Vyhláška č. 540/2009 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Čiastka 188/2009
Platnosť od 18.12.2009 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2010 do31.12.2012
Zrušený 358/2011 Z. z. (nepriamo)

540

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 9. decembra 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 416/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011, sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 316/1999 Z. z., ktorým sa mení opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 380/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1999.“.

2. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – Trh práce bod 16 znie:

16. Práca 6-99 Zisťovanie o práci za obce a samosprávne kraje, (rok zisťovania 2011)“.

3. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA – Trh práce sa vypúšťa bod 17.

4. V prílohe č. 1 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III. B PODNIKATEĽSKÉ ŠTATISTIKY – Vodné hospodárstvo sa vypúšťa bod 52 vrátane nadpisu.

5. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nariadenie Rady (ES) č. 362/2008 zo 14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (Ú. v. EÚ L 112, 24. 4. 2008)“.

6. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nariadenie Komisie (ES) č. 207/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 62, 6. 3. 2008), nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 112, 24. 4. 2008) a nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26. 4. 2008).“.

7. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 285, 29. 10. 2008)“.

8. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „nariadenie Komisie (ES) č. 452/2000 z 28. februára 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štatistiky nákladov práce (Ú. v. ES L 55, 29. 2. 2000)“ nahrádza citáciou „nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ L 121, 6. 5. 2006)“.

9. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 16 písmeno d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: raz za štyri roky, (rok zisťovania 2011).

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. júla sledovaného roka.“.

10. V prílohe č.1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 17.

11. V prílohe č.1 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 52.

12. V prílohe č.1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 57, 58 a 61 až 65 písmene a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.20a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej štatistike (Ú. v. EÚ L 304, 14. 11. 2008).“.

13. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 59 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena elektriny, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a ukazovatele zaťaženia v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

Ceny elektrickej energie účtované koncovým priemyselným odberateľom sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré sa majú vykazovať, sú ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi, ktorí nakupujú elektrickú energiu pre vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia elektrickej energie,

c) zaznamenané ceny sú založené na systéme štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby elektrickej energie,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za elektrickú energiu odobratú v predchádzajúcich šiestich mesiacoch; prvé oznámenie údajov o cenách Eurostatu sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

e) ceny sa vyjadria v eurách za kWh,

f) ceny budú zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (kapacitné poplatky, uvádzanie na trh, prenájom merača a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako priemerné ceny,

h) vypracujú a zavedú sa nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich elektrickú energiu; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely by sa mali zakladať na množstve elektrickej energie, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom; trhové podiely sa vypočítajú podľa možnosti oddelene pre každé pásmo a informácie používané na výpočet váženého priemeru budú podliehať správe, pričom sa budú dodržiavať pravidlá dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti ochrany údajov sa údaje týkajúce sa cien budú môcť oznamovať len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien elektrickej energie sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

1. koncový priemyselný odberateľ (ročná spotreba elektriny v MWh),

2. najnižšia (najvyššia)
pásmo IA (do 20)
pásmo IB (od 20 do 500)
pásmo IC (od 500 do 2 000)
pásmo ID (od 2 000 do 20 000)
pásmo IE (od 20 000 do 70 000)
pásmo IF (od 70 000 do 150 000),

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne), a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo; prvé oznámenie zostavovania údajov sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia pri koncových priemyselných odberateľoch pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. tabuľku s uvedením rozmedzia napätia,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača a ostatných poplatkov,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou budú vykazovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja elektriny koncovým priemyselným odberateľom; opis bude zahŕňať všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a záväzky služby vo verejnom záujme,

n) opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody a poplatky neuvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia a považujú sa za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. daň z pridanej hodnoty a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach, ktoré dostávajú koncoví priemyselní odberatelia; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

o) medzi dane, odvody a poplatky, ktoré možno uplatniť, patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí alebo iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo na poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. dane za jadrovú energiu a iné dane za inšpekciu, ako sú poplatky za vyradenie jadrových zariadení z prevádzky, poplatky za inšpekciu a poplatky za jadrové zariadenia a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky, ako sú záväzky a poplatky za služby vo verejnom záujme, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

6. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky, ako sú vnútroštátne, miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu elektriny a podobne,

p) dane z príjmu, dane týkajúce sa majetku, spotrebné dane za ropné produkty a palivá na iné účely, ako je výroba elektriny, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sa nebudú zohľadňovať,

r) raz ročne sa Eurostatu oznámi spoločne s januárovou správou o cenách aj rozpis cien za elektrinu s uvedením ich hlavných prvkov; rozpis cien elektriny na hlavné prvky sa bude vykonávať takto:

1. plnou cenou za elektrinu v spotrebiteľskom pásme je celková suma sieťových cien a cien za energiu a dodávku (od výroby po uvedenie na trh s výnimkou sietí) a všetkých daní a odvodov:

1a. sieťová cena predstavuje pomer medzi výnosom súvisiacim so sadzbami za prenos a rozvod, zodpovedajúci objemom v kWh v spotrebiteľskom pásme; ak nie sú dostupné údaje o individuálnych objemoch v kWh v pásme, budú poskytnuté odhady,

1b. cena za energiu a dodávku je celková cena po odpočítaní sieťovej ceny a všetkých daní a odvodov,

1c. dane a odvody pri sieťových cenách,

1d. dane a odvody pri cenách za energiu a dodávku,

1e. DPH a iné dane s nárokom na odpočet,

2. ak sú doplnkové služby označené oddelene, možno ich pripojiť k jednému z dvoch hlavných prvkov takto:

2a. sieťová cena bude zahŕňať náklady, sadzby za prenos a rozvod, straty pri prenose a rozvode, sieťové náklady, služby po predaji, náklady na systémové služby a prenájom merača,

2b. cena za energiu a dodávku bude zahŕňať náklady, výrobu, akumuláciu, vyrovnávajúcu energiu, náklady na dodanú energiu, služby zákazníkom, riadenie služieb po predaji, meranie a iné náklady na dodávku,

2c. iné špecifické náklady, ako sú náklady, ktoré nie sú ani sieťovými nákladmi, ani nákladmi na energiu a dodávku, ani daňami, sa budú vykazovať oddelene,

s) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak tieto predaje pokrýva viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

t) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.“.

14. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 60 písmeno b) znie:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: priemerná cena zemného plynu, počet spotrebiteľov, ročná spotreba a zaťaženie v jednotlivých kategóriách spotrebiteľov.

Ceny plynu pre koncových priemyselných odberateľov sa zisťujú a spracúvajú takto:

a) ceny, ktoré treba oznámiť, sú ceny platené priemyselnými koncovými odberateľmi, ktorí nakupujú zemný plyn distribuovaný prostredníctvom sietí na vlastnú potrebu,

b) do úvahy sa berú všetky spôsoby priemyselného využitia plynu; z tohto systému sú vyňatí spotrebitelia, ktorí používajú plyn:

1. na výrobu elektriny v elektrárňach alebo v kogeneračných zariadeniach,

2. na neenergetické účely, napríklad v chemickom priemysle,

3. v množstve vyššom ako 4 000 000 gigajoulov ročne,

c) zaznamenané ceny budú vychádzať zo systému štandardných spotrebiteľských pásiem vymedzených rozsahom ročnej spotreby plynu,

d) ceny sa budú zisťovať dvakrát ročne, na začiatku každého šesťmesačného obdobia (január a júl), a budú sa vzťahovať na priemerné ceny platené koncovými priemyselnými odberateľmi za plyn odobratý v predchádzajúcich šiestich mesiacoch; prvé oznámenie údajov o cenách Eurostatu sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

e) ceny sa musia vyjadriť v eurách za gigajoul; jednotka spotrebovanej energie sa meria na základe spaľovacieho tepla,

f) ceny musia zahŕňať všetky splatné poplatky: sieťové poplatky a poplatky za spotrebovanú energiu po odpočítaní všetkých rabatov alebo prémií a iné poplatky (prenájom merača, stále poplatky a ostatné s tým súvisiace); poplatky za počiatočné zapojenie sa nezapočítavajú,

g) ceny sa zaznamenávajú ako vnútroštátne priemerné ceny,

h) členské štáty vypracujú a zavedú nákladovo efektívne postupy s cieľom zaistiť reprezentatívny systém zostavovania údajov, ktorý je založený na týchto pravidlách:

