Oznámenie č. 77/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

Čiastka 41/2010
Platnosť od 10.03.2010
Redakčná poznámka

Dohovor pre Mongolsko nadobudol platnosť 31. decembra 2009. Dohovor pre Kapverdskú republiku nadobudol platnosť 12. februára 2010. Dohovor pre Andorrské kniežatstvo nadobudol platnosť 9. októbra 2009. Dohovor pre Estónsku republiku nadobudol platnosť 1. januára 2010.

77

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Mongolsko s platnosťou od 31. decembra 2009 a Kapverdská republika s platnosťou od 12. februára 2010 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určili orgány podľa článku 6 dohovoru.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 9. októbra 2009 a Estónska republika s platnosťou od 1. januára 2010 zmenili svoje orgány určené podľa článku 6 dohovoru.

Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z. a oznámenie č. 331/2009 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.

K oznámeniu č. 77/2010 Z. z.

DOPLNENIE

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

z 5. októbra 1961

(stav k 1. februáru 2006)

v znení neskorších zmien a doplnkov

Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z. a oznámenia č. 331/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

„Mongolsko

Ministerstvo zahraničných veci a obchodu Mongolska

Kapverdská republika

,Direcção-Geral dos Registos e Notariado` Ministerstva spravodlivosti

,Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades` Ministerstva zahraničných vecí

Estónska republika

Notári v správe Ministerstva spravodlivosti

Andorrské kniežatstvo

,El/la ministre/a d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)

El/la director/a general d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Directeur/trice général(e) des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)

EI/la director/a d’Afers Generals, Bilaterals i Consulars (Le/la Directeur/trice des Affaires générales, bilatérales et consulaires)

EI/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/Ia Directeur/trice des Affaires multilatérales et de la coopération)`“


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené