205

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 29. apríla 2010

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) špecifikáciu určených technických zariadení,

b) podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku na dráhe,

c) podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení,

d) podrobnosti o vykonávaní určených činností,

e) podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických zariadeniach,

f) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na posudzovanie technickej dokumentácie určeného technického zariadenia, overovanie a schvaľovanie jeho spôsobilosti,

g) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností,

h) požiadavky na vydanie poverenia právnickým osobám na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.

Určené technické zariadenia

§ 2

Špecifikácia určených technických zariadení

Špecifikácia určených technických zariadení je uvedená v prílohe č. 1.

§ 3

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených technických zariadení

(1) Na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej a ekologickej prevádzky sa určené technické zariadenia vyrábajú, montujú, rekonštruujú a opravujú tak, aby

a) pri správnom namontovaní, údržbe a prevádzke za predpokladaných podmienok nespôsobili ohrozenie bezpečnosti a zdravia osôb alebo majetku,

b) bol voľný prístup k miestu obsluhy a k miestam údržby bez možnosti vzniku ujmy na živote a zdraví osôb,

c) bola zamedzená možnosť vzniku nebezpečných situácií v prevádzke pri prerušení a následnom obnovení dodávky energie,

d) bola zabezpečená účinná ochrana úložných zariadení v blízkosti trakčného vedenia dráh pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov,

e) bolo umožnené označenie zariadenia bezpečnostnými značkami a nápismi na zaistenie bezpečnej prevádzky, obsluhy a údržby,

f) bolo zamedzené úniku zvyškových pár vznikajúcich pri plnení a vyprázdňovaní tlakových nádob cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb kvapalnými uhľovodíkmi a ďalšími látkami.

(2) Zváranie určených technických zariadení tlakových, nosných častí určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích, častí určených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a oceľových konštrukcií určených ako nosné konštrukcie určených technických zariadení môžu vykonávať zvárači s platnou kvalifikáciou.

(3) Dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek, ktoré upravujú technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly určeného technického zariadenia a sú ustanovené právnymi predpismi, sa považuje za splnenie podmienok na zaistenie bezpečnosti pri prevádzke určeného technického zariadenia.

§ 4

Technická dokumentácia

(1) Požiadavky na zaistenie bezpečnosti určeného technického zariadenia určuje technická dokumentácia, ktorou je konštrukčná technická dokumentácia alebo projektová technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) a sprievodná technická dokumentácia (ďalej len „sprievodná dokumentácia“).

(2) Súčasťou konštrukčnej dokumentácie a technologických postupov je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev2) a ohrození v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

(3) Konštrukčnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. Obsah konštrukčnej dokumentácie určených technických zariadení je uvedený v prílohe č. 2.

(4) Ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zmontované z určených výrobkov do funkčného technologického celku v mieste jeho inštalácie a budúcej prevádzky, predmetom posúdenia podľa odseku 3 je konštrukčná dokumentácia celkového zariadenia.

(5) Na posúdenie sa predkladá konštrukčná dokumentácia v rozsahu podľa prílohe č. 2.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 3 platia aj pre dokumentáciu zvárania a nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

(7) O posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia vydá poverená právnická osoba žiadateľovi odborné stanovisko; ak ide o posúdenie dokumentácie typu určeného technického zariadenia na opakovanú výrobu, doklad o posúdení dokumentácie má platnosť najviac 5 rokov odo dňa jeho vydania.

(8) Sprievodnú dokumentáciu zabezpečí dodávateľ určeného technického zariadenia a odovzdá ju odberateľovi. Zodpovedá skutočnému stavu zariadenia a požiadavkám technických predpisov, obsahuje i návod na bezpečné používanie zariadenia alebo jeho častí, údržbu a obsluhu. Obsah sprievodnej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 3.

(9) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia technickú dokumentáciu archivuje po dobu životnosti určeného technického zariadenia.

(10) Ak nie je technická dokumentácia určeného technického zariadenia dostupná v požadovanom rozsahu, pretože zariadenie nie je v čase jeho uvedenia do prevádzky zadefinované ako určené technické zariadenie, alebo pôvodný dodávateľ neexistuje, prevádzkovateľ vypracuje dokumentáciu skutočného vyhotovenia určeného technického zariadenia a zabezpečí

a) posúdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia poverenou právnickou osobou,

b) overenie a schválenie spôsobilosti určeného technického zariadenia podľa § 5.

§ 5

Podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku a v prevádzke

(1) Do prevádzky je možné uviesť určené technické zariadenie, na ktorom bola overená spôsobilosť na prevádzku. Overovaním spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku sa zisťuje splnenie podmienok na ich použitie podľa technickej dokumentácie a technická a prevádzková spôsobilosť na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

(2) Overenie spôsobilosti určených technických zariadení sa vykonáva úradnými skúškami alebo revíziami a revíznymi skúškami

a) pred prvým uvedením do prevádzky v mieste inštalácie alebo v mieste prevádzky s výnimkou určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,

b) pred opakovaným uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky:

1. ak bolo vyradené z prevádzky dlhšie ako jeden rok,

2. po demontáži a opätovnej montáži okrem určených technických zariadení prenosných, prevozných alebo určených na prepravu,

3. po rekonštrukcii, pri určených technických zariadeniach elektrických v prípadoch podľa osobitných predpisov,3)

4. ak bolo zariadenie vyradené z prevádzky rozhodnutím poverenej osoby podľa § 107 zákona,

c) v prevádzke v ustanovených lehotách podľa prílohy č. 4.

Úradné skúšky určených technických zariadení

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Úradná skúška je súhrn úkonov, ktorými sa overuje spôsobilosť určeného technického zariadenia na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zhoda s posúdenou konštrukčnou dokumentáciou.

(2) Úradná skúška sa vykonáva na žiadosť výrobcu, dodávateľa alebo prevádzkovateľa určeného technického zariadenia (ďalej len „žiadateľ“).

(3) Priebeh úradnej skúšky riadi a vyhodnocuje zamestnanec poverenej právnickej osoby. Vykonávanie požadovaných úkonov v priebehu úradnej skúšky zabezpečuje žiadateľ na svoje náklady v súčinnosti s dodávateľom zariadenia.

(4) Na základe výsledku úradnej skúšky vystaví zamestnanec poverenej právnickej osoby protokol, ktorého kópiu si ponechá a pri kladnom výsledku skúšky vystaví aj osvedčenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, ktorého kópiu si založí.

§ 7

Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia

(1) Pred vykonaním úradnej skúšky dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia žiadateľ predloží sprievodnú dokumentáciu, doklad o vykonaní montážnej skúšky, kópiu dokladu o zhode dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia s vyskúšaným a schváleným typom a doklad o vykonaní revízie elektrického zariadenia, ktoré je súčasťou dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia.

(2) Po ukončení montáže určeného technického dopravného alebo zdvíhacieho zariadenia na mieste budúcej prevádzky zabezpečí výrobca alebo dodávateľ vykonanie montážnej skúšky na overenie správnej montáže a funkčnej činnosti zariadenia v rozsahu podľa sprievodnej dokumentácie.

(3) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky počas prevádzky predloží

a) sprievodnú dokumentáciu,

b) doklad o vykonaní pravidelnej revízie, revíznej skúšky zariadenia,

c) doklad o vykonaní pravidelných kontrol zariadenia.

§ 8

Plynové zariadenia

(1) Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia plynového sa vykoná vizuálna kontrola zariadenia a jeho armatúr, kontrola prevádzkovej dokumentácie zariadenia, kontrola vybavenia bezpečnostnými značkami, tabuľkami a protipožiarnou technikou.

(2) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky plynového zariadenia predloží

technickú dokumentáciu zariadenia; ak ide o úradnú skúšku počas prevádzky, aj prevádzkovú dokumentáciu.

§ 9

Tlakové zariadenia

(1) Pri úradnej skúške určeného technického zariadenia tlakového sa vykoná

a) vizuálna kontrola celkového stavu tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vonkajšieho a vnútorného povrchu stien a zvarových spojov a vizuálna kontrola stavu jeho bezpečnostného zariadenia, meracieho zariadenia a kontrolného signalizačného zariadenia,

b) skúška tesnosti, ktorou je skúška tlakového zariadenia s výstrojom pri najvyššom pracovnom tlaku skúšobnou látkou, ktorá slúži na kontrolu tesnosti tlakového celku,

c) tlaková skúška tlakového zariadenia kvapalinou pri skúšobnom tlaku, ktorá slúži na kontrolu tesnosti a pevnosti tlakového celku,

d) preberacia skúška pred uvedením tlakového zariadenia do prevádzky, ktorou je kontrola úplnosti zariadenia a jeho výstroja podľa sprievodnej dokumentácie, a skúška bezpečnostného zariadenia; to neplatí, ak ide o úradnú skúšku v prevádzke.

(2) Stavebná a prvá tlaková skúška zahŕňa úkony podľa odseku 1 písm. a) až c). Táto skúška sa vykoná pred zaizolovaním alebo pred povrchovou úpravou zariadenia.

(3) Vykonanie tlakovej skúšky na nádobe cisternového vozňa, cisternového kontajnera, alebo cisternovej výmennej nadstavby podľa odseku 1 písm. c) vyznačí zamestnanec poverenej právnickej osoby razidlom na výrobnom štítku nádoby a na nádobe a jej výsledok zaznamená do pasportu zariadenia.

§ 10

Elektrické zariadenia

(1) Úradná skúška určeného technického zariadenia elektrického (ďalej len „elektrické zariadenie“) sa vykonáva vizuálnou kontrolou celkového stavu a vybavenia elektrického zariadenia, kontrolou hlavných parametrov elektrického zariadenia, meraniami na elektrickom zariadení a funkčnými skúškami elektrického zariadenia.

(2) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky elektrického zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky predloží spolu so žiadosťou

a) správu o východiskovej revízii elektrického zariadenia,

b) technickú dokumentáciu potvrdenú zhotoviteľom, že dokumentácia zodpovedá skutočnému vyhotoveniu elektrického zariadenia; ak sú v dokumentácii vykonané zmeny a záznamy, musia byť schválené oprávnenou osobou.

