Zákon č. 184/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Čiastka 59/2011
Platnosť od 24.06.2011
Účinnosť od 01.07.2011

OBSAH

184

ZÁKON

z 1. júna 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) a v ods. 2 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 1.

2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pre odberateľa alebo konečného spotrebiteľa“.

3. § 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Predmetom podnikania podľa tohto zákona nie je

a) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla pre vlastné využitie,

b) výroba tepla, výroba tepla a rozvod tepla alebo rozvod tepla vykonávané právnickými osobami, ktoré vznikli podľa osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 2 sa vypúšťa písmeno r).

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).

5. V § 3 ods. 5 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

6. V § 5 odsek 7 znie:

(7) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba doloží k žiadosti podľa odseku 2 okrem dokladov uvedených v odsekoch 4 a 6 aj

a) záväzné stanovisko obce o súlade požadovaného rozsahu a miesta, predmetu podnikania s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, ak je koncepcia rozvoja obce súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce podľa § 31,

b) u existujúcich tepelných zariadení doklad o vlastníckom vzťahu alebo inom obdobnom právnom vzťahu k sústave tepelných zariadení, na ktorých chce podnikať,

c) u pripravovaných tepelných zariadení osvedčenie o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 1 alebo záväzné stanovisko obce na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti podľa § 12 ods. 5.“.

7. V § 7 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

8. V § 8 ods. 1 sa číslo „15“ nahrádza číslom „30“.

9. V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „30“ nahrádza číslom „90“.

10. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

f) porušil povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 5,

g) nemá vlastnícky vzťah alebo iný právny vzťah k sústave tepelných zariadení, na ktorých podniká,

h) porušil povinnosť ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. c).“.

11. V § 11 ods. 1 sa slová „Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla“ nahrádzajú slovami „Právnická osoba, ktorá vyrába teplo alebo vykonáva rozvod tepla podľa § 1 ods. 3 písm. b)“.

12. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

13. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „Fyzická osoba alebo“.

14. V § 12 ods. 1 sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ktorá je podnikateľom.1)“.

15. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „tepla a elektriny,“ nahrádzajú slovami „elektriny a tepla,12c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

12c) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

16. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) využitia vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla12d) alebo obnoviteľných zdrojov energie v systémoch centralizovaného zásobovania teplom; na účely tohto zákona sa systémom centralizovaného zásobovania teplom rozumie systém prepojenia jedného alebo viacerých zariadení na výrobu tepla s verejným rozvodom tepla.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12d znie:

12d) § 2 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z.“.

17. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Držiteľ povolenia na výrobu tepla a rozvod tepla, ktorý vyrába kombinovanou výrobou elektrinu a teplo,12c) okrem povinností uvedených v odseku 1 je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 4 ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z.“.

18. V § 16 ods. 1 sa slová „za schválenú alebo určenú cenu“ nahrádzajú slovami „v súlade so schválenou alebo určenou cenou“.

19. V § 17 odsek 2 znie:

(2) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodu nízkej spotreby teplej úžitkovej vody na strane odberateľa, môžu sa dodávateľ na jednej strane a odberateľ na druhej strane dohodnúť na obmedzení dodávky teplej úžitkovej vody len na určité dohodnuté dni v týždni alebo len na dohodnutú dennú dobu celoročne alebo počas dohodnutého obdobia v roku, prípadne sa môžu dohodnúť na zrušení dodávky teplej úžitkovej vody počas dohodnutého obdobia v roku; ak k tejto dohode o obmedzení alebo zrušení dodávky teplej úžitkovej vody nedôjde, dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku teplej úžitkovej vody podľa zmluvy o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody a odberateľ je povinný uhrádzať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.“.

20. V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Ak nie je pri dodávke teplej úžitkovej vody dodržaná hospodárnosť podľa § 25 ods. 1 ustanovená normatívnymi ukazovateľmi spotreby tepla podľa § 25 ods. 5 z dôvodov na strane dodávateľa, je dodávateľ povinný znášať zvýšené náklady na dodávku teplej úžitkovej vody.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

21. V § 17 ods. 5 písm. a) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

22. V § 18 odsek 3 znie:

(3) Dodávateľ tepla, ktorý dodáva teplo vyrobené kombinovanou výrobou elektriny a tepla,12c) je povinný dodržiavať podmienky ustanovené osobitným predpisom.14a)“.

23. V § 19 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s vyčlenením podielu tepla pre domácnosti,“.

24. V § 19 ods. 2 písm. k) sa vypúšťa slovo „jednostranné“.

25. V § 25 odsek 3 znie:

(3) Dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sú povinní trvale zabezpečovať určenú kvalitu dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa § 16 ods. 2.“.

26. V § 26 ods. 2 sa za slová „15 dní pred obmedzením“ vkladajú slová „alebo prerušením“.

27. V § 31 písm. a) až c) sa slová „v tepelnej energetike“ nahrádzajú slovami „v oblasti tepelnej energetiky“.

28. V § 35 odsek 1 znie:

(1) Inšpekcia uloží pokutu

a) od 16 500 eur do 33 000 eur fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá podniká v tepelnej energetike bez povolenia alebo v rozpore s vydaným povolením alebo ktorá uskutoční výstavbu sústavy tepelných zariadení bez vydaného osvedčenia podľa § 12 ods. 1,

b) od 1 650 eur do 16 500 eur za porušenie povinností vyplývajúcich z § 10 ods. 2, § 11 ods. 1, § 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1 a 2, § 18 ods. 1, 2 a 3, § 19 ods. 2 a 3, § 21 a 22, § 24 ods. 3, § 25 ods. 2 a 3, § 26 ods. 3, § 33 ods. 4 a 5 a § 36 ods. 7 a 9,

c) od 330 eur do 3 300 eur za porušenie ustanovení, § 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2 a § 33 ods. 3,

d) od 16,50 eur do 165 eur za porušenie ustanovení § 17 ods. 4 a § 18 ods. 6.“.

29. V § 35 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.