Zákon č. 73/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 39/2010
Platnosť od 09.03.2010
Účinnosť od 01.04.2010 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem bodov 6 a 7 v čl. I, § 155e v 9. bode v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.

73

ZÁKON

z 2. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z. a zákona č. 503/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) V oznámení o výsledku verejného obstarávania v doplňujúcich informáciách sa uvedú mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky.“.

2. V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.“.

Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.

3. V § 70 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytnutie služieb“.

4. V § 70 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Prepojeným podnikom je aj právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv člen koncesionára, alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na člena koncesionára, alebo ktorá spolu s členom koncesionára podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5. V § 80 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 2 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 a 8“.

6. § 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.“.

7. V § 111 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „(§ 110 ods. 3 a 4)“.

8. § 148 sa vypúšťa.

9. Za § 155d sa vkladajú § 155e a 155f, ktoré znejú:

㤠155e

Výkon funkcie predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov, končí vymenovaním nového predsedu úradu.

§ 155f

Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2010

(1) Úrad sa neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktoré boli uzatvorené v lehote od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 1. apríla 2010.

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na dodatky k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, ktoré boli uzatvorené od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z., zákonom č. 503/2009 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem bodov 6 a 7 v čl. I, § 155e v 9. bode v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.