Oznámenie č. 555/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

555

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 639/2007 Z. z.) v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak majú byť obsahom účtovnej závierky utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu3a), uvádzajú sa v účtovnej závierke príslušné údaje tak, aby nedošlo k porušeniu ustanovení osobitného predpisu3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

2. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠4b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Podľa ustanovení účinných od 1. januára 2010 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2009.“.

3. Príloha č.1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Ján Počiatek, v. r.

minister financií

Príloha k opatreniu č. MF/24241/2009-31

VZOR – SÚVAHA

Vzor 01

Vysvetlivky na vyplňovanie súvahy

1. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

2. Účtovný výkaz sa vyplňuje v celých eurách.

3. Ak je v riadku súvahy účet označený písmenom "AÚ" za číslom účtu, ide o analytický účet.

4. Za znamienkom mínus (-) sú v súvahe uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2.

5. Suma položky súvahy v riadku 001 v stĺpcoch 3 a 4 sa rovná sume položky súvahy v riadku 115 v stĺpcoch 5 a 6.

6. Položky súvahy v nulovej hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa nevypĺňajú.

7. V stĺpcoch 4 a 6 súvahy účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa nevykazujú žiadne údaje.

8. V bežnom účtovnom období v stĺpci 1 (brutto) sa vykazujú položky strany aktív, v ktorých nie sú zahrnuté oprávky a opravné položky vytvorené k jednotlivým položkám aktív súvahy za bežné účtovné obdobie, ktoré sa vykazujú v stĺpci 2 (korekcia). V stĺpci 3 (netto) sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a 2. V stĺpci 4 (netto) sa vykazujú položky aktív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

9. V stĺpci 5 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bežné účtovné obdobie a v stĺpci 6 sa vykazujú jednotlivé položky pasív za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Použité skratky

r. – riadok

AÚ – analytický účet

IČO – identifikačné číslo organizácie

PSČ – poštové smerové číslo


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.