Nariadenie vlády č. 455/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zrušení Vojenského obvodu Javorina

Čiastka 173/2010
Platnosť od 07.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

455

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. decembra 2010

o zrušení Vojenského obvodu Javorina

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa Vojenský obvod Javorina (ďalej len „vojenský obvod“), ktorý je v okrese Kežmarok v Prešovskom kraji a ktorého územie pozostáva z katastrálnych území Blažov, Ihla, Levočská Dolina, Ľubické Kúpele a Sypková.

§ 2

Územie vojenského obvodu (ďalej len „územie“) s výmerou 316 384 415 m2 pripadne do územia obcí takto:

a) územie s výmerou 4 244 785 m2 do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce,

b) územie s výmerou 7 836 512 m2 do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica,

c) územie s výmerou 730 921 m2 do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko,

d) územie s výmerou 7 394 328 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka,

e) územie s výmerou 11 467 549 m2 do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince,

f) územie s výmerou 7 226 349 m2 do územia obce Jakubany ako pôvodné katastrálne územie Hniezdno,

g) územie s výmerou 41 735 413 m2 do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany,

h) územie s výmerou 3 535 681 m2 do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské,

i) územie s výmerou 8 788 494 m2 do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov,

j) územie s výmerou 702 410 m2 do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka,

k) územie s výmerou 7 237 303 m2 do územia obce Levoča ako pôvodné katastrálne územie Dvorce,

l) územie s výmerou 40 281 019 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča,

m) územie s výmerou 3 207 194 m2 do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada,

n) územie s výmerou 21 277 882 m2 do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička,

o) územie s výmerou 32 763 875 m2 do územia obce Ľubica, katastrálne územie Ľubica,

p) územie s výmerou 17 362 671 m2 do územia obce Ľubica ako pôvodné katastrálne územie Ľubické Kúpele,

q) územie s výmerou 1 748 364 m2 do územia obce Nižné Repaše, katastrálne územie Nižné Repaše,

r) územie s výmerou 589 591 m2 do územia obce Podolínec, katastrálne územie Podolínec,

s) územie s výmerou 2 875 674 m2 do územia obce Poloma, katastrálne územie Poloma,

t) územie s výmerou 4 209 741 m2 do územia obce Šambron, katastrálne územie Šambron,

u) územie s výmerou 46 096 341 m2 do územia obce Tichý Potok ako pôvodné katastrálne územie Blažov,

v) územie s výmerou 8 127 710 m2 do územia obce Tichý Potok, katastrálne územie Tichý Potok,

w) územie s výmerou 10 732 694 m2 do územia obce Torysky, katastrálne územie Torysky,

x) územie s výmerou 17 961 353 m2 do územia obce Tvarožná ako pôvodné katastrálne územie Ruskinovce,

y) územie s výmerou 7 766 007 m2 do územia obce Tvarožná, katastrálne územie Tvarožná,

z) územie s výmerou 484 554 m2 do územia obce Vyšné Repaše, katastrálne územie Vyšné Repaše.

§ 3

Rozdelenie územia do územia obcí podľa § 2 je podľa parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a katastrálnych území uvedené v prílohe č. 1. Grafické znázornenie rozdelenia územia do územia obcí podľa § 2 je uvedené v prílohe č. 2.


§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Iveta Radičová v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 455/2010 Z. z.

ROZDELENIE ÚZEMIA DO ÚZEMIA OBCÍ

a) obec Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
36745 796lesné pozemkyBlažov
368235 934lesné pozemkyBlažov
36949 456trvalé trávne porastyBlažov
370102 749lesné pozemkyBlažov
371596 545lesné pozemkyBlažov
372352 184lesné pozemkyBlažov
37321 100lesné pozemkyBlažov
374180 347lesné pozemkyBlažov
37543 434lesné pozemkyBlažov
376470 781lesné pozemkyBlažov
377567 104lesné pozemkyBlažov
378712 069lesné pozemkyBlažov
37917 126lesné pozemkyBlažov
391133 445lesné pozemkyBlažov
3927 286lesné pozemkyBlažov
428/2117 749lesné pozemkyBlažov
4505 117lesné pozemkyBlažov
45131 186lesné pozemkyBlažov
45310 288lesné pozemkyBlažov
454538 179lesné pozemkyBlažov
4556 910lesné pozemkyBlažov
Celkom do územia obce Bajerovce, katastrálne územie Bajerovce4 244 785 m2

b) obec Holumnica, katastrálne územie Holumnica

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
97/1380 533lesné pozemkyIhla
97/33 791lesné pozemkyIhla
97/4424lesné pozemkyIhla
97/52 072lesné pozemkyIhla
97/61 428lesné pozemkyIhla
97/72 492lesné pozemkyIhla
97/81 910lesné pozemkyIhla
97/9471lesné pozemkyIhla
97/102 324lesné pozemkyIhla
97/115 687lesné pozemkyIhla
97/124 960lesné pozemkyIhla
97/13835lesné pozemkyIhla
97/14205lesné pozemkyIhla
97/15939lesné pozemkyIhla
97/161 493lesné pozemkyIhla
97/172 565lesné pozemkyIhla
97/18813lesné pozemkyIhla
97/191 464lesné pozemkyIhla
987 021lesné pozemkyIhla
105/295 987lesné pozemkyIhla
105/382 248lesné pozemkyIhla
105/42 789lesné pozemkyIhla
105/53 176lesné pozemkyIhla
105/623 828lesné pozemkyIhla
105/72 787lesné pozemkyIhla
105/83 885lesné pozemkyIhla
105/918lesné pozemkyIhla
105/10209lesné pozemkyIhla
105/111 744lesné pozemkyIhla
105/125 877lesné pozemkyIhla
105/137 453lesné pozemkyIhla
105/141 516lesné pozemkyIhla
105/154 983lesné pozemkyIhla
110/1576 056lesné pozemkyIhla
110/23 366lesné pozemkyIhla
110/32 723lesné pozemkyIhla
110/4619lesné pozemkyIhla
110/5737lesné pozemkyIhla
110/61 223lesné pozemkyIhla
110/72 284lesné pozemkyIhla
110/8802lesné pozemkyIhla
110/91 867lesné pozemkyIhla
110/101 798lesné pozemkyIhla
110/1111 075lesné pozemkyIhla
110/12831lesné pozemkyIhla
110/133 155lesné pozemkyIhla
110/141 640lesné pozemkyIhla
110/158 366lesné pozemkyIhla
110/166 333lesné pozemkyIhla
110/1713 962lesné pozemkyIhla
110/1811 232lesné pozemkyIhla
110/19752lesné pozemkyIhla
110/203 294lesné pozemkyIhla
110/217 099lesné pozemkyIhla
110/22378lesné pozemkyIhla
110/23888lesné pozemkyIhla
110/2423 556lesné pozemkyIhla
110/256 751lesné pozemkyIhla
110/26471lesné pozemkyIhla
110/274 409lesné pozemkyIhla
110/28299lesné pozemkyIhla
110/29201lesné pozemkyIhla
110/30694lesné pozemkyIhla
110/312 025lesné pozemkyIhla
110/32716lesné pozemkyIhla
110/331 094lesné pozemkyIhla
110/34971lesné pozemkyIhla
110/35363lesné pozemkyIhla
110/361 374lesné pozemkyIhla
110/3716 875lesné pozemkyIhla
110/38547lesné pozemkyIhla
110/393 120lesné pozemkyIhla
110/401 097lesné pozemkyIhla
110/41198lesné pozemkyIhla
110/42255lesné pozemkyIhla
110/43151lesné pozemkyIhla
110/444 158lesné pozemkyIhla
110/453 830lesné pozemkyIhla
110/46317lesné pozemkyIhla
110/473 793lesné pozemkyIhla
110/481 068lesné pozemkyIhla
110/49558lesné pozemkyIhla
110/50744lesné pozemkyIhla
110/51478lesné pozemkyIhla
110/52529lesné pozemkyIhla
110/5314 880lesné pozemkyIhla
110/5419 667lesné pozemkyIhla
110/553 847lesné pozemkyIhla
112/1566 981lesné pozemkyIhla
112/21 180lesné pozemkyIhla
112/31 104lesné pozemkyIhla
112/4863lesné pozemkyIhla
112/5406lesné pozemkyIhla
112/61 532lesné pozemkyIhla
112/742 460lesné pozemkyIhla
112/81 222lesné pozemkyIhla
112/9449lesné pozemkyIhla
112/1018 875lesné pozemkyIhla
112/11647lesné pozemkyIhla
112/12320lesné pozemkyIhla
112/13745lesné pozemkyIhla
112/15306lesné pozemkyIhla
112/16248lesné pozemkyIhla
112/17259lesné pozemkyIhla
114/1299 851lesné pozemkyIhla
114/297 752lesné pozemkyIhla
114/31 415lesné pozemkyIhla
114/41 618lesné pozemkyIhla
115/1305 876lesné pozemkyIhla
115/21 993lesné pozemkyIhla
115/314 670lesné pozemkyIhla
115/43 147lesné pozemkyIhla
115/525lesné pozemkyIhla
115/687lesné pozemkyIhla
115/749lesné pozemkyIhla
115/878lesné pozemkyIhla
116/3145 647lesné pozemkyIhla
116/15795lesné pozemkyIhla
137/230 002lesné pozemkyIhla
137/35 270lesné pozemkyIhla
137/4747lesné pozemkyIhla
137/59lesné pozemkyIhla
140/23 086lesné pozemkyIhla
140/44 016lesné pozemkyIhla
140/71 187lesné pozemkyIhla
140/8545lesné pozemkyIhla
140/945lesné pozemkyIhla
140/11102lesné pozemkyIhla
140/1245lesné pozemkyIhla
140/13788lesné pozemkyIhla
140/1456lesné pozemkyIhla
140/15222lesné pozemkyIhla
140/161 805lesné pozemkyIhla
140/17213lesné pozemkyIhla
140/18511lesné pozemkyIhla
140/19183lesné pozemkyIhla
140/2046lesné pozemkyIhla
140/2189lesné pozemkyIhla
140/223 881lesné pozemkyIhla
141/1162 898lesné pozemkyIhla
141/3936lesné pozemkyIhla
141/455 228lesné pozemkyIhla
141/53 772lesné pozemkyIhla
141/615 093lesné pozemkyIhla
142/357 056lesné pozemkyIhla
205/3130 862lesné pozemkyIhla
206/1100 680lesné pozemkyIhla
206/263lesné pozemkyIhla
206/355lesné pozemkyIhla
20751 693lesné pozemkyIhla
208/1285 999lesné pozemkyIhla
208/32 558lesné pozemkyIhla
208/4132 757lesné pozemkyIhla
208/515 861lesné pozemkyIhla
208/610 001lesné pozemkyIhla
208/7732lesné pozemkyIhla
208/8263lesné pozemkyIhla
208/9830lesné pozemkyIhla
210/22 832ostatné plochyIhla
210/31 357ostatné plochyIhla
2113 412lesné pozemkyIhla
212/1491 216lesné pozemkyIhla
212/3215 383lesné pozemkyIhla
212/47 424lesné pozemkyIhla
212/547 918lesné pozemkyIhla
212/626 457lesné pozemkyIhla
212/73 385lesné pozemkyIhla
212/812 481lesné pozemkyIhla
212/10432lesné pozemkyIhla
212/111 978lesné pozemkyIhla
213/18 718lesné pozemkyIhla
213/22 870lesné pozemkyIhla
239/21 216lesné pozemkyIhla
239/3282lesné pozemkyIhla
239/41 132lesné pozemkyIhla
239/5160lesné pozemkyIhla
239/6245lesné pozemkyIhla
239/7235lesné pozemkyIhla
287/21 108lesné pozemkyIhla
287/31 267lesné pozemkyIhla
287/41 033lesné pozemkyIhla
288/29 252lesné pozemkyIhla
290/2186 741lesné pozemkyIhla
290/356 079lesné pozemkyIhla
290/43 168lesné pozemkyIhla
290/56 086lesné pozemkyIhla
291/2213 378lesné pozemkyIhla
1/1570 215lesné pozemkySypková
255 645lesné pozemkySypková
3880ostatné plochySypková
4/19 011ostatné plochySypková
52 277ostatné plochySypková
6/1264 961lesné pozemkySypková
7/134 609lesné pozemkySypková
11236 496lesné pozemkySypková
12587 928lesné pozemkySypková
14/1965ostatné plochySypková
14/3235ostatné plochySypková
15/1729ostatné plochySypková
16/1487lesné pozemkySypková
27/250 235lesné pozemkySypková
28/1511 930lesné pozemkySypková
34/1151 704lesné pozemkySypková
35/120 882lesné pozemkySypková
124/11 810ostatné plochySypková
12540zastavané plochy a nádvoriaSypková
Celkom do územia obce Holumnica, katastrálne územie Holumnica7 836 512 m2

c) obec Hradisko, katastrálne územie Hradisko

parcelné
číslo
výmera  (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
1/325 683lesné pozemkyLevočská Dolina
86/3613zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
157/2123 725lesné pozemkyĽubické Kúpele
274/240 601lesné pozemkyĽubické Kúpele
275/3466 320lesné pozemkyĽubické Kúpele
3042 923trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
3056 550trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
3065 061trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
429/2653lesné pozemkyĽubické Kúpele
430/358 792lesné pozemkyĽubické Kúpele
Celkom do územia obce Hradisko, katastrálne územie Hradisko730 921 m2

d) obec Ihľany, katastrálne územie Majerka

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
7/258 117lesné pozemkyIhla
8/72 815ostatné plochyIhla
12/310 102lesné pozemkyIhla
13/1520 938ostatné plochyIhla
13/238 792ostatné plochyIhla
13/3113zastavané plochy a nádvoriaIhla
13/4194ostatné plochyIhla
13/530 498zastavané plochy a nádvoriaIhla
13/6118 509ostatné plochyIhla
13/7202zastavané plochy a nádvoriaIhla
13/82 682ostatné plochyIhla
13/94 618ostatné plochyIhla
13/10897zastavané plochy a nádvoriaIhla
13/1111 547ostatné plochyIhla
13/129 351ostatné plochyIhla
13/13337zastavané plochy a nádvoriaIhla
13/142 916ostatné plochyIhla
13/19133ostatné plochyIhla
13/2077zastavané plochy a nádvoriaIhla
14/15 444zastavané plochy a nádvoriaIhla
15/12 512zastavané plochy a nádvoriaIhla
15/55zastavané plochy a nádvoriaIhla
16/2176ostatné plochyIhla
25/12 245lesné pozemkyIhla
25/23 927lesné pozemkyIhla
25/3755lesné pozemkyIhla
27/229 852lesné pozemkyIhla
27/321 709lesné pozemkyIhla
27/44 957lesné pozemkyIhla
28/17 612ostatné plochyIhla
2942 725trvalé trávne porastyIhla
3053 004ostatné plochyIhla
311 861trvalé trávne porastyIhla
3231zastavané plochy a nádvoriaIhla
34/157 836lesné pozemkyIhla
34/4643lesné pozemkyIhla
34/51 321lesné pozemkyIhla
34/638 392lesné pozemkyIhla
35/1293 142lesné pozemkyIhla
35/333 358lesné pozemkyIhla
35/474 497lesné pozemkyIhla
35/55 085lesné pozemkyIhla
35/67 356lesné pozemkyIhla
35/7123 809lesné pozemkyIhla
35/8129 610lesné pozemkyIhla
35/922 165lesné pozemkyIhla
35/101 198lesné pozemkyIhla
35/11667lesné pozemkyIhla
35/1220 795lesné pozemkyIhla
35/131 203lesné pozemkyIhla
35/14459lesné pozemkyIhla
35/15140lesné pozemkyIhla
35/16119lesné pozemkyIhla
35/17122lesné pozemkyIhla
35/183 554lesné pozemkyIhla
35/192 487lesné pozemkyIhla
3667 585trvalé trávne porastyIhla
389 088ostatné plochyIhla
39/141 365trvalé trávne porastyIhla
39/22 628trvalé trávne porastyIhla
39/32 471trvalé trávne porastyIhla
39/4996trvalé trávne porastyIhla
40921trvalé trávne porastyIhla
412 016trvalé trávne porastyIhla
42917trvalé trávne porastyIhla
4343 232trvalé trávne porastyIhla
44973orná pôdaIhla
452 171trvalé trávne porastyIhla
461 773trvalé trávne porastyIhla
472 111trvalé trávne porastyIhla
481 369trvalé trávne porastyIhla
49/11 916orná pôdaIhla
49/241orná pôdaIhla
502 050trvalé trávne porastyIhla
512 590trvalé trávne porastyIhla
5215 579trvalé trávne porastyIhla
531 296ostatné plochyIhla
54655ostatné plochyIhla
5510 234trvalé trávne porastyIhla
56/145 061trvalé trávne porastyIhla
571 538trvalé trávne porastyIhla
582 629trvalé trávne porastyIhla
591 218trvalé trávne porastyIhla
602 598trvalé trávne porastyIhla
614 255trvalé trávne porastyIhla
77/1770 480lesné pozemkyIhla
77/93 614lesné pozemkyIhla
77/10177lesné pozemkyIhla
77/11721lesné pozemkyIhla
77/1217 863lesné pozemkyIhla
77/1387lesné pozemkyIhla
77/142 908lesné pozemkyIhla
77/15411lesné pozemkyIhla
77/162 596lesné pozemkyIhla
77/1745lesné pozemkyIhla
77/18873lesné pozemkyIhla
77/1915 592lesné pozemkyIhla
79/2357vodné plochyIhla
79/4307vodné plochyIhla
79/656vodné plochyIhla
79/8248vodné plochyIhla
79/11130vodné plochyIhla
79/1236vodné plochyIhla
79/1312vodné plochyIhla
79/14458vodné plochyIhla
79/161 726vodné plochyIhla
79/182 055vodné plochyIhla
79/20193vodné plochyIhla
79/2134vodné plochyIhla
79/22557vodné plochyIhla
79/26101vodné plochyIhla
79/28116vodné plochyIhla
79/2931vodné plochyIhla
79/3038vodné plochyIhla
79/31227vodné plochyIhla
79/3293vodné plochyIhla
79/3310vodné plochyIhla
79/3417vodné plochyIhla
79/35190vodné plochyIhla
79/36191vodné plochyIhla
79/3770vodné plochyIhla
79/3821vodné plochyIhla
79/3928vodné plochyIhla
79/4061vodné plochyIhla
79/4146vodné plochyIhla
79/42379vodné plochyIhla
79/4359vodné plochyIhla
79/4421vodné plochyIhla
79/4544vodné plochyIhla
79/4618vodné plochyIhla
79/47289vodné plochyIhla
79/4875vodné plochyIhla
79/491 232vodné plochyIhla
79/5057vodné plochyIhla
79/51154vodné plochyIhla
79/5220vodné plochyIhla
80/2278lesné pozemkyIhla
80/332lesné pozemkyIhla
80/4147lesné pozemkyIhla
85/253ostatné plochyIhla
85/413 825ostatné plochyIhla
85/82 862ostatné plochyIhla
85/920ostatné plochyIhla
85/10270ostatné plochyIhla
85/1129ostatné plochyIhla
85/1252ostatné plochyIhla
85/143 757ostatné plochyIhla
85/1555ostatné plochyIhla
85/16735ostatné plochyIhla
85/187 010ostatné plochyIhla
85/19185ostatné plochyIhla
170/217ostatné plochyIhla
171/2262lesné pozemkyIhla
171/3112lesné pozemkyIhla
171/41 564lesné pozemkyIhla
171/5166lesné pozemkyIhla
171/686lesné pozemkyIhla
171/7284lesné pozemkyIhla
171/8103lesné pozemkyIhla
171/9143lesné pozemkyIhla
172/21 179lesné pozemkyIhla
172/36 691lesné pozemkyIhla
172/4322lesné pozemkyIhla
172/5820lesné pozemkyIhla
180/1992 547lesné pozemkyIhla
180/576lesné pozemkyIhla
180/6421lesné pozemkyIhla
180/7388lesné pozemkyIhla
180/829lesné pozemkyIhla
180/9309lesné pozemkyIhla
180/10173lesné pozemkyIhla
180/1111 298lesné pozemkyIhla
180/121 903lesné pozemkyIhla
182/1669 216lesné pozemkyIhla
182/6113lesné pozemkyIhla
182/7407lesné pozemkyIhla
182/81 293lesné pozemkyIhla
182/9824lesné pozemkyIhla
182/101 113lesné pozemkyIhla
182/11327lesné pozemkyIhla
183/21 219lesné pozemkyIhla
183/333lesné pozemkyIhla
183/41 061lesné pozemkyIhla
183/5279lesné pozemkyIhla
183/6484lesné pozemkyIhla
183/78lesné pozemkyIhla
184/280lesné pozemkyIhla
184/371lesné pozemkyIhla
184/4184lesné pozemkyIhla
225/1560 196lesné pozemkyIhla
225/41 082lesné pozemkyIhla
225/570lesné pozemkyIhla
225/6610lesné pozemkyIhla
225/730lesné pozemkyIhla
225/847lesné pozemkyIhla
225/91 395lesné pozemkyIhla
225/101 947lesné pozemkyIhla
284/22 012lesné pozemkyIhla
284/319lesné pozemkyIhla
284/4820lesné pozemkyIhla
284/52 162lesné pozemkyIhla
284/6305lesné pozemkyIhla
315/125 841lesné pozemkyIhla
315/21 749lesné pozemkyIhla
315/31 656lesné pozemkyIhla
316/147 990lesné pozemkyIhla
316/21 822lesné pozemkyIhla
317422 706lesné pozemkyIhla
318/1566 091lesné pozemkyIhla
318/31 349lesné pozemkyIhla
318/45 133lesné pozemkyIhla
318/54 254lesné pozemkyIhla
318/61 119lesné pozemkyIhla
318/71 245lesné pozemkyIhla
319/17 409ostatné plochyIhla
319/2400ostatné plochyIhla
320/173 006lesné pozemkyIhla
320/21 449lesné pozemkyIhla
321/1328 667lesné pozemkyIhla
321/27 634lesné pozemkyIhla
321/384 037lesné pozemkyIhla
321/42 999lesné pozemkyIhla
322/1304 075lesné pozemkyIhla
322/2725lesné pozemkyIhla
322/3672lesné pozemkyIhla
322/4350lesné pozemkyIhla
322/5241lesné pozemkyIhla
323/1124 673lesné pozemkyIhla
323/8116lesné pozemkyIhla
323/91 390lesné pozemkyIhla
323/101 652lesné pozemkyIhla
323/1210lesné pozemkyIhla
329/28 624lesné pozemkyIhla
336/1163 500lesné pozemkyIhla
336/22 123lesné pozemkyIhla
Celkom do územia obce Ihľany, katastrálne územie Majerka7 394 328 m2

e) obec Ihľany, katastrálne územie Stotince

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
35/21 701lesné pozemkyIhla
77/2311lesné pozemkyIhla
77/3370lesné pozemkyIhla
77/4543lesné pozemkyIhla
77/537lesné pozemkyIhla
77/61 431lesné pozemkyIhla
77/769lesné pozemkyIhla
77/849lesné pozemkyIhla
78484lesné pozemkyIhla
79/1771vodné plochyIhla
79/3896vodné plochyIhla
79/5838vodné plochyIhla
79/7436vodné plochyIhla
79/9149vodné plochyIhla
79/102 292vodné plochyIhla
79/15111vodné plochyIhla
79/17605vodné plochyIhla
79/191 790vodné plochyIhla
79/23246vodné plochyIhla
79/2456vodné plochyIhla
79/25232vodné plochyIhla
79/27846vodné plochyIhla
80/116 317lesné pozemkyIhla
812 648trvalé trávne porastyIhla
85/115 557ostatné plochyIhla
85/3589ostatné plochyIhla
85/7155ostatné plochyIhla
120/1436 527lesné pozemkyIhla
1224 836lesné pozemkyIhla
124/1579 847lesné pozemkyIhla
12519 144lesné pozemkyIhla
12619 566lesné pozemkyIhla
13224 014lesné pozemkyIhla
1679 207ostatné plochyIhla
168/15 781ostatné plochyIhla
168/230zastavané plochy a nádvoriaIhla
168/316zastavané plochy a nádvoriaIhla
1699 224lesné pozemkyIhla
170/19 566ostatné plochyIhla
171/128 006lesné pozemkyIhla
172/134 732lesné pozemkyIhla
1734 206trvalé trávne porastyIhla
17418 406ostatné plochyIhla
175820vodné plochyIhla
1767 039trvalé trávne porastyIhla
177644 439lesné pozemkyIhla
178701 084lesné pozemkyIhla
1793 722lesné pozemkyIhla
180/21 018lesné pozemkyIhla
180/355lesné pozemkyIhla
180/4224lesné pozemkyIhla
180/1329lesné pozemkyIhla
182/2484lesné pozemkyIhla
182/312 735lesné pozemkyIhla
182/471lesné pozemkyIhla
182/591lesné pozemkyIhla
183/127 755lesné pozemkyIhla
184/110 691lesné pozemkyIhla
185749lesné pozemkyIhla
1867 873lesné pozemkyIhla
187739 174lesné pozemkyIhla
18834 541trvalé trávne porastyIhla
1892 166lesné pozemkyIhla
1902 272trvalé trávne porastyIhla
191438 942lesné pozemkyIhla
1921 917lesné pozemkyIhla
1935 571trvalé trávne porastyIhla
2035 359lesné pozemkyIhla
204883 042lesné pozemkyIhla
205/1423 225lesné pozemkyIhla
225/2460lesné pozemkyIhla
225/31 993lesné pozemkyIhla
2303 651lesné pozemkyIhla
23135 171trvalé trávne porastyIhla
23219 141lesné pozemkyIhla
23315 999trvalé trávne porastyIhla
23421 062lesné pozemkyIhla
23518 535trvalé trávne porastyIhla
236740 645lesné pozemkyIhla
237461 275lesné pozemkyIhla
2387 476trvalé trávne porastyIhla
239/11 038 405lesné pozemkyIhla
2401 107trvalé trávne porastyIhla
24139zastavané plochy a nádvoriaIhla
24220 461lesné pozemkyIhla
24322 513trvalé trávne porastyIhla
282879lesné pozemkyIhla
283359 946lesné pozemkyIhla
284/1606 812lesné pozemkyIhla
2856 611lesné pozemkyIhla
286590 445lesné pozemkyIhla
287/11 192 825lesné pozemkyIhla
288/1959 814lesné pozemkyIhla
2892 820lesné pozemkyIhla
31418zastavané plochy a nádvoriaIhla
318/2127 074lesné pozemkyIhla
3331 025lesné pozemkyIhla
33537zastavané plochy a nádvoriaIhla
1/2208lesné pozemkySypková
1/363lesné pozemkySypková
1/49lesné pozemkySypková
1/5518lesné pozemkySypková
1/673lesné pozemkySypková
1/72 660lesné pozemkySypková
28/354lesné pozemkySypková
Celkom do územia obce Ihľany, katastrálne územie Stotince11 467 549 m2

f) obec Jakubany, katastrálne územie Hniezdno

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
100/1188 398lesné pozemkySypková
106/217 406ostatné plochySypková
129/1307 053lesné pozemkySypková
134/137 584trvalé trávne porastySypková
135/19 369trvalé trávne porastySypková
138/2956ostatné plochySypková
1391 928lesné pozemkySypková
143519 384lesné pozemkySypková
1443 439ostatné plochySypková
14533zastavané plochy a nádvoriaSypková
185/2198ostatné plochySypková
188/116 352lesné pozemkySypková
189/19 316ostatné plochySypková
190/22 460ostatné plochySypková
190/3595ostatné plochySypková
191/27 051ostatné plochySypková
192/261 858vodné plochySypková
192/27204vodné plochySypková
192/28534vodné plochySypková
192/2930vodné plochySypková
192/307vodné plochySypková
192/311 467vodné plochySypková
192/3243vodné plochySypková
192/331 024vodné plochySypková
192/347vodné plochySypková
192/35122vodné plochySypková
192/3682vodné plochySypková
192/37653vodné plochySypková
192/3813vodné plochySypková
192/39201vodné plochySypková
192/4053vodné plochySypková
192/41401vodné plochySypková
192/42144vodné plochySypková
192/43329vodné plochySypková
192/4490vodné plochySypková
192/4552vodné plochySypková
192/462vodné plochySypková
192/4788vodné plochySypková
192/48470vodné plochySypková
192/4936vodné plochySypková
192/50792vodné plochySypková
192/51201vodné plochySypková
192/5212vodné plochySypková
192/536vodné plochySypková
193/2970lesné pozemkySypková
193/337lesné pozemkySypková
194/278lesné pozemkySypková
199328 000lesné pozemkySypková
200620 769lesné pozemkySypková
20121 910trvalé trávne porastySypková
2027 867trvalé trávne porastySypková
212/27lesné pozemkySypková
212/310lesné pozemkySypková
214365 140lesné pozemkySypková
215455 448lesné pozemkySypková
2162 058trvalé trávne porastySypková
2174 386trvalé trávne porastySypková
218486 873lesné pozemkySypková
2195 590trvalé trávne porastySypková
2203 013trvalé trávne porastySypková
2215 624trvalé trávne porastySypková
2223 021trvalé trávne porastySypková
223406 690lesné pozemkySypková
224401 842lesné pozemkySypková
227437 986lesné pozemkySypková
2281 970ostatné plochySypková
229535 137lesné pozemkySypková
230/1397 150lesné pozemkySypková
232/2209ostatné plochySypková
232/433ostatné plochySypková
232/6104ostatné plochySypková
232/827ostatné plochySypková
233/234lesné pozemkySypková
233/357lesné pozemkySypková
23412 443trvalé trávne porastySypková
237/15 494ostatné plochySypková
238/17 437lesné pozemkySypková
239/12 111ostatné plochySypková
240/13 212lesné pozemkySypková
241/14 249trvalé trávne porastySypková
242/1790lesné pozemkySypková
24490zastavané plochy a nádvoriaSypková
255/2241ostatné plochySypková
255/359ostatné plochySypková
255/4107ostatné plochySypková
255/5343ostatné plochySypková
255/6369ostatné plochySypková
255/7800ostatné plochySypková
255/8477ostatné plochySypková
255/9393ostatné plochySypková
255/10332ostatné plochySypková
256/1410 589lesné pozemkySypková
257380 432lesné pozemkySypková
258/1437 526lesné pozemkySypková
259220 433lesné pozemkySypková
2601 299trvalé trávne porastySypková
26113 251trvalé trávne porastySypková
262/2491lesné pozemkySypková
262/3170lesné pozemkySypková
262/462lesné pozemkySypková
263/233ostatné plochySypková
270/12 237lesné pozemkySypková
271/113 480lesné pozemkySypková
2722 154ostatné plochySypková
273/1346ostatné plochySypková
274/15 701lesné pozemkySypková
275/114 180lesné pozemkySypková
282/151 452trvalé trávne porastySypková
283/15 727lesné pozemkySypková
2844 193trvalé trávne porastySypková
305/2825lesné pozemkySypková
305/320lesné pozemkySypková
306/3154trvalé trávne porastySypková
306/431trvalé trávne porastySypková
306/546trvalé trávne porastySypková
306/68trvalé trávne porastySypková
317/279trvalé trávne porastySypková
Celkom do územia obce Jakubany, katastrálne územie Hniezdno7 226 349 m2

g) obec Jakubany, katastrálne územie Jakubany

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
29304 987lesné pozemkySypková
30637 560lesné pozemkySypková
3118 394trvalé trávne porastySypková
32474 029lesné pozemkySypková
331 634trvalé trávne porastySypková
99/1444 565lesné pozemkySypková
100/2495 117lesné pozemkySypková
101520 909lesné pozemkySypková
1021 217ostatné plochySypková
10329 079lesné pozemkySypková
104339 868lesné pozemkySypková
1053 321lesné pozemkySypková
106/118 619ostatné plochySypková
106/347ostatné plochySypková
106/49 782ostatné plochySypková
107252 765lesné pozemkySypková
108435 267lesné pozemkySypková
109402 070lesné pozemkySypková
110608 589lesné pozemkySypková
111757 597lesné pozemkySypková
1121 144ostatné plochySypková
1271 929trvalé trávne porastySypková
1287 301trvalé trávne porastySypková
129/296 157lesné pozemkySypková
1301 810trvalé trávne porastySypková
1313 503trvalé trávne porastySypková
13212 835trvalé trávne porastySypková
1333 934trvalé trávne porastySypková
134/22 095trvalé trávne porastySypková
135/23 707trvalé trávne porastySypková
1362 733ostatné plochySypková
13718 474lesné pozemkySypková
138/11 898ostatné plochySypková
140618 036lesné pozemkySypková
14125 348trvalé trávne porastySypková
157954 891lesné pozemkySypková
1593 764trvalé trávne porastySypková
162337 799lesné pozemkySypková
164827 011lesné pozemkySypková
16561 797trvalé trávne porastySypková
166108 955trvalé trávne porastySypková
16738 214trvalé trávne porastySypková
1681 108trvalé trávne porastySypková
17073 183trvalé trávne porastySypková
173/1772 760lesné pozemkySypková
18112 409trvalé trávne porastySypková
1821 440lesné pozemkySypková
1838 362ostatné plochySypková
1842 001ostatné plochySypková
185/13 022ostatné plochySypková
1861 150lesné pozemkySypková
187786 005lesné pozemkySypková
188/2180lesné pozemkySypková
188/31 105lesné pozemkySypková
188/443lesné pozemkySypková
188/5408lesné pozemkySypková
189/21 714ostatné plochySypková
189/314ostatné plochySypková
189/41 115ostatné plochySypková
189/51 300ostatné plochySypková
190/12 601ostatné plochySypková
191/15 643ostatné plochySypková
192/1852vodné plochySypková
192/226vodné plochySypková
192/31 772vodné plochySypková
192/4884vodné plochySypková
192/587vodné plochySypková
192/648vodné plochySypková
192/728vodné plochySypková
192/820vodné plochySypková
192/9304vodné plochySypková
192/101 416vodné plochySypková
192/112 403vodné plochySypková
192/12184vodné plochySypková
192/13844vodné plochySypková
192/1499vodné plochySypková
192/15568vodné plochySypková
192/16606vodné plochySypková
192/17891vodné plochySypková
192/18148vodné plochySypková
192/192 323vodné plochySypková
192/201 511vodné plochySypková
192/21409vodné plochySypková
192/2285vodné plochySypková
192/23707vodné plochySypková
192/24793vodné plochySypková
192/25254vodné plochySypková
192/547 974vodné plochySypková
192/558 575vodné plochySypková
192/562 494vodné plochySypková
193/1582 194lesné pozemkySypková
194/1827 734lesné pozemkySypková
1953 470ostatné plochySypková
1966 430ostatné plochySypková
1977 644lesné pozemkySypková
1982 046lesné pozemkySypková
20327 854trvalé trávne porastySypková
204165zastavané plochy a nádvoriaSypková
20541 433trvalé trávne porastySypková
20641 302lesné pozemkySypková
20735 241trvalé trávne porastySypková
20826 513trvalé trávne porastySypková
20946 453lesné pozemkySypková
21011 695trvalé trávne porastySypková
2116 758trvalé trávne porastySypková
212/1766 161lesné pozemkySypková
2134 521ostatné plochySypková
2252 204trvalé trávne porastySypková
2263 136lesné pozemkySypková
230/2721lesné pozemkySypková
2317 020lesné pozemkySypková
232/11 998ostatné plochySypková
232/3515ostatné plochySypková
232/5865ostatné plochySypková
232/72 987ostatné plochySypková
233/1661 439lesné pozemkySypková
233/49 568lesné pozemkySypková
235354 772lesné pozemkySypková
23617 648trvalé trávne porastySypková
237/2273ostatné plochySypková
237/3116ostatné plochySypková
238/21 781lesné pozemkySypková
240/2548lesné pozemkySypková
240/338lesné pozemkySypková
241/214trvalé trávne porastySypková
242/2144lesné pozemkySypková
245871 881lesné pozemkySypková
246551vodné plochySypková
247898 220lesné pozemkySypková
248918 887lesné pozemkySypková
249746 312lesné pozemkySypková
250911 511lesné pozemkySypková
251795 125lesné pozemkySypková
25412 468lesné pozemkySypková
255/12 922ostatné plochySypková
255/111 731ostatné plochySypková
255/121 096ostatné plochySypková
255/131 877ostatné plochySypková
255/14810ostatné plochySypková
256/2195lesné pozemkySypková
256/3178lesné pozemkySypková
256/4486lesné pozemkySypková
256/523lesné pozemkySypková
256/61 046lesné pozemkySypková
256/762lesné pozemkySypková
256/8243lesné pozemkySypková
256/953lesné pozemkySypková
258/2694lesné pozemkySypková
262/1518 371lesné pozemkySypková
263/11 017ostatné plochySypková
26418 650trvalé trávne porastySypková
265673 436lesné pozemkySypková
26638 420lesné pozemkySypková
2679 539trvalé trávne porastySypková
268736 931lesné pozemkySypková
2698 876trvalé trávne porastySypková
270/2390lesné pozemkySypková
271/2186lesné pozemkySypková
271/393lesné pozemkySypková
271/44lesné pozemkySypková
273/28 125ostatné plochySypková
274/21 663lesné pozemkySypková
274/3150lesné pozemkySypková
275/2945lesné pozemkySypková
275/3120lesné pozemkySypková
275/41 730lesné pozemkySypková
2761 063 190lesné pozemkySypková
27723 838trvalé trávne porastySypková
279109zastavané plochy a nádvoriaSypková
2808 933trvalé trávne porastySypková
28118 710trvalé trávne porastySypková
282/296trvalé trávne porastySypková
282/367trvalé trávne porastySypková
283/263lesné pozemkySypková
283/372lesné pozemkySypková
2852 293ostatné plochySypková
28621 864lesné pozemkySypková
28716 350lesné pozemkySypková
2886 000ostatné plochySypková
28920 200ostatné plochySypková
29014 919ostatné plochySypková
2912 274ostatné plochySypková
29245 230lesné pozemkySypková
293/1182trvalé trávne porastySypková
293/2194trvalé trávne porastySypková
293/38 015trvalé trávne porastySypková
29463ostatné plochySypková
296/14 189ostatné plochySypková
296/299ostatné plochySypková
296/3870ostatné plochySypková
297/16trvalé trávne porastySypková
297/262trvalé trávne porastySypková
297/358trvalé trávne porastySypková
297/4465trvalé trávne porastySypková
297/510 428trvalé trávne porastySypková
298704 511lesné pozemkySypková
2993 136ostatné plochySypková
300687 949lesné pozemkySypková
3011 134ostatné plochySypková
3029 169trvalé trávne porastySypková
3035 519lesné pozemkySypková
3043 766ostatné plochySypková
305/110 525lesné pozemkySypková
306/127 359trvalé trávne porastySypková
307744vodné plochySypková
30814 368ostatné plochySypková
309497 016lesné pozemkySypková
31044 280trvalé trávne porastySypková
3118 792lesné pozemkySypková
312845 373lesné pozemkySypková
31329 623trvalé trávne porastySypková
3143 571lesné pozemkySypková
31510 489lesné pozemkySypková
3164 966lesné pozemkySypková
317/126 433trvalé trávne porastySypková
31848 405trvalé trávne porastySypková
319861 583lesné pozemkySypková
320497 243lesné pozemkySypková
321529 397lesné pozemkySypková
322841 271lesné pozemkySypková
323740 024lesné pozemkySypková
32411 491vodné plochySypková
3252 766ostatné plochySypková
3269 553lesné pozemkySypková
3274 509ostatné plochySypková
3287 866lesné pozemkySypková
32910 188lesné pozemkySypková
33010 130lesné pozemkySypková
3312 619lesné pozemkySypková
3324 409trvalé trávne porastySypková
33318 854lesné pozemkySypková
3341 299ostatné plochySypková
3355 464trvalé trávne porastySypková
336539 975lesné pozemkySypková
337774 222lesné pozemkySypková
3384 020lesné pozemkySypková
3392 580lesné pozemkySypková
3403 104trvalé trávne porastySypková
341114zastavané plochy a nádvoriaSypková
3421 130ostatné plochySypková
3434 358lesné pozemkySypková
3445 853lesné pozemkySypková
345/1672 928lesné pozemkySypková
345/2189lesné pozemkySypková
375796 230lesné pozemkySypková
3765 455ostatné plochySypková
377/2462 140lesné pozemkySypková
378/1120 510lesné pozemkySypková
378/253zastavané plochy a nádvoriaSypková
37948 864trvalé trávne porastySypková
380101zastavané plochy a nádvoriaSypková
386152 722lesné pozemkySypková
3895 548trvalé trávne porastySypková
39021 606trvalé trávne porastySypková
3914 180trvalé trávne porastySypková
39228zastavané plochy a nádvoriaSypková
3935 134trvalé trávne porastySypková
3948 979lesné pozemkySypková
3954 956trvalé trávne porastySypková
396407 649lesné pozemkySypková
397891lesné pozemkySypková
3984 014trvalé trávne porastySypková
39965 944trvalé trávne porastySypková
400560 256lesné pozemkySypková
401636 593lesné pozemkySypková
402640 810lesné pozemkySypková
4032 312trvalé trávne porastySypková
4061 128 425lesné pozemkySypková
407607lesné pozemkySypková
40830 897lesné pozemkySypková
409932 011lesné pozemkySypková
410442 488lesné pozemkySypková
411934 435lesné pozemkySypková
41224 188lesné pozemkySypková
4133 918lesné pozemkySypková
4146 694trvalé trávne porastySypková
4159 517trvalé trávne porastySypková
41614 756trvalé trávne porastySypková
4175 083lesné pozemkySypková
41818 889trvalé trávne porastySypková
419733 548lesné pozemkySypková
4208 525trvalé trávne porastySypková
4213 413trvalé trávne porastySypková
422831 442lesné pozemkySypková
4234 578trvalé trávne porastySypková
424948trvalé trávne porastySypková
4251 705trvalé trávne porastySypková
4261 184trvalé trávne porastySypková
42742 866trvalé trávne porastySypková
4286 125trvalé trávne porastySypková
42915 172trvalé trávne porastySypková
43018 433trvalé trávne porastySypková
4316 582trvalé trávne porastySypková
43244 403trvalé trávne porastySypková
43326 981trvalé trávne porastySypková
43417 109trvalé trávne porastySypková
4356 729trvalé trávne porastySypková
4368 933trvalé trávne porastySypková
43712 073trvalé trávne porastySypková
438447 151lesné pozemkySypková
4391 852trvalé trávne porastySypková
440536 903lesné pozemkySypková
441339 732lesné pozemkySypková
Celkom do územia obce Jakubany, katastrálne územie Jakubany41 735 413 m2

h) obec Jurské, katastrálne územie Jurské

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
90359 466lesné pozemkyIhla
946 582lesné pozemkyIhla
956 960lesné pozemkyIhla
967 820lesné pozemkyIhla
97/2145 293lesné pozemkyIhla
1039 878lesné pozemkyIhla
10420 289ostatné plochyIhla
105/1732 813lesné pozemkyIhla
1066 105lesné pozemkyIhla
107944 652lesné pozemkyIhla
1084 889lesné pozemkyIhla
120/256 205lesné pozemkyIhla
124/272 127lesné pozemkyIhla
134796 772lesné pozemkyIhla
13576 111lesné pozemkyIhla
13615 920lesné pozemkyIhla
137/1165 197lesné pozemkyIhla
1384 866lesné pozemkyIhla
13914 548lesné pozemkyIhla
140/3495lesné pozemkyIhla
140/5667lesné pozemkyIhla
205/287 015lesné pozemkyIhla
206/4605lesné pozemkyIhla
208/1097lesné pozemkyIhla
212/2309lesné pozemkyIhla
Celkom do územia obce Jurské, katastrálne územie Jurské3 535 681 m2

i) obec Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
305/22 478lesné pozemkyIhla
4/34 792ostatné plochySypková
21/24 691vodné plochySypková
53/2258 053lesné pozemkySypková
54/2478trvalé trávne porastySypková
68452 195lesné pozemkySypková
6910 505trvalé trávne porastySypková
70/135 349trvalé trávne porastySypková
71131zastavané plochy a nádvoriaSypková
724 083trvalé trávne porastySypková
745 695trvalé trávne porastySypková
75/118 768ostatné plochySypková
75/26ostatné plochySypková
75/31ostatné plochySypková
76941lesné pozemkySypková
77/2620lesné pozemkySypková
77/3668lesné pozemkySypková
77/4276lesné pozemkySypková
77/52 499lesné pozemkySypková
77/76 762lesné pozemkySypková
77/8256lesné pozemkySypková
77/9334lesné pozemkySypková
79203 121lesné pozemkySypková
80/2200vodné plochySypková
80/4160vodné plochySypková
80/6476vodné plochySypková
80/890vodné plochySypková
80/10272vodné plochySypková
80/1223vodné plochySypková
80/14874vodné plochySypková
80/16429vodné plochySypková
80/18946vodné plochySypková
80/203 402vodné plochySypková
80/21149vodné plochySypková
80/2213vodné plochySypková
80/23146vodné plochySypková
80/2690vodné plochySypková
80/271 868vodné plochySypková
80/28164vodné plochySypková
80/291 876vodné plochySypková
80/3096vodné plochySypková
80/3137vodné plochySypková
82/113 859lesné pozemkySypková
82/21 001lesné pozemkySypková
82/32 465lesné pozemkySypková
82/41 678lesné pozemkySypková
82/516 910lesné pozemkySypková
82/61 828lesné pozemkySypková
82/7113lesné pozemkySypková
848 520trvalé trávne porastySypková
85322 935lesné pozemkySypková
86/2194 770lesné pozemkySypková
95/27 792ostatné plochySypková
96/19 685ostatné plochySypková
97/1378 086lesné pozemkySypková
97/321 172lesné pozemkySypková
113/13 492ostatné plochySypková
113/213 174ostatné plochySypková
113/32 129ostatné plochySypková
114/1352vodné plochySypková
114/2183vodné plochySypková
115/1561ostatné plochySypková
115/236ostatné plochySypková
115/33 761ostatné plochySypková
115/4881ostatné plochySypková
116/1281trvalé trávne porastySypková
116/2688trvalé trávne porastySypková
1173 367trvalé trávne porastySypková
118420 209lesné pozemkySypková
1197 005trvalé trávne porastySypková
120/11 516 042lesné pozemkySypková
120/2592lesné pozemkySypková
148705 377lesné pozemkySypková
14920 256trvalé trávne porastySypková
1502 338lesné pozemkySypková
151541 582lesné pozemkySypková
1523 780trvalé trávne porastySypková
153/1743 282lesné pozemkySypková
153/4133 492lesné pozemkySypková
153/52 185lesné pozemkySypková
153/6469lesné pozemkySypková
153/7153lesné pozemkySypková
154/1428 412lesné pozemkySypková
155278 377lesné pozemkySypková
156526 775lesné pozemkySypková
160/1464 383lesné pozemkySypková
160/238 448lesné pozemkySypková
161496 645lesné pozemkySypková
163265 657lesné pozemkySypková
169/146 177trvalé trávne porastySypková
173/2106 628lesné pozemkySypková
173/36 498lesné pozemkySypková
Celkom do územia obce Kolačkov, katastrálne územie Kolačkov8 788 494 m2

j) obec Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
456/1694 869lesné pozemkyBlažov
4627 541ostatné plochyBlažov
Celkom do územia obce Krásna Lúka, katastrálne územie Krásna Lúka702 410 m2

k) obec Levoča, katastrálne územie Dvorce

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
1/226lesné pozemkyLevočská Dolina
2/2104 965lesné pozemkyLevočská Dolina
3/12 770lesné pozemkyLevočská Dolina
4/52 198ostatné plochyLevočská Dolina
6/296 400lesné pozemkyLevočská Dolina
6/32 402lesné pozemkyLevočská Dolina
7117 206trvalé trávne porastyLevočská Dolina
8/188 960trvalé trávne porastyLevočská Dolina
8/24 478zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
8/32 517zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
8/4113zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
8/544zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
914 354ostatné plochyLevočská Dolina
1039 669trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1112 530ostatné plochyLevočská Dolina
1225 675trvalé trávne porastyLevočská Dolina
13112zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
16/450 550trvalé trávne porastyLevočská Dolina
16/510 978trvalé trávne porastyLevočská Dolina
17/225 043ostatné plochyLevočská Dolina
1836 745trvalé trávne porastyLevočská Dolina
19622 684lesné pozemkyLevočská Dolina
205 912trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2462 822trvalé trávne porastyLevočská Dolina
4762 806trvalé trávne porastyLevočská Dolina
486 487trvalé trávne porastyLevočská Dolina
4932 524orná pôdaLevočská Dolina
505 075ostatné plochyLevočská Dolina
5180 101trvalé trávne porastyLevočská Dolina
5212 370ostatné plochyLevočská Dolina
53384 426lesné pozemkyLevočská Dolina
54/1294 862lesné pozemkyLevočská Dolina
5532 089lesné pozemkyLevočská Dolina
5612 185lesné pozemkyLevočská Dolina
5732 182lesné pozemkyLevočská Dolina
58258 893lesné pozemkyLevočská Dolina
59/2456 942lesné pozemkyLevočská Dolina
60496 908lesné pozemkyLevočská Dolina
61209 588lesné pozemkyLevočská Dolina
6276 294ostatné plochyLevočská Dolina
6335 064trvalé trávne porastyLevočská Dolina
6435 370ostatné plochyLevočská Dolina
6548 331ostatné plochyLevočská Dolina
6665 782ostatné plochyLevočská Dolina
6737 629trvalé trávne porastyLevočská Dolina
68198 707trvalé trávne porastyLevočská Dolina
6948 786ostatné plochyLevočská Dolina
7056 178ostatné plochyLevočská Dolina
7166 095lesné pozemkyLevočská Dolina
7263 840trvalé trávne porastyLevočská Dolina
73102 043orná pôdaLevočská Dolina
74/1131 268trvalé trávne porastyLevočská Dolina
74/249trvalé trávne porastyLevočská Dolina
75/1304 798trvalé trávne porastyLevočská Dolina
75/210trvalé trávne porastyLevočská Dolina
75/361trvalé trávne porastyLevočská Dolina
75/4257trvalé trávne porastyLevočská Dolina
76/215 278lesné pozemkyLevočská Dolina
76/34 048lesné pozemkyLevočská Dolina
76/9754lesné pozemkyLevočská Dolina
76/10800lesné pozemkyLevočská Dolina
76/11117lesné pozemkyLevočská Dolina
114/31 752lesné pozemkyLevočská Dolina
115/2357lesné pozemkyLevočská Dolina
115/342 295lesné pozemkyLevočská Dolina
116/1343 327lesné pozemkyLevočská Dolina
11710 268trvalé trávne porastyLevočská Dolina
118/226 845lesné pozemkyLevočská Dolina
119/230 200lesné pozemkyLevočská Dolina
12012 799lesné pozemkyLevočská Dolina
122/21 335ostatné plochyLevočská Dolina
123/1335 286lesné pozemkyLevočská Dolina
123/314 566lesné pozemkyLevočská Dolina
1247 487lesné pozemkyLevočská Dolina
12537zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
12646 744lesné pozemkyLevočská Dolina
1272 752lesné pozemkyLevočská Dolina
1335 599ostatné plochyLevočská Dolina
1343 757ostatné plochyLevočská Dolina
159/22 665lesné pozemkyLevočská Dolina
160/221 490lesné pozemkyLevočská Dolina
86/1445ostatné plochyĽubické Kúpele
289/22 547ostatné plochyĽubické Kúpele
430/2102 813lesné pozemkyĽubické Kúpele
431/226 409ostatné plochyĽubické Kúpele
432/4315ostatné plochyĽubické Kúpele
432/5493ostatné plochyĽubické Kúpele
432/91 530ostatné plochyĽubické Kúpele
432/30153zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
432/3148zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
432/326 750ostatné plochyĽubické Kúpele
432/333 029ostatné plochyĽubické Kúpele
432/341 684ostatné plochyĽubické Kúpele
434/47 356lesné pozemkyĽubické Kúpele
4352 829ostatné plochyĽubické Kúpele
438/25 535ostatné plochyĽubické Kúpele
440/231 797lesné pozemkyĽubické Kúpele
443377 127lesné pozemkyĽubické Kúpele
444/2626lesné pozemkyĽubické Kúpele
450/1232 469ostatné plochyĽubické Kúpele
451/240 792ostatné plochyĽubické Kúpele
452/28 696trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
453161 827trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4547 580ostatné plochyĽubické Kúpele
4556 484lesné pozemkyĽubické Kúpele
523/240lesné pozemkyĽubické Kúpele
524/231 727lesné pozemkyĽubické Kúpele
556/2109 541lesné pozemkyĽubické Kúpele
557158 950lesné pozemkyĽubické Kúpele
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Dvorce7 237 303 m2

l) obec Levoča, katastrálne územie Levoča

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
1387 420lesné pozemkyBlažov
2630 322lesné pozemkyBlažov
3/211 440ostatné plochyBlažov
3/3111ostatné plochyBlažov
3/474ostatné plochyBlažov
4/1836 880lesné pozemkyBlažov
4/3141lesné pozemkyBlažov
4/4111lesné pozemkyBlažov
4/5430lesné pozemkyBlažov
4/6262lesné pozemkyBlažov
4/71 045lesné pozemkyBlažov
4/8139lesné pozemkyBlažov
12/277 519lesné pozemkyBlažov
13/1411 527lesné pozemkyBlažov
14/282 472lesné pozemkyBlažov
70/25 830ostatné plochyIhla
70/29108ostatné plochyIhla
70/30167ostatné plochyIhla
85/65 018ostatné plochyIhla
331/121 595lesné pozemkyIhla
332345 879lesné pozemkyIhla
337/1873 073lesné pozemkyIhla
337/3773lesné pozemkyIhla
337/47 999lesné pozemkyIhla
337/51 953lesné pozemkyIhla
337/64 820lesné pozemkyIhla
338/1135 374lesné pozemkyIhla
338/2566lesné pozemkyIhla
338/32 171lesné pozemkyIhla
339/1306 930lesné pozemkyIhla
339/3114lesné pozemkyIhla
339/42 893lesné pozemkyIhla
339/5246lesné pozemkyIhla
339/6282lesné pozemkyIhla
1/11 398lesné pozemkyLevočská Dolina
1/42 359lesné pozemkyLevočská Dolina
1/53 267lesné pozemkyLevočská Dolina
1/64 884lesné pozemkyLevočská Dolina
1/7414lesné pozemkyLevočská Dolina
1/8580lesné pozemkyLevočská Dolina
1/920 043lesné pozemkyLevočská Dolina
1/10762 534lesné pozemkyLevočská Dolina
2/39 066lesné pozemkyLevočská Dolina
2/4317lesné pozemkyLevočská Dolina
2/5649lesné pozemkyLevočská Dolina
2/6664lesné pozemkyLevočská Dolina
2/71 848lesné pozemkyLevočská Dolina
2/8336 656lesné pozemkyLevočská Dolina
2/929lesné pozemkyLevočská Dolina
4/130 635ostatné plochyLevočská Dolina
4/2166ostatné plochyLevočská Dolina
4/329ostatné plochyLevočská Dolina
4/412ostatné plochyLevočská Dolina
5/19 226lesné pozemkyLevočská Dolina
5/2808lesné pozemkyLevočská Dolina
5/3213lesné pozemkyLevočská Dolina
5/4134lesné pozemkyLevočská Dolina
5/52 289lesné pozemkyLevočská Dolina
5/662lesné pozemkyLevočská Dolina
5/7286lesné pozemkyLevočská Dolina
5/8431lesné pozemkyLevočská Dolina
5/9108 562lesné pozemkyLevočská Dolina
6/118 952lesné pozemkyLevočská Dolina
6/41 569lesné pozemkyLevočská Dolina
6/5387lesné pozemkyLevočská Dolina
6/638 694lesné pozemkyLevočská Dolina
6/721 183lesné pozemkyLevočská Dolina
143 849lesné pozemkyLevočská Dolina
157 203ostatné plochyLevočská Dolina
16/111 284trvalé trávne porastyLevočská Dolina
16/298trvalé trávne porastyLevočská Dolina
16/3246trvalé trávne porastyLevočská Dolina
16/630trvalé trávne porastyLevočská Dolina
17/1803ostatné plochyLevočská Dolina
21/1623lesné pozemkyLevočská Dolina
21/21 568lesné pozemkyLevočská Dolina
22/123 009ostatné plochyLevočská Dolina
22/210ostatné plochyLevočská Dolina
22/3306ostatné plochyLevočská Dolina
22/42 803ostatné plochyLevočská Dolina
22/518ostatné plochyLevočská Dolina
22/6147ostatné plochyLevočská Dolina
22/7791ostatné plochyLevočská Dolina
23/11 487ostatné plochyLevočská Dolina
23/21 694ostatné plochyLevočská Dolina
25206ostatné plochyLevočská Dolina
26/1682 264lesné pozemkyLevočská Dolina
26/2102 330lesné pozemkyLevočská Dolina
26/3987lesné pozemkyLevočská Dolina
26/435lesné pozemkyLevočská Dolina
26/51 693lesné pozemkyLevočská Dolina
26/64 489lesné pozemkyLevočská Dolina
26/714 060lesné pozemkyLevočská Dolina
2737 349trvalé trávne porastyLevočská Dolina
28/123 881trvalé trávne porastyLevočská Dolina
28/2176trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2914 866zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
30/18 525lesné pozemkyLevočská Dolina
30/2252lesné pozemkyLevočská Dolina
30/3792lesné pozemkyLevočská Dolina
31/14 480lesné pozemkyLevočská Dolina
31/26 882lesné pozemkyLevočská Dolina
325 452lesné pozemkyLevočská Dolina
333 333zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
34215zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
35/1241 436lesné pozemkyLevočská Dolina
35/2448lesné pozemkyLevočská Dolina
35/3210lesné pozemkyLevočská Dolina
35/4451lesné pozemkyLevočská Dolina
35/5907lesné pozemkyLevočská Dolina
35/6775lesné pozemkyLevočská Dolina
365 345lesné pozemkyLevočská Dolina
372 922ostatné plochyLevočská Dolina
383 245zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
39441zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
40578zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
41572zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
42369zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
43208zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
44224zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
45449zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
46369zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
59/1583 871lesné pozemkyLevočská Dolina
76/1784 891lesné pozemkyLevočská Dolina
76/42 081lesné pozemkyLevočská Dolina
76/51 498lesné pozemkyLevočská Dolina
76/6389lesné pozemkyLevočská Dolina
76/7772lesné pozemkyLevočská Dolina
76/82 256lesné pozemkyLevočská Dolina
77/1304 824lesné pozemkyLevočská Dolina
77/2994lesné pozemkyLevočská Dolina
77/389lesné pozemkyLevočská Dolina
77/41 460lesné pozemkyLevočská Dolina
77/52 815lesné pozemkyLevočská Dolina
77/62 165lesné pozemkyLevočská Dolina
77/73 015lesné pozemkyLevočská Dolina
77/81 997lesné pozemkyLevočská Dolina
77/9667lesné pozemkyLevočská Dolina
77/10207lesné pozemkyLevočská Dolina
77/11103lesné pozemkyLevočská Dolina
77/1264lesné pozemkyLevočská Dolina
77/1315lesné pozemkyLevočská Dolina
77/145 330lesné pozemkyLevočská Dolina
78/114 990trvalé trávne porastyLevočská Dolina
78/238trvalé trávne porastyLevočská Dolina
78/3112trvalé trávne porastyLevočská Dolina
78/4323trvalé trávne porastyLevočská Dolina
7912 036lesné pozemkyLevočská Dolina
8087zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
8133 562ostatné plochyLevočská Dolina
821 661zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
83165zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
847 347lesné pozemkyLevočská Dolina
85/145 541trvalé trávne porastyLevočská Dolina
85/214trvalé trávne porastyLevočská Dolina
85/314trvalé trávne porastyLevočská Dolina
85/4315trvalé trávne porastyLevočská Dolina
86/148 529trvalé trávne porastyLevočská Dolina
86/2303trvalé trávne porastyLevočská Dolina
87/1154 173lesné pozemkyLevočská Dolina
87/213 988lesné pozemkyLevočská Dolina
87/329lesné pozemkyLevočská Dolina
87/47 096lesné pozemkyLevočská Dolina
87/51 286lesné pozemkyLevočská Dolina
87/6190lesné pozemkyLevočská Dolina
87/744lesné pozemkyLevočská Dolina
87/8212lesné pozemkyLevočská Dolina
87/9295lesné pozemkyLevočská Dolina
87/10129lesné pozemkyLevočská Dolina
87/1130lesné pozemkyLevočská Dolina
87/1260lesné pozemkyLevočská Dolina
87/13736lesné pozemkyLevočská Dolina
87/143 996lesné pozemkyLevočská Dolina
8815 326lesné pozemkyLevočská Dolina
89/12 909ostatné plochyLevočská Dolina
89/281ostatné plochyLevočská Dolina
89/369ostatné plochyLevočská Dolina
89/438ostatné plochyLevočská Dolina
90/11 595ostatné plochyLevočská Dolina
90/247ostatné plochyLevočská Dolina
90/38ostatné plochyLevočská Dolina
90/490ostatné plochyLevočská Dolina
90/536ostatné plochyLevočská Dolina
90/6668ostatné plochyLevočská Dolina
90/763ostatné plochyLevočská Dolina
90/826ostatné plochyLevočská Dolina
90/9492ostatné plochyLevočská Dolina
90/10294ostatné plochyLevočská Dolina
90/1128ostatné plochyLevočská Dolina
90/1222ostatné plochyLevočská Dolina
90/13434ostatné plochyLevočská Dolina
90/1452ostatné plochyLevočská Dolina
90/151 325ostatné plochyLevočská Dolina
91/13 008ostatné plochyLevočská Dolina
91/236ostatné plochyLevočská Dolina
93/114 072lesné pozemkyLevočská Dolina
93/24 675lesné pozemkyLevočská Dolina
93/3504lesné pozemkyLevočská Dolina
93/4514lesné pozemkyLevočská Dolina
94/1116 495lesné pozemkyLevočská Dolina
94/2456lesné pozemkyLevočská Dolina
94/3393lesné pozemkyLevočská Dolina
94/4190lesné pozemkyLevočská Dolina
94/510lesné pozemkyLevočská Dolina
94/6295lesné pozemkyLevočská Dolina
97/14 982lesné pozemkyLevočská Dolina
97/23 132lesné pozemkyLevočská Dolina
984 347lesné pozemkyLevočská Dolina
99/13 059ostatné plochyLevočská Dolina
99/214ostatné plochyLevočská Dolina
100/110 092trvalé trávne porastyLevočská Dolina
100/231trvalé trávne porastyLevočská Dolina
100/360trvalé trávne porastyLevočská Dolina
100/4200trvalé trávne porastyLevočská Dolina
100/594trvalé trávne porastyLevočská Dolina
101/121 975trvalé trávne porastyLevočská Dolina
101/21 028trvalé trávne porastyLevočská Dolina
10213 908trvalé trávne porastyLevočská Dolina
103/13 087lesné pozemkyLevočská Dolina
103/2919lesné pozemkyLevočská Dolina
103/34 306lesné pozemkyLevočská Dolina
1049 024trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1052 984trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1062 116lesné pozemkyLevočská Dolina
10815 485lesné pozemkyLevočská Dolina
109/11 659ostatné plochyLevočská Dolina
109/262ostatné plochyLevočská Dolina
109/3112ostatné plochyLevočská Dolina
109/446ostatné plochyLevočská Dolina
109/536ostatné plochyLevočská Dolina
109/6128ostatné plochyLevočská Dolina
109/765ostatné plochyLevočská Dolina
109/837ostatné plochyLevočská Dolina
109/937ostatné plochyLevočská Dolina
109/1033ostatné plochyLevočská Dolina
110/11 392lesné pozemkyLevočská Dolina
110/237lesné pozemkyLevočská Dolina
110/3164lesné pozemkyLevočská Dolina
111/1701lesné pozemkyLevočská Dolina
111/298lesné pozemkyLevočská Dolina
111/359lesné pozemkyLevočská Dolina
111/429lesné pozemkyLevočská Dolina
112/119 508ostatné plochyLevočská Dolina
112/2166ostatné plochyLevočská Dolina
112/3381ostatné plochyLevočská Dolina
112/4152ostatné plochyLevočská Dolina
112/5114ostatné plochyLevočská Dolina
113/1385ostatné plochyLevočská Dolina
113/272ostatné plochyLevočská Dolina
113/3521ostatné plochyLevočská Dolina
113/458ostatné plochyLevočská Dolina
113/5177ostatné plochyLevočská Dolina
113/6158ostatné plochyLevočská Dolina
113/7218ostatné plochyLevočská Dolina
114/1750 352lesné pozemkyLevočská Dolina
114/276zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
114/41 996lesné pozemkyLevočská Dolina
114/51 372lesné pozemkyLevočská Dolina
114/6639lesné pozemkyLevočská Dolina
114/7104lesné pozemkyLevočská Dolina
114/8106lesné pozemkyLevočská Dolina
114/91 210lesné pozemkyLevočská Dolina
114/106 323lesné pozemkyLevočská Dolina
114/1189lesné pozemkyLevočská Dolina
114/1250lesné pozemkyLevočská Dolina
114/1340lesné pozemkyLevočská Dolina
114/1414 169lesné pozemkyLevočská Dolina
114/15705lesné pozemkyLevočská Dolina
114/1671lesné pozemkyLevočská Dolina
115/1286 203lesné pozemkyLevočská Dolina
115/488lesné pozemkyLevočská Dolina
115/5102lesné pozemkyLevočská Dolina
115/6236lesné pozemkyLevočská Dolina
115/754lesné pozemkyLevočská Dolina
115/8193lesné pozemkyLevočská Dolina
115/9100lesné pozemkyLevočská Dolina
115/108 507lesné pozemkyLevočská Dolina
115/111 538lesné pozemkyLevočská Dolina
115/12785lesné pozemkyLevočská Dolina
115/1381lesné pozemkyLevočská Dolina
115/14644lesné pozemkyLevočská Dolina
115/158 892lesné pozemkyLevočská Dolina
115/166 651lesné pozemkyLevočská Dolina
115/171 003lesné pozemkyLevočská Dolina
115/181 117lesné pozemkyLevočská Dolina
115/1959lesné pozemkyLevočská Dolina
115/2037lesné pozemkyLevočská Dolina
116/276 918lesné pozemkyLevočská Dolina
116/3280lesné pozemkyLevočská Dolina
116/4137lesné pozemkyLevočská Dolina
118/11 012 699lesné pozemkyLevočská Dolina
118/3206lesné pozemkyLevočská Dolina
118/413lesné pozemkyLevočská Dolina
118/5266lesné pozemkyLevočská Dolina
118/6289lesné pozemkyLevočská Dolina
118/7131lesné pozemkyLevočská Dolina
118/848lesné pozemkyLevočská Dolina
118/9353lesné pozemkyLevočská Dolina
118/10257lesné pozemkyLevočská Dolina
118/1194lesné pozemkyLevočská Dolina
118/12213lesné pozemkyLevočská Dolina
118/1317lesné pozemkyLevočská Dolina
118/1472lesné pozemkyLevočská Dolina
118/1540lesné pozemkyLevočská Dolina
118/161 085lesné pozemkyLevočská Dolina
118/17500lesné pozemkyLevočská Dolina
118/18346lesné pozemkyLevočská Dolina
118/19183lesné pozemkyLevočská Dolina
118/2092lesné pozemkyLevočská Dolina
118/21112lesné pozemkyLevočská Dolina
118/2283lesné pozemkyLevočská Dolina
118/2468lesné pozemkyLevočská Dolina
118/2557lesné pozemkyLevočská Dolina
119/1833 418lesné pozemkyLevočská Dolina
119/310lesné pozemkyLevočská Dolina
119/4110lesné pozemkyLevočská Dolina
119/544lesné pozemkyLevočská Dolina
119/6185lesné pozemkyLevočská Dolina
119/7244lesné pozemkyLevočská Dolina
119/849lesné pozemkyLevočská Dolina
119/925lesné pozemkyLevočská Dolina
12111 546lesné pozemkyLevočská Dolina
122/16 480ostatné plochyLevočská Dolina
122/331ostatné plochyLevočská Dolina
122/4329ostatné plochyLevočská Dolina
123/2241 361lesné pozemkyLevočská Dolina
128/18 542ostatné plochyLevočská Dolina
128/2247ostatné plochyLevočská Dolina
128/3160ostatné plochyLevočská Dolina
128/4532ostatné plochyLevočská Dolina
128/5101ostatné plochyLevočská Dolina
128/6213ostatné plochyLevočská Dolina
129/125zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
129/23zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
1308 120lesné pozemkyLevočská Dolina
1313 820lesné pozemkyLevočská Dolina
132/14 409lesné pozemkyLevočská Dolina
132/2334lesné pozemkyLevočská Dolina
132/3160lesné pozemkyLevočská Dolina
132/479lesné pozemkyLevočská Dolina
1374 834ostatné plochyLevočská Dolina
138/1480 861lesné pozemkyLevočská Dolina
138/254lesné pozemkyLevočská Dolina
138/3497lesné pozemkyLevočská Dolina
138/4552lesné pozemkyLevočská Dolina
138/5231lesné pozemkyLevočská Dolina
138/6255lesné pozemkyLevočská Dolina
138/783lesné pozemkyLevočská Dolina
138/8625lesné pozemkyLevočská Dolina
138/9298lesné pozemkyLevočská Dolina
138/10767lesné pozemkyLevočská Dolina
13928 660ostatné plochyLevočská Dolina
140/18 843trvalé trávne porastyLevočská Dolina
140/2260trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1425 556trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1432 309ostatné plochyLevočská Dolina
14412 205ostatné plochyLevočská Dolina
145/18 226ostatné plochyLevočská Dolina
145/217ostatné plochyLevočská Dolina
145/317ostatné plochyLevočská Dolina
145/418ostatné plochyLevočská Dolina
145/518ostatné plochyLevočská Dolina
145/618ostatné plochyLevočská Dolina
145/718ostatné plochyLevočská Dolina
145/818ostatné plochyLevočská Dolina
14635 515lesné pozemkyLevočská Dolina
1473 471lesné pozemkyLevočská Dolina
148/120 571ostatné plochyLevočská Dolina
148/2325ostatné plochyLevočská Dolina
148/3247ostatné plochyLevočská Dolina
148/470ostatné plochyLevočská Dolina
148/5151ostatné plochyLevočská Dolina
14943ostatné plochyLevočská Dolina
150111zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
151/144ostatné plochyLevočská Dolina
151/235ostatné plochyLevočská Dolina
152/141zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
152/260zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
154/11 232ostatné plochyLevočská Dolina
154/282ostatné plochyLevočská Dolina
155/1560vodné plochyLevočská Dolina
155/2113vodné plochyLevočská Dolina
155/332vodné plochyLevočská Dolina
155/442vodné plochyLevočská Dolina
155/5166vodné plochyLevočská Dolina
155/6536vodné plochyLevočská Dolina
155/7319vodné plochyLevočská Dolina
155/836vodné plochyLevočská Dolina
155/9387vodné plochyLevočská Dolina
155/10340vodné plochyLevočská Dolina
155/1135vodné plochyLevočská Dolina
155/1293vodné plochyLevočská Dolina
155/1340vodné plochyLevočská Dolina
155/14174vodné plochyLevočská Dolina
155/1540vodné plochyLevočská Dolina
155/16185vodné plochyLevočská Dolina
155/17547vodné plochyLevočská Dolina
155/1845vodné plochyLevočská Dolina
155/19103vodné plochyLevočská Dolina
155/2028vodné plochyLevočská Dolina
155/21141vodné plochyLevočská Dolina
155/2268vodné plochyLevočská Dolina
155/23129vodné plochyLevočská Dolina
155/2460vodné plochyLevočská Dolina
155/25280vodné plochyLevočská Dolina
155/26146vodné plochyLevočská Dolina
155/2716vodné plochyLevočská Dolina
156/14 118lesné pozemkyLevočská Dolina
156/210lesné pozemkyLevočská Dolina
156/3355lesné pozemkyLevočská Dolina
156/4133lesné pozemkyLevočská Dolina
156/5221lesné pozemkyLevočská Dolina
156/630lesné pozemkyLevočská Dolina
156/726lesné pozemkyLevočská Dolina
156/8612lesné pozemkyLevočská Dolina
156/9381lesné pozemkyLevočská Dolina
156/10213lesné pozemkyLevočská Dolina
156/1110 465lesné pozemkyLevočská Dolina
156/12675lesné pozemkyLevočská Dolina
156/13560lesné pozemkyLevočská Dolina
156/14145lesné pozemkyLevočská Dolina
156/1546lesné pozemkyLevočská Dolina
156/1679lesné pozemkyLevočská Dolina
156/17818lesné pozemkyLevočská Dolina
156/185lesné pozemkyLevočská Dolina
156/19145lesné pozemkyLevočská Dolina
157/15 525lesné pozemkyLevočská Dolina
157/27lesné pozemkyLevočská Dolina
158/22 066ostatné plochyLevočská Dolina
158/33 232ostatné plochyLevočská Dolina
158/4214ostatné plochyLevočská Dolina
158/5332ostatné plochyLevočská Dolina
158/62 201ostatné plochyLevočská Dolina
158/7603ostatné plochyLevočská Dolina
158/8285ostatné plochyLevočská Dolina
158/103 067ostatné plochyLevočská Dolina
158/111 413ostatné plochyLevočská Dolina
158/12106ostatné plochyLevočská Dolina
158/1344ostatné plochyLevočská Dolina
158/14190ostatné plochyLevočská Dolina
158/15536ostatné plochyLevočská Dolina
158/16146ostatné plochyLevočská Dolina
158/17837ostatné plochyLevočská Dolina
158/18174ostatné plochyLevočská Dolina
158/19363ostatné plochyLevočská Dolina
158/20498ostatné plochyLevočská Dolina
158/21350ostatné plochyLevočská Dolina
158/22367ostatné plochyLevočská Dolina
158/23659ostatné plochyLevočská Dolina
158/2457ostatné plochyLevočská Dolina
158/2584ostatné plochyLevočská Dolina
158/2620ostatné plochyLevočská Dolina
158/2749ostatné plochyLevočská Dolina
158/28434ostatné plochyLevočská Dolina
158/29301ostatné plochyLevočská Dolina
158/3022ostatné plochyLevočská Dolina
158/31146ostatné plochyLevočská Dolina
158/322 023ostatné plochyLevočská Dolina
158/33913ostatné plochyLevočská Dolina
158/34113ostatné plochyLevočská Dolina
158/3523ostatné plochyLevočská Dolina
158/3672ostatné plochyLevočská Dolina
158/3739ostatné plochyLevočská Dolina
158/3875ostatné plochyLevočská Dolina
158/39279ostatné plochyLevočská Dolina
158/40603ostatné plochyLevočská Dolina
158/4194ostatné plochyLevočská Dolina
158/42500ostatné plochyLevočská Dolina
158/43412ostatné plochyLevočská Dolina
158/445ostatné plochyLevočská Dolina
158/45485ostatné plochyLevočská Dolina
158/46196ostatné plochyLevočská Dolina
 158/47180ostatné plochyLevočská Dolina
158/4861ostatné plochyLevočská Dolina
158/49509ostatné plochyLevočská Dolina
158/501 421ostatné plochyLevočská Dolina
158/51262ostatné plochyLevočská Dolina
158/52139ostatné plochyLevočská Dolina
158/5327ostatné plochyLevočská Dolina
158/54172ostatné plochyLevočská Dolina
158/551 115ostatné plochyLevočská Dolina
158/5688ostatné plochyLevočská Dolina
158/57139ostatné plochyLevočská Dolina
158/5833ostatné plochyLevočská Dolina
158/596 366ostatné plochyLevočská Dolina
158/615 714ostatné plochyLevočská Dolina
159/1181 497lesné pozemkyLevočská Dolina
159/34 099lesné pozemkyLevočská Dolina
159/4179 567lesné pozemkyLevočská Dolina
159/51 560lesné pozemkyLevočská Dolina
159/638lesné pozemkyLevočská Dolina
159/7380lesné pozemkyLevočská Dolina
159/8220lesné pozemkyLevočská Dolina
159/928lesné pozemkyLevočská Dolina
159/1079lesné pozemkyLevočská Dolina
159/115lesné pozemkyLevočská Dolina
160/11 214 321lesné pozemkyLevočská Dolina
160/3838lesné pozemkyLevočská Dolina
160/4571lesné pozemkyLevočská Dolina
160/525lesné pozemkyLevočská Dolina
161336 187lesné pozemkyLevočská Dolina
162/1134 161lesné pozemkyLevočská Dolina
162/217lesné pozemkyLevočská Dolina
162/3104lesné pozemkyLevočská Dolina
162/4188lesné pozemkyLevočská Dolina
163/1244 599lesné pozemkyLevočská Dolina
163/2270lesné pozemkyLevočská Dolina
163/326lesné pozemkyLevočská Dolina
163/410lesné pozemkyLevočská Dolina
163/5243lesné pozemkyLevočská Dolina
163/61 314lesné pozemkyLevočská Dolina
163/7123lesné pozemkyLevočská Dolina
163/834lesné pozemkyLevočská Dolina
163/91 113lesné pozemkyLevočská Dolina
163/10525lesné pozemkyLevočská Dolina
163/11162lesné pozemkyLevočská Dolina
164/1733 587lesné pozemkyLevočská Dolina
164/211 624lesné pozemkyLevočská Dolina
164/33 102lesné pozemkyLevočská Dolina
164/428lesné pozemkyLevočská Dolina
1651 649lesné pozemkyLevočská Dolina
16618 059lesné pozemkyLevočská Dolina
167/1633zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
167/2267zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
167/3227zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
167/4738zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
1688 890lesné pozemkyLevočská Dolina
169/16 659lesné pozemkyLevočská Dolina
169/21 951lesné pozemkyLevočská Dolina
169/3564 019lesné pozemkyLevočská Dolina
169/43 348lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1626 587lesné pozemkyLevočská Dolina
170/280lesné pozemkyLevočská Dolina
170/3102lesné pozemkyLevočská Dolina
170/4617lesné pozemkyLevočská Dolina
170/5200lesné pozemkyLevočská Dolina
170/6162lesné pozemkyLevočská Dolina
170/757lesné pozemkyLevočská Dolina
170/81 091lesné pozemkyLevočská Dolina
170/981lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1020lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1138lesné pozemkyLevočská Dolina
170/121 770lesné pozemkyLevočská Dolina
170/133 993lesné pozemkyLevočská Dolina
170/141 993lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1525lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1625lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1725lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1825lesné pozemkyLevočská Dolina
170/1925lesné pozemkyLevočská Dolina
170/2025lesné pozemkyLevočská Dolina
170/2125lesné pozemkyLevočská Dolina
171/1400 484lesné pozemkyLevočská Dolina
171/210lesné pozemkyLevočská Dolina
171/3580lesné pozemkyLevočská Dolina
171/4374lesné pozemkyLevočská Dolina
171/5152lesné pozemkyLevočská Dolina
171/611lesné pozemkyLevočská Dolina
171/74lesné pozemkyLevočská Dolina
171/8156lesné pozemkyLevočská Dolina
171/91 923lesné pozemkyLevočská Dolina
171/1015lesné pozemkyLevočská Dolina
171/11112lesné pozemkyLevočská Dolina
171/12928lesné pozemkyLevočská Dolina
171/13115lesné pozemkyLevočská Dolina
17210 611ostatné plochyLevočská Dolina
173/1127 916lesné pozemkyLevočská Dolina
173/2175lesné pozemkyLevočská Dolina
173/3151lesné pozemkyLevočská Dolina
173/4211lesné pozemkyLevočská Dolina
173/5747lesné pozemkyLevočská Dolina
173/6103lesné pozemkyLevočská Dolina
17480 973trvalé trávne porastyLevočská Dolina
175/1991ostatné plochyLevočská Dolina
175/2132ostatné plochyLevočská Dolina
176/116 514lesné pozemkyLevočská Dolina
176/21 287lesné pozemkyLevočská Dolina
176/3143lesné pozemkyLevočská Dolina
176/4612lesné pozemkyLevočská Dolina
176/525lesné pozemkyLevočská Dolina
177/1446 925lesné pozemkyLevočská Dolina
177/230lesné pozemkyLevočská Dolina
177/3147lesné pozemkyLevočská Dolina
177/4117lesné pozemkyLevočská Dolina
178/110 801lesné pozemkyLevočská Dolina
178/259lesné pozemkyLevočská Dolina
179/278ostatné plochyLevočská Dolina
179/330ostatné plochyLevočská Dolina
179/4202ostatné plochyLevočská Dolina
179/57ostatné plochyLevočská Dolina
179/613ostatné plochyLevočská Dolina
179/73 003ostatné plochyLevočská Dolina
179/86 762ostatné plochyLevočská Dolina
179/95 017ostatné plochyLevočská Dolina
180/1861lesné pozemkyLevočská Dolina
180/283lesné pozemkyLevočská Dolina
180/3102lesné pozemkyLevočská Dolina
180/498lesné pozemkyLevočská Dolina
180/5147lesné pozemkyLevočská Dolina
180/61 032lesné pozemkyLevočská Dolina
180/764lesné pozemkyLevočská Dolina
180/888lesné pozemkyLevočská Dolina
180/9384lesné pozemkyLevočská Dolina
180/10104lesné pozemkyLevočská Dolina
180/11172lesné pozemkyLevočská Dolina
180/12855lesné pozemkyLevočská Dolina
180/139 142lesné pozemkyLevočská Dolina
180/14181lesné pozemkyLevočská Dolina
180/151 776lesné pozemkyLevočská Dolina
1812 133lesné pozemkyLevočská Dolina
18245zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
1835 002lesné pozemkyLevočská Dolina
1841 896lesné pozemkyLevočská Dolina
185/13 422lesné pozemkyLevočská Dolina
185/23 005lesné pozemkyLevočská Dolina
185/3201lesné pozemkyLevočská Dolina
185/42 527lesné pozemkyLevočská Dolina
185/53 462lesné pozemkyLevočská Dolina
185/6161lesné pozemkyLevočská Dolina
185/7101lesné pozemkyLevočská Dolina
185/817lesné pozemkyLevočská Dolina
185/9884 193lesné pozemkyLevočská Dolina
185/103 154lesné pozemkyLevočská Dolina
185/113 434lesné pozemkyLevočská Dolina
185/1237lesné pozemkyLevočská Dolina
185/1333lesné pozemkyLevočská Dolina
185/14322lesné pozemkyLevočská Dolina
185/15953lesné pozemkyLevočská Dolina
186/16 675trvalé trávne porastyLevočská Dolina
186/22trvalé trávne porastyLevočská Dolina
187/1457 316lesné pozemkyLevočská Dolina
187/234lesné pozemkyLevočská Dolina
187/344lesné pozemkyLevočská Dolina
187/42 005lesné pozemkyLevočská Dolina
187/5282lesné pozemkyLevočská Dolina
187/622lesné pozemkyLevočská Dolina
187/7382lesné pozemkyLevočská Dolina
187/89 670lesné pozemkyLevočská Dolina
187/9290lesné pozemkyLevočská Dolina
187/10123lesné pozemkyLevočská Dolina
187/1139lesné pozemkyLevočská Dolina
187/121 336lesné pozemkyLevočská Dolina
187/135 767lesné pozemkyLevočská Dolina
188/1267ostatné plochyLevočská Dolina
188/2203ostatné plochyLevočská Dolina
188/31 217ostatné plochyLevočská Dolina
188/4112ostatné plochyLevočská Dolina
188/524ostatné plochyLevočská Dolina
188/623ostatné plochyLevočská Dolina
188/7124ostatné plochyLevočská Dolina
188/8170ostatné plochyLevočská Dolina
188/97ostatné plochyLevočská Dolina
188/10686ostatné plochyLevočská Dolina
188/1125ostatné plochyLevočská Dolina
188/12211ostatné plochyLevočská Dolina
188/13778ostatné plochyLevočská Dolina
188/1430ostatné plochyLevočská Dolina
188/15144ostatné plochyLevočská Dolina
188/1610ostatné plochyLevočská Dolina
189/1169 017lesné pozemkyLevočská Dolina
189/2168lesné pozemkyLevočská Dolina
189/3169lesné pozemkyLevočská Dolina
189/472lesné pozemkyLevočská Dolina
190444 538lesné pozemkyLevočská Dolina
1918 417lesné pozemkyLevočská Dolina
192255 445lesné pozemkyLevočská Dolina
19321 366trvalé trávne porastyLevočská Dolina
194279 724lesné pozemkyLevočská Dolina
195470 202lesné pozemkyLevočská Dolina
1961 132trvalé trávne porastyLevočská Dolina
1975 029trvalé trávne porastyLevočská Dolina
198704 391lesné pozemkyLevočská Dolina
199/11 346lesné pozemkyLevočská Dolina
199/2871 003lesné pozemkyLevočská Dolina
199/32 649lesné pozemkyLevočská Dolina
200/16 184lesné pozemkyLevočská Dolina
200/34lesné pozemkyLevočská Dolina
200/474lesné pozemkyLevočská Dolina
200/5285lesné pozemkyLevočská Dolina
200/6147lesné pozemkyLevočská Dolina
200/7888lesné pozemkyLevočská Dolina
200/8346lesné pozemkyLevočská Dolina
200/9106lesné pozemkyLevočská Dolina
200/10339lesné pozemkyLevočská Dolina
200/11505lesné pozemkyLevočská Dolina
200/12129lesné pozemkyLevočská Dolina
200/13209 295lesné pozemkyLevočská Dolina
200/14246 190lesné pozemkyLevočská Dolina
200/15146lesné pozemkyLevočská Dolina
200/1633lesné pozemkyLevočská Dolina
200/17217lesné pozemkyLevočská Dolina
200/1898lesné pozemkyLevočská Dolina
200/19327lesné pozemkyLevočská Dolina
201/1201ostatné plochyLevočská Dolina
201/42 764ostatné plochyLevočská Dolina
201/5869ostatné plochyLevočská Dolina
201/6935ostatné plochyLevočská Dolina
201/71 224ostatné plochyLevočská Dolina
201/8132ostatné plochyLevočská Dolina
201/91 021ostatné plochyLevočská Dolina
201/10431ostatné plochyLevočská Dolina
201/1177ostatné plochyLevočská Dolina
201/12811ostatné plochyLevočská Dolina
201/13180ostatné plochyLevočská Dolina
201/14596ostatné plochyLevočská Dolina
201/163 372ostatné plochyLevočská Dolina
201/17404ostatné plochyLevočská Dolina
201/194 472ostatné plochyLevočská Dolina
201/20517ostatné plochyLevočská Dolina
201/21971ostatné plochyLevočská Dolina
201/2245ostatné plochyLevočská Dolina
201/239ostatné plochyLevočská Dolina
201/24127ostatné plochyLevočská Dolina
201/256 296ostatné plochyLevočská Dolina
201/27211ostatné plochyLevočská Dolina
201/28119ostatné plochyLevočská Dolina
201/295 994ostatné plochyLevočská Dolina
201/3148ostatné plochyLevočská Dolina
201/32122ostatné plochyLevočská Dolina
201/33882ostatné plochyLevočská Dolina
201/34663ostatné plochyLevočská Dolina
201/35184ostatné plochyLevočská Dolina
201/36191ostatné plochyLevočská Dolina
201/3740ostatné plochyLevočská Dolina
201/3873ostatné plochyLevočská Dolina
201/3956ostatné plochyLevočská Dolina
201/401 018ostatné plochyLevočská Dolina
201/41400ostatné plochyLevočská Dolina
201/42934ostatné plochyLevočská Dolina
201/439ostatné plochyLevočská Dolina
201/44144ostatné plochyLevočská Dolina
201/456ostatné plochyLevočská Dolina
201/4653ostatné plochyLevočská Dolina
201/47113ostatné plochyLevočská Dolina
201/48336ostatné plochyLevočská Dolina
201/49325ostatné plochyLevočská Dolina
201/50279ostatné plochyLevočská Dolina
201/51117ostatné plochyLevočská Dolina
201/52118ostatné plochyLevočská Dolina
201/53618ostatné plochyLevočská Dolina
201/54307ostatné plochyLevočská Dolina
201/55198ostatné plochyLevočská Dolina
201/56163ostatné plochyLevočská Dolina
201/5724ostatné plochyLevočská Dolina
201/58129ostatné plochyLevočská Dolina
201/5929ostatné plochyLevočská Dolina
201/6019ostatné plochyLevočská Dolina
201/61357ostatné plochyLevočská Dolina
201/6229ostatné plochyLevočská Dolina
201/63384ostatné plochyLevočská Dolina
201/6416ostatné plochyLevočská Dolina
201/652 603ostatné plochyLevočská Dolina
202/1435lesné pozemkyLevočská Dolina
202/216lesné pozemkyLevočská Dolina
2035 695trvalé trávne porastyLevočská Dolina
20425 891trvalé trávne porastyLevočská Dolina
20545 351trvalé trávne porastyLevočská Dolina
20697 285lesné pozemkyLevočská Dolina
207785 648lesné pozemkyLevočská Dolina
20812 907lesné pozemkyLevočská Dolina
209834 887lesné pozemkyLevočská Dolina
210613 064lesné pozemkyLevočská Dolina
211/11 100lesné pozemkyLevočská Dolina
211/2459 152lesné pozemkyLevočská Dolina
211/35 392lesné pozemkyLevočská Dolina
212/2602ostatné plochyLevočská Dolina
213/222ostatné plochyLevočská Dolina
220/1831 649lesné pozemkyLevočská Dolina
220/2120lesné pozemkyLevočská Dolina
22120 100lesné pozemkyLevočská Dolina
22221 070lesné pozemkyLevočská Dolina
22353 743lesné pozemkyLevočská Dolina
224/1988 430lesné pozemkyLevočská Dolina
224/2138lesné pozemkyLevočská Dolina
22511 439lesné pozemkyLevočská Dolina
2265 748lesné pozemkyLevočská Dolina
2276 099lesné pozemkyLevočská Dolina
228/1501 462lesné pozemkyLevočská Dolina
228/245 901lesné pozemkyLevočská Dolina
228/35 096lesné pozemkyLevočská Dolina
229569 474lesné pozemkyLevočská Dolina
230/12 644ostatné plochyLevočská Dolina
230/32 117ostatné plochyLevočská Dolina
230/463ostatné plochyLevočská Dolina
230/5971ostatné plochyLevočská Dolina
230/6108ostatné plochyLevočská Dolina
230/7464ostatné plochyLevočská Dolina
230/8354ostatné plochyLevočská Dolina
230/9512ostatné plochyLevočská Dolina
230/10326ostatné plochyLevočská Dolina
230/1129ostatné plochyLevočská Dolina
230/128ostatné plochyLevočská Dolina
230/1331ostatné plochyLevočská Dolina
230/1416ostatné plochyLevočská Dolina
230/1561ostatné plochyLevočská Dolina
230/1635ostatné plochyLevočská Dolina
230/1736ostatné plochyLevočská Dolina
230/1814ostatné plochyLevočská Dolina
230/19190ostatné plochyLevočská Dolina
230/202 061ostatné plochyLevočská Dolina
230/2132ostatné plochyLevočská Dolina
2311 357lesné pozemkyLevočská Dolina
232/1801 139lesné pozemkyLevočská Dolina
232/248lesné pozemkyLevočská Dolina
232/34 099lesné pozemkyLevočská Dolina
232/497lesné pozemkyLevočská Dolina
232/5360lesné pozemkyLevočská Dolina
232/6367lesné pozemkyLevočská Dolina
232/746lesné pozemkyLevočská Dolina
232/870lesné pozemkyLevočská Dolina
232/91 079lesné pozemkyLevočská Dolina
233/18 623lesné pozemkyLevočská Dolina
233/2492lesné pozemkyLevočská Dolina
233/3175lesné pozemkyLevočská Dolina
233/4140lesné pozemkyLevočská Dolina
233/5884lesné pozemkyLevočská Dolina
234/1135ostatné plochyLevočská Dolina
234/2241ostatné plochyLevočská Dolina
234/33 394ostatné plochyLevočská Dolina
234/4548ostatné plochyLevočská Dolina
236/14 825lesné pozemkyLevočská Dolina
236/244lesné pozemkyLevočská Dolina
236/3194lesné pozemkyLevočská Dolina
236/4247lesné pozemkyLevočská Dolina
236/5265lesné pozemkyLevočská Dolina
236/614lesné pozemkyLevočská Dolina
236/7115lesné pozemkyLevočská Dolina
236/8508lesné pozemkyLevočská Dolina
236/9119 929lesné pozemkyLevočská Dolina
236/1057 688lesné pozemkyLevočská Dolina
236/1199lesné pozemkyLevočská Dolina
236/12118lesné pozemkyLevočská Dolina
236/1313lesné pozemkyLevočská Dolina
238/11 035lesné pozemkyLevočská Dolina
238/23lesné pozemkyLevočská Dolina
238/3285lesné pozemkyLevočská Dolina
238/41 008lesné pozemkyLevočská Dolina
238/559 444lesné pozemkyLevočská Dolina
238/695lesné pozemkyLevočská Dolina
238/764lesné pozemkyLevočská Dolina
24923 237ostatné plochyLevočská Dolina
25033 616trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2517 541trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2527 162lesné pozemkyLevočská Dolina
253/245 400lesné pozemkyLevočská Dolina
25421 748trvalé trávne porastyLevočská Dolina
25532 502trvalé trávne porastyLevočská Dolina
256/114 454lesné pozemkyLevočská Dolina
256/26 030lesné pozemkyLevočská Dolina
256/3997lesné pozemkyLevočská Dolina
256/4191lesné pozemkyLevočská Dolina
256/5921lesné pozemkyLevočská Dolina
256/6306lesné pozemkyLevočská Dolina
25712 074trvalé trávne porastyLevočská Dolina
258/16 704ostatné plochyLevočská Dolina
258/263ostatné plochyLevočská Dolina
259/139 183trvalé trávne porastyLevočská Dolina
259/236trvalé trávne porastyLevočská Dolina
259/3109trvalé trávne porastyLevočská Dolina
260/117 459lesné pozemkyLevočská Dolina
260/214 901lesné pozemkyLevočská Dolina
260/31 434lesné pozemkyLevočská Dolina
261/16 728lesné pozemkyLevočská Dolina
261/2153lesné pozemkyLevočská Dolina
261/3130lesné pozemkyLevočská Dolina
26244 052lesné pozemkyLevočská Dolina
26376 405trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2642 028lesné pozemkyLevočská Dolina
265/13 285lesné pozemkyLevočská Dolina
265/3182lesné pozemkyLevočská Dolina
265/478lesné pozemkyLevočská Dolina
265/546lesné pozemkyLevočská Dolina
266/13 681lesné pozemkyLevočská Dolina
266/3114 148lesné pozemkyLevočská Dolina
266/419 160lesné pozemkyLevočská Dolina
266/531lesné pozemkyLevočská Dolina
268/2412 319lesné pozemkyLevočská Dolina
268/52 091lesné pozemkyLevočská Dolina
269/1464vodné plochyLevočská Dolina
270/12 381ostatné plochyLevočská Dolina
273/113 380trvalé trávne porastyLevočská Dolina
273/2660trvalé trávne porastyLevočská Dolina
273/3330trvalé trávne porastyLevočská Dolina
273/427trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2745 617trvalé trávne porastyLevočská Dolina
275/11 078 840ostatné plochyLevočská Dolina
275/8148ostatné plochyLevočská Dolina
275/9346ostatné plochyLevočská Dolina
275/10205ostatné plochyLevočská Dolina
275/118ostatné plochyLevočská Dolina
275/12290ostatné plochyLevočská Dolina
275/13187ostatné plochyLevočská Dolina
275/1475ostatné plochyLevočská Dolina
276/15 140ostatné plochyLevočská Dolina
276/4917ostatné plochyLevočská Dolina
276/5232ostatné plochyLevočská Dolina
276/616ostatné plochyLevočská Dolina
276/729ostatné plochyLevočská Dolina
276/838ostatné plochyLevočská Dolina
276/92 105ostatné plochyLevočská Dolina
277/13 165ostatné plochyLevočská Dolina
277/21 060ostatné plochyLevočská Dolina
277/3560ostatné plochyLevočská Dolina
277/4126ostatné plochyLevočská Dolina
278/11 531vodné plochyLevočská Dolina
278/330vodné plochyLevočská Dolina
278/6628vodné plochyLevočská Dolina
278/7130vodné plochyLevočská Dolina
278/813vodné plochyLevočská Dolina
278/928vodné plochyLevočská Dolina
278/1037vodné plochyLevočská Dolina
278/1175vodné plochyLevočská Dolina
278/1252vodné plochyLevočská Dolina
278/1310vodné plochyLevočská Dolina
279/1897 274lesné pozemkyLevočská Dolina
279/2272lesné pozemkyLevočská Dolina
279/3826lesné pozemkyLevočská Dolina
279/4466lesné pozemkyLevočská Dolina
279/5307lesné pozemkyLevočská Dolina
279/6326lesné pozemkyLevočská Dolina
280716 878lesné pozemkyLevočská Dolina
28126 087lesné pozemkyLevočská Dolina
282/14 636trvalé trávne porastyLevočská Dolina
282/218trvalé trávne porastyLevočská Dolina
283124zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
284154zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
285/1632 075lesné pozemkyLevočská Dolina
285/2146lesné pozemkyLevočská Dolina
285/363lesné pozemkyLevočská Dolina
285/441lesné pozemkyLevočská Dolina
285/51 178lesné pozemkyLevočská Dolina
285/622lesné pozemkyLevočská Dolina
285/7214lesné pozemkyLevočská Dolina
285/81 225lesné pozemkyLevočská Dolina
286/12 504lesné pozemkyLevočská Dolina
286/229lesné pozemkyLevočská Dolina
286/335lesné pozemkyLevočská Dolina
286/430lesné pozemkyLevočská Dolina
286/51 818lesné pozemkyLevočská Dolina
286/6248lesné pozemkyLevočská Dolina
286/7231lesné pozemkyLevočská Dolina
286/816lesné pozemkyLevočská Dolina
286/965lesné pozemkyLevočská Dolina
286/1033lesné pozemkyLevočská Dolina
286/111 004lesné pozemkyLevočská Dolina
286/12175lesné pozemkyLevočská Dolina
286/1379lesné pozemkyLevočská Dolina
287/117 098lesné pozemkyLevočská Dolina
287/2697lesné pozemkyLevočská Dolina
287/3317lesné pozemkyLevočská Dolina
287/4211lesné pozemkyLevočská Dolina
287/5772lesné pozemkyLevočská Dolina
287/652lesné pozemkyLevočská Dolina
312/4108 796lesné pozemkyLevočská Dolina
3222 946vodné plochyLevočská Dolina
356/1869 262lesné pozemkyLevočská Dolina
356/2428lesné pozemkyLevočská Dolina
356/31 559lesné pozemkyLevočská Dolina
356/4560lesné pozemkyLevočská Dolina
35727 574trvalé trávne porastyLevočská Dolina
35816 112trvalé trávne porastyLevočská Dolina
3591 790lesné pozemkyLevočská Dolina
360749 838lesné pozemkyLevočská Dolina
36130 608trvalé trávne porastyLevočská Dolina
3621 851ostatné plochyLevočská Dolina
363/118 478ostatné plochyLevočská Dolina
363/46 894ostatné plochyLevočská Dolina
36413 273lesné pozemkyLevočská Dolina
3658 493lesné pozemkyLevočská Dolina
3668 710lesné pozemkyLevočská Dolina
3671 481lesné pozemkyLevočská Dolina
368/142 654lesné pozemkyLevočská Dolina
368/215lesné pozemkyLevočská Dolina
369702 539lesné pozemkyLevočská Dolina
370630 998lesné pozemkyLevočská Dolina
3711 954lesné pozemkyLevočská Dolina
372/1640 695lesné pozemkyLevočská Dolina
373/25 183lesné pozemkyLevočská Dolina
3772 854lesné pozemkyLevočská Dolina
378/27 144lesné pozemkyLevočská Dolina
378/321lesné pozemkyLevočská Dolina
378/44 347lesné pozemkyLevočská Dolina
378/5117lesné pozemkyLevočská Dolina
378/61 045lesné pozemkyLevočská Dolina
379/223trvalé trávne porastyLevočská Dolina
383/212ostatné plochyLevočská Dolina
383/366ostatné plochyLevočská Dolina
399/2141 446lesné pozemkyLevočská Dolina
399/34 758lesné pozemkyLevočská Dolina
430/4131lesné pozemkyĽubické Kúpele
430/55 068lesné pozemkyĽubické Kúpele
430/6288lesné pozemkyĽubické Kúpele
55898 883lesné pozemkyĽubické Kúpele
561/277 666lesné pozemkyĽubické Kúpele
574/12 245lesné pozemkyĽubické Kúpele
574/3519 324lesné pozemkyĽubické Kúpele
574/4228lesné pozemkyĽubické Kúpele
574/5369lesné pozemkyĽubické Kúpele
575/1419 498lesné pozemkyĽubické Kúpele
575/24 208lesné pozemkyĽubické Kúpele
575/35 685lesné pozemkyĽubické Kúpele
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Levoča40 281 019 m2

m) obec Levoča, katastrálne územie Závada

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
200/212 105lesné pozemkyLevočská Dolina
201/213 445ostatné plochyLevočská Dolina
212/14 931ostatné plochyLevočská Dolina
213/15 281ostatné plochyLevočská Dolina
214179 554lesné pozemkyLevočská Dolina
2152 366ostatné plochyLevočská Dolina
2161 103ostatné plochyLevočská Dolina
217106ostatné plochyLevočská Dolina
2182 890lesné pozemkyLevočská Dolina
21912 019trvalé trávne porastyLevočská Dolina
23931 759lesné pozemkyLevočská Dolina
24026 968trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2411 021 409lesné pozemkyLevočská Dolina
243286 707lesné pozemkyLevočská Dolina
24410 118trvalé trávne porastyLevočská Dolina
2456 145ostatné plochyLevočská Dolina
24619 860lesné pozemkyLevočská Dolina
2471 107ostatné plochyLevočská Dolina
2482 321lesné pozemkyLevočská Dolina
253/1322 172lesné pozemkyLevočská Dolina
268/1220 515lesné pozemkyLevočská Dolina
268/31 016lesné pozemkyLevočská Dolina
269/21 825vodné plochyLevočská Dolina
270/21 633ostatné plochyLevočská Dolina
2715 639lesné pozemkyLevočská Dolina
272607ostatné plochyLevočská Dolina
308/2400 562lesné pozemkyLevočská Dolina
30959 121trvalé trávne porastyLevočská Dolina
3105 761ostatné plochyLevočská Dolina
3112 126ostatné plochyLevočská Dolina
312/1320 466lesné pozemkyLevočská Dolina
3142 918ostatné plochyLevočská Dolina
315109 307trvalé trávne porastyLevočská Dolina
31610 581ostatné plochyLevočská Dolina
31738 125trvalé trávne porastyLevočská Dolina
31822 428trvalé trávne porastyLevočská Dolina
31922 466lesné pozemkyLevočská Dolina
3207 289trvalé trávne porastyLevočská Dolina
32112 362lesné pozemkyLevočská Dolina
35581zastavané plochy a nádvoriaLevočská Dolina
Celkom do územia obce Levoča, katastrálne územie Závada3 207 194 m2

n) obec Lomnička, katastrálne územie Lomnička

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
116/2192 125lesné pozemkyIhla
140/113 367ostatné plochyIhla
141/221 415lesné pozemkyIhla
142/1356 747lesné pozemkyIhla
1433 734trvalé trávne porastyIhla
14431 019trvalé trávne porastyIhla
1452 497ostatné plochyIhla
146249 560trvalé trávne porastyIhla
147131 998trvalé trávne porastyIhla
148185 333trvalé trávne porastyIhla
149104 124trvalé trávne porastyIhla
15021 617lesné pozemkyIhla
15239 454trvalé trávne porastyIhla
15429 835lesné pozemkyIhla
15510 063lesné pozemkyIhla
15644 707lesné pozemkyIhla
15750 326trvalé trávne porastyIhla
15833 621trvalé trávne porastyIhla
1663 996ostatné plochyIhla
1944 114lesné pozemkyIhla
19522zastavané plochy a nádvoriaIhla
1966 770ostatné plochyIhla
1972 294ostatné plochyIhla
19861 128trvalé trávne porastyIhla
19915 719ostatné plochyIhla
20066 697trvalé trávne porastyIhla
201237 653lesné pozemkyIhla
20237 432trvalé trávne porastyIhla
208/2160 006lesné pozemkyIhla
20933 753lesné pozemkyIhla
210/111 497ostatné plochyIhla
214169 662lesné pozemkyIhla
2155 634ostatné plochyIhla
21616 318ostatné plochyIhla
21710 633ostatné plochyIhla
2181 048 374lesné pozemkyIhla
219/123 520lesné pozemkyIhla
219/232zastavané plochy a nádvoriaIhla
22012 027ostatné plochyIhla
22114 598ostatné plochyIhla
2523 812ostatné plochyIhla
271/131ostatné plochyIhla
271/24 629ostatné plochyIhla
272522vodné plochyIhla
273597 440lesné pozemkyIhla
2751 060 341lesné pozemkyIhla
27613 232ostatné plochyIhla
2771 176 737lesné pozemkyIhla
27819 559trvalé trávne porastyIhla
2791 126 228lesné pozemkyIhla
2809 200ostatné plochyIhla
28112 314trvalé trávne porastyIhla
290/1172 953lesné pozemkyIhla
291/1358 133lesné pozemkyIhla
292922 574lesné pozemkyIhla
293471 244lesné pozemkyIhla
29672 151trvalé trávne porastyIhla
297318 693lesné pozemkyIhla
2993 517trvalé trávne porastyIhla
305/1658 934lesné pozemkyIhla
4/219 850ostatné plochySypková
6/2111 153lesné pozemkySypková
7/2354 866lesné pozemkySypková
8368 268lesné pozemkySypková
912 484trvalé trávne porastySypková
1026 562trvalé trávne porastySypková
133 868lesné pozemkySypková
14/2983ostatné plochySypková
15/273ostatné plochySypková
15/3366ostatné plochySypková
16/24 743lesné pozemkySypková
1711 177lesné pozemkySypková
185 113lesné pozemkySypková
196 575ostatné plochySypková
209 077ostatné plochySypková
21/117 218vodné plochySypková
2216 422trvalé trávne porastySypková
236 826lesné pozemkySypková
24814 197lesné pozemkySypková
252 917trvalé trávne porastySypková
265 633trvalé trávne porastySypková
27/1654 198lesné pozemkySypková
28/298 442lesné pozemkySypková
34/221 200lesné pozemkySypková
35/216 062lesné pozemkySypková
364 717ostatné plochySypková
3711 130trvalé trávne porastySypková
382 122trvalé trávne porastySypková
39649 475lesné pozemkySypková
406 964trvalé trávne porastySypková
415 957trvalé trávne porastySypková
4213 177ostatné plochySypková
4312 421lesné pozemkySypková
4417 803trvalé trávne porastySypková
452 336lesné pozemkySypková
46724 753lesné pozemkySypková
4712 214trvalé trávne porastySypková
4815zastavané plochy a nádvoriaSypková
491 245trvalé trávne porastySypková
50637 858lesné pozemkySypková
51877 464lesné pozemkySypková
52606 562lesné pozemkySypková
53/1346 246lesné pozemkySypková
54/14 396trvalé trávne porastySypková
5534 044lesné pozemkySypková
564 874lesné pozemkySypková
575 147lesné pozemkySypková
58715 289lesné pozemkySypková
591 139lesné pozemkySypková
6013 411trvalé trávne porastySypková
616 107trvalé trávne porastySypková
624 021ostatné plochySypková
6312 238lesné pozemkySypková
642 946ostatné plochySypková
659 626lesné pozemkySypková
6611 935ostatné plochySypková
6715 452trvalé trávne porastySypková
70/28 669trvalé trávne porastySypková
77/116 815lesné pozemkySypková
77/66 863lesné pozemkySypková
78/127 802lesné pozemkySypková
78/2397lesné pozemkySypková
80/19vodné plochySypková
80/3265vodné plochySypková
80/5583vodné plochySypková
80/7396vodné plochySypková
80/9121vodné plochySypková
80/11161vodné plochySypková
80/13179vodné plochySypková
80/15385vodné plochySypková
80/17291vodné plochySypková
80/19192vodné plochySypková
86/1570 953lesné pozemkySypková
87623 646lesné pozemkySypková
88362 158lesné pozemkySypková
894 283trvalé trávne porastySypková
9010 242trvalé trávne porastySypková
913 936lesné pozemkySypková
92695 313lesné pozemkySypková
935 610trvalé trávne porastySypková
946 608trvalé trávne porastySypková
95/14 829ostatné plochySypková
96/26 074ostatné plochySypková
97/2329 310lesné pozemkySypková
98/1656 960lesné pozemkySypková
98/236zastavané plochy a nádvoriaSypková
99/2175lesné pozemkySypková
1222 037trvalé trávne porastySypková
12385zastavané plochy a nádvoriaSypková
124/2730ostatné plochySypková
1265 110lesné pozemkySypková
14228 511trvalé trávne porastySypková
153/2694lesné pozemkySypková
153/3319lesné pozemkySypková
154/2602lesné pozemkySypková
1583 140trvalé trávne porastySypková
169/263 433trvalé trávne porastySypková
2432 938lesné pozemkySypková
Celkom do územia obce Lomnička, katastrálne územie Lomnička21 277 882 m2