1. ceny budú predstavovať vážený priemer cien, pričom ako váhové faktory sa použijú trhové podiely štatisticky skúmaných podnikov dodávajúcich plyn; aritmetický priemer cien sa použije iba vtedy, keď nemožno vypočítať vážené hodnoty, aby sa štatistické zisťovanie vzťahovalo na reprezentatívny podiel vnútroštátneho trhu,

2. trhové podiely sa zakladajú na množstve plynu, ktoré dodávajúce podniky fakturujú koncovým priemyselným odberateľom a budú sa vypočítavať oddelene pre každé pásmo; na informácie používané na výpočet váženého priemeru sa vzťahujú pravidlá o dôvernosti údajov,

3. v záujme zachovania dôvernosti sa údaje o cenách oznámia len vtedy, ak budú aspoň traja koncoví odberatelia v každej z kategórií, ktoré sú uvedené v písmene j),

i) ustanovia sa tri cenové úrovne:

1. ceny bez daní a odvodov,

2. ceny bez DPH a iných daní s nárokom na odpočet,

3. ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

j) štatistické zisťovanie cien plynu sa uskutoční pre tieto kategórie koncových priemyselných odberateľov:

1. koncový priemyselný odberateľ (ročná spotreba plynu v gigajouloch),

2. najnižšia (najvyššia)
pásmo I1 (do 1 000)
pásmo I2 (od 1 000 do 10 000)
pásmo I3 (od 10 000 do 100 000)
pásmo I4 (od 100 000 do 1 000 000)
pásmo I5 (od 1 000 000 do 4 000 000),

k) raz za dva roky sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o používanom systéme zostavovania údajov, najmä opis štatistického zisťovania a jeho rozsah (počet štatisticky skúmaných dodávateľských podnikov, súhrnný percentuálny podiel týkajúci sa zastúpeného trhu a podobne) a kritériá používané na výpočet váženého priemeru cien, ako aj súhrnné údaje o objeme spotreby pre každé pásmo; prvé oznámenie zostavovania údajov sa bude týkať stavu k 1. januáru 2008,

l) raz ročne sa Eurostatu oznámia spoločne s januárovou správou o cenách aj informácie o hlavných priemerných charakteristikách a faktoroch ovplyvňujúcich oznamované ceny pre každé spotrebiteľské pásmo; informácie budú zahŕňať:

1. priemerné faktory zaťaženia koncových priemyselných odberateľov pre každé spotrebiteľské pásmo, ktoré sa vypočítajú na základe celkového množstva dodanej energie a priemerného maximálneho dopytu,

2. opis zliav poskytovaných, ak ide o prerušiteľné dodávky,

3. opis stálych poplatkov, poplatkov za prenájom merača alebo všetkých ostatných poplatkov s významom na vnútroštátnej úrovni,

m) raz ročne sa spolu s januárovou správou o cenách budú oznamovať aj informácie o sadzbách a metódach výpočtu, ako aj opis daní z predaja plynu koncovým priemyselným odberateľom; opis zahŕňa všetky odvody nedaňovej povahy vzťahujúce sa na systémové poplatky a služby vo verejnom záujme; opis daní bude obsahovať tri časti:

1. dane, odvody, odvody nedaňovej povahy, poplatky a všetky ostatné fiškálne poplatky, ktoré nie sú uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky uvedené v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez daní a odvodov,

2. dane a odvody uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom a považované za dane a odvody bez nároku na odpočet; položky opísané v tomto bode budú preto zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny bez DPH a ostatných daní s nárokom na odpočet,

3. DPH a ostatné dane s nárokom na odpočet uvedené vo faktúrach predložených koncovým priemyselným odberateľom; položky opísané v tomto bode budú zahrnuté do údajov vykazovaných pri cenovej úrovni ako ceny vrátane všetkých daní, odvodov a DPH,

n) medzi dane, odvody a poplatky patrí:

1. daň z pridanej hodnoty,

2. koncesné poplatky vzťahujúce sa na licencie a poplatky za využívanie pôdy a verejného alebo súkromného majetku a na účely sietí či iných zariadení,

3. environmentálne dane alebo odvody vzťahujúce sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo ak ide o poplatky za CO2, SO2 alebo emisie iných látok v súvislosti so zmenou klímy,

4. ostatné dane alebo odvody súvisiace s odvetvím energetiky sú služby vo verejnom záujme a poplatky za ne, odvody na financovanie energetických regulačných orgánov a podobne,

5. ostatné dane alebo odvody nesúvisiace s odvetvím energetiky sú miestne alebo regionálne dane za spotrebovanú energiu, dane za distribúciu plynu a podobne,

o) dane z príjmu, majetku, dane z pohonných látok do motorových vozidiel, cestné dane, dane za telekomunikačné, rozhlasové a reklamné licencie, poplatky za licencie, dane z odpadu a podobne sú z tohto opisu vyňaté, pretože sú súčasťou prevádzkových nákladov a vzťahujú sa aj na iné odvetvia alebo činnosti,

p) ak priemyselné predaje pokrýva jedna spoločnosť, môže informácie oznamovať táto spoločnosť; ak pokrýva tieto predaje viac ako jedna spoločnosť, tieto informácie oznamuje Štatistický úrad Slovenskej republiky,

r) medzi koncových priemyselných odberateľov môžu patriť aj iní nerezidentní odberatelia.“.

15. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 59 a 60 písmene a) sa vypúšťa veta „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.21)“.

16. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nariadenie Komisie (ES) č. 472/2008 z 29. mája 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o prvý bázický rok, ktorý sa má uplatňovať pre časové rady v NACE Rev. 2 a úroveň podrobnosti, formu, prvé referenčné obdobie a referenčné obdobie pre časové rady pred rokom 2009, ktoré sa majú zasielať podľa NACE Rev. 2 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008)“.

17. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 99 až 102 písmene a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 z 18. júna 2009 o štatistike rastlinnej produkcie a o zrušení nariadení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009).“.

18. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bodoch 100 až 102 písmeno e) znie:

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Nitre.“.

19. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 104 písmená b) a d) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postup realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zberové plochy a úroda jednotlivých druhov plodín, plocha a vek vinohradov, spotreba hnojív podľa druhov, výmera plôch osiatych oziminami, zámer jarného osevu vybraných plodín, využitie pôdy, počet strojov a zariadení a počet a kapacita ustajňovacích a skladovacích objektov k 31. decembru 2010. Stavy hospodárskych zvierat k 31. decembru podľa druhov (ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydina a kone), pohlavia, veku a hmotnosti na regionálnej úrovni.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. januára nasledujúceho roka.“.

20. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 32 sa citácia „Nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa štatistických informácií o produkcii obilnín, ktoré predkladajú členské štáty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 10) a nariadenie Rady (EHS) 959/93 z 5. apríla 1993 týkajúce sa štatistických informácií o rastlinných produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú členské štáty (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 14).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 z 19. novembra 2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS (Ú. v. EÚ L 321, 1. 12. 2008) a nariadenie (ES) č. 543/2009.“.

21. V prílohe č. 1 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 34 sa citácia „Nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 08)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 ( Ú. v. EÚ L 321, 1. 12. 2008)“.

22. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 2 znie:

2. PM (MPSVR SR) 1-04 Štvrťročný výkaz opracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb“.

23. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole II. Demografická a sociálna štatistika – ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 85 vrátane nadpisu.

24. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole III. Ekonomické štatistiky – MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťa bod 87 vrátane nadpisu.

25. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 126 znie:

126. Les (MP SR) 5-01 Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa“.

26. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 127, 128 a 129.

27. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 133 znie:

133. Odh (MP SR) 1-99 Odhad úrody ovocia a produkcia ovocia“.

28. V prílohe č. 2 v časti Prehľad štatistických zisťovaní v kapitole IV. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 135 vkladá nový bod 135a, ktorý znie:

135a. Drevo (MP SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva“.

29. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 1 písmeno c) znie:

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podniky zapísané v obchodnom registri, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, samosprávne kraje, obce a neziskové organizácie bez ohľadu na hlavnú činnosť do 100 zamestnancov výberovo, nad 100 zamestnancov vyčerpávajúco.“.

30. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 2 písmeno c) vrátane názvu štatistického zisťovania znie:

2. Názov štatistického zisťovania: Štvrťročný výkaz o pracovných miestach u samostatne zárobkovo činných osôb

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Podnikatelia – fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského zákona a podnikajúce na základe iného ako živnostenského zákona a samostatne hospodáriaci roľníci.“.

31. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 85.

32. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťa bod 87.

33. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 43 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nariadenie (ES) č. 1099/2008“.

34. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa citácia „a nariadenie Komisie (EHS) č. 2598/70 z 18. decembra 1970 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy 1 k nariadeniu rady EHS č. 1108/70 zo 4. júna 1970 (Ú. v. ES L 278, 23.12. 1970)“ nahrádza citáciou „v platnom znení a nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006, stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70 (Ú. v. ES L 158, 10. 6. 2006)“.

35. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa citácia „Nariadenie Rady EHS č. 1108/70 zo 4. júna 1970, ktorým sa zavádza účtovný systém pre výdavky na infraštruktúru v súvislosti so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/001), nariadenie Komisie (EHS) č. 2598/70 z 18. decembra 1970 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy 1 k nariadeniu Rady (EHS) č. 1108/70 zo 4. júna 1970 (Ú. v. ES L 278, 23. 12. 1970) a nariadenie Komisie (ES) č. 851/2006 z 9. júna 2006 stanovujúce obsah rôznych položiek účtovnej osnovy podľa prílohy 1 k nariadeniu Rady (EHS) č.1108/70 (kodifikované znenie) (Ú. v. ES L 158, 10. 6. 2006).“ nahrádza citáciou „Nariadenie (EHS) č. 1108/70 v platnom znení a nariadenie (ES) č. 851/2006.“.

36. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 100 písmene c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 50.3 – Vnútrozemská osobná vodná doprava.“.

37. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 104 a 105 písmeno d) znie:

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: ročne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po skončení sledovaného obdobia.“.

38. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 107 písmene a) sa na konci pripája táto veta: „Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.47a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

47a) Nariadenie (ES) č. 1165/2008.“.

39. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 107 písmená b) a d) znejú:

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: zabitie vrátane osobitne naliehavého zabitia zvierat v tonách jatočnej a živej hmotnosti, v kusoch zabitia, v hodnote nákupu, podľa akostných tried a jednotlivých druhov jatočných zvierat.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita štatistického zisťovania: mesačne.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 7. kalendárneho dňa po sledovanom období.“.

40. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa citácia „Nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 02) a nariadenie Komisie (EHS) č. 1868/77 z 29. júla 1977, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 2782/75 o výrobe a obchodovaní s násadovými vajciami a kurčatami domácej hydiny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 03).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení a nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh (Ú. v. EÚ L 168, 28. 6. 2008).“.

41. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 49 sa citácia „Nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 02).“ nahrádza citáciou „Nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.“.

42. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa citácia „Nariadenie Rady (ES) č. 670/2003 z 8. apríla 2003 ustanovujúce osobitné opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 38).“ nahrádza citáciou „Nariadenie (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 41).“.

43. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 126 písmená a) až c) vrátane názvu štatistického zisťovania znejú:

126. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o stave vybraných ukazovateľov obhospodarovania lesa v štátnych organizáