Nariadenie vlády č. 520/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

Čiastka 193/2010
Platnosť od 28.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011 do31.07.2017
Zrušený 189/2017 Z. z. (nepriamo)

520

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. decembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 28, § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 29, § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.“.

2. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

3. V § 2 ods. 3 sa pred slovo „množstvá“ vkladá slovo „odporúčané“.

4. V § 2 ods. 4 sa slová „najmenej raz“ nahrádzajú slovami „najviac dvakrát“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pomer medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou dodaným do jednej školy počas obdobia uvedenom v § 4 ods. 1 je 1:1.“.

5. § 3 znie:

㤠3

(1) Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač do 30. júna roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok na základe výzvy platobnej agentúry.

(2) Platobná agentúra zverejňuje výzvu a vzor žiadosti podľa odseku 1 na svojom webovom sídle najneskôr do 1. mája roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok.

(3) Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) informácia o charaktere požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na príslušný školský rok na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,

b) zoznam druhov ovocia a zeleniny a ich množstvo, na ktoré má byť poskytnutá pomoc, a predpokladaná výška požadovanej pomoci na príslušný školský rok,

c) informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode a spôsobe balenia ovocia a zeleniny vrátane charakteristiky použitého obalu,

d) informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,

e) potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou,12)

f) zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať dodávka ovocia a zeleniny,

g) písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny,

h) zmluva o budúcej zmluve so školou o zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny.

(5) Uchádzač podľa odseku 3, ktorý vykonáva hodnotenie, monitorovanie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu13) v prílohe k žiadosti predkladá len informácie podľa odseku 4 písm. a) a g).

(6) Uchádzač podľa odseku 3 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný platobnej agentúre

a) oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,

b) bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny každej škole.

(7) Ak uchádzač podľa odseku 3 nepredloží kompletnú žiadosť aj s prílohami podľa odseku 4, platobná agentúra žiadosť prijme a určí lehotu 15 dní na jej doplnenie; ak uchádzač v tejto lehote žiadosť nedoplní, platobná agentúra žiadosť zamietne.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:

11) Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009.

12) § 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009.“.

6. V § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.

7. V § 4 ods. 2 písmená c) a d) znejú:

c) účtovné doklady na oprávnené náklady,

d) účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.“.

8. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

9. V § 4 ods. 3 sa slová „zabezpečení ovocia a zeleniny“ nahrádzajú slovami „zabezpečení dodávky ovocia a zeleniny“.

10. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Platobná agentúra pri poskytovaní pomoci vychádza z počtu žiakov podľa odseku 2 písm. a) vo vzťahu k finančnému limitu pre Slovenskú republiku podľa osobitného predpisu17a) po odpočítaní súvisiacich nákladov podľa odseku 6.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 288/2009.“.

11. V § 4 ods. 5 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.

12. § 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Súvisiace náklady sú náklady na zariadenia alebo informačný plagát, ktoré možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, na tej istej škole len raz počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)

(7) Pomoc sa neposkytne, ak uchádzač, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, neoznámi údaje podľa § 3 ods. 6 a nepredloží doklady a údaje podľa odseku 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iii) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009.“.

13. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Výzvu na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny na školský rok 2010/2011 zverejní platobná agentúra do 15. januára 2011.“.

14. § 6 znie:

㤠6

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

15. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATWNÁ ŽIAKOM

Por. č.DruhOdporúčané množstvo jednej porcie na žiaka v g alebo lNajvyššia cena v eurách/kg/lCena v eurách/1 porciaCena v eurách/1 porcia
(73 % EÚ)
Najvyššia úhrada
platená žiakom 27 %
v eurách/1 porcia
(s  DPH)
  1jablkodo 200 g0,940,190,140,05
  2hruškado 200 g1,040,210,150,06
  3broskyňado 200 g1,130,230,160,07
  4marhuľado 200 g1,130,230,160,07
  5slivkado 200 g1,060,210,150,06
  6čerešňado 200 g1,250,250,180,07
  7rajčinado 200 g1,060,210,150,06
  8paprikado 200 g1,060,210,150,06
  9reďkovkado 200 g0,450,090,060,03
10kalerábdo 200 g0,450,090,060,03
11mrkvado 200 g0,950,190,140,05
12ovocné alebo
zeleninové šťavy 100 %*
do 0,2 l2,800,560,410,15
13ovocné pyré**do 200 g30,600,440,16

Vysvetlivky:

* § 1 ods. 3 a § 2 písm. e) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené pre ľudskú spotrebu.

** § 4 ods. 1 písm. c) a o) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich, bez cukru a umelých sladidiel.“.

16. Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

17. Slová „zabezpečovanie ovocia a zeleniny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.