o) obec Ľubica, katastrálne územie Ľubica

parcelné
číslo
výmera (m2)druh pozemkukatastrálne územie
vojenského obvodu
34/31 232lesné pozemkyIhla
34/111 830lesné pozemkyIhla
34/12382lesné pozemkyIhla
34/13183lesné pozemkyIhla
68/28 171lesné pozemkyIhla
68/123 410lesné pozemkyIhla
68/134 014lesné pozemkyIhla
68/141 786lesné pozemkyIhla
68/15234lesné pozemkyIhla
68/16215lesné pozemkyIhla
69/1373ostatné plochyIhla
69/2368ostatné plochyIhla
69/3121ostatné plochyIhla
70/11 116ostatné plochyIhla
70/3118ostatné plochyIhla
70/51 110ostatné plochyIhla
70/7868ostatné plochyIhla
70/9293ostatné plochyIhla
70/11262ostatné plochyIhla
70/131 372ostatné plochyIhla
70/15303ostatné plochyIhla
70/163 490ostatné plochyIhla
70/19256ostatné plochyIhla
70/22105ostatné plochyIhla
70/23387ostatné plochyIhla
70/255 518ostatné plochyIhla
70/271 055ostatné plochyIhla
70/31807ostatné plochyIhla
70/3210ostatné plochyIhla
70/3333ostatné plochyIhla
70/391 871ostatné plochyIhla
70/40173ostatné plochyIhla
70/41191ostatné plochyIhla
70/42476ostatné plochyIhla
70/43312ostatné plochyIhla
70/44318ostatné plochyIhla
70/4556ostatné plochyIhla
71/1473 062lesné pozemkyIhla
71/36 579lesné pozemkyIhla
71/49 823lesné pozemkyIhla
71/57 410lesné pozemkyIhla
71/64 859lesné pozemkyIhla
71/730lesné pozemkyIhla
72/1945 191lesné pozemkyIhla
72/3205lesné pozemkyIhla
72/414lesné pozemkyIhla
72/536lesné pozemkyIhla
73/1818 593lesné pozemkyIhla
7413 961lesné pozemkyIhla
85/55 229ostatné plochyIhla
181/1335 176lesné pozemkyIhla
181/411 146lesné pozemkyIhla
181/1228lesné pozemkyIhla
181/135 528lesné pozemkyIhla
224/1766 361lesné pozemkyIhla
224/323 366lesné pozemkyIhla
226/1379 169lesné pozemkyIhla
227/11 850lesné pozemkyIhla
227/325lesné pozemkyIhla
228/1469 114lesné pozemkyIhla
228/2119lesné pozemkyIhla
228/417 307lesné pozemkyIhla
2292 133lesné pozemkyIhla
323/2850 596lesné pozemkyIhla
323/45 350lesné pozemkyIhla
323/64 685lesné pozemkyIhla
32441zastavané plochy a nádvoriaIhla
325/11 130 910lesné pozemkyIhla
325/3321lesné pozemkyIhla
325/4154lesné pozemkyIhla
325/6228lesné pozemkyIhla
325/12344lesné pozemkyIhla
325/13133lesné pozemkyIhla
325/1436lesné pozemkyIhla
32610 817lesné pozemkyIhla
32718 851lesné pozemkyIhla
32822 664lesné pozemkyIhla
329/1781 475lesné pozemkyIhla
330/1932 993lesné pozemkyIhla
330/43 113lesné pozemkyIhla
330/51 376lesné pozemkyIhla
330/64lesné pozemkyIhla
331/25 290lesné pozemkyIhla
331/3446lesné pozemkyIhla
331/4461lesné pozemkyIhla
337/232 794lesné pozemkyIhla
339/29 528lesné pozemkyIhla
243 615lesné pozemkyĽubické Kúpele
4/1144 828trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/3126 364trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/419 711trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/51 852trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/61 230trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/7118trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/8463trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
4/915trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
6/190 460trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
6/226 111trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
6/3817trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
6/42 076trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
8/24 118lesné pozemkyĽubické Kúpele
8/322lesné pozemkyĽubické Kúpele
8/5113lesné pozemkyĽubické Kúpele
8/61 700lesné pozemkyĽubické Kúpele
8/71 085lesné pozemkyĽubické Kúpele
11/1357 950lesné pozemkyĽubické Kúpele
11/46 974lesné pozemkyĽubické Kúpele
11/55lesné pozemkyĽubické Kúpele
12/17 595trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
12/2544trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
12/3883trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
13/137 839trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
13/211trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
13/32 682trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
15/123 524trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
15/29trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
15/3527trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
15/42 900trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
16/143 205lesné pozemkyĽubické Kúpele
16/2691lesné pozemkyĽubické Kúpele
16/3811lesné pozemkyĽubické Kúpele
20/1228 252trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
20/237trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
20/3251trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
20/4100trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
20/5706trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
2210 362trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
24/241trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
3316 392trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
3643 243lesné pozemkyĽubické Kúpele
55/164 031trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
55/31 971trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
55/47trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
55/5820trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
61/218 242lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/2375 883lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/32 011lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/417lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/52 010lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/68lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/71 885lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/8461lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/93 109lesné pozemkyĽubické Kúpele
65/10849lesné pozemkyĽubické Kúpele
669 655trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
67/11 889ostatné plochyĽubické Kúpele
67/3337ostatné plochyĽubické Kúpele
67/41 489ostatné plochyĽubické Kúpele
67/531ostatné plochyĽubické Kúpele
67/6229ostatné plochyĽubické Kúpele
67/7417ostatné plochyĽubické Kúpele
67/850ostatné plochyĽubické Kúpele
67/9301ostatné plochyĽubické Kúpele
67/10223ostatné plochyĽubické Kúpele
6973 593trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
70/1144 209lesné pozemkyĽubické Kúpele
70/231lesné pozemkyĽubické Kúpele
70/3285lesné pozemkyĽubické Kúpele
70/4266lesné pozemkyĽubické Kúpele
714 686trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
77/3118 627lesné pozemkyĽubické Kúpele
77/84 110lesné pozemkyĽubické Kúpele
77/9454lesné pozemkyĽubické Kúpele
77/1014 588lesné pozemkyĽubické Kúpele
77/1122 231lesné pozemkyĽubické Kúpele
78/1389 994lesné pozemkyĽubické Kúpele
78/3322 073lesné pozemkyĽubické Kúpele
78/4533lesné pozemkyĽubické Kúpele
78/5290lesné pozemkyĽubické Kúpele
7921 811trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
806 221lesné pozemkyĽubické Kúpele
81/15 718ostatné plochyĽubické Kúpele
81/399ostatné plochyĽubické Kúpele
81/45 058ostatné plochyĽubické Kúpele
8213 509ostatné plochyĽubické Kúpele
83/147 361ostatné plochyĽubické Kúpele
83/28 427zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
83/3245zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
83/4448zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
83/567zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
83/662zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
84/124 531trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
84/2385trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
85/14 996lesné pozemkyĽubické Kúpele
85/2735lesné pozemkyĽubické Kúpele
85/368lesné pozemkyĽubické Kúpele
85/422 870lesné pozemkyĽubické Kúpele
86/73 508zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
86/913zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
86/1010 515zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
86/11146zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
87/115 499ostatné plochyĽubické Kúpele
87/2918zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
87/3391zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
87/44 230ostatné plochyĽubické Kúpele
88/21 389ostatné plochyĽubické Kúpele
89/157 815ostatné plochyĽubické Kúpele
89/393ostatné plochyĽubické Kúpele
89/474ostatné plochyĽubické Kúpele
89/588ostatné plochyĽubické Kúpele
89/638zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/7564zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/8549ostatné plochyĽubické Kúpele
89/9550ostatné plochyĽubické Kúpele
89/10784zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/11782zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/12779zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/13524zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
89/14129ostatné plochyĽubické Kúpele
89/1521ostatné plochyĽubické Kúpele
89/1632ostatné plochyĽubické Kúpele
89/1758ostatné plochyĽubické Kúpele
89/18115ostatné plochyĽubické Kúpele
89/1942ostatné plochyĽubické Kúpele
89/2041ostatné plochyĽubické Kúpele
89/2192ostatné plochyĽubické Kúpele
89/226ostatné plochyĽubické Kúpele
89/23136ostatné plochyĽubické Kúpele
89/24228ostatné plochyĽubické Kúpele
89/255ostatné plochyĽubické Kúpele
89/261 523ostatné plochyĽubické Kúpele
89/28196ostatné plochyĽubické Kúpele
89/30368ostatné plochyĽubické Kúpele
89/3341ostatné plochyĽubické Kúpele
89/3517ostatné plochyĽubické Kúpele
89/39380ostatné plochyĽubické Kúpele
90/16 128vodné plochyĽubické Kúpele
90/3248vodné plochyĽubické Kúpele
90/4222vodné plochyĽubické Kúpele
91/135 205ostatné plochyĽubické Kúpele
91/264zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/3622zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/4147zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/53 431zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/6792zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/7599zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
91/82 230ostatné plochyĽubické Kúpele
91/9909ostatné plochyĽubické Kúpele
91/10913ostatné plochyĽubické Kúpele
928 062lesné pozemkyĽubické Kúpele
93/11 897lesné pozemkyĽubické Kúpele
93/21 910lesné pozemkyĽubické Kúpele
93/3839lesné pozemkyĽubické Kúpele
94/118 723trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
94/2271trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
94/39trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
94/4215trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
95/14 196ostatné plochyĽubické Kúpele
95/2100ostatné plochyĽubické Kúpele
95/383ostatné plochyĽubické Kúpele
969 798trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
97/154 544trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
98/1395ostatné plochyĽubické Kúpele
98/52 662ostatné plochyĽubické Kúpele
98/635ostatné plochyĽubické Kúpele
99/111 153trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
99/31 783trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
99/5219trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
10112 247trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
115/12 480zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
115/31 023zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
121/2257 444lesné pozemkyĽubické Kúpele
1225 398lesné pozemkyĽubické Kúpele
123/14 821orná pôdaĽubické Kúpele
123/2777orná pôdaĽubické Kúpele
124/12 109vodné plochyĽubické Kúpele
124/598vodné plochyĽubické Kúpele
125/27 245ostatné plochyĽubické Kúpele
126/27 734orná pôdaĽubické Kúpele
12953 512trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
13132 568trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
132/234 053trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
1341 677lesné pozemkyĽubické Kúpele
136/210 070zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
136/3140zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
136/453ostatné plochyĽubické Kúpele
138/117 762ostatné plochyĽubické Kúpele
138/21ostatné plochyĽubické Kúpele
138/32ostatné plochyĽubické Kúpele
138/411ostatné plochyĽubické Kúpele
138/523 547ostatné plochyĽubické Kúpele
13922 505ostatné plochyĽubické Kúpele
140/110 994trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
140/353trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
141/11 204vodné plochyĽubické Kúpele
141/4217vodné plochyĽubické Kúpele
1425 587ostatné plochyĽubické Kúpele
143/18 188lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/427lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/52 754lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/63 773lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/71 155lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/818lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/9995lesné pozemkyĽubické Kúpele
143/10709 907lesné pozemkyĽubické Kúpele
162/213 073ostatné plochyĽubické Kúpele
175/1862lesné pozemkyĽubické Kúpele
175/33 383lesné pozemkyĽubické Kúpele
193/11 723ostatné plochyĽubické Kúpele
193/347ostatné plochyĽubické Kúpele
193/4354ostatné plochyĽubické Kúpele
193/5993ostatné plochyĽubické Kúpele
205/16 215lesné pozemkyĽubické Kúpele
316/22 135ostatné plochyĽubické Kúpele
318/1588 770lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/721 106lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/812 545lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/9401lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/103 841lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/112 054lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/123 059lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/13926lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/141 070lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/15516lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/164 316lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/17607lesné pozemkyĽubické Kúpele
318/18216lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/1268 542lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/253 232lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/369 250lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/411 229lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/514 900lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/617 195lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/74 955lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/8551lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/92 126lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/103 774lesné pozemkyĽubické Kúpele
320/1113lesné pozemkyĽubické Kúpele
321/111 608trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
321/265trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
321/3207trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
3229 457ostatné plochyĽubické Kúpele
3232 934trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
324/24 652ostatné plochyĽubické Kúpele
324/7395ostatné plochyĽubické Kúpele
325/18 386vodné plochyĽubické Kúpele
325/2131vodné plochyĽubické Kúpele
325/5129vodné plochyĽubické Kúpele
325/648vodné plochyĽubické Kúpele
325/7111vodné plochyĽubické Kúpele
325/8139vodné plochyĽubické Kúpele
325/92 014vodné plochyĽubické Kúpele
325/10133vodné plochyĽubické Kúpele
325/11105vodné plochyĽubické Kúpele
325/121 741vodné plochyĽubické Kúpele
325/1333vodné plochyĽubické Kúpele
325/192 459vodné plochyĽubické Kúpele
325/204vodné plochyĽubické Kúpele
325/2124vodné plochyĽubické Kúpele
325/2258vodné plochyĽubické Kúpele
325/2360vodné plochyĽubické Kúpele
325/2497vodné plochyĽubické Kúpele
325/26455vodné plochyĽubické Kúpele
325/271 146vodné plochyĽubické Kúpele
331/23 537lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/677lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/73 052lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/8452lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/92 798lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/10834lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/112 834lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/12150lesné pozemkyĽubické Kúpele
331/1338lesné pozemkyĽubické Kúpele
332/214 834trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
332/3187trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
332/4239trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
332/528trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
333/19 009lesné pozemkyĽubické Kúpele
333/23 792lesné pozemkyĽubické Kúpele
333/359lesné pozemkyĽubické Kúpele
333/4224lesné pozemkyĽubické Kúpele
333/56lesné pozemkyĽubické Kúpele
333/6159lesné pozemkyĽubické Kúpele
334/15 795lesné pozemkyĽubické Kúpele
334/24 331lesné pozemkyĽubické Kúpele
334/31 283lesné pozemkyĽubické Kúpele
335/15 665ostatné plochyĽubické Kúpele
335/3120ostatné plochyĽubické Kúpele
335/5730ostatné plochyĽubické Kúpele
335/723ostatné plochyĽubické Kúpele
335/81 745ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1127ostatné plochyĽubické Kúpele
335/129ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1327ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1419ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1523ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1663ostatné plochyĽubické Kúpele
335/1730ostatné plochyĽubické Kúpele
335/18111ostatné plochyĽubické Kúpele
335/19162ostatné plochyĽubické Kúpele
335/20621ostatné plochyĽubické Kúpele
335/2123ostatné plochyĽubické Kúpele
335/2254ostatné plochyĽubické Kúpele
335/2331ostatné plochyĽubické Kúpele
335/2413ostatné plochyĽubické Kúpele
335/25224ostatné plochyĽubické Kúpele
335/26198ostatné plochyĽubické Kúpele
335/2740ostatné plochyĽubické Kúpele
335/28511ostatné plochyĽubické Kúpele
335/3027ostatné plochyĽubické Kúpele
335/3188ostatné plochyĽubické Kúpele
335/3326ostatné plochyĽubické Kúpele
335/34239ostatné plochyĽubické Kúpele
335/35269ostatné plochyĽubické Kúpele
335/36718ostatné plochyĽubické Kúpele
335/37331ostatné plochyĽubické Kúpele
335/39221ostatné plochyĽubické Kúpele
335/40129ostatné plochyĽubické Kúpele
335/41199ostatné plochyĽubické Kúpele
335/42332ostatné plochyĽubické Kúpele
335/4330ostatné plochyĽubické Kúpele
335/449ostatné plochyĽubické Kúpele
335/5011ostatné plochyĽubické Kúpele
335/51203ostatné plochyĽubické Kúpele
335/545ostatné plochyĽubické Kúpele
335/58161ostatné plochyĽubické Kúpele
335/60736ostatné plochyĽubické Kúpele
335/6157ostatné plochyĽubické Kúpele
335/63882ostatné plochyĽubické Kúpele
335/6418ostatné plochyĽubické Kúpele
335/7199ostatné plochyĽubické Kúpele
335/7241ostatné plochyĽubické Kúpele
335/731 207ostatné plochyĽubické Kúpele
335/78840ostatné plochyĽubické Kúpele
335/7993ostatné plochyĽubické Kúpele
335/8084ostatné plochyĽubické Kúpele
335/81389ostatné plochyĽubické Kúpele
335/8283ostatné plochyĽubické Kúpele
335/8320ostatné plochyĽubické Kúpele
335/849ostatné plochyĽubické Kúpele
335/852 340ostatné plochyĽubické Kúpele
338/1616 958lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/370 306lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/4813lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/510 258lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/615 730lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/739 316lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/8304lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/928lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/10140lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/1166lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/12102lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/139lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/14165lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/1540 561lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/16130lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/178lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/18921lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/193 255lesné pozemkyĽubické Kúpele
338/2038 047lesné pozemkyĽubické Kúpele
396/1896ostatné plochyĽubické Kúpele
396/383ostatné plochyĽubické Kúpele
396/51 116ostatné plochyĽubické Kúpele
396/9928ostatné plochyĽubické Kúpele
396/10366ostatné plochyĽubické Kúpele
396/117ostatné plochyĽubické Kúpele
396/1220ostatné plochyĽubické Kúpele
396/13122ostatné plochyĽubické Kúpele
396/14119ostatné plochyĽubické Kúpele
396/15323ostatné plochyĽubické Kúpele
396/16138ostatné plochyĽubické Kúpele
396/1817ostatné plochyĽubické Kúpele
396/191 245ostatné plochyĽubické Kúpele
396/2033ostatné plochyĽubické Kúpele
396/2160ostatné plochyĽubické Kúpele
396/22168ostatné plochyĽubické Kúpele
396/2360ostatné plochyĽubické Kúpele
396/24397ostatné plochyĽubické Kúpele
396/2654ostatné plochyĽubické Kúpele
396/2713ostatné plochyĽubické Kúpele
406/17 000lesné pozemkyĽubické Kúpele
406/318 650lesné pozemkyĽubické Kúpele
406/41 224lesné pozemkyĽubické Kúpele
406/549lesné pozemkyĽubické Kúpele
406/630lesné pozemkyĽubické Kúpele
406/7719lesné pozemkyĽubické Kúpele
414/2121 429lesné pozemkyĽubické Kúpele
414/10324lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/1469 936lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/7384lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/8473lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/9505lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/10158lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/118lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/12577lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/133 059lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/1431lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/1571 470lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/162 309lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/1715 556lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/182 328trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
415/1914 961lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/20821lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/216 333lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/225 511lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/232 061lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/248 064lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/2531 998lesné pozemkyĽubické Kúpele
415/263 084lesné pozemkyĽubické Kúpele
424/124 442lesné pozemkyĽubické Kúpele
424/317 901lesné pozemkyĽubické Kúpele
424/4143lesné pozemkyĽubické Kúpele
424/554lesné pozemkyĽubické Kúpele
424/6537 829lesné pozemkyĽubické Kúpele
425/124 343trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/2219trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/3470trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/4161trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/591trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/6125trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/7251trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/829trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
425/97trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
426/1610lesné pozemkyĽubické Kúpele
426/2626lesné pozemkyĽubické Kúpele
426/383lesné pozemkyĽubické Kúpele
445/125 041lesné pozemkyĽubické Kúpele
445/3171 778lesné pozemkyĽubické Kúpele
445/41 545lesné pozemkyĽubické Kúpele
445/57 983lesné pozemkyĽubické Kúpele
445/6511lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/138 373lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/2215lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/31 493lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/4310lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/555lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/79lesné pozemkyĽubické Kúpele
446/815lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/241 548lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/314 887lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/41 607lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/594lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/6331lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/7271lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/81 726lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/941 777lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/103 072lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/1130lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/1221lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/1546lesné pozemkyĽubické Kúpele
447/1629lesné pozemkyĽubické Kúpele
4484 000trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
44987zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
468/227 607lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/319 076lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/22645lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/231 022lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/242 483lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/25225lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/2628lesné pozemkyĽubické Kúpele
468/2728 898lesné pozemkyĽubické Kúpele
471/1131 612ostatné plochyĽubické Kúpele
471/215 985ostatné plochyĽubické Kúpele
471/317ostatné plochyĽubické Kúpele
471/41 881ostatné plochyĽubické Kúpele
472/14 080lesné pozemkyĽubické Kúpele
472/227lesné pozemkyĽubické Kúpele
472/62 713lesné pozemkyĽubické Kúpele
472/7414 178lesné pozemkyĽubické Kúpele
474/14 214ostatné plochyĽubické Kúpele
475/166 660ostatné plochyĽubické Kúpele
477/24 236ostatné plochyĽubické Kúpele
478/21 132ostatné plochyĽubické Kúpele
479/16 446lesné pozemkyĽubické Kúpele
479/47 628lesné pozemkyĽubické Kúpele
479/5375 285lesné pozemkyĽubické Kúpele
480/154 021ostatné plochyĽubické Kúpele
481/15 012lesné pozemkyĽubické Kúpele
481/2148 706lesné pozemkyĽubické Kúpele
482/1452 708lesné pozemkyĽubické Kúpele
482/257 647lesné pozemkyĽubické Kúpele
482/31 331lesné pozemkyĽubické Kúpele
482/4318lesné pozemkyĽubické Kúpele
483/121 132trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
483/2663trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
483/383trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
483/4121trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
484/2791ostatné plochyĽubické Kúpele
484/354ostatné plochyĽubické Kúpele
484/4193ostatné plochyĽubické Kúpele
484/5126ostatné plochyĽubické Kúpele
484/6289ostatné plochyĽubické Kúpele
484/75 444ostatné plochyĽubické Kúpele
484/103 209ostatné plochyĽubické Kúpele
484/111 597ostatné plochyĽubické Kúpele
484/1243ostatné plochyĽubické Kúpele
484/1330ostatné plochyĽubické Kúpele
484/15554ostatné plochyĽubické Kúpele
484/161 251ostatné plochyĽubické Kúpele
484/17106ostatné plochyĽubické Kúpele
484/1889ostatné plochyĽubické Kúpele
484/1958ostatné plochyĽubické Kúpele
484/20131ostatné plochyĽubické Kúpele
484/21251ostatné plochyĽubické Kúpele
484/2255ostatné plochyĽubické Kúpele
484/23239ostatné plochyĽubické Kúpele
484/24193ostatné plochyĽubické Kúpele
484/25102ostatné plochyĽubické Kúpele
484/2686ostatné plochyĽubické Kúpele
484/273 425ostatné plochyĽubické Kúpele
484/28191ostatné plochyĽubické Kúpele
484/29259ostatné plochyĽubické Kúpele
484/30180ostatné plochyĽubické Kúpele
485/13 179trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
485/261trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
485/3306trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
485/446trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
486/1285 065lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/21 264lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/31 148lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/4550lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/5615lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/649 640lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/72 553lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/81 111lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/9893lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/1013 734lesné pozemkyĽubické Kúpele
486/115 209lesné pozemkyĽubické Kúpele
487/18 014ostatné plochyĽubické Kúpele
487/2925ostatné plochyĽubické Kúpele
487/3606ostatné plochyĽubické Kúpele
487/416ostatné plochyĽubické Kúpele
488/1556 010lesné pozemkyĽubické Kúpele
488/27 086lesné pozemkyĽubické Kúpele
489528 128lesné pozemkyĽubické Kúpele
490319 034lesné pozemkyĽubické Kúpele
491367 787lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/1561 950lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/27 045lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/31 803lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/47 594lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/510 138lesné pozemkyĽubické Kúpele
492/67 024lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/15 857lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/3317lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/422 643lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/54 173lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/6135lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/719lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/8252lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/913lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/1011lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/1134lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/12197lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/151 075 908lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/1653lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/17211lesné pozemkyĽubické Kúpele
493/1884lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/1655 661lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/2859lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/32 177lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/44 218lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/558lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/659lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/7220lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/8342lesné pozemkyĽubické Kúpele
494/9125lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/1545 090lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/8992lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/939lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/104 398lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/11155lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/12403lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/1350 866lesné pozemkyĽubické Kúpele
495/14120lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/2398 218lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/352lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/1224 973lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/133 709lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/14807lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/15772lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/161 071lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/1715lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/1815 297lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/19173lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/20343lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/2120lesné pozemkyĽubické Kúpele
496/2213lesné pozemkyĽubické Kúpele
497/14 716lesné pozemkyĽubické Kúpele
497/2445lesné pozemkyĽubické Kúpele
497/358lesné pozemkyĽubické Kúpele
497/414lesné pozemkyĽubické Kúpele
5001 103lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/1415 368lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/511 253lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/6292lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/839lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/971lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/10211lesné pozemkyĽubické Kúpele
501/11245lesné pozemkyĽubické Kúpele
502/25 055lesné pozemkyĽubické Kúpele
503/4125lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/264 781lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/7419 922lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/811lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/9219lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/10736lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/1111 678lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/1213 809lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/139 895lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/1410 481lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/159 318lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/1657lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/17337lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/18680lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/1956lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2030lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2122lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/22169lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/23201lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/241 299lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/25354lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2612 628lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2757lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2811 332lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/2921lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/304lesné pozemkyĽubické Kúpele
504/3140lesné pozemkyĽubické Kúpele
505/112 600trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
505/226trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
505/31trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
506/114 547ostatné plochyĽubické Kúpele
506/23 278ostatné plochyĽubické Kúpele
506/3590ostatné plochyĽubické Kúpele
506/4519ostatné plochyĽubické Kúpele
506/5749ostatné plochyĽubické Kúpele
506/659ostatné plochyĽubické Kúpele
506/7594ostatné plochyĽubické Kúpele
506/8615ostatné plochyĽubické Kúpele
50711 337trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
508/13 695lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/3826lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/5292lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/612lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/7110lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/850lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/92 489lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/1075lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/11110lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/1254lesné pozemkyĽubické Kúpele
508/1310lesné pozemkyĽubické Kúpele
510/151trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
510/26trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
510/38trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
510/43 931trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
5113 504lesné pozemkyĽubické Kúpele
512/16 591trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
512/232trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
512/3149trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
512/454trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
513/17 139trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
513/217trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
514/243 914lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/31 418lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/61 021lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/7278lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/85 218lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/9169lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/1043 286lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/11397lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/1212 667lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/20193 821lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/21560lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/22944lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/23150lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/2435lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/25500lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/26845lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/274 700lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/28238lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/29320lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/308 510lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/31415lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/3416 395lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/3538lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/363 217lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/3715 090lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/3889 734lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/4097lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/41321lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/421 820lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/4311lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/4428lesné pozemkyĽubické Kúpele
514/455 001lesné pozemkyĽubické Kúpele
515/121 313ostatné plochyĽubické Kúpele
515/230ostatné plochyĽubické Kúpele
516/117 333trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
516/24trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
517/17 338ostatné plochyĽubické Kúpele
517/2140ostatné plochyĽubické Kúpele
517/39ostatné plochyĽubické Kúpele
517/584ostatné plochyĽubické Kúpele
517/610ostatné plochyĽubické Kúpele
518/1299 047lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/2260lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/38 793lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/419 515lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/58lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/6847lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/7276lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/8113lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/1227lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/13166lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/14154lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/158lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/166lesné pozemkyĽubické Kúpele
518/171 474lesné pozemkyĽubické Kúpele
519/1932ostatné plochyĽubické Kúpele
519/21 083ostatné plochyĽubické Kúpele
519/3250ostatné plochyĽubické Kúpele
519/4135ostatné plochyĽubické Kúpele
519/514ostatné plochyĽubické Kúpele
519/620ostatné plochyĽubické Kúpele
519/74 541ostatné plochyĽubické Kúpele
519/8108ostatné plochyĽubické Kúpele
519/9101ostatné plochyĽubické Kúpele
520/1389 096lesné pozemkyĽubické Kúpele
520/536lesné pozemkyĽubické Kúpele
520/6122lesné pozemkyĽubické Kúpele
520/761lesné pozemkyĽubické Kúpele
520/892lesné pozemkyĽubické Kúpele
520/986lesné pozemkyĽubické Kúpele
521/15 803ostatné plochyĽubické Kúpele
521/256ostatné plochyĽubické Kúpele
5224 724trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
526/13 214ostatné plochyĽubické Kúpele
527/11 277lesné pozemkyĽubické Kúpele
527/2134lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/1320 547lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/291 878lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/31 418lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/4227lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/537 029lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/6286lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/71 549lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/8312lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/9686lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/1044lesné pozemkyĽubické Kúpele
529/11275lesné pozemkyĽubické Kúpele
530/2179ostatné plochyĽubické Kúpele
530/3562ostatné plochyĽubické Kúpele
530/4798ostatné plochyĽubické Kúpele
530/531ostatné plochyĽubické Kúpele
530/625ostatné plochyĽubické Kúpele
530/71 873ostatné plochyĽubické Kúpele
530/828ostatné plochyĽubické Kúpele
530/958ostatné plochyĽubické Kúpele
530/101 895ostatné plochyĽubické Kúpele
530/11492ostatné plochyĽubické Kúpele
530/12301ostatné plochyĽubické Kúpele
530/1317ostatné plochyĽubické Kúpele
530/1479ostatné plochyĽubické Kúpele
531/1442 655lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/271 432lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/3185lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/4346lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/5196lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/6286lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/794lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/817lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/91 120lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/10774lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/11691lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/12157lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/131 384lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/14739lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/1537lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/16267lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/17141lesné pozemkyĽubické Kúpele
531/1828lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/1271 476lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/2161lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/3537lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/412 535lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/5337lesné pozemkyĽubické Kúpele
532/6112lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/143 521lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/232lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/3197lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/4204lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/5109lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/6703lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/757lesné pozemkyĽubické Kúpele
533/8227lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/116 432lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/236lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/3216lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/41 930lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/586lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/6291lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/7603lesné pozemkyĽubické Kúpele
534/8151lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/1318 503lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/2107lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/3192lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/4344lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/580lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/691lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/7308lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/869lesné pozemkyĽubické Kúpele
535/9329lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/12 797lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/22 319lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/31 956lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/490lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/5217lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/6604lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/7576lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/8121lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/9414lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/10401lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/11492lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/12439lesné pozemkyĽubické Kúpele
536/13423lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/16 594lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/24 164lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/31 193lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/4211lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/5223lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/6286lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/7174lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/8157lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/9107lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/10916lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/11486lesné pozemkyĽubické Kúpele
537/12333lesné pozemkyĽubické Kúpele
538/1255 753lesné pozemkyĽubické Kúpele
538/21 111lesné pozemkyĽubické Kúpele
538/3591lesné pozemkyĽubické Kúpele
538/4124lesné pozemkyĽubické Kúpele
538/5205lesné pozemkyĽubické Kúpele
539/1339 434lesné pozemkyĽubické Kúpele
539/2734lesné pozemkyĽubické Kúpele
539/3138lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/150 715lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/21 764lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/31 214lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/43 526lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/5693 565lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/6873lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/7720lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/8458lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/9137lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/10117lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/111 137lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/1225lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/13128lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/142 086lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/15379lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/161 642lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/1757lesné pozemkyĽubické Kúpele
540/18189lesné pozemkyĽubické Kúpele
5412 784lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/3335 872lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/4543lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/7461lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/8591lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/9798lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/1014lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/11122lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/121 125lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/1318lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/14173lesné pozemkyĽubické Kúpele
542/1530lesné pozemkyĽubické Kúpele
546/1407 752lesné pozemkyĽubické Kúpele
546/4721lesné pozemkyĽubické Kúpele
546/7832lesné pozemkyĽubické Kúpele
546/830lesné pozemkyĽubické Kúpele
548/21 309lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/25 118lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/373lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/44 249lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/51 132lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/6104lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/7804lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/859lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/9450lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/10699lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/111 137lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/12176lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/1325lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/14512lesné pozemkyĽubické Kúpele
550/161 003lesné pozemkyĽubické Kúpele
562/1518 335lesné pozemkyĽubické Kúpele
562/2696lesné pozemkyĽubické Kúpele
562/3347lesné pozemkyĽubické Kúpele
562/43 040lesné pozemkyĽubické Kúpele
562/5230lesné pozemkyĽubické Kúpele
563/1438 931lesné pozemkyĽubické Kúpele
563/3841lesné pozemkyĽubické Kúpele
563/459lesné pozemkyĽubické Kúpele
564/1330 721lesné pozemkyĽubické Kúpele
564/320lesné pozemkyĽubické Kúpele
564/4928lesné pozemkyĽubické Kúpele
567/26 818lesné pozemkyĽubické Kúpele
567/3932lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/150lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/25 214lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/4890lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/5538lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/61 151lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/79lesné pozemkyĽubické Kúpele
568/1093lesné pozemkyĽubické Kúpele
5702 982lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/13 756lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/21 978lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/3866lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/4640lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/5135lesné pozemkyĽubické Kúpele
571/6117lesné pozemkyĽubické Kúpele
572/1407 214lesné pozemkyĽubické Kúpele
572/2591lesné pozemkyĽubické Kúpele
572/3579lesné pozemkyĽubické Kúpele
57329zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
576539 301lesné pozemkyĽubické Kúpele
57754 855lesné pozemkyĽubické Kúpele
57832 007lesné pozemkyĽubické Kúpele
5838/1532záhradyĽubické Kúpele
5838/2512záhradyĽubické Kúpele
5838/3490záhradyĽubické Kúpele
5838/4512záhradyĽubické Kúpele
5838/5505záhradyĽubické Kúpele
5838/6592záhradyĽubické Kúpele
5838/7481zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
5838/8400zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
5838/9401zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
5838/10464zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
5838/11337ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/1285ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/13218ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/1474ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/15231ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/1687ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/17226ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/18259ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/19235ostatné plochyĽubické Kúpele
5838/20403zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
5838/21398zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/1540záhradyĽubické Kúpele
7545/2521záhradyĽubické Kúpele
7545/3545záhradyĽubické Kúpele
7545/4535záhradyĽubické Kúpele
7545/5527záhradyĽubické Kúpele
7545/6542záhradyĽubické Kúpele
7545/7283zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/8282zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/9298zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/10275zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/11276ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/1284ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/13265ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/1488ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/15285ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/1675ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/17540záhradyĽubické Kúpele
7545/18549záhradyĽubické Kúpele
7545/19469záhradyĽubické Kúpele
7545/20279zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/21500záhradyĽubické Kúpele
7545/22491záhradyĽubické Kúpele
7545/23297zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/24535záhradyĽubické Kúpele
7545/25324zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/26265ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/27287ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/28255ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/2976ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/3064ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/3155ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/327 446ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/332 749ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/341 096zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/35277zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/36258zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/37266zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/38265zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/39276zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/40234ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/41229ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/42264ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/43274ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/44268ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/45224ostatné plochyĽubické Kúpele
7545/46181zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/47235zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7545/4815zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/129 089zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/31 003zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/4471zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/5184zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/7298zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8323zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/10424zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/12343zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/141 472zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/17718zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/181 366zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/2355 449orná pôdaĽubické Kúpele
7871/25266zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/262 741ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/2717 642trvalé trávne porastyĽubické Kúpele
7871/2827 930ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/294 708ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/306 905ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/3168orná pôdaĽubické Kúpele
7871/34364zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/3553zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/3673zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/375zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/382 123zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/39751zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/40691ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/41312ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/4239ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/431 121zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/44752zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/45118zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/46475zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/48299vodné plochyĽubické Kúpele
7871/491 475zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/50110ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/511 022ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/52440ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/535 819ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/54286zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/55155ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/562 335zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/5710zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/5820zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/593 758zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/60257zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/61209ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/623 963zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/63370zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/64125zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/651 297ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/662 237zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/6729zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/703 864zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/7186zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/7257zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/7386zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/7438zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/75630zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/78332zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/79262zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/801 161záhradyĽubické Kúpele
7871/8119zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8217zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8331zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8417zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8521zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8617zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8723zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8828zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/8923zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/9024zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/9117zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/9221zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/9321zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/94109ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/9517zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/961 291ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/97782ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/98747ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/99480ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/10049zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/10116zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/10223zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/1034 223ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/104630ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/1056ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/10613ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/10737zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/10842orná pôdaĽubické Kúpele
7871/109124orná pôdaĽubické Kúpele
7871/110416orná pôdaĽubické Kúpele
7871/111378orná pôdaĽubické Kúpele
7871/112374orná pôdaĽubické Kúpele
7871/113363orná pôdaĽubické Kúpele
7871/114362orná pôdaĽubické Kúpele
7871/115360orná pôdaĽubické Kúpele
7871/116366orná pôdaĽubické Kúpele
7871/117368orná pôdaĽubické Kúpele
7871/118359orná pôdaĽubické Kúpele
7871/119363orná pôdaĽubické Kúpele
7871/120364orná pôdaĽubické Kúpele
7871/121369orná pôdaĽubické Kúpele
7871/122370orná pôdaĽubické Kúpele
7871/123371orná pôdaĽubické Kúpele
7871/124368orná pôdaĽubické Kúpele
7871/125371orná pôdaĽubické Kúpele
7871/126367orná pôdaĽubické Kúpele
7871/127378orná pôdaĽubické Kúpele
7871/128311ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/129330ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/130306ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/131316ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/132310ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/133297ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/134301ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/135285ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/136297ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/137285ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/138281ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/139271ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/140263ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/141268ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/142256ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/143266ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/144285ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/145274zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/146460záhradyĽubické Kúpele
7871/147485ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/148484ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/149514ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/150514ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/151551ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/152523ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/153547ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/154602ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/155617orná pôdaĽubické Kúpele
7871/156615ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/157690ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/158813ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/159792ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/160508ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/161763ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/162808ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/163818ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/164795ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/165135zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/166617zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/167181zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/168531zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/169904zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/170240zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/1711 039zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/17222zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/1735 666ostatné plochyĽubické Kúpele
7871/17526zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7871/17820zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/13 004zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/2158zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/4172zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/5334zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/61 195ostatné plochyĽubické Kúpele
7875/73 892zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/8101zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/954ostatné plochyĽubické Kúpele
7875/102 022zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/11310zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/122 992zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/15795zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/1670zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/18540zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/20136zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/21962ostatné plochyĽubické Kúpele
7875/2220ostatné plochyĽubické Kúpele
7875/2323ostatné plochyĽubické Kúpele
7875/2447zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7875/25395zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/114 160zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3158zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4252zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5948zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/71 217zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/8118zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/931vodné plochyĽubické Kúpele
7880/1039vodné plochyĽubické Kúpele
7880/1192vodné plochyĽubické Kúpele
7880/1222vodné plochyĽubické Kúpele
7880/13137vodné plochyĽubické Kúpele
7880/14448zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/15128zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/16230zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/1719zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/1818zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/19982zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/20136zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/21381zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/2287zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/23259zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/24392zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/25131zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/2612 497zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/27753zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/2850zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/2926zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3038zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3117zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3215zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/33178zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/34225zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3583zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/36134zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/3769zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/38136zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/39338ostatné plochyĽubické Kúpele
7880/40284zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4183zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4215zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4395zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4412zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4511zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4625zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/47136zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/4822zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/49225zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5023zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5111zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5250zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5323zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5415zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5565zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5623zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/57144zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5820zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/5981zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/60113zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/6124zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/6213zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele
7880/6394zastavané plochy a nádvoriaĽubické Kúpele