Vyhláška č. 13/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov

Čiastka 6/2010
Platnosť od 15.01.2010 do14.04.2012
Účinnosť od 15.01.2010 do14.04.2012
Zrušený 130/2012 Z. z. (nepriamo)

13

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 7. decembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 22 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z., vyhlášky č. 161/2008 Z. z. a vyhlášky č. 169/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:

㤠13d

Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 zahŕňa

a) príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorom ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,

b) príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.“.

2. Prílohy č. 1 až 21 znejú:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") zamestnanca za rok 2009

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2009

Vzor 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2009

Vzor 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2009

Vzor 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List SA - zamestnanec a zamestnávateľ

Vzor 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List SB - samostatne zárobkovo činná osoba

Vzor 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

Vzor 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona

Vzor 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2009

Vzor 09

Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List XA - zamestnanec a zamestnávateľ

Vzor 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List XB - samostatne zárobkovo činná osoba

Vzor 11

Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona

Vzor 12

Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2009

Vzor 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Žiadosť 2009

Vzor 15

Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2009

Vzor 16

Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2009

Vzor 17

Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2009

Vzor 18

Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009

Vzor 19

Príloha č. 20 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Odpis z ročného zúčtovania poistného

Vzor 20

Príloha č. 21 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.

VZOR

Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2009

Vzor 21".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.


Richard Raši v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené