Vyhláška č. 436/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z.

Čiastka 162/2010
Platnosť od 17.11.2010 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2011 do31.12.2012
Zrušený 358/2011 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

436

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 3. novembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 v znení vyhlášky č. 540/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – Trh práce sa vypúšťa bod 16.

2. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA sa za bod 20 vkladajú body 20a a 20b, ktoré vrátane nadpisu znejú: „Vzdelávanie

20a. CVTS 1-99 Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave

20b. AES 1-99 Zisťovanie o vzdelávaní dospelých“.

3. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa v bode 21 slovo „12“ nahrádza slovom „04“ a slovo „Mesačný“ sa nahrádza slovom „Štvrťročný“.

4. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa vypúšťa bod 23.

5. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa v bodoch 28 až 40 slovo „12“ nahrádza slovom „04“ a slovo „Mesačný“ sa nahrádza slovom „Štvrťročný“.

6. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.A MAKROEKONOMICKÁ ŠTATISTIKA – Ceny sa za bod 42 vkladajú body 42a a 42b, ktoré znejú:

„42a. Ceny VC 4-99 Jednorazové zisťovanie k výber reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov

42b. Ceny Stav 9-99 Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve“.

7. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Priemysel sa vypúšťa bod 51.

8. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III.C MENOVÁ, FINANČNÁ, OBCHODNÁ A PLATOBNÁ ŠTATISTIKA – Obchod s tovarmi sa za bod 97 vkladá bod 97a, ktorý znie:

„97a. ZO 2-99 Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode“.

9. V prílohe č. 1 sa za kapitolu V. bod 111 vkladá názov „Charakteristiky zisťovaní“.

10. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) v platnom znení (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003), nariadenie Rady (ES) č. 362/2008 zo 14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (Ú. v. EÚ L 112, 24. 4. 2008), nariadenie Komisie (ES) č. 646/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa spoločného využívania zdrojov v rámci domácností na rok 2010 (Ú. v. EÚ L 192, 24. 7. 2009), nariadenie Komisie (EÚ) č. 481/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení na rok 2011 (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2010).“.

11. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 16.

12. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 20 vkladajú body 20a a 20b, ktoré znejú:

„20a. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave
Značka štatistického zisťovania: CVTS 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o ďalšej odbornej príprave z hľadiska vzdelávacej politiky podniku, vstupnej odbornej príprave, účastníkoch odbornej prípravy a o nákladoch na odbornú prípravu v podnikoch. Výsledky zisťovania sa využijú na tvorbu a monitorovanie politiky trhu práce z hľadiska konkurencieschopnosti pracovnej sily na štátnej úrovni a úrovni Európskej únie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13a)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, náklady práce, účasť zamestnancov v jednotlivých druhoch odbornej prípravy, platený pracovný čas strávený na odbornej príprave, spôsob financovania odbornej prípravy v podnikoch, vzdelávacia politika podniku, organizácia a finančné náklady odbornej prípravy.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, miestne orgány štátnej správy, obce, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové organizácie, neziskové fondy, neziskové organizácie, verejnoprávne neziskové inštitúcie, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, združenia, politické strany a politické hnutia s počtom zamestnancov 10 a viac, ktoré sú zapísané v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09Ťažba a dobývanie,
10 až 33Priemyselná výroba,
35Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu,
36 až 39Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov,
41 až 43Stavebníctvo,
45 až 47Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov,
49 až 53Doprava a skladovanie,
55 a 56Ubytovacie a stravovacie služby,
58 až 63Informácie a komunikácia,
64 až 66Finančné a poisťovacie činnosti,
68Činnosti v oblasti nehnuteľností,
69 až 75Odborné, vedecké a technické činnosti,
77 až 82Administratívne a podporné služby,
84Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie,
85Vzdelávanie,
86 až 88Zdravotníctvo a sociálna pomoc,
90 až 93Umenie, zábava a rekreácia a
94 až 96Ostatné činnosti.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 zo 7. septembra 2005 o štatistike týkajúcej sa odborného vzdelávania v podnikoch v platnom znení (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).“.

