Oznámenie č. 16/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien a doplnkov príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Čiastka 9/2011
Platnosť od 25.01.2011
Záväznosť od 01.01.2011
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 14 ods. 3. V ten istý deň, t. j. 1. januára 2011, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

16

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Pracovnej skupiny na prepravu nebezpečného tovaru 12. marca 2010 a 10. a 11. júna 2010 v Ženeve boli prijaté zmeny a doplnky príloh A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb., oznámenie č. 243/1996 Z. z., oznámenie č. 444/2005 Z. z., oznámenie č. 60/2007 Z. z. a oznámenie č. 205/2009 Z. z.).

Zmeny a doplnky príloh A a B nadobudli platnosť 1. januára 2011 v súlade s článkom 14 ods. 3.

V ten istý deň, t. j. 1. januára 2011, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu zmien a doplnkov možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené