Zákon č. 83/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Čiastka 45/2010
Platnosť od 18.03.2010
Účinnosť od 01.05.2010

OBSAH

83

ZÁKON

zo 4. marca 2010,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na tovar vyrobený a uvedený na trh podľa osobitných predpisov6ad) podľa prílohy č. 7a sa uplatňuje znížená sadzba dane 6 % zo základu dane.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ad znie:

6ad) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.
§ 3 až 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 352/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.“.

2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Zoznam tovarov so sadzbou 6 % zo základu dane

Číselné kódy
Spoločného colného
sadzobníka
1)
Opis tovaru
0201, 0202mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené alebo mrazené
0203mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené
0204mäso z oviec a kôz čerstvé, chladené alebo mrazené
0207mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105
0208ostatné mäso čerstvé, chladené alebo mrazené
02081010mäso z domácich králikov
0301, 0302živé ryby, ryby čerstvé alebo chladené
0401surové mlieko
040700vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé
04090000prírodný med

“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené