Nariadenie vlády č. 140/2011 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Čiastka 45/2011
Platnosť od 11.05.2011
Účinnosť od 15.12.2011

OBSAH

140

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. apríla 2011

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 4 sa slovo „bezpečnosť“ nahrádza slovom „bezpečnosti“.

2. § 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) základná požiadavka na ochranu zdravia a bezpečnosti povinné opatrenie týkajúce sa navrhovania a výroby určeného výrobku podľa § 1 ods. 1, ktoré zabezpečuje vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, ak je to potrebné domácich zvierat alebo iného majetku, a podľa možností vedy a techniky aj životného prostredia.“.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „zdravie osôb alebo ich bezpečnosť a prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok.“ nahrádzajú slovami „zdravie osôb alebo ich bezpečnosť, prípadne ani domáce zvieratá alebo iný majetok a podľa možností vedy a techniky ani životné prostredie.“.

4. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

a) zabezpečiť, aby strojové zariadenie spĺňalo príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti strojového zariadenia uvedené v prílohe I smernice, a ak ide o strojové zariadenie na aplikáciu pesticídov aj požiadavky na ochranu životného prostredia uvedené v prílohe I bode 2.4 smernice.“.

5. V § 7 sa slová „zdravie a bezpečnosť osôb, prípadne domáce zvieratá alebo iný majetok“ nahrádzajú slovami „zdravie alebo bezpečnosť osôb, prípadne životné prostredie, domáce zvieratá alebo iný majetok“.

6. V § 14 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

7. Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 436/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/127/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES, pokiaľ ide o strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (Ú. v. EÚ L 310, 25. 11. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2011.


Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.