Zákon č. 255/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 82/2011
Platnosť od 02.08.2011
Účinnosť od 01.09.2011

255

ZÁKON

z 12. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. a) sa slovo „nerastov“ nahrádza slovami „vyťaženého materiálu“.

2. V § 2 písmeno c) znie:

c) ťažobným odpadom je odpad,3) ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov4) a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny,“.

3. V § 2 písm. d) sa za slovo „látok“ vkladajú slová „v odpade“.

4. V § 2 písm. g) sa za slová „ťažby nerastov“ vkladá čiarka a slová „zmeny ich veľkosti“.

5. § 2 sa dopĺňa písmenami i) až l), ktoré znejú:

i) nerastnou surovinou alebo nerastom je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody,

j) prieskumom je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou,

k) nebezpečnou látkou je látka, zmes alebo prípravok, ktorá je nebezpečná podľa osobitného predpisu,5)

l) vodným recipientom je povrchová voda, podzemná voda, brakické vody a pobrežná voda podľa osobitného predpisu.5a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.

5a) § 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší“.

7. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Úložiskom sa stáva miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii

a) okamžite po začatí zhromažďovania alebo ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu9) v pláne nakladania s ťažobným odpadom (ďalej len „plán nakladania“),

b) po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu,9)

c) po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný,

d) po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu pochádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inertného ťažobného odpadu.“.

8. V § 4 ods. 9 sa za slová „kategórie B“ vkladajú slová „na základe hodnotenia rizika,“.

9. V § 4 ods. 12 písm. b) sa nad slovo „hodnotu“ umiestňuje odkaz 10a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Čl. 7 rozhodnutia Komisie z 20. apríla 2009 o stanovení kritérií na klasifikáciu zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/337/ES) (Ú. v. EÚ L 102, 22. 4. 2009).“.

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)“.

11. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

(14) Príslušný orgán zmení z vlastného podnetu alebo z podnetu prevádzkovateľa vydané rozhodnutie o zaradení úložiska do kategórie, ak sa preukážu nové skutočnosti rozhodujúce pre zaradenie úložiska.“.

12. V § 5 ods. 2 písm. a) piatom bode sa na konci vety vypúšťajú slová „pre životné prostredie“.

13. V § 5 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa slovo „nakladania“ a za slovo „rekultivácie“ sa vkladá slovo „kontrolných“.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) § 15 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.“.

15. V § 5 ods. 3 písm. h) sa nad slovo „územia“ umiestňuje odkaz 12a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Napríklad zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 5 ods. 4 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. a)“.

17. V § 5 ods. 7 sa slová „v opačnom prípade vráti plán nakladania na dopracovanie“ nahrádzajú slovami „inak plán nakladania vráti a určí lehotu na jeho dopracovanie.“.

18. V § 6 ods. 4 písm. a) sa slovo „obsahujúcu“ nahrádza slovom „obsahujúci“.

19. V § 6 ods. 9 sa nad slovom „obyvateľstva“ odkaz 17 nahrádza odkazom 16.

20. V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „zákon č. 478/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „zákon č. 137/2010 Z. z.“.

21. V § 8 odsek 4 znie:

(4) Obec, ktorá je účastníkom konania podľa § 7, zverejní v mieste obvyklým spôsobom informácie a výzvy podľa odseku 3.“.

22. V § 9 ods. 1 sa slová „geologickým prieskumom ložísk“ nahrádzajú slovom „prieskumom“.

23. V § 10 ods. 6 písm. d) sa za slovo „oznámiť“ vkladajú slová „príslušnému orgánu“.

24. V § 10 ods. 6 písm. e) sa slovo „mimoriadne“ nahrádza slovom „mimoriadnej“.

25. V § 10 ods. 6 písm. h) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

26. V § 12 ods. 1 sa nad slovo „predpisov“ umiestňuje odkaz 30.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.“.

27. V § 12 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „vypúšťanie“ vypúšťa odkaz 30.

28. V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) zneškodňovať ťažobný odpad v pevnom skupenstve, vo forme kalu alebo v kvapalnom skupenstve prostredníctvom vypúšťania do iného vodného recipientu ako toho, ktorý bol vytvorený na účely zneškodňovania ťažobného odpadu podľa osobitných predpisov.30)“.

29. Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) Zákon č. 137/2010 Z. z.“.

30. V § 12 ods. 3 sa slová „geologickým prieskumom ložísk“ nahrádzajú slovom „prieskumom“.

31. V § 13 ods.1 sa slová „geologickom prieskume ložísk nerastov“ nahrádzajú slovom „prieskume“.

32. V § 14 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa potreby“ a na konci sa pripájajú slová „každých päť rokov alebo pri každej zmene plánu nakladania podľa § 5 ods. 9.“.

33. V § 14 ods. 3 sa slová „„CN“ sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné náklady na uzavretie a rekultiváciu úložiska a prevádzkové náklady na monitorovanie úložiska po jeho uzavretí,“ nahrádzajú slovami „„CN“ sú projektovou dokumentáciou navrhované investičné a prevádzkové náklady podľa osobitného predpisu32a) upravené o medziročnú mieru inflácie,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Rozhodnutie Komisie z 20. apríla 2009 o technických usmerneniach na zriadenie finančnej zábezpeky v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (2009/335/ES) (Ú. v. EÚ L 101, 21. 4. 2009).“.

34. V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Výpočet účelovej finančnej rezervy podľa odseku 3 sa uskutoční na základe

a) pravdepodobného vplyvu úložiska na životné prostredie s ohľadom najmä na zaradenie úložiska do príslušnej kategórie, vlastnosti ťažobného odpadu a budúce využitie územia po rekultivácii,

b) predpokladu, že rekultivačnú činnosť vyhodnotia a uskutočnia nezávislé tretie osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.32b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:

32b) Napríklad § 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z., § 9 ods. 2 písm. c), d) alebo e) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie odseky 4 až 18 sa označujú ako odseky 5 až 19.

35. V § 14 ods. 6 posledná veta znie: „Bankový doklad preukazujúci vytvorenie osobitného účtu zašle príslušnému orgánu do 30 dní od vytvorenia osobitného účtu.“.

36. V § 14 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Bankový doklad preukazujúci prevedenie prostriedkov účelovej finančnej rezervy zašle do 30 dní príslušnému orgánu. Príslušný orgán každoročne kontroluje výšku prevedených prostriedkov účelovej finančnej rezervy.“.

37. V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“, slová „odseku 13“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

38. V § 14 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

39. V § 14 ods. 8, 10 až 14 a 16 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.

40. V § 14 ods. 10 sa slová „odsekom 7“ nahrádzajú slovami „odsekom 8“.

41. V § 14 ods. 11 sa slová „odsekom 7“ nahrádzajú slovami „odsekom 8“.

42. V § 14 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“ a slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

43. V § 14 ods. 14 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“, slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

44. V § 14 ods. 19 sa slová „až 17“ nahrádzajú slovami „až 18“.

45. V § 15 odsek 4 znie:

(4) Ak vznikne havária36a) na úložisku kategórie A, ktorej účinky môžu presiahnuť hranice štátu, alebo vznikne bezprostredná hrozba takejto havárie, príslušný orgán, ktorému bola havária nahlásená, bezodkladne informuje o tom ministerstvo. Ministerstvo bezodkladne informuje dotknutú stranu a dohodne s ňou ďalší postup s cieľom minimalizovať následky havárie na zdravie ľudí a vyhodnotiť a minimalizovať rozsah skutočnej alebo možnej environmentálnej škody.12a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 3 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

46. V § 15 ods. 5 sa slová „závažnej havárie“ nahrádzajú slovom „havárie“.

47. § 21 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

c) nakladá s prostriedkami účelovej finančnej rezervy podľa § 14 ods. 8, 10 až 14 a 16.“.

48. V § 22 písm. f) sa slová „ods. 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 8“.

49. V poznámke pod čiarou k odkazu 38 sa citácia „zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 137/2010 Z. z.“.

50. V § 24 písm. g) sa slová „ods. 5 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 8“.

51. V § 27 ods. 1 písm. h) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

52. V § 27 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 15“ nahrádzajú slovami „ods. 16“.

53. V § 27 ods. 3 sa slová „§ 14 ods. 5 poslednej vete a odseku 15“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 6 poslednej vete a odseku 16“.

54. § 30 vrátane nadpisu znie:

㤠30

Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

55. Nadpis prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené