Zákon č. 158/2011 Z. z.Zákon o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 56/2012 Z. z.(nepriamo), 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/2011
Platnosť od 01.06.2011
Účinnosť od 18.04.2016 do01.08.2021
Zrušený 214/2021 Z. z.

158

ZÁKON

z 19. mája 2011

o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje spôsoby zohľadnenia energetických a environmentálnych vplyvov prevádzky motorových vozidiel kategórií M1, M2, M3, N1, N2 a N31) (ďalej len „vozidlo“) počas ich životnosti pri nákupe alebo lízingu (ďalej len „nákup“) vozidiel a metodiku výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla s cieľom podporovať a stimulovať trh s energeticky a environmentálne úspornými vozidlami.

§ 2

Rozsah pôsobnosti

(1) Tento zákon je povinný uplatňovať pri nákupe vozidiel verejný obstarávateľ,2) obstarávateľ3) a dopravca poskytujúci služby vo verejnom záujme,4) ktorý nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ (ďalej len „dopravca“).

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na nákup vozidiel navrhovaných a vyrábaných na osobitné použitie podľa osobitného predpisu.5)

§ 3

Energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti

(1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a dopravca zohľadní pri nákupe vozidiel energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti (ďalej len „energetické a environmentálne vplyvy vozidla“) podľa odseku 2 v technických špecifikáciách alebo v rozhodnutí o nákupe.

(2) Energetické a environmentálne vplyvy vozidla zahŕňajú najmä

a) spotrebu energie,

b) emisie oxidu uhličitého (CO2) a

c) emisie

1. oxidov dusíka (NOx),

2. bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a

3. tuhých častíc.

(3) Technické špecifikácie pre energetické a environmentálne vplyvy vozidla sa určia v dokumentácii pre nákup vozidiel.

(4) Ak sa uplatní postup verejného obstarávania podľa osobitného predpisu,6) v rozhodnutí o nákupe sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla uplatnia ako kritériá na vyhodnotenie ponúk.

(5) Ak sa energetické a environmentálne vplyvy vozidla v rozhodnutí o nákupe vyjadria v peňažných hodnotách, použije sa metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla podľa § 4.

§ 4

Metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla

(1) Prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, spotreby energie počítanej podľa odseku 2 a nákladov na jednotku energie podľa odseku 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

(2) Spotreba paliva vozidla na kilometer sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená priamo, ako je to pri vozidlách na elektrický pohon, alebo nie. Ak je spotreba paliva uvedená v iných jednotkách, prepočíta sa na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítavacieho koeficientu energetického obsahu paliva podľa prílohy č. 2 pre príslušný druh paliva.

(3) Na vyjadrenie nákladov na jednotku energie sa použije jednotná peňažná hodnota na jednotku energie. Jednotná peňažná hodnota je cena benzínu alebo nafty bez ciel a daní na účely dopravy uverejňovaná podľa osobitných predpisov.7)

(4) Prevádzkové náklady na emisie oxidu uhličitého (CO2) počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas jeho životnosti podľa prílohy č. 1, emisií oxidu uhličitého (CO2) vyjadrených v kilogramoch na kilometer a nákladov na kilogram emisií oxidu uhličitého (CO2) z rozsahu uvedeného v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

(5) Prevádzkové náklady na emisie oxidov dusíka (NOx), bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a tuhých častíc počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčet prevádzkových nákladov na emisie oxidov dusíka (NOx), prevádzkových nákladov na emisie bezmetánových uhľovodíkov (NMHC) a prevádzkových nákladov na emisie tuhých častíc počas životnosti vozidla; prevádzkové náklady na emisie každej znečisťujúcej látky počas životnosti vozidla sa vypočítajú ako súčin najazdených kilometrov počas životnosti vozidla podľa prílohy č. 1, príslušnej emisie vyjadrenej v gramoch na kilometer a nákladov na gram príslušnej emisie podľa priemernej hodnoty príslušnej emisie uvedenej v prílohe č. 3; v prípade potreby sa zohľadnia už najazdené kilometre.

(6) Vyššie prevádzkové náklady na emisie možno uplatniť, ak tieto neprekročia dvojnásobok hodnoty nákladov uvedených v prílohe č. 3.

(7) Ak sa na vozidlo nevzťahujú štandardizované skúšobné postupy podľa právnych predpisov Európskej únie o typovom schválení, porovnateľnosť rôznych ponúk sa zabezpečí použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre schvaľovací orgán8) alebo použitím informácií poskytnutých výrobcom vozidla.

§ 5

Transpozičné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


Čl. IV

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

NAJAZDENÉ KILOMETRE MOTOROVÝCH VOZIDIEL POČAS ICH ŽIVOTNOSTI

Kategória motorových vozidielNajazdené kilometre
počas životnosti
Osobné vozidlá (M1)200 000 km
Ľahké úžitkové vozidlá (N1)250 000 km
Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3)1 000 000 km
Autobusy (M2, M3)800 000 km

Príloha č. 2 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

ENERGETICKÝ OBSAH PALÍV

PalivoEnergetický obsah
Nafta36 MJ/l
Benzín32 MJ/l
Zemný plyn/Bioplyn(33 – 38) MJ/Nm3
Skvapalnený ropný plyn (LPG)24 MJ/l
Etanol21 MJ/l
Bionafta33 MJ/l
Emulzné palivo32 MJ/l
Vodík11 MJ/Nm3

Príloha č. 3 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

NÁKLADY NA EMISIE V CESTNEJ DOPRAVE

CO2NOxNMHCTuhé častice
0,03 – 0,04 eura/kg0,0044 eura/g0,001 eura/g0,087 eura/g

Príloha č. 4 k zákonu č. 158/2011 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 120, 15. 05. 2009).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.

2) § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.

4) § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

5) § 2 ods. 2 a 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

6) Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) Čl. 4 Rozhodnutia Rady z 22. apríla 1999 o postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/280/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 110, 28. 4. 1999).
Čl. 2 Rozhodnutia Komisie z 26. júla 1999, ktorým sa vykonáva rozhodnutie Rady 1999/280/ES postupe spoločenstva pri informovaní a konzultáciách ohľadom cien dodávok ropy a spotrebiteľských cien ropných výrobkov (1999/566/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 02; Ú. v. ES L 216, 14. 8. 1999).

8) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.