Vyhláška č. 601/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Čiastka 200/2009
Platnosť od 31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010

601

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 8. decembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 374a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z., vyhlášky č. 748/2004 Z. z., vyhlášky č. 320/2007 Z. z. a vyhlášky č. 604/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 písm. a) sa slová „náhrada hotových výdavkov Notárskej komory“ nahrádzajú slovami „odmena a náhrada hotových výdavkov uhradená Notárskej komore“.

2. V § 19 ods. 2 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.

3. § 23b znie:

㤠23b

Ak je notár platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa odmena a náhrady určené podľa tejto vyhlášky o daň z pridanej hodnoty, ktorú je notár povinný platiť podľa osobitného predpisu.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


v z. Anna Vitteková v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.