Vyhláška č. 159/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011 do30.06.2014
Účinnosť od 01.06.2011 do30.06.2014
Zrušený 577/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 185/2014 Z. z. vložil do zákona č. 577/2004 Z. z. nový § 48a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 159/2011 Z. z

159

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. mája 2011,

ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

(1) Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú zamestnanci zariadenia podľa § 45 ods. 1 zákona spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú uvedené v prílohe.

(2) Zdravotné výkony v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu1) a so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.


§ 2

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2011


Ivan Uhliarik v. r.


Príloha k vyhláške č. 159/2011 Z. z.

ZDRAVOTNÉ VÝKONY Z KATALÓGU ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV, KTORÉ V ZARIADENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY VYKONÁVAJÚ ZAMESTNANCI ZARIADENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

Kód
výkonu
Opis výkonu
3393Vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „KOS").
3394Priebežné hodnotenie KOS a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom.
3395Vyhodnotenie KOS a záverečná správa.
3396Odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti.
3398Ošetrovateľská hygiena.
3399cStarostlivosť o ezotracheálnu, nazotracheálnu a tracheostomickú kanylu.
3400Polohovanie pacienta.
3402Výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon.
3404Výživa pacienta sondou, za jeden výkon.
3405Očistná klyzma.
3406Kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie TK, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny.
3407Odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty.
3410Výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách.
3413Aplikácia neinjekčnej liečby.
3413aJedna aplikácia kyslíka.
3416Aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne.
3419Príprava a podávanie infúzie.
3421Nácvik podávania inzulínu.
3422aOšetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov.
3422bOšetrenie dekubitu s veľkosťou do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3422cOšetrenie dekubitu s veľkosťou nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
3423aPreväz rany s veľkosťou do 5 cm2.
3423bPreväz rany s veľkosťou nad 5 cm2.
3424Ošetrovateľská rehabilitácia, trvanie najviac 30 minút.
3426Odsávanie pacienta.
3428Vyšetrenie moču indikátorovým médiom.
3433Odber krvi venepunkciou.
3435Umelé dýchanie a masáž srdca.
3436Odbery: TT, TN, výter z rekta, odber spúta.
3437Doprava biologického materiálu, za každých 30 minút.
3443Poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa.
3444Kontrola novorodenca alebo dojčaťa sestrou vrátane potrebného ošetrenia.
3445Meranie a váženie novorodencov a detí.
3446Kúpeľ a nacvičovanie kúpeľa novorodencov.
3447Psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života.
3449Kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu.
3451Konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom.
3452Poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život.
3635aKontrola glykémie glukomerom.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.