Vyhláška č. 342/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Čiastka 133/2010
Platnosť od 25.08.2010
Účinnosť od 01.09.2010

OBSAH

342

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 5. augusta 2010,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sa dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 3 bode „IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou“ sa za riadok so slovami „prírodná liečivá voda chloridovo-sodná – pre indikáciu IV/1“ vkladá nový riadok, ktorý znie:

  prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3

“.

2. V prílohe č. 3 sa za bod „VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva“ vkladá nový bod, ktorý znie:

VII.Choroby
pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom  CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.


v z. Ján Porubský v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené