Oznámenie č. 257/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi

Čiastka 102/2010
Platnosť od 09.06.2010

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 5. augusta 2008 a 25. augusta 2008 boli potvrdené výsledky rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe [oznámenie č. 225/1993 Z. z., oznámenie č. 14/1997 Z. z., oznámenie č. 274/1997 Z. z., oznámenie č. 119/1999 Z. z., oznámenie č. 420/2000 Z. z., oznámenie č. 131/2000 Z. z., oznámenie č. 94/2001 Z. z., oznámenie č. 327/2002 Z. z., oznámenie č. 140/2003 Z. z., oznámenie č. 587/2003 Z. z., oznámenie č. 35/2005 Z. z. a Rozhodnutie Rady Európskej únie zo 6. decembra 2007 (2007/801/ES)].

K oznámeniu č. 257/2010 Z. z.

Veľvyslanectvo Českej republiky

VERBÁLNA NÓTA

Číslo: 656/2008

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a má česť potvrdiť výsledky rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Českou republikou a Slovenskou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe.

V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Republiky Malta, Poľskej republiky, Republiky Slovinsko a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sú na základe článku 30 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 medzinárodné zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou vykonávané iba v rozsahu, v ktorom sú v súlade so schengenským acquis.

Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha 29. októbra 1992) v znení Zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992 (Praha 18. augusta 1997), konkrétne jej

– článok 4 ods. 2 písm. b),

– článok 13 ods. 3,

– článok 14 ods. 2,

– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),

– článok 15b ods. 1,

– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,

– článok 15d,

– článok 15e,

– článok 15f,

– článok 15g ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:

– článok 9 písm. c),

– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),

– článok 15b ods. 2,

– článok 15c ods. 1 okrem písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,

– článok 15g ods. 2,

– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich právo voľného pohybu rovnocenné právu občanov Európskej únie.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Praha 28. marca 2000) ako celok.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha 29. októbra 1992), konkrétne

– článok 3,

– článok 6.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto dohody:

– článok 1,

– článok 2.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), konkrétne jej

– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 31 tejto zmluvy.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava 23. novembra 1998), konkrétne jej

– článok 5 ods. 2,

– článok 11 ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 6 ods. 1 až 4 tejto zmluvy.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 24. mája 1999) ako celok.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava 2. júla 2002), konkrétne jej

– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (Bratislava 27. januára 2004), konkrétne jej

– článok 15 ods. 1 písm. a),

– článok 18 ods. 2.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:

– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,

– článok 20.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu (Bratislava 22. februára 1996), konkrétne jej

– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia písmen b) a d),

– článok 9,

– článok 10 ods. 1.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 7 tejto dohody.

Dohoda medzi vládou Českej republiky a vládou Slovenskej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999), konkrétne jej

– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Česká strana zároveň konštatuje, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 17 tejto dohody.

Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách (Ostrava 20. novembra 2001), konkrétne jej

– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia plného uplatňovania schengenského acquis, primerane sa však použijú v prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa prekračovania štátnych hraníc, primerane sa použijú v prípade, že dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc bude zahŕňať zavedenie dozoru vnútorných hraníc, t. j. zákaz prekračovania štátnych hraníc na iných ako ustanovených miestach.

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave očakáva potvrdenie výsledkov vzájomných rokovaní slovenskou stranou.

Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave využíva túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.

V Bratislave 5. augusta 2008

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky

VERBÁLNA NÓTA

Číslo: 74/2008

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky a má česť potvrdiť prijatie nóty s výsledkami rokovania zástupcov oboch štátov o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. augusta 2007 v Prahe.

V súlade s výsledkami rokovania konštatuje, že od začatia plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Republiky Malta, Poľskej republiky, Republiky Slovinsko a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sú na základe článku 30 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou vykonávané iba v rozsahu, v ktorom sú v súlade so schengenským acquis.

Týka sa to nasledujúcich medzinárodných zmlúv alebo ich ustanovení:

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach (Praha 29. októbra 1992) v znení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach z 29. októbra 1992 (Praha 18. augusta 1997), konkrétne jej

– článok 4 ods. 2 písm. b),

– článok 13 ods. 3,

– článok 14 ods. 2,

– článok 15a ods. 1 a ods. 2 písm. b),

– článok 15b ods. 1,

– článok 15c ods. 1 písm. c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,

– článok 15d,

– článok 15e,

– článok 15f,

– článok 15g ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:

– článok 9 písm. c),

– článok 15a ods. 2 písm. a), c) a d),

– článok 15b ods. 2,

– článok 15c ods. 1 okrem písmena c), pokiaľ ide o poľnohospodársku a lesnú techniku a iné prostriedky určené na obrábanie,

– článok 15g ods. 2,

– posledná veta článku 18 ods. 5, ak sa týka občanov Európskej únie a osôb požívajúcich právo voľného pohybu rovnocenné právu občanov Európskej únie.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach (Praha 28. marca 2000) ako celok.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Praha 29. októbra 1992), konkrétne jej

– článok 3,

– článok 6.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto dohody:

– článok 1,

– článok 2.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici (Židlochovice 4. januára 1996), konkrétne jej

– článok 30 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 31 tejto zmluvy.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach (Bratislava 23. novembra 1998), konkrétne jej

– článok 5 ods. 2,

– článok 11 ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 6 ods. 1 až 4 tejto zmluvy.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o uľahčení hraničného vybavovania v cestnej, železničnej a vodnej doprave (Bratislava 24. mája 1999) ako celok.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici (Bratislava 2. júla 2002), konkrétne jej

– článok 2 ods. 3 písm. a) a b).

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri ochrane štátnej hranice (Bratislava 27. januára 2004), konkrétne jej

– článok 15 ods. 1 písm. a),

– článok 18 ods. 2.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonávajú nasledujúce ustanovenia tejto zmluvy:

– článok 15 ods. 1 písm. a) v rozsahu, v akom sa týka colných kontrol,

– článok 20.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátnu hranicu (Bratislava 22. februára 1996), konkrétne

– článok 1 písm. a) a v rozsahu týkajúcom sa vykonávania hraničného vybavovania tiež ustanovenia písmen b) a d),

– článok 9,

– článok 10 ods. 1.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 7 tejto dohody.

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách (Židlochovice 16. decembra 1999), konkrétne jej

– článok 16 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Slovenská strana súhlasí, že od dátumu pristúpenia oboch štátov k Európskej únii sa nevykonáva článok 17 tejto dohody.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o železničnej privilegovanej peážnej doprave v mimoriadnych situáciách (Ostrava 20. novembra 2001), konkrétne jej

– článok 6 v rozsahu, v akom sa týka prekračovania štátnych hraníc.

Vyššie uvedené dotknuté ustanovenia alebo zmluvy ako celok nie sú vykonávané od okamihu začatia plného uplatňovania schengenského acquis, primerane sa však použijú v prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). V súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa prekračovania štátnych hraníc sa tieto primerane použijú v prípade, že dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc bude zahŕňať zavedenie dozoru vnútorných hraníc, t. j. zákaz prekračovania štátnych hraníc na iných ako ustanovených miestach.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe touto odpovednou nótou potvrdzuje výsledky vzájomných rokovaní a využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky o svojej hlbokej úcte.

Praha 25. augusta 2008


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené