝCHODNÚ HRANICU

Finančný úrad pre východnú hranicu Územný obvod
______________________________________________________________________________________________________________

Okres

Michalovce Michalovce

Sobrance

Snina

Trebišov

Príloha č. 2 k zákonu č. 354/2011 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH MINISTERSTVA

1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

2. Pohlavie.

3. Dátum a miesto narodenia.

4. Štátna príslušnosť.

5. Rodné číslo.

6. Číslo osobného dokladu.

7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

8. Prechodný pobyt.

9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

Príloha č. 3 k zákonu č. 354/2011 Z. z.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH V INFORMAČNÝCH SYSTÉMOCH FINANČNEJ SPRÁVY

1. Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko.

2. Pohlavie.

3. Dátum a miesto narodenia.

4. Štátna príslušnosť.

5. Rodné číslo.

6. Číslo osobného dokladu.

7. Trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo bydlisko v zahraničí.

8. Prechodný pobyt.

9. Iné miesto, kde sa osoba obvykle zdržiava.

10. Prezývky a pseudonymy.

11. Zvláštne znamenia.

12. Biometrické údaje.

13. Číslo účtu.

Príloha č. 4 k zákonu č. 354/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).

2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30. 12. 2008).

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4, Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v platnom znení.

2) Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6, Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 10. 12. 2009), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 1, § 2 ods. 3, § 3, § 84 až 98, § 99 ods. 5 až 7, § 100 ods. 2, § 101 ods. 2, § 102, § 103 ods. 1 a 4, § 104 ods. 6, 7 a 10, § 104a ods. 1, § 104b, 104c, 104e, 105, § 106 ods. 3, § 107, prílohy č. 3 a 4 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z., zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad čl. 802 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

6) Napríklad § 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16, Ú. v. EÚ L 102, 7. 4. 2004) v platnom znení, nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4. 12. 2004), nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. EÚ L 197, 29. 7. 2009), zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) Napríklad nariadenie (EHS) č. 2913/92 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (EHS) č. 2073/2004.

9) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.

11) Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.

12) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13, Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004) v platnom znení.
Zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) Čl. 1 bod 16 a čl. 4k až 4t nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

18) Čl. 8 ods. 2 až 4 nariadenia (ES) č. 1891/2004.

19) Čl. 14e nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

20) Napríklad čl. 197, 228, 308a, 308d a čl. 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, čl. 16 nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18. 12. 2008) v platnom znení.

21) Napríklad nariadenie (ES) č. 2073/2004, nariadenie (ES) č. 1178/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike a nariadenia Komisie (ES) č. 1503/2006 a (ES) č. 657/2007, pokiaľ ide o úpravy po revízii štatistických klasifikácií NACE a CPA (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008), nariadenie (ES) č. 684/2009, zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22) Zákon č. 171/2005 Z. z.

23) § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 652/2004 Z. z.

24) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

25) Napríklad čl. 308a, 308d a 458 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení, nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

27) Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.

28) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 171/2005 Z. z.

29) Čl. 235 až 242 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Čl. 877 až 912 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

30) Čl. 222 až 229 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

31) Čl. 232 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.

32) § 60a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

33) Napríklad Medzinárodný dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci pri prevencii, úradnom zisťovaní a potláčaní colných deliktov (oznámenie č. 347/2000 Z. z.).

34) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

35) § 11 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

36) § 70, 72 až 79 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

37) Napríklad § 71 a 72 a § 80 až 84a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

38) Napríklad § 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 32 a 33 zákona č. 39/2011 Z. z.

39) § 196 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.

40) Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

41) Nariadenie (ES) č. 638/2004 v platnom znení.
Nariadenie (ES) č. 1982/2004 v platnom znení.
Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

42) Nariadenie Rady (ES) č. 485/2008 z 26. mája 2008 o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 143, 3. 6. 2008), nariadenie (ES) č. 1276/2008 v platnom znení.

43) Napríklad § 5 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

44) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 147/1960 Zb. o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

45) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 609/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2011 Z. z.

46) Čl. 12 nariadenia (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
Čl. 5 až 14 nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
§ 16 až 18 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

47) Napríklad č. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

48) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 104/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 106/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 107/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

49) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

50) Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

51) § 2 písm. l), § 41 a 49 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

52) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.).

53) Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).

54) Čl. 8 ods. 4 a čl. 29 rozhodnutia 2009/917/SVV.

55) Čl. 7 ods. 2, čl. 8 ods. 3 a 4, čl. 10 ods. 3 a čl. 21 ods. 4 rozhodnutia 2009/917/SVV.

56) Čl. 2 bod 1 rozhodnutia 2009/917/SVV.

57) Čl. 15 ods. 3 rozhodnutia 2009/917/SVV.

58) Napríklad § 34, 35 a 39 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 2 a 5 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 452/2007 Z. z., § 2, 5 a 7 zákona č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z., čl. 4 a 5, čl. 7 ods. 2 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3, Ú. v. ES L 61, 3. 3. 1997) v platnom znení.

59) Napríklad § 15, 29 a 46 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 92/2010 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

60) Napríklad Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 65/2009 Z. z.).

61) Napríklad § 6 zákona č. 331/2005 Z. z.

62) Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.

63) Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005) v platnom znení.

64) Napríklad nariadenie (ES) č. 1383/2003, nariadenie (ES) č. 1891/2004 v platnom znení, zákon č. 291/2002 Z. z., § 233 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 572/2009 Z. z., zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2005 Z. z. v znení zákona č. 425/2010 Z. z., zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

65) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).

66) Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.

67) § 150 až 179 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

68) § 72 ods. 1 písm. l) a § 73 až 84 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

69) § 122 ods. 3 Trestného zákona.

70) § 116 Občianskeho zákonníka.

71) Napríklad § 136 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 210/2003 Z. z., zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

72) § 18 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

73) § 6 a 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

74) § 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 672/2006 Z. z.

75) § 12 až 24 zákona č. 200/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

76) § 3, 4 a 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

77) § 64 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

78) Napríklad § 63 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.

79) Napríklad zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

80) Napríklad Dohovor vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (oznámenie č. 245/2009 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (oznámenie č. 35/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci (oznámenie č. 252/2005 Z. z.), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti (oznámenie č. 248/2007 Z. z.).

81) § 111 Trestného poriadku.

82) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

83) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

84) § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

85) § 25 Trestného zákona.

86) § 24 Trestného zákona.

87) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

88) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.

89) Napríklad § 58 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.

90) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 515/1997 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8 , Ú. v. ES L 82, 22. 3. 1997) v platnom znení.

91) § 4 ods. 1 písm. r) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

92) § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.

93) § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 428/2002 Z. z.

94) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.

95) § 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z.

96) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

97) Napríklad zákon č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

98) § 55 ods. 3 a 6 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

99) Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

100) § 5 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

101) § 2 zákona č. 610/2003 Z. z.

102) § 5 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.

103) § 8 zákona č. 428/2002 Z. z.

104) § 19 ods. 4 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 465/2009 Z. z.

105) § 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 628/2005 Z. z.

106) § 40 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

107) § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.

108) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

109) § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách."Times New Roman"P10>


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.