(3) Ak je potrebné z prevádzkových dôvodov uviesť elektrické zariadenie do prevádzky bezprostredne po ukončení prác na ňom, napríklad trolejové vedenie po rekonštrukcii, možno ho uviesť do prevádzky na nevyhnutný čas bez vykonania úradnej skúšky; spôsobilosť zariadenia musí byť overená revíziou podľa § 12. Najmenej 14 dní pred plánovaným ukončením prác žiadateľ požiada o dodatočné vykonanie úradnej skúšky a ak ide o trolejové vedenie, aj jazdnou skúškou.

(4) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky v prevádzke predloží

a) správu o pravidelnej revízii elektrického zariadenia,

b) konštrukčnú a sprievodnú dokumentáciu,

c) záznamy o údržbe a opravách elektrického zariadenia.

§ 11

Kontajnery a výmenné nadstavby

(1) Úradná skúška je zameraná na overenie celkového stavu kontajnerov, výmenných nadstavieb, nádob cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb.

(2) Úradné skúšky nádob cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb v prevádzke vykonáva zamestnanec poverenej právnickej osoby v lehotách podľa prílohy č. 4, úradné skúšky kontajnerov a výmenných nadstavieb v prevádzke metódou náhodného výberu.

(3) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky predloží technickú dokumentáciu, v prevádzke predloží i správu o pravidelnej revízii kontajnera alebo výmennej nadstavby.

Revízie a revízne skúšky určených technických zariadení

§ 12

Spoločné ustanovenia

(1) Revízia a revízna skúška je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním alebo meraním zisťuje splnenie podmienok ustanovených v § 3 a v sprievodnej dokumentácii.

(2) Revíziu a revíznu skúšku vykonáva odborne spôsobilý revízny technik v lehotách ustanovených v prílohy č. 4.

(3) Revíziu elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča vykoná osoba odborne spôsobilá podľa § 24 až 28 alebo § 29 písm. d) poverená vlastníkom tohto náradia alebo spotrebiča.

(4) O vykonaní revízie a revíznej skúšky vyhotoví revízny technik písomný doklad, ktorý obsahuje najmä

a) dátum a miesto vykonania revízie, meno a priezvisko revízneho technika, ako aj číslo osvedčenia o jeho odbornej spôsobilosti,

b) presné označenie určeného technického zariadenia a presné vymedzenie rozsahu tohto zariadenia, ktoré bolo revidované,

c) rozsah vykonaných prehliadok , skúšok a údaje o vykonanom meraní,

d) chyby a nedostatky zistené revíziou určeného technického zariadenia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti, opis ich závažnosti z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky, údaje o tom, či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii a návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,

e) vyjadrenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku,

f) podpis revízneho technika,

g) ďalšie údaje, ak to vyžaduje príslušná technická norma.

(5) Ak revízny technik opakovane zistí nesplnenie podmienok podľa § 3 a bezpečnostných podmienok uvedených v technickej dokumentácii určeného technického zariadenia, upovedomí o tejto skutočnosti bezpečnostný orgán do siedmich dní od opakovaného zistenia ich nesplnenia.

(6) Ak poverená osoba podľa § 107 zákona zistí, že sa revízny technik pri výkone revízie a revíznej skúšky dopustil závažných chýb, nariadi opätovné vykonanie revízie a revíznej skúšky iným revíznym technikom a upovedomí o tejto skutočnosti bezpečnostný orgán do siedmich dní od ich zistenia.

§ 13

Dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia

(1) Pri revízii dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia sa vykoná vizuálna prehliadka, overenie funkcie zariadenia vrátane správnej funkcie ovládacích zariadení, bezpečnostných zariadení a signalizačných zariadení.

(2) Pri revíznej skúške dopravného zariadenia okrem zariadenia lanovej dráhy a zdvíhacieho zariadenia je rozsah revízie podľa odseku 1 rozšírený o overenie stavu tohto zariadenia alebo jeho častí pri zaťažení skúšobným bremenom.

(3) Prehliadkou oceľovej konštrukcie4) zdvíhacieho zariadenia sa zisťuje celkový fyzický stav konštrukcie, spojov, stykov, opotrebovania koľajníc, kotevných skrutiek, stav systému ochrany proti korózii, mimoriadne deformácie a trhliny. Smerové a výškové rozdiely žeriavových dráh a lanových dráh sa zisťujú geodetickými prístrojmi.

(4) Nedeštruktívne skúšanie oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a zariadenia lanovej dráhy môžu vykonať len oprávnené fyzické osoby alebo právnické osoby podľa § 20.

(5) O vykonanom nedeštruktívnom skúšaní oceľovej konštrukcie zdvíhacieho zariadenia a zariadenia lanovej dráhy sa vyhotoví písomný doklad.

§ 14

Plynové zariadenia

(1) Pri revízii plynových zariadení sa overuje stav bezpečnosti plynových zariadení po montáži, inštalácii na mieste budúcej prevádzky, po rekonštrukciách a počas ich prevádzky podľa príslušných technických noriem a technickej dokumentácie.

(2) Overovanie plynových zariadení sa vykonáva vizuálnou prehliadkou a overovaním funkcie meracích, ovládacích, zabezpečovacích, signalizačných a protipožiarnych zariadení.

§ 15

Tlakové zariadenia

Pri revízii tlakového zariadenia sa vykoná

a) prevádzková revízia, ktorou je kontrola tlakového zariadenia v prevádzke zameraná na stav a funkčnosť kontrolovaného celku a zvarových spojov vrátane bezpečnostného zariadenia,

b) vnútorná revízia, ktorou je vizuálna kontrola tlakového zariadenia a jeho armatúr so zameraním na stav vnútorného a vonkajšieho povrchu stien a zvarových spojov vrátane skúšky tesnosti tlakového zariadenia najvyšším prevádzkovým tlakom,

c) revízia výstelky, ktorou je vizuálna kontrola stavu obloženia a kontrola elektrickým výbojom medzi elektródou induktora a stenou zariadenia s gumovým obložením.

§ 16

Elektrické zariadenia

Revíziou elektrického zariadenia sa overuje splnenie požiadaviek na bezpečnosť podľa príslušných technických noriem a podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Podľa požiadaviek na vykonávanie revízií elektrických zariadení sa elektrické zariadenia členia na

a) triedu A – v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu,

b) triedu B – v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

§ 17

Kontajnery a výmenné nadstavby

(1) Pri revízii kontajnerov a výmenných nadstavieb sa vykoná

a) prehliadka vonkajška a vnútrajška kontajnera so zabezpečením prístupu, otvorenia alebo demontáže,

b) kontrola základných parametrov, menovitých rozmerov na uchopenie pri manipulácii, fixácii a stohovaní kontajnerov, kontrola štítkov a označenia,

c) skúška odolnosti proti poveternostným vplyvom,

d) pri termických kontajneroch a termických výmených nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj malá revízia obsahujúca previerku stavu tepelnej izolácie tepelne izolovaných kontajnerov a výmenných nadstavieb, kontrola agregátov v chode, ich vonkajšia prehliadka a na chladiacich alebo vyhrievacích kontajneroch a výmenných nadstavbách aj iné potrebné skúšky (napr. tepelnotechnické, hydraulické, elektrické),

e) na cisternových kontajneroch a cisternových výmenných nadstavbách okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka nádržky vrátane plniacich a vypúšťacích otvorov a ventilov, poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia, kontrola opier a upevnenia nádržky k rámu,

f) na kontajneroch a výmenných nadstavbách na sypké materiály okrem úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia a prehliadka otvorov a ich uzáverov.

(2) Po nakládke na palubu lode a po preprave loďou vykoná poverený zamestnanec prevádzkovateľa kontajnera alebo výmennej nadstavby alebo poverený zamestnanec dopravcu mimoriadnu prehliadku chladiacich kontajnerov a vyhrievacích kontajnerov a chladiacich výmenných nadstavieb a vyhrievacích výmenných nadstavieb v tomto rozsahu:

a) kontrolu kontajnerov a výmenných nadstavieb, či nie sú poškodené, a kontrolu ich uzavretia a tesnosti otvorov,

b) kontrolu činnosti chladiaceho zariadenia alebo vykurovacieho zariadenia,

c) kontrolu správnosti umiestnenia a upevnenia kontajnerov a výmenných nadstavieb na palube lode.

(3) Revíziu kontajnerov a výmenných nadstavieb možno nahradiť vykonaním skúšky podľa schváleného programu priebežných skúšok podľa osobitného predpisu.5)

§ 18

Inšpekcie a odborné prehliadky vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní

(1) Inšpekcia vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní je súhrn úkonov, ktorými poverený zamestnanec bezpečnostného orgánu zisťuje účinnosť a vhodnosť systému zabezpečenia kvality vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní u fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonať zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel.

(2) Odborná prehliadka zvárania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór činnosti vo zváraní zisťuje technické zabezpečenie zvárania, odbornú spôsobilosť zváračov a ostatných pracovníkov vykonávajúcich činnosti vo zváraní, spracovanie a dodržiavanie technologických postupov zvárania a dokumentov systému kvality vo zváraní u fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonávať zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

(3) Odborná prehliadka nedeštruktívneho skúšania je súhrn úkonov, ktorými kontrolór činnosti v nedeštruktívnom skúšaní zisťuje technické zabezpečenie nedeštruktívneho skúšania, odbornú spôsobilosť pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, spracovanie a dodržiavanie technologických postupov nedeštruktívneho skúšania a dokumentov systému kvality na vykonávanie nedeštruktívneho skúšania u fyzických osôb a právnických osôb s oprávnením vykonávať nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií, strojnotechnologických podsystémov lanových dráh a oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení.

§ 19

Prevádzka určených technických zariadení

(1) V prevádzke sa môžu používať len určené technické zariadenia, ktoré nepredstavujú v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach podľa sprievodnej dokumentácie a požiadaviek príslušných technických predpisov nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku osôb alebo životného prostredia.

(2) Prevádzkovateľ určeného technického zariadenia zabezpečí

a) vedenie evidencie určených technických zariadení, úradných skúšok, revízií revíznych skúšok, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, predpísaných dokladov a sprievodnej dokumentácie určených technických zariadení zodpovedajúcej skutočnému vyhotoveniu po celú dobu životnosti určeného technického zariadenia,

b) vypracovanie prevádzkových predpisov podľa požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov, sprievodnej dokumentácie a technických noriem,

c) vykonávanie predpísanej údržby, opráv, odstraňovanie zistených chýb a nedostatkov v súlade so sprievodnou dokumentáciou a pokynmi výrobcu,

d) aby obsluhu určených technických zariadení v prevádzke alebo činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len odborne spôsobilé osoby,

e) overenie spôsobilosti určených technických zariadení v prevádzke podľa prílohy č. 4.

(3) V prevádzke sa môže používať kontajner schváleného typu, ak zodpovedá požiadavkám technickej normy,6) s vyznačením údajov ustanovených technickou normou.7)

Vykonávanie určených činností

§ 20

(1) Poverená právnická osoba overí splnenie požiadaviek fyzickej osoby alebo právnickej osoby na vykonávanie určených činností na základe jej písomnej žiadosti do 30 dní od jej doručenia.

(2) Žiadosť o overenie splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností obsahuje

a) údaje o žiadateľovi:

1. obchodné meno, právnu formu a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a miesto podnikania fyzickej osoby,

2. výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace, ak sa žiadosť podáva poverenej právnickej osobe,

3. identifikačné číslo,

4. adresu prevádzky (pracoviska), kde sa bude určená činnosť vykonávať,

5. osobu zodpovednú za organizačno-technické zabezpečenie overenia odbornej spôsobilosti,

b) rozsah určených činností, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie, a špecifikáciu určených technických zariadení, na ktorých má byť určená činnosť vykonávaná,

c) identifikáciu dokumentácie systému zabezpečenia kvality týkajúcej sa určených činností.

(3) Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje všetky prvky, požiadavky a opatrenia, ktoré sú súčasťou systému zabezpečenia kvality uplatňované žiadateľom a sú systematicky a riadne zdokumentované formou písomných opatrení, postupov a pokynov. Dokumentácia systému zabezpečovania kvality umožňuje jednotný výklad programov kvality, príručiek kvality a dokladov o kvalite.

(4) Oprávnenie na vykonávanie určených činností udelí bezpečnostný orgán najviac na dobu troch rokov. Oprávnenie stráca platnosť uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o jeho odobratí, dňom zániku právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby.

(5) Držiteľ oprávnenia oznámi bezpečnostnému orgánu zmeny skutočností, ktoré boli rozhodujúce na vydanie oprávnenia do 15 dní odo dňa, keď k zmenám došlo.

Odborná spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach

§ 21

Činnosti na určených technických zariadeniach môžu vykonávať fyzické osoby, ktoré spĺňajú požiadavky odborného vzdelania a odbornej praxe podľa prílohy č. 5 a ich spôsobilosť bola overená.

Činnosti na určených technických zariadeniach elektrických

§ 22

Osoby, ktoré vykonávajú činnosti na určených technických zariadeniach elektrických sa podľa odbornej spôsobilosti zaraďujú do týchto skupín:

a) poučená osoba,

b) elektrotechnik,

c) samostatný elektrotechnik,

d) elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,

e) elektrotechnik špecialista,

f) revízny technik.

§ 23

Poučená osoba

(1) Poučená osoba je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže

a) vykonávať činnosti na elektrickom zariadení podľa technickej normy,8)

b) viesť elektrické dráhové vozidlo, dráhové vozidlo s elektrickým prenosom výkonu alebo dráhové vozidlo s iným pohonom na elektrifikovanej trati podľa § 25 zákona,

c) samostatne pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku a na ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach a na spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou obvodov elektrického vykurovania vlakov,

d) manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou,

e) manipulovať s úsekovými odpájačmi trakčného vedenia,

f) skratovať vypnuté trakčné vedenie pri ohrození života alebo zdravia osôb alebo ohrození majetku.

(2) Poučená osoba je osoba preukázateľne poučená o činnosti na príslušnom elektrickom zariadení podľa prílohy č. 6 časti 5 bodov 1 až 6 podľa druhu činnosti. Poučenie, ktorého súčasťou v stanovených prípadoch je aj praktické zacvičenie na prácu a manipuláciu na zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia, môže vykonať len osoba s odbornou spôsobilosťou najmenej elektrotechnik. Na iných elektrických zariadeniach môže toto poučenie vykonávať osoba poučená na príslušnú činnosť.

(3) Obsahom poučenia sú bezpečnostné predpisy na činnosť na elektrických zariadeniach, zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, elektrotechnické predpisy týkajúce sa činnosti, ktorú bude fyzická osoba vykonávať, a miestne pracovné a bezpečnostné predpisy.

(4) O poučení vyhotoví poučujúca osoba zápisnicu, ktorá obsahuje predmet poučenia. Lehota aktualizačnej prípravy nesmie byť dlhšia ako päť rokov.

(5) Poučenie sa nevyžaduje, ak ide o osobu odborne spôsobilú podľa § 24 až 28 a § 29 písm. d).

§ 24

Elektrotechnik

Elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba,9) ktorá vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške, má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo stredoškolské elektrotechnické vzdelanie a úspešne vykonal skúšku.

§ 25

Samostatný elektrotechnik

Samostatný elektrotechnik je odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou,10) ktorá samostatne vykonáva činnosť na elektrických zariadeniach v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške. Môže riadiť činnosť najviac dvoch osôb s odbornou spôsobilosťou elektrotechnik a činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu. Spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.

§ 26

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky je odborne spôsobilá osoba s vyššou kvalifikáciou, ktorá môže samostatne vykonať a riadiť činnosť ďalších osôb s odbornou spôsobilosťou podľa § 23 až 26 bez obmedzenia ich počtu a riadiť prevádzku elektrických zariadení v rozsahu uvedenom v zápisnici o skúške. Spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.

§ 27

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení je odborne spôsobilá osoba, ktorá samostatne projektuje a konštruuje druhy elektrických zariadení uvedené v zápisnici o skúške alebo riadi osoby, ktoré projektujú a konštruujú tieto elektrické zariadenia. Spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika, má odbornú prax a úspešne vykonal skúšku.

§ 28

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera

Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činnosti elektrodispečera je odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky a úspešne vykonala skúšku.

Revízie, prehliadky, skúšky a obsluha určených technických zariadení

§ 29

Revízny technik

Revízny technik je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá na určených technických zariadeniach v rozsahu vydaného osvedčenia vykonáva

a) revízie, revízne alebo montážne skúšky dopravných zariadení a zdvíhacích zariadení,

b) revízie, prehliadky a skúšky plynových zariadení,

c) revízie, prehliadky a skúšky tlakových zriadení,

d) revízie elektrických zariadení, činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 26,

e) revízie kontajnerov a výmenných nadstavieb.

§ 29a

Kontrolór činnosti vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní

(1) Kontrolór činnosti vo zváraní je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia vykoná odborný dohľad vo zváraní.

(2) Kontrolór činnosti v nedeštruktívnom skúšaní je odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia vykoná odborný dohľad v nedeštruktívnom skúšaní.

(3) Osvedčenie kontrolóra činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní vydá bezpečnostný orgán. Doba platnosti osvedčenia kontrolóra je najviac päť rokov.

§ 30

Obsluha určených technických zariadení

(1) Obsluhovať určené technické zariadenie môže len odborne spôsobilá fyzická osoba v rozsahu vydaného osvedčenia pre

a) zdvíhacie zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 4 položky Z 1.1 až Z 1.6, Z 1.11, Z 2.1 a Z 2.2,

b) plynové zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 2 položky P2 a P3,

c) plniace zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu,11)

d) tlakové zariadenia podľa prílohy č. 1 časti 3 položky T1 a T2.

(2) Obsluhovať určené technické zariadenia elektrické môžu odborne spôsobilé fyzické osoby podľa technickej normy.8)

Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach

§ 31

(1) Overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach podľa § 29 vykoná bezpečnostný orgán formou odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky na základe žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Na overenie odbornej spôsobilosti bezpečnostný orgán zriadi najmenej trojčlennú komisiu. Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických je predseda komisie držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Fyzická osoba prihlásená na skúšku musí mať odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 5 časti 1.

(2) Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého bydliska,

b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní strojníckeho smeru pre spôsobilosť podľa § 29 písm. a), b), c) a e), elektrotechnického smeru podľa § 29 písm. d),

c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti,

e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, ak ide o spôsobilosť pre elektrické zariadenia i cvičnú revíznu správu pre každý druh zariadenia, ktoré je obsahom skúšky,

f) doklad o zdravotnej spôsobilosti.

(3) Žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady podľa odseku 2 písm. a), c) a f).

(4) Overovanie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie revízií na elektrických zariadeniach uvedených v prílohe č. 1 časti 5 možno vykonať súčasne s kombináciou položiek E2, E11, najviac s kombináciou dvoch druhov ďalších uvedených zariadení.

(5) Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže komisii svoju totožnosť. O skúške komisia vyhotoví zápis, ktorý podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápis obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky.

(6) Osobe, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, bezpečnostný orgán vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Platnosť osvedčenia je najviac päť rokov.

(7) Ustanovenia tohto paragrafu s výnimkou odseku 4 sa vzťahujú aj na overenie odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. d) bodu 1 a 2 a § 28.

§ 32

(1) Odborná spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1 a písm. b) bodu 1, § 24 až 27 a § 30 sa overuje formou

a) odbornej skúšky,

b) periodickej odbornej skúšky pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. a) bodu 1, § 24 až 27 alebo aktualizačnej prípravy pre spôsobilosti podľa prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bodu 1 a § 30.

(2) Na skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. b) bodu 1 a § 30 má predseda a členovia komisie odborné vedomosti zodpovedajúce predmetu skúšky.

(3) Na skúšky podľa § 24 až 26 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26 alebo § 29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Členovia komisie majú odbornú spôsobilosť najmenej na úrovni vykonávanej skúšky odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť predsedu a jedného člena komisie zodpovedá druhu a napätiu elektrického zariadenia.

(4) Na skúšky podľa § 27 je predseda komisie odborne spôsobilý podľa § 26, 27 alebo § 29 písm. d) a je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Najmenej jeden člen je odborne spôsobilý podľa § 27. Ostatní členovia komisie sú odborne spôsobilí podľa § 26, 27 alebo § 29 písm. d).