20b. Názov štatistického zisťovania: Zisťovanie o vzdelávaní dospelých
Značka štatistického zisťovania: AES 1-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať medzinárodne porovnateľné údaje o vzdelávaní dospelých, prekážkach súvisiacich so vzdelávaním, počítačových zručnostiach, znalostiach jazykov a o účasti na kultúrnom a spoločenskom živote. Výsledky zisťovania sa využijú na koncipovanie a usmerňovanie politiky celoživotného vzdelávania, kultúrnej politiky a na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek európskeho štatistického systému a ďalších medzinárodných organizácií a externých užívateľov.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13b)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: demografické údaje, ekonomická aktivita, dosiahnuté vzdelanie, účasť na formálnom a neformálnom vzdelávaní a neformálnom učení sa, prekážky vo vzdelávaní, počítačové zručnosti, znalosť jazykov a účasť na kultúrnom a spoločenskom živote.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Fyzická osoba vo veku 18 až 64 rokov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. novembra 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, príslušné pracovisko.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

13b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).“.

13. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 21 sa v názve štatistického zisťovania slovo „Mesačný“ nahrádza slovom „Štvrťročný“ a v značke štatistického zisťovania sa slovo „12“ nahrádza slovom „04“.

14. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 21písmeno d) znie:

„d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.“.

15. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 23.

16. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 28 až 40 sa v názve štatistického zisťovania slovo „Mesačný“ nahrádza slovom „Štvrťročný“ a v značke štatistického zisťovania sa slovo „12“ nahrádza slovom „04“.

17. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 28 až 40 písmeno d) znie:

„d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa posledného mesiaca sledovaného štvrťroka.“.

18. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 42 vkladajú body 42a a 42b, ktoré znejú:

„42a. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien priemyselných výrobcov
Značka štatistického zisťovania: Ceny VC 4-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru cenových reprezentantov, vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v roku 2010 a zvýšenie vypovedacej schopnosti publikovaného indexu cien priemyselných výrobcov. Pre jednorazové zisťovanie budú vybraté priemyselné podniky z pohľadu dosiahnutia najlepšieho pokrytia štruktúry priemyselnej výroby vybranými reprezentantmi. Cieľom štatistického zisťovania je výpočet indexov cien výrobcov v priemysle pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny v priemysle a rýchlej informácie o vývoji hospodárskeho cyklu. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty hodnotových ukazovateľov priemyslu a národných účtov do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ceny vybraných výrobkov priemyselných výrobcov určených pre tuzemsko a priamy vývoz, tržby za výrobok v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, s počtom zamestnancov 20 a viac, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

05 až 09Ťažba a dobývanie,
10 až 33Priemyselná výroba,
35Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a
36 až 39Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.

42b. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v stavebníctve
Značka štatistického zisťovania: Ceny Stav 9-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je aktualizácia súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry tržieb v stavebníctve v roku 2010. Týmto opatrením sa dosiahne zvýšenie vypovedacej schopnosti v súčasnej dobe publikovaného indexu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebúvaných v stavebníctve Slovenskej republiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: cena vybraných stavebných prác a materiálov v členení podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) ustanovenej osobitným predpisom.15)

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky, s hlavnou činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)
41 až 43 – Stavebníctvo.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30. júna 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Trenčíne.“.

19. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní poznámka pod čiarou znie:

17) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.“.

20. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 51.

21. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.

22. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 93 v písmene c) sa vypúšťajú slová „rovnej alebo“ a suma „800 000 eur.“ sa nahrádza sumou „600 000 eur.“.

23. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 94 v písmene c) sa vypúšťajú slová „rovnej alebo“ a suma „2 000 000 eur.“ sa nahrádza sumou „1 700 000 eur.“.

24. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 95 v písmene c) sa slová „rovnej alebo vyššej ako 200 000 eur a nižšej ako 800 000 eur.“ nahrádzajú slovami „vyššej ako 200 000 eur a rovnajúcej sa alebo nižšej ako 600 000 eur.“.

25. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 96 v písmene c) sa slová „rovnej alebo vyššej ako 400 000 eur a nižšej ako 2 000 000 eur.“ nahrádzajú slovami „vyššej ako 400 000 eur a rovnajúcej sa alebo nižšej ako 1 700 000 eur.“.

26. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 02/zv. 16), nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 v platnom znení (Ú. v. EÚ L 343, 19. 11. 2004).“.

27. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 97 vkladá bod 97a, ktorý znie:

„97a. Názov štatistického zisťovania: Jednorazové zisťovanie k výberu reprezentantov sledovania vývoja cien v zahraničnom obchode
Značka štatistického zisťovania: ZO 2-99

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie na aktualizáciu súboru reprezentantov a vytvorenie novej váhovej schémy podľa štruktúry dovozu alebo prijatia a vývozu alebo odoslania v roku 2010, vytvorenie základne pre následné pravidelné mesačné štatistické zisťovanie, získať informácie o dovozných cenách a vývozných cenách vybraných tovarov na výpočet indexov cien v zahraničnom obchode pre potreby analytického hodnotenia vývoja cenovej hladiny pri dovoze alebo prijatí a vývoze alebo odoslaní. Výsledky zisťovania sa využijú na prepočty dovozu alebo prijatí a vývozu alebo odoslaní tovaru do stálych cien a pre medzinárodné štatistiky.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.14)

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: dovozná cena a vývozná cena vybraných tovarov za rok 2010, hodnota dovozu alebo prijatia a vývozu alebo odoslania za rok 2010.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v registri subjektov zahraničného obchodu.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. mája 2011.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.

28. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky – POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD body 105 a 106 znejú:

„105. PO (PRÚ) 2-02 Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku

106. PO (PRÚ) 3-02 Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov“.

29. V prílohe č. 2 sa za kapitolu V. bod 137 vkladá názov „Charakteristiky zisťovaní“.

30. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní poznámka pod čiarou znie:

42) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 161/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania.“.

31. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 105 názov štatistického zisťovania a značka štatistického zisťovania vrátane písmena d) znejú:

„105. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o poštových službách, ich kvalite a o poštovom platobnom styku
Značka štatistického zisťovania: PO (PRÚ) 2-02

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 28. februára po sledovanom období“.

32. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 106 názov štatistického zisťovania a značka štatistického zisťovania vrátane písmena d) znejú:

„106. Názov štatistického zisťovania: Polročný výkaz o finančných ukazovateľoch poštových podnikov
Značka štatistického zisťovania: PO (PRÚ) 3-02

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: polročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta a do 30. apríla po sledovanom období“.

33. V prílohe č. 2 sa slová „MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, „MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a „MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vrátane skratiek v zátvorke „(MŠ SR)“, „(MDPT SR)“ a „(MP SR)“ v celom texte prílohy č. 2 nahrádzajú slovami „MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, „MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a „MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vrátane skratiek v zátvorke „(MŠVVŠ SR)“, „(MDVRR SR)“ a „(MPRV SR).“.

34. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 25 vkladá bod 25a, ktorý znie:

„25a. Fin 7-04 Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy“.

35. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska bod 33 znie:

„33. Ep (NBS) 1-04 Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky“.

36. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa za bod 41 vkladá bod 41a, ktorý znie:

„41a. U (NBS) 30-04 Výkaz o aktívach a pasívach“.

37. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa vypúšťajú body 56 a 57, 59 až 61 a bod 63.

38. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska bod 58 znie:

„58. Dof (HMF) 03-02 Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde“.

39. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska bod 62 znie:

„62. Dfo (HMF) 11-02 Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“.

40. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa za bod 65 dopĺňajú body 66 až 77, ktoré znejú:

66.Dss (SUV) 15-02Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
67.Dds (SUV) 38-02Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
68.Dss (VZS) 16-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
69.Dds (VZS) 39-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
70.Dss (KL) 18-02Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti
71.Dds (KL) 34-02Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
72.Dof (SP) 17-02Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
73.Dfo (PU) 47-02Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
74.Dof (PAS) 31-02Výkaz pasív dôchodkového fondu
75.Dfo (PAS) 42-02Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
76.Dof (VVN) 32-02Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
77.Dfo (VVN) 43-02Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu

41. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.E sa za bod 1 dopĺňa bod 2, ktorý vrátane nadpisu znie:

„I.E Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia“.

42. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole V. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY podkapitola V.A znie:

„V.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

1. Utečenec

2. Evidenčno-štatistický systém kriminality

3. Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia“.

43. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole V. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole V.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 2 dopĺňa bod 3, ktorý znie:

„3. Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia“.

44. V prílohe č. 3 sa za kapitolu IX.B bod 1 vkladá názov „Charakteristiky administratívnych zdrojov“.

45. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.A Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa za bod 25 vkladá bod 25a, ktorý znie:

„25a. Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy
Značka administratívneho zdroja: Fin 7-04

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Štvrťročné údaje ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov a ich rozklad na podrobnejšie kategórie za subjekty verejnej správy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.

46. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 33 názov administratívneho zdroja a značka administratívneho zdroja znejú:

„33. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o kmeňovom liste banky a pobočky zahraničnej banky
Značka administratívneho zdroja: Ep (NBS) 1-04“.

47. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa za bod 41 vkladá bod 41a, ktorý znie:

„41a. Názov administratívneho zdroja: Výkaz o aktívach a pasívach
Značka administratívneho zdroja: U (NBS) 30-04

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za finančné korporácie.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.13)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Výkaz o aktívach a pasívach Burzy cenných papierov a Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky v plnom rozsahu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po referenčnom období.“.

48. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa vypúšťajú body 56 a 57, 59 až 61 a bod 63.

49. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 58 názov administratívneho zdroja vrátane písmena b) znejú:

„58. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov (numerická časť).“.

50. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 62 názov administratívneho zdroja vrátane písmena b) znejú:

„62. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov (numerická časť).“.

51. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska sa za bod 65 dopĺňajú body 66 až 77, ktoré znejú:

„66. Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dss (SUV) 15-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet dôchodkových správcovských spoločností v členení podľa výšky aktív a súvahy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

67. Názov administratívneho zdroja: Výkaz aktív a pasív doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dds (SUV) 38-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet doplnkových dôchodkových spoločností v členení podľa výšky aktív a súvahy.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

68. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dss (VZS) 16-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

69. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dds (VZS) 39-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov a na zostavovanie súborov štrukturálnej odvetvovej štatistiky dôchodkového sporenia.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

70. Názov administratívneho zdroja: Kmeňový list dôchodkovej správcovskej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dss (KL) 18-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové správcovské spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej správcovskej spoločnosti (numerická časť).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

71. Názov administratívneho zdroja: Kmeňový list doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Značka administratívneho zdroja: Dds (KL) 34-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (numerická časť).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

72. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov
Značka administratívneho zdroja: Dof (SP) 17-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, počet dôchodkových správcovských spoločností v členení podľa počtu sporiteľov (numerická časť).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

73. Názov administratívneho zdroja: Hlásenie o vývoji počtu účastníkov a poberateľov dávok
Značka administratívneho zdroja: Dfo (PU) 47-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové spoločnosti Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania, v členení podľa počtu účastníkov a poberateľov dávok (numerická časť).

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

74. Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív dôchodkového fondu
Značka administratívneho zdroja: Dof (PAS) 31-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

75. Názov administratívneho zdroja: Výkaz pasív doplnkového dôchodkového fondu
Značka administratívneho zdroja: Dfo (PAS) 42-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

76. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu
Značka administratívneho zdroja: Dof (VVN) 32-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.

77. Názov administratívneho zdroja: Výkaz výnosov a nákladov doplnkového dôchodkového fondu
Značka administratívneho zdroja: Dfo (VVN) 43-02

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za poisťovacie spoločnosti a penzijné fondy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.29)

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky doplnkové dôchodkové fondy Slovenskej republiky vrátane zoznamu spoločností podľa IČO, ktoré sú zahrnuté do spracovania.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: polročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: polročne do 30. septembra a ročne do 31. mája po referenčnom období.“.

52. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole I.E sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

2. Názov administratívneho zdroja: Dotazník o výdavkoch na vojenské zariadenia
Značka administratívneho zdroja: –

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na účely procedúry nadmerného deficitu (EDP notifikácia) a na zaznamenanie výdavkov na vojenské zariadenia v systéme národných účtov.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o kontraktoch a dodávkach vojenských zariadení, platbách a ostatné informácie týkajúce sa konkrétnych kontraktov.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15. marca po referenčnom období.“.

53. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole V. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa v podkapitole V.A z oboch nadpisov vypúšťajú slová „Migračný úrad“ a „Prezídium Policajného zboru“ a za bod 2 sa vkladá bod 3, ktorý znie:

„3. Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia
Značka administratívneho zdroja: –

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte poberateľov výsluhového dôchodku a celkových výdavkov určených na výplatu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.“.

54. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole V. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY v podkapitole V.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa za bod 2 dopĺňa bod 3, ktorý znie:

„3. Názov administratívneho zdroja: Rekapitulácia výplaty dávok výsluhového zabezpečenia
Značka administratívneho zdroja: –

a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vypracovanie komplexného štatistického prehľadu o dávkach vyplácaných z dôchodkového systému Slovenskej republiky.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o počte poberateľov výsluhového dôchodku a celkových výdavkov určených na výplatu.

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.“.

55. V prílohe č. 3 sa slová „MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, „MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a „MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vrátane skratiek v zátvorke „(MŠ SR)“, „(MDPT SR)“ a „(MP SR)“ v celom texte prílohy č. 3 nahrádzajú slovami „MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, „MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ a „MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ vrátane skratiek v zátvorke „(MŠVVŠ SR)“, „(MDVRR SR)“ a „(MPRV SR).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ľudmila Benkovičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.