(5) Na skúšky podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. a) prvého bodu je predseda komisie držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v) zákona. Členmi komisie sú revízny technik dopravných zariadení a zástupca poverenej právnickej osoby vykonávajúcej praktickú časť skúšky.

(6) Overenie odbornej spôsobilosti vykoná právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti na základe žiadosti fyzickej osoby alebo zamestnávateľa. Fyzická osoba prihlásená na skúšku má odborné vzdelanie a odbornú prax podľa prílohy č. 5 druhej časti, na činnosti na elektrických zariadeniach podľa prílohy č. 5 tretej časti. Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu,

b) kópiu dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní na spôsobilosť podľa § 24 až 27 elektrotechnického zamerania,

c) potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke praxe na jednotlivých druhoch zariadení,

d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti,

e) doklad o absolvovaní vstupnej odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení,

f) doklad o zdravotnej spôsobilosti.

(7) Žiadosť na overenie formou odbornej skúšky na spôsobilosť podľa § 25, 26 alebo § 28 osoby, ktorá je už držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 24, 25 alebo § 26, obsahuje doklady uvedené v odseku 6 písm. a), c), e) a f) a žiadosť na overenie formou periodickej odbornej skúšky obsahuje doklady uvedené v odseku 6 písm. a), c) a f).

(8) Do doby požadovanej odbornej praxe sa započíta doba vykonávania činnosti na elektrickom zariadení príslušného druhu a napätia. Doba praxe na elektrickom zariadení iného druhu alebo napätia sa započíta do doby požadovanej odbornej praxe v polovičnej dĺžke. Do doby požadovanej odbornej praxe na odbornú spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení sa započíta doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia. Do doby požadovanej odbornej praxe na inú odbornú spôsobilosť sa môže započítať doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní elektrického zariadenia v polovičnej dĺžke. Z celkovej doby požadovanej odbornej praxe musí byť v období posledných troch rokov vykonávaná odborná prax najmenej jeden rok na elektrických zariadeniach príslušného druhu a napätia.

(9) Na základe žiadosti môže bezpečnostný orgán alebo vzdelávacie zariadenie na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach uznať odbornú prax fyzickým osobám získanú na technických zariadeniach podľa osobitných predpisov,1) ak je vykonaná na zariadení rovnakého druhu a rovnakých technických parametrov. Toto ustanovenie je možné použiť aj na preukázanie praxe na nadobudnutie odbornej spôsobilosti podľa § 29.

(10) Pred začatím odbornej skúšky alebo periodickej odbornej skúšky žiadateľ preukáže členom komisie svoju totožnosť a predloží originál dokladu o ukončenom odbornom vzdelaní. O skúške komisia vyhotoví zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, ktorú podpíše predseda, členovia komisie a skúšaný. Zápisnica obsahuje hodnotenie skúšky „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a údaje o obsahu skúšky. Jedno vyhotovenie zápisnice sa vydá žiadateľovi, druhé archivuje právnická osoba poverená na overovanie odbornej spôsobilosti.

(11) Právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti, ktorá organizuje skúšku odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 5 druhej časti písm. a) prvého bodu, § 26 a 28, oznámi bezpečnostnému orgánu termín a miesto konania skúšky najmenej 14 dní pred termínom konania skúšky.

(12) Osobe, ktorá úspešne vykonala odbornú skúšku, právnická osoba poverená overovaním odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti s platnosťou osvedčenia

a) najviac päť rokov; vydať nové osvedčenie je možné na základe úspešne vykonanej periodickej odbornej skúšky alebo

b) bez časového obmedzenia, pričom je potrebné v lehote najviac piatich rokov absolvovať aktualizačnú prípravu vo vzdelávacom zariadení. Vzdelávacie zariadenie potvrdí absolvovanie aktualizačnej prípravy v doklade o odbornej spôsobilosti; obsah aktualizačnej prípravy ustanovuje príloha č. 6.

§ 32a

Poverenie právnických osôb

(1) Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, predloží bezpečnostnému orgánu

a) žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených technických zariadení, na ktoré má záujem posudzovať technickú dokumentáciu a overovať ich spôsobilosť na prevádzku,

b) platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako inšpekčný orgán typu A11c),

c) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť nestranné posudzovanie technickej dokumentácie, overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení, z toho najmenej jedného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou podľa § 29 a praxou najmenej dva roky,

d) zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré sa poverenie vydáva.

(2) Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností, predloží bezpečnostnému orgánu

a) žiadosť o vydanie poverenia s rozsahom určených činností, na ktoré má záujem overovať splnenie požiadaviek na ich vykonávanie,

b) platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukazuje, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako orgán vykonávajúci audit a certifikáciu systémov manažérstva11d) alebo orgánu certifikujúceho výrobky11f),

c) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov na vykonávanie žiadaných činností vrátane dokladov o ich odbornej spôsobilosti a o nezávislosti úkonov, ktoré môžu ohroziť nestranné overovanie splnenia požiadaviek fyzických osôb a právnických osôb na vykonávanie určených činností, z toho najmenej jedného zamestnanca s odbornou spôsobilosťou podľa § 29 a praxou najmenej dva roky,

d) zoznam technických noriem a právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú činností, na ktoré sa poverenie vydáva.

(3) Právnická osoba, ktorá žiada o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach, predloží bezpečnostnému orgánu

a) žiadosť o vydanie poverenia na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti osôb na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach s uvedeným rozsahom,

b) platné osvedčenie o akreditácii11a), ktoré preukáže, že právnická osoba je akreditovaná podľa osobitného predpisu11b) ako orgán vykonávajúci certifikáciu osôb11e),

c) doklad o tom, že disponuje vyhovujúcim priestorovým a technickým vybavením na vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti,

d) učebný plán na požadovaný rozsah vzdelávania,

e) skúšobný poriadok na overovanie odbornej spôsobilosti,

f) zoznam odborne spôsobilých zamestnancov, ktorí realizujú vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti, vrátane dokladu o ich odbornej spôsobilosti v rozsahu vykonávaného vzdelávania.

(4) Poverenie právnickej osobe vydá bezpečnostný orgán na dobu určitú, najdlhšie však na päť rokov. Doba platnosti poverenia je zhodná s dobou platnosti osvedčenia o akreditácii11a) inšpekčného orgánu11c), osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho audit a certifikáciu systémov manažérstva11d), alebo osvedčenia o akreditácii orgánu vykonávajúceho certifikáciu osôb11e). Žiadosť o aktualizáciu, doplnenie alebo obnovu poverenia podá právnická osoba na bezpečnostný orgán postupom podľa odsekov 1 až 3.

(5) Právnická osoba, ktorá vykonáva projektovanie, výrobu, montáž, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu určeného technického zariadenia, nemôže vykonať posudzovanie technickej dokumentácie a schvaľovanie spôsobilosti tohto zariadenia ani overovať splnenie požiadaviek fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva skúšku alebo revíziu tohto zariadenia.


Prechodné ustanovenia

§ 33

(1) Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky pred 15. májom 2010 sa považujú za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky do uplynutia lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií a skúšok podľa doterajších predpisov.

(2) Dokumentáciu, podľa ktorej sa vyrába určené technické zariadenie a na ktorú sa podľa prílohy č. 2 vzťahuje posúdenie dokumentácie a bezpečnostný orgán nevydal na ňu doklad o posúdení dokumentácie podľa doterajších predpisov, predloží výrobca zariadenia bezpečnostnému orgánu na posúdenie najneskôr do 31. decembra 2010.

§ 33a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

(1) Určené technické zariadenia uvedené do prevádzky do 30. júna 2020 sa považujú za spôsobilé na prevádzku podľa tejto vyhlášky do uplynutia lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií alebo revíznych skúšok podľa doterajších predpisov a špecifikácií.

(2) Poverenia, oprávnenia a osvedčenia vydané do 30. júna 2020 sú platné do uplynutia lehôt platnosti podľa doterajších predpisov a špecifikácií.

(3) Určené technické zariadenia:

a) pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,

b) osobné výťahy,

c) nákladné výťahy,

d) pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré nie sú súčasťou dráhových vozidiel,

e) regálové zakladače,

f) plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách,

g) zariadenia na skladovanie plynov, plynojemy,

h) zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10 m3/h),

i) zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10 m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi,

j) zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov,

k) strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi,

l) plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče,

m) plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW,

n) parné kotly rušňové vykurovacie,

o) tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných,

p) tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní,

q) tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách sa po uplynutí ich lehôt na vykonanie úradných skúšok, revízií alebo revíznych skúšok považujú za vyhradené technické zariadenia podľa osobitného predpisu11g).

§ 34

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.


v z. Milan Mojš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Časť 1

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie dopravné
D1 Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
D 2 Pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré sú súčasťou dráhových vozidiel osobnej dopravy
D3 Vrátky s motorovým pohonom na posun dráhových vozidiel

Časť 2

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie plynové
P 1 Zariadenia na prepravu plynov
P2 Plynové zariadenia na ohrev výhybiek
P 3 Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny, ktoré sú súčasťou železničných koľajových vozidiel

Časť 3

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie tlakové
T1 Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov, kotly snehometov a parných žeriavov
T2 Parné generátory na koľajových vozidlách
T3 Vzduchojemy hnacích dráhových vozidiel, traťových strojov
T4 Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
T5 Tlakové nádoby stabilné, ktoré sú súčasťou zariadení dráhy
T6 Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na prepravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
T7 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
T8 Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
T9 Nádoby na prepravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
T 10 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb na prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
T11 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou gumovou výstelkou
T 12 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou

Časť 4

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie zdvíhacie
Z 1 Žeriavy a zdvíhadlá
Z 1.1 Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r. 1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
Z 1.2 Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
Z 1.3 Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r. 1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
Z 1.4 Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
Z 1.5 Žeriavy železničné koľajové
Z 1.6 Žeriavy koľajové špeciálne (na nehody a mimoriadne udalosti, na údržbu a rekonštrukciu dráh)
Z 1.7 Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z L1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6)
Z 1.8 Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslomZ1.1,Z1.2,Z1.3)
Z 1.9 Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
Z 1.10 Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z1.1)
Z 1.11 Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
Z 1.12 Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Z 1.13 Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Z 1.14 Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
Z 1.15 Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.8 a Z 1.13)
Z 2 Plošiny
Z2.1 Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
Z 2.2 Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Z 2.3 Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

Časť 5

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie elektrické
E1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
E3 Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
E 3a Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh
E4 Trakčné vedenie železničných dráh
E 4a Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica metra
E5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
E7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E8 Elektrické zariadenia lanových dráh
E9 Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy
E 10 Skúšobne elektrických zariadení dráh
E11 Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Časť 6

Označenie zariadeniaKontajnery
K1Kontajnery ISO podľa medzinárodnej dohody KBK alebo výmenné nadstavby EN
K2Termický kontajner alebo termická výmenná nadstavba

Príloha č. 2 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

1. Konštrukčná dokumentácia určených technických zariadení alebo ich častí obsahuje

a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

b) názov a označenie zariadenia, resp. typ,

c) charakteristiku a technický opis zariadenia, opis funkcií jednotlivých častí, technické parametre a technické podmienky prevádzky, prípadné technické správy,

d) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,

e) požiadavky na skúšanie alebo technologické postupy skúšok, ak sú skúšky predpísané,

f) výkresy zostáv a hlavných celkov určeného technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí,

g) schémy elektrického zapojenia, hydraulických rozvodov, pneumatických rozvodov, pohonov, ovládania,

h) dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, opis použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením.

2. Konštrukčná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 obsahuje

a) výpočty dôležitých konštrukčných častí, zaťažení, mechanizmov, pohonu, stability atď.,

b) rozsah a metodiku skúšok a kritériá ich vyhodnotenia,

c) zoznam použitých prvkov, ktoré boli predmetom posudzovania zhody podľa osobitných predpisov,2)

d) informácie o použitých predpisoch, normách, výpočtových postupoch a iných podkladoch.

3. Konštrukčná dokumentácia žeriavovej dráhy musí obsahovať

a) meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

b) výkresy zostáv a podzostáv,

c) výpočet žeriavovej dráhy,

d) identifikačné údaje o spracovateľovi dokumentácie (názov firmy a meno jej spracovateľa), dátum jej vypracovania,

e) pokyny na montáž, prevádzku, údržbu, prehliadky žeriavovej dráhy.

4. Dokumentácia elektrického zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať textovú a výkresovú časť v rozsahu účelu, na ktorý bola vyhotovená. Táto textová a výkresová časť dokumentácie musí obsahovať informácie o

a) rozvode elektrickej energie,

b) skratových pomeroch, skratovej odolnosti,

c) ochrane pred úrazom elektrickým prúdom (uvedú sa všetky použité elektrické siete s údajmi o ich napätí, kmitočte, údaj, či je sústava uzemnená alebo izolovaná, použité ochrany pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche),

d) ak ide o siete s ochranou malým napätím SELV a PELV, údaje o zdroji, ak je tento zdroj napájaný zo siete, ktorá nie je s ochranou malým napätím SELV a PELV. Musia byť uvedené všetky stykové miesta s inými sieťami, napr. budenie, snímače a ako je zabránené prieniku napätia z inej siete do siete s ochranou malým napätím SELV alebo PELV,

e) spôsobe oddelenia vedení rôznych elektrických sústav, ktoré sú v spoločnom obložení,

f) údajoch o nastavení istiacich prvkov, údajoch o použitých nadprúdových ochranách zariadení vysokého napätia a veľmi vysokého napätia s hodnotami minimálnych skratových prúdov,

g) protokole o určení vonkajších vplyvov, horľavosti podkladov, na ktorých sú umiestnené elektrické zariadenia,

h) ochrane pred bleskom.

5. Dokumentácia plynového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať

a) technickú správu, v ktorej musí byť uvedené:

1. opis účelu a funkcie zariadenia,

2. technické parametre zariadenia,

3. opis funkcie zabezpečovacích a poistných zariadení,

4. opis rozvodu plynu a použitých materiálov, dielov, armatúr,

5. riešenie výmeny vzduchu alebo výfukových plôch,

6. riešenie odvodu spalín,

7. riešenie ochrany proti korózii, statickej elektrine, bludným prúdom atď.,

8. riešenie výstražných prvkov a označení,

9. riešenie únikových ciest, dverí, okien,

10. riešenie tlakových a funkčných skúšok,

11. riešenie merania a regulácie,

12. riešenie sklonu, pripojenia a krytia plynovodu,

13. požiadavky na obsluhu,

14. požiadavky na montáž,

15. podmienky zvárania plynovodu a požiadavky na skúšanie zvarov,

b) výpočty

1. výmeny vzduchu,

2. svetlosti potrubí vrátane akumulačného potrubia,

3. objemu potrubí,

4. kubatúry miestností pri spotrebičoch,

5. prietokového množstva plynu,

6. spotreby plynu,

7. rýchlosti prúdenia plynu atď.,

c) výkresovú časť

1. situačnú schému zariadenia s označením hlavného uzáveru plynu,

2. funkčnú schému zariadenia so zakreslením všetkých uzáverov, armatúr atď.,

3. pôdorys alebo nutné rezy a pohľady,

4. axonometrickú schému,

5. výkresy stavebnej časti objektu, ktorého súčasťou je plynové zariadenie,

6. výkresy dôležitých detailov,

7. pozdĺžny profil plynovodu v zemi,

8. ďalšie výkresy dôležité na posúdenie zariadenia.

Všetky predložené výkresy musia mať riadne vyplnené údaje v rohovej pečiatke a kompletnú legendu.

Podľa druhu plynového zariadenia sa môže rozsah predkladanej dokumentácie zmenšiť alebo rozšíriť.

6. Dokumentácia tlakových zariadení musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať

a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,

b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,

c) pevnostné a iné výpočty,

d) údaje o spôsobe výroby,

e) schému zapojenia zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov účelné,

f) schému umiestnenia zariadenia z hľadiska prístupnosti a demontovateľnosti pri vykonávaní skúšok pri tých tlakových zariadeniach, ktorých charakter to vyžaduje,

g) údaje o vystrojení tlakového zariadenia,

h) návrh pasportu.

OBSAH DOKUMENTÁCIE PRE ZVÁRANIE A NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠANIE

1. Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a ich častí predkladaná na posúdenie:

Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových vozidiel a ich častí pre certifikačnú úroveň CL 1 podľa technickej normy12)

a) podvozky,

b) hlavné rámy,

c) skrine vozidiel,

d) ťažné a narážacie ústrojenstvá,

e) nosné rámy pre vonkajšie vybavenie,

f) nosné rámy ťažkých nákladných vozidiel,

g) zvárané súčasti pre prenos ťažných síl z podvozku na rám alebo skriňu,

h) tlakové nádrže pre cisterny, kontajnerové nádrže a pod.

2. Dokumentácia pre zváranie a nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom predkladaná na posúdenie:

Pre nové konštrukcie, zmeny a opravy dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, napr.

a) mostné oceľové konštrukcie,

b) konštrukcie podobné mostom (točne, presuvne, lávky),

c) konštrukcie pre osobné lanové dráhy,

d) ďalšie nosné konštrukcie funkčne a charakterovo podobné.

3. Dokumentácia pre zváranie, naváranie a nedeštruktívne skúšanie koľajníc predkladaná na posúdenie:

a) technologické postupy zvárania a nedeštruktívneho skúšania koľajníc.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE URČENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

1. Sprievodná dokumentácia určeného technického zariadenia musí obsahovať najmä

a) doklad o posúdení dokumentácie určeného technického zariadenia poverenou právnickou osobou, ak je posúdenie uvedené v prílohe č. 4,

b) požiadavky na prepravu, manipuláciu a skladovanie určeného technického zariadenia,

c) návod na montáž, inštaláciu a vyskúšanie určeného technického zariadenia,

d) návod na uvedenie určeného technického zariadenia do prevádzky, požiadavky na prevádzkovanie určeného technického zariadenia vrátane návodu na obsluhu, prevádzku, údržbu, čistenie a konzerváciu, ktorý musí obsahovať prípustné, ako aj zakázané spôsoby použitia a manipulácie,

e) požiadavky a pokyny na overenie bezpečného stavu určeného technického zariadenia v prevádzke,

f) osobitné požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy zariadenia a osôb vykonávajúcich údržbu a skúšky v prevádzke,

g) osobitné požiadavky na vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov a vykonávanie záznamov z prevádzky,

h) dokumentáciu skutočného vyhotovenia, ak je potrebná.

2. Sprievodná dokumentácia dopravného zariadenia alebo zdvíhacieho zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať

a) pasport zariadenia alebo revíznu knihu v rozsahu ustanovenom technickými normami,

b) doklad o typovej skúške určeného technického zariadenia alebo jeho časti (ak bola realizovaná),

c) pri opakovanej výrobe schváleného typu doklady o vykonaných skúškach po výrobe potvrdené skúšobným technikom výrobcu,

d) potvrdenie výrobcu o zhode určeného technického zariadenia so schváleným typom, s posúdenou dokumentáciou typu alebo inými ustanovenými požiadavkami,

e) ostatné doklady o predpísaných skúškach, opisy výnimiek atď.

3. Sprievodná dokumentácia elektrického zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 musí obsahovať

a) doklady o vykonaných skúškach a meraniach,

b) údaje dostatočné na prevádzku, údržbu a revízie elektrického zariadenia.

4. Sprievodná dokumentácia plynového zariadenia okrem údajov uvedených v bode 1 musí obsahovať najmä miestny prevádzkový poriadok.

5. Sprievodná dokumentácia tlakového zariadenia musí okrem údajov uvedených v bode 1 obsahovať pasport tlakového zariadenia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

Časť 1. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ DOPRAVNÝCH A ZDVÍHACÍCH

Druh zariadeniaOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
PDMSÚSÚSRS3)R3)OK3)
vykonávavykonáva/lehoty vykonávania
D 1AkOXPPOPPO/3 rRT/1rXPPO2)
D2PPORTPPO1)X2)2)X
D3PPORTPPO1)XRT/2rRT/1rX
Z.1.1PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.2PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.3PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.4PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.5PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.6PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.7PPORTPPOPPO/6 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.8PPORTPPOPPO/6 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.9PPORTPPOPPO/6 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.10PPORTPPOPPO/6 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.11PPORTPPOPPO/6 rRT/2rRT/1rUP/5r
Z.1.12PPORTPPOPPO/6 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.13PPORTPPOPPO/9 rRT/3rRT/1rUP/5r
Z.1.14PPORTPPO1)X2)2)UP/5r
Z.1.15PPORTPPOX2)2)X
Z.2.1PPORTPPOPPO/5 rRT/2rRT/1rX
Z.2.2PPORTPPOPPO/4 rRT/2rRT/1rX
Z.2.3PPORTPPOPPO/6 r2)2)X

Vysvetlivky:

AkO - akreditovaná osoba,

PPO - poverená právnická osoba,

MS - montážna skúška,

ÚS - úradná skúška,

PD - projektová dokumentácia,

UP - určený pracovník právnickej osoby, ktorá vlastní oprávnenie podľa § 20,

OK - prehliadka oceľovej konštrukcie dopravných a zdvíhacích zariadení,

RS - revízna skúška,

R - revízia,

RT - revízny technik,

X - nevykonáva sa,

r - kalendárny rok.

Poznámky:

1) Len skúška prvého kusu typu.

2) Lehoty určí výrobca v sprievodnej dokumentácii.

3) Lehoty platia, ak technické podmienky výrobcu neurčujú kratšie lehoty.

Časť 2. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

Druh zariadeniaOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
PDVRÚSKZPRÚS
vykonávavykonáva/lehota vykonávania
P1PPORTPPOUP/1rRT/2rPPO/6 r
P2PPORTPPOUP/1rRT/2rPPO/6 r
P3PPORTPPOUP/1rRT/1rPPO/3 r

Vysvetlivky:

PPO - poverená právnická osoba,

PD - posúdenie dokumentácie,

VR - východisková revízia,

ÚS - úradná skúška,

KZ - kontrola zariadenia,

PR - prevádzková revízia,

RT - revízny technik,

UP - pracovník určený organizáciou, ktorý spĺňa požiadavky na obsluhu podľa prílohy č. 5 časti 2 bodu 2 písm. b),

r - kalendárny rok.

Poznámky:

1. Za nebezpečné plyny sa považujú vykurovacie plyny a plyny obsahujúce oxid uhoľnatý (svietiplyn,generátorový plyn), koksárenský plyn, vysokopecný plyn, vodný plyn, metán (zemný plyn, bioplyn, kalovýplyn), skvapalnené vykurovacie plyny a plyny získané štiepením uhľovodíkov, plyny ochranných atmosfér,vodík, acetylén, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, chlór, dusík, čpavok, kyslík a iné horľavé, jedovaté alebo žieravéplyny alebo ich zmesi v takých množstvách a koncentráciách, ktorými môžu pri úniku zo zariadenia spôsobiťakútne ohrozenie života alebo zdravia osôb.

2. Plynom sa rozumejú látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 0,1 MPa(1 bar).

Časť 3. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

Druh zariadeniaOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
PDÚS/TS1ÚS/PSPRRV+STSRTS
vykonávavykonáva/lehota vykonávania
a) Kotly
T1XPPOXRT/1rXPPO/10 rPPO/5 r
T2XXPPOXXRT/2rX
b) Tlakové nádoby
T3PPO1),13)PPO1),13)PPORT/1rRT/5rPPO/10 r11),14) 6 r13)
T4XXRTXXPPO/10 r11)
T5PPO1)PPO1)PPORT/1rRT/5 r10)PPO/10 r12),15),9)
T6PPOXPPOXXPPO/8 r
PDÚS/TS1ÚS/PSKBALP
vykonávavykonáva/lehota vykonávania
T7PPOPPOPPO3)PPO 2 rPPO, 4/r 4) 2,5 r5),
6)
PPO 8 r4) 5 r5)
c) Cisternové vozne, cisternové kontajnery a cisternové výmenné nadstavby pre nebezpečné látky
PDÚS/TS1ÚS/PSPRLP
vykonávavykonáva/lehota vykonávania 2)
T8AOAOAO3)XPPO 4 r4) 2,5 r5),6)PPO 8 r4) 5/r5)
T9AOAOAO3)XPPO 2/r4),6)PPO 4 r4) 2,5 r5)
T10AOAOAO3)PPO 3 r4) 2,5 r5)PPO 6 r6)PPO 12 r4),7) 10 r5),8)
T11AOAOAO3)XPPO 4 r4) 2,5 r5),6)PPO 8 r4) 5 r5)
T12AOAOAO3)XPPO 4 r4) 2,5 r5),6)PPO 8 r4) 5 r5)

AO - autorizovaná osoba,Vysvetlivky:

PPO - poverená právnická osoba,

PD - posúdenie dokumentácie,

PS - preberacia skúška,

S - skúška tesnosti,

TS1 - stavebná a prvá tlaková skúška,

RTS - redukovaná tlaková skúška,

TS - tlaková skúška,

RV - vnútorná revízia,

PR - prevádzková revízia,

ÚS - úradná skúška,

P - periodická kontrola podľa technickej normy13) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie,

L - medzikontrola podľa technickej normy13) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie,

KBA - kontrola bezpečnostnej armatúry,

RT - revízny technik,

X - nevykonáva sa,

r - kalendárny rok.

Poznámky:

1) Pri rekonštrukcii a opravách tlakového celku.

2) Po bežnej oprave vykonať mimoriadne preskúšanie.15)

3) Po montáži.

4) Cisternový vozeň.

5) Cisternový kontajner alebo cisternová výmenná nadstavba.

6) Medzikontrola môže byť vykonaná s toleranciou ± 3 mesiace.

7) Po zaradení nádržkového cisternového vozňa do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška po 8 rokoch.

8) Po zaradení nádržkového cisternového kontajnera alebo cisternovej výmennej nadstavby do prevádzky sa vykoná prvá periodická skúška po 7,5 roku.

9) Pri neprielezných tlakových nádobách stabilných sa raz za 5 rokov vykoná tlaková skúška; tlakovú skúšku vykonáva PPO okrem expanzných nádob s membránou alebo vakom, kde ju môže vykonať revízny technik.

10) Po oprave vykoná PPO.

11) Vzduchojemy na dráhových vozidlách s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a objemom väčším ako 10 l alebo vzduchojemy s objemom menším ako 10 l, ktoré majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPa a objemu v litroch väčší ako 5.

12) Tlakové nádoby stabilné s pracovným tlakom vyšším ako 0,07 MPa a objemom väčším ako 10 l alebo tlakovénádoby, stabilné s objemom menším ako 10 l, ktoré majú bezpečnostný súčin z pracovného tlaku v MPaa objemu v litroch väčší ako 10.

13) Vzduchojemy vyrobené pred účinnosťou technickej normy.14)

14) Vzduchojemy vyrobené podľa technickej normy14) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie.

15) Tlakové nádoby s médiom vzduch vrátane nádob samočinných vodární nad 200 l, štartovacích fliaš,tlakových, nádob tvoriacich súčasť technologických zariadení lanových dráh, tlakové nádoby na skvapalnenýplyn (napr. stabilné zásobníky), pojazdné kompresory, prenosné nádoby striekacích a rozprašovacíchzariadení, stabilné štartovacie fľaše a podobne.

Časť 4. OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

Druh zariadeniaOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
PDVRÚSPRÚSNK
vykonávavykonáva/lehota vykonávania
E1PPORTPPORT/P1XŠOTD/n
E2XRTPPO1)RT/P1XŠOTD/n
E3PPORTPPORT/5rXŠOTD/n
E3aPPORTPPORT/5rXŠOTD/n
E4PPORTPPORT/3rPPO/9 rŠOTD/n
E4aPPORTPPORT/3rPPO/15 rŠOTD/n
E5PPORTPPORT/5rXŠOTD/n
E6PPORTXRT/5rPPO/10 r2)ŠOTD/n
E6aPPORTXRT/5rXŠOTD/n
E7PPORTXRT/5rXŠOTD/n
E8AORTŠOTDRT/1rPPO/3 rŠOTD/n
E9PPORTXRT/5rXŠOTD/n
E10PPORTPPORT/5rXŠOTD/n
E11XRTXRT/P1XŠOTD/n
E12PPORTPPORT/6rXŠOTD/n
E13PPORTPPORT/2rXŠOTD/n

Vysvetlivky:

VR - východisková revízia,

ÚS - úradná skúška,

RT - revízny technik elektrických zariadení,

PD - projektová dokumentácia,

n - náhodný termín,

PR - pravidelná revízia,

NK - náhodná kontrola,

ŠOTD - štátny odborný technický dozor,

AO - autorizovaná osoba,

PPO - poverená právnická osoba,

P1 - lehoty ustanovené príslušnou právnou normou, technickou normou alebo inou obdobnou technickou

špecifikáciou,

X - nevykonáva sa,

r - kalendárny rok.

Poznámky:

1) Len zariadenia v zóne trakčného vedenia a zberača elektrického prúdu.

2) Nevykonáva sa na elektrických zariadeniach, ktoré sú súčasťou železničných vozidiel na historické aleboturistické účely a železničných vozidiel pre vlečky.

Časť 5. KONTAJNERY A VÝMENNÉ NADSTAVBY

Druh zariadeniaOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
PDÚSRMR
vykonávavykonáva/lehota vykonávania1)
K1ŠOTD/PPO2),4)ŠOTD/PPO4)RT 2,5 r3),5)X
K2ŠOTD/PPO2),4)ŠOTD/PPO4)RT 2,5 r3),5)RT1r6)

Vysvetlivky:

ÚS -úradná skúška,

R - revízia,

MR - malá revízia,

RT - revízny technik,

ŠOTD - štátny odborný technický dozor,

PPO - poverená právnická osoba,

PD - projektová dokumentácia,

r - kalendárny rok.

Poznámky:

1) Lehoty platia len na prvky (rám, rohové prvky, nosné prvky) kontajnera alebo výmennej nadstavby, nie na iné určené technické zariadenia, nie na iné technické zariadenia; lehoty ustanovené inými predpismi sa týmto ustanovením nemenia, napr. na termické zariadenia, ktoré sú súčasťou kontajnera; neplatí na kontajnery určené na leteckú prepravu.

2) Pri nových kontajneroch a výmenných nadstavbách sa vykonáva klasifikačná organizácia pre stavbu lodí.

3) Prvá revízia sa vykonáva revíznym technikom po piatich rokoch.

4) Pri opravách po ťažkom poškodení.

5) Pri schválenom programe ACEP pre majiteľov kontajnerov sa vykonávajú podľa podkladov v schválenom programe ACEP podľa osobitného predpisu.5)

6) Po naložení na loď a po preprave loďou sa vykoná mimoriadna prehliadka.

Časť 6. INŠPEKCIE A PREHLIADKY V OBLASTI ZVÁRANIA A NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA

DruhOverenie spôsobilosti
Pred uvedením do prevádzkyV prevádzke
OPIZ, resp. IDOP
vykonávavykonáva/lehota vykonávania
Zv1KZŠOTDKZ/1rŠOTD/6 r
Zv2KZŠOTDKZ/1rŠOTD/6 r
D1KDŠOTDKD/1rŠOTD/6 r

Vysvetlivky:

Zv1 - právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce zváranie určených technických zariadení, zváranie koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,

Zv2 - procesy a komponenty na zváranie koľajníc,

D1 - právnické osoby alebo fyzické osoby vykonávajúce nedeštruktívne skúšanie určených technických zariadení, nedeštruktívne skúšanie koľajníc, dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom,

OP - odborná prehliadka,

IZ - inšpekcia vo zváraní,

ID - inšpekcia v nedeštruktívnom skúšaní,

KZ - kontrolór činností vo zváraní,

KD - kontrolór činností na nedeštruktívne skúšanie,

ŠOTD - štátny odborný technický dozor,

r - kalendárny rok.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

POŽIADAVKY NA ODBORNÉ VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ NA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENIACH

Časť 1. Vykonávanie revízií na určených technických zariadeniach

Odborná spôsobilosť na činnosťodborné vzdelanieodborná prax na zariadení
a) Revízny technik podľa § 29 písm. a), b), c)ÚSO5 r
 2 r
b) Revízny technik podľa § 29 písm. e)SO3 r
 USO1 r
c) Revízny technik určených technických zariadení elektrických podľa § 29 písm. d)
 odborná prax na elektrických zariadeniach
 do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátanebez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
 zariadení elektrickom v objekte triedy A
ÚSO5 r6 r
 3 r4 r
2. pri činnosti vykonávanej na určenom technickom
 zariadení elektrickom v objekte triedy B
ÚSO6 r7 r
 4 r5 r
 v objektoch triedy 1)
 AB
3. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodeÚSO2 r3 r
 1 r2 r

Poznámka:

1) triedy A – s prostredím bez nebezpečenstva výbuchu

triedy B – s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu

Časť 2. Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
dopravných, zdvíhacích, plynových, tlakových, vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní

Odborná spôsobilosť na činnosťodb. vzdelanieodborná prax na zariadení
a) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach dopravných a zdvíhacích
1. pre samostatné vykonávanie a riadenie práce pri opravách a spletaní lán a zalievaní koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráhSO,
ÚSO,VŠ
2 r
2. obsluha zdvíhacích zariadení podľa § 30 písm. a)SO,
ÚSO VŠ
3 m
b) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach plynových
s tlakom do
5 kPa vrátane
s tlakom nad
5 kPa vrátane
1. pre montáž a opravy plynových zariadeníSO,
ÚSO,VŠ
1 r2 r
2. pre obsluhu plynových zariadení a zariadení bez rozdielu druhu paliva podľa § 30 písm. b)SO,
ÚSO, VŠ
3 m
c) Spôsobilosť na činnosť na určených technických zariadeniach tlakových
pre obsluhu plniacich zariadení nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu11) podľa § 30 písm. c)SO,
ÚSO,VŠ
6 m
d) Spôsobilosť na kontrolu činnosti vo zváraní a v nedeštruktívnom skúšaní
1. pri zváraní koľajových vozidiel, koľajníc, koľajových konštrukcií, dráhových oceľových
mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom
ÚSO,VŠ + certifikát IWE/
EWE, IWT/EWT
1 r
2. pri nedeštruktívnom skúšaní koľajových vozidiel, koľajníc, koľajových konštrukcií, dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení, lán a technologických celkov lanových dráhÚSO,VŠ + certifikát podľa technickej normy16)1 r

Časť 3. Vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických

Odborná spôsobilosť na činnosťodb. vzdelanieodborná prax
na zariadení
a) Elektrotechnik podľa § 24
do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátanebez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
technickom zariadení elektrickom
SO,
ÚSO,VŠ
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodeSO,
ÚSO, VŠ
b) Samostatný elektrotechnik podľa § 25
do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátanebez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
technickom zariadení elektrickom
SO,
ÚSO, VŠ
1 r2 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodeSO,
ÚSO, VŠ
6 m
c) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 26
do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátanebez obmedzenia napätia
1. pri činnosti vykonávanej na určenom
technickom zariadení elektrickom
SO4 r5 r
ÚSO3 r4 r
2 r3 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodeSO3 roky
ÚSO, VŠ2 roky
d) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 27
do 1 000 V AC vrátane a do 1 500 V DC vrátanebez obmedzenia napätia
1. pre projektovanie a konštruovanie určených
technických zariadení elektrických
ÚSO,
1 r2 r
2. pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodeÚSO,
6 mesiacov
e) Elektrotechnik špecialista na výkon elektrodispečera podľa § 28
bez obmedzenia napätia
1. pre činnosť elektrodispečera pevných trakčných
zariadení
ÚSO5 r
4 r

Vysvetlivky:

r – rok

m – mesiac

Označovanie osvedčení o odbornej spôsobilosti na vykonávanie revízií, prehliadok a skúšok určených technických zariadení, nedeštruktívneho skúšania, osvedčení technológov zvárania a elektrotechnikov špecialistov.

Označenie osvedčení má takúto formu:

XXXX-XXXX/D-A........

Prvé štvorčíslie je poradové číslo v evidencii.

Štvorčíslie za spojovníkom vyjadruje rok, v ktorom bolo osvedčenie vydané.

Písmeno D za zlomkovou čiarou označuje osvedčenie vydané bezpečnostným orgánom.

Písmeno za pomlčkou rozlišuje druh určeného technického zariadenia alebo činnosti takto:

DZ – dopravné zariadenia a zdvíhacie zariadenia,

E – elektrické zariadenia,

K – kontajnery,

P – plynové zariadenia,

T – tlakové zariadenia,

Zv – zváranie,

NDT – nedeštruktívne skúšanie.

Ďalšie číslice, prípadne písmená upresňujú rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých odborností.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 205/2010 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA VSTUPNÚ ODBORNÚ PRÍPRAVU A AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ NA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENIACH

Časť 1: Určené technické zariadenia dopravné

1. Osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať a riadiť práce pri spletaní a opravách oceľových lán na lanových dráhach

a) Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu 16 hodín

b) Odborná skúška

c) Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
BKonštrukcia lán
CBezpečnostné požiadavky na laná
DPostup pri spletaní lán
EKontrola lán a spojov
FPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

2. Osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať a riadiť práce pri zalievaní koncoviek a spojok oceľových lán lanových dráh

a) Vstupná odborná príprava s praktickým zacvičením v rozsahu 8 hodín

b) Odborná skúška

c) Odborná príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na laná používané na lanových dráhach
BBezpečnostné požiadavky na koncovky lán
CPostup pri koncovkách a spojkách lán
DKontrola koncoviek a spojok
EPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

3. Osoba odborne spôsobilá na činnosť nedeštruktívne skúšanie technologických celkov lanových dráh

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 8 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BVšeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
COBP v danom segmente
DNedeštruktívne skúšanie – terminológia, rozdelenie
EPostupy v jednotlivých nedeštruktívnych skúškach, doklady o vykonaní nedeštruktívnych skúšok

Vysvetlivky:

OBP – oblasť bezpečnosti práce.

4. Revízny technik dopravných zariadení

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BVšeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
COBP v danom segmente
DOsobitné požiadavky na dopravné zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení dopravných podľa prílohy č. 1 časť 1 v rozsahu D1 až D3

Vysvetlivky:

OBP – oblasť bezpečnosti práce.

Časť 2: Určené technické zariadenia plynové

1. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať plynové zariadenia

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním
vstupnej odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu plynových zariadení
B 1)OBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
CVlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie prístroje
D 1)Plynové zariadenia, tlakové nádoby na prepravu plynov, návody na obsluhu plynových zariadení, povinnosti obsluhy

Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.

2. Osoba odborne spôsobilá vykonávať montáže, údržbu a opravy odberných plynových zariadení

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku plynových zariadení
B 1)OBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
CVlastnosti a rozdelenie plynov. Fyzikálne veličiny, jednotky, meranie a meracie prístroje
D 1)Plynové zariadenia, zabezpečovacie, poistné, meracie a regulačné zariadenia, činnosti na plynárenskom zariadení, plynové zariadenia na ohrev výhybiek

Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.

3. Revízny technik plynových zariadení

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 24 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu plynových zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní plynových zariadení
B1)Názvoslovie plynových zariadení, základné parametre, rozdelenie a základné konštrukčné časti plynových zariadení
C1)Názvoslovie plynových zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie plynových zariadení, vlastnosti plynov
D1)Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky plynových zariadení, rozdelenie plynových zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
E1)Technické podmienky a návody na obsluhu plynových zariadení, bezpečnostné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch

Vysvetlivky:

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.

Časť 3: Určené technické zariadenia tlakové

1. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať tlakové zariadenia

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín

TémaObsah témy
A Zákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu tlakových nádob stabilných (TNS)
BOBP – základné požiadavky pri prevádzkovaní TNS, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
CTlakové nádoby stabilné – rozdelenie, konštrukcia, výroba, bezpečnostný výstroj, dokumentácia, prevádzka, obsluha. Tlakové nádoby na železnici. Vzduchojemy a tlakové zariadenia, návody na obsluhu tlakových zariadení, obsluha tlakových zariadení – povinnosti

2. Osoba odborne spôsobilá na obsluhu plniaceho zariadenia nádob na plyny a nebezpečné látky podľa osobitného predpisu11)

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre plnenie cisterien, BOZP – základné požiadavky pri plnení cisterien
BNázvoslovie, fyzikálne veličiny a ich jednotky, konštrukcia cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb a ich označovanie
CRozdelenie nebezpečných látok do tried podľa RID, zabezpečenie cisterien pri ich plnení

Vysvetlivky:

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

RID – poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru – dodatok C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave.

3. Revízny technik tlakových zariadení

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 24 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky a predpisy platné pre prevádzku a obsluhu tlakových zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní tlakových zariadení
B1)Rozdelenie tlakových zariadení podľa vyhlášky, názvoslovie tlakových zariadení, základné parametre, rozdelenie a základné konštrukčné časti tlakových zariadení
CNázvoslovie, fyzikálne veličiny a ich jednotky
D1)Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky tlakových zariadení, povinnosti obsluhy, prístroje na meranie a reguláciu a zabezpečovacie zariadenia
E1)Bezpečnostné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
F1)Návody na obsluhu tlakových zariadení
GOsobitné požiadavky na tlakové zariadenia podľa prílohy č. 1 vyhlášky

Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.

Časť 4: Určené technické zariadenia zdvíhacie

1. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (žeriavnik)

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 35 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 80 hodín

c) Odborná skúška teoretická/praktická

d) Aktualizačná príprava najmenej raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín

e) V prípade absolvovania praktického výcviku viazača v rozsahu 6 hodín získava aj viazačsky preukaz.

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
BPredpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení, prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení vedené žeriavnikom
CNázvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
DProjektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky zdvíhacích zariadení
EPrevádzka, obsluha a údržba zdvíhacích zariadení
FElektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
GLaná, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, viazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, prostriedky na uchopenie bremena
IZákladné fyzikálne pojmy, základy elektrotechniky, základy mechaniky, hydraulika
JTechnické podmienky a návody na obsluhu žeriavov, technológia práce, technologické postupy, diagramy nosnosti, organizácia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch

2. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia, viazať bremená (viazač bremien)

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 35 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 60 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 5 hodín

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
BProjektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a skúšky zdvíhacích zariadení
CPrevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení
DElektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
EViazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
FNázvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
GTechnológia práce, určenie hmotnosti a ťažiska, základné spôsoby viazania bremien, manipulácia s bremenami a preprava bremien, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
HNebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch

3. Osoba odborne spôsobilá obsluhovať zdvíhacie zariadenia (obsluhovateľ zdvíhacích zariadení)

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 14 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 60 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 4 hodín

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
BPredpisy výrobcov zdvíhacích zariadení, pokyny pre obsluhu, údržbu a mazanie zdvíhacích zariadení, technická dokumentácia zdvíhacích zariadení, prevádzkové doklady zdvíhacích zariadení vedené obsluhou, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
CNázvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy, elektrické časti zdvíhacích zariadení a revízie
D1)Prevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavový typ, plošiny, stojanové zdviháky, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
EViazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze, háky, konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena

Poznámka: 1) Podľa druhu obsluhovaného zariadenia.

4. Osoba odborne spôsobilá na činnosť prevádzkový technik zdvíhacích zariadení

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 21 hodín

b) Praktický výcvik u zamestnávateľa pred vykonaním odbornej skúšky v rozsahu 40 hodín

c) Odborná skúška

d) Aktualizačná príprava raz za 5 rokov v rozsahu 6 hodín

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky, predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
BNázvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
CNázvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy
DPrevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
EElektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
FViazacie prostriedky – laná, popruhy, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
GTechnické podmienky a návody na obsluhu zdvíhacích zariadení, technológia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch

5. Revízny technik zdvíhacích zariadení

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 21 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AZákony, vyhlášky a predpisy platné pre prevádzku a obsluhu zdvíhacích zariadení, BOZP – základné požiadavky pri prevádzkovaní zdvíhacích zariadení
BNázvoslovie zdvíhacích zariadení, základné parametre žeriavov, rozdelenie a základné konštrukčné časti žeriavov
CNázvoslovie zdvíhacích zariadení, projektovanie, konštrukcia, výroba, bezpečnostné vybavenie a rozdelenie zdvíhacích zariadení, žeriavové dráhy
DPrevádzka, obsluha, údržba a skúšky zdvíhacích zariadení, rozdelenie zdvíhacích zariadení, povinnosti obsluhy a zakázané manipulácie
EElektrické časti zdvíhacích zariadení, revízie elektrických častí
FViazacie prostriedky - laná, popruhy, reťaze a háky – konštrukcia, výroba, rozdelenie, použitie, kontrola a vyraďovanie, prostriedky na uchopenie bremena
GTechnické podmienky a návody na obsluhu zdvíhacích zariadení, technológia práce, práce v blízkosti elektrických zariadení a zariadení vysokého napätia, nebezpečné postupy, havárie a úrazy, poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch
HOsobitné požiadavky na zdvíhacie zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení zdvíhacích podľa prílohy č. 1 časť 4 v rozsahu Z 1.1 až Z 1.15 a Z 2.1 až Z 2.3

Vysvetlivky:

BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

6. Osoba odborne spôsobilá na činnosť nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

a) vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín,

b) odborná skúška,

c) príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 8 hodín,

d) periodická odborná skúška.

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BVšeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, dokumentácia výrobcu
COBP v danom segmente
DNedeštruktívne skúšanie – terminológia, rozdelenie
EPostupy v jednotlivých nedeštruktívnych skúškach, doklady o vykonaní nedeštruktívnych skúšok
FVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti

Časť 5: Určené technické zariadenia elektrické

1. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrickom zariadení podľa technickej normy8)

a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 3 hodín

b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 2 hodín

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
DZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
EOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom

2. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá viesť hnacie dráhové vozidlá okrem vozidiel s elektrickým zariadením napäťového pásma I

a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 8 hodín

b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
DZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
EOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom

3. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá pracovať alebo riadiť práce na železničnom zvršku a spodku, ukoľajnení na elektrifikovaných tratiach, spätnom koľajnicovom vedení na koľajniciach, ktoré sú súčasťou elektrického vykurovania vlakov

a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 37 hodín

b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 6 hodín

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BZáklady elektrotechniky vo vzťahu k vykonávanej práci
CBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
DBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
EZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
FOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
GPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

4. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá manipulovať s elektrickým predkurovacím zariadením vrátane manipulácie so spojkami na zásobovanie dráhových vozidiel elektrickou energiou

a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín

b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
DZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
EOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
FPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

5. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá manipulovať s úsekovými odpájačmi trakčného vedenia

a) Vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 5 hodín

b) Aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
DZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
EOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
FPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

6. Poučená osoba – osoba odborne spôsobilá skratovať vypnuté trakčné vedenie pri ohrození života alebo zdravia osôb alebo pri ohrození majetku

a) vstupná odborná príprava s overením znalostí v rozsahu 8 hodín,

b) aktualizačná príprava s overením znalostí v rozsahu 4 hodín.

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CBezpečnostné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení
DZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
EOsobitné požiadavky na prevádzku elektrických zariadení určené výrobcom a/alebo miestnym pracovným a bezpečnostným predpisom
FPraktické zacvičenie vo vzťahu k vykonávanej práci

7. Elektrotechnik – osoba odborne spôsobilá vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 12 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred vykonaním periodickej odbornej skúšky v rozsahu 7 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
E 1)Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

Poznámka: 1) Rozsah odbornej prípravy sa zvyšuje o 1 hodinu na každý druh zariadenia.

8. Elektrotechnik pre samostatnú činnosť – osoba odborne spôsobilá samostatne vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
EOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

9. Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky – osoba odborne spôsobilá riadiť činnosť ďalších poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov pre riadenie činnosti a prevádzky a riadiť prevádzku elektrických zariadení

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
EOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

10. Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení – osoba odborne spôsobilá na samostatné projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení a riadenie osôb vykonávajúcich takúto činnosť

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín

d) Periodická skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
EOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

11. Elektrotechnik špecialista na vykonávanie činností elektrodispečera – osoba odborne spôsobilá vykonávať dispečerské činnosti v prevádzke dráh

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 7 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
EOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

12. Revízny technik elektrických zariadení – osoba odborne spôsobilá vykonávať revízie elektrických zariadení, riadiť činnosť ďalších poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a riadiť prevádzku elektrických zariadení

a) Vstupná odborná príprava v rozsahu 12 hodín

b) Odborná skúška

c) Príprava pred periodickou odbornou skúškou v rozsahu 7 hodín

d) Periodická odborná skúška

TémaObsah témy
AVšeobecné požiadavky na určené technické zariadenia a určené činnosti
BBezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách
CZásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
DOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E1
EOsobitné požiadavky na elektrické zariadenia podľa rozdelenia určených technických zariadení elektrických podľa prílohy č. 1 časti 5 elektrické zariadenia rozsahu E2 až E13

Poznámky pod čiarou

1) § 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení. STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

4) STN EN 1090-2 Zhotovenie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2. Technické požiadavky na oceľové konštrukcie.

5) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1986 Zb. o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontejnerov.

6) STN 26 9340. Kontajnery ISO rad 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné ustanovenia.

7) STN EN 6346. Kontajnery. Kódovanie, identifikácia a označovanie.

8) STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

9) Časť 4 článok 4.3 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

10) Časť 4 článok 4.4 STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

11) Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF), dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (oznámenie č. 15/2001 Z. z. v znení oznámenia č. 598/2005 Z. z. a v znení oznámenia č. 40/2007 Z. z.).

11a) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11b) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11c) Napríklad STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020) (01 5260).

11d) Napríklad STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021) (01 5257).

11e) Napríklad STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu osôb (ISO/IEC 17024) (01 5258).

11f) Napríklad STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065) (01 5256).

11g) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

12) STN EN 15085-2 Železnice. Zváranie železničných vozidiel a súčastí. Časť 2: Požiadavky na kvalitu a certifikáciu zhotoviteľov zvarov.

13) STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien.

14) STN EN 286-3 Jednoduché nevyhrievané tlakové nádoby na vzduch alebo dusík. Časť 3: Oceľové tlakové nádoby na vzduchotlakové brzdové sústavy a pomocné pneumatické zariadenia koľajových vozidiel.

15) Tab. F 1 STN EN 12972 Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien.

16) STN EN 473 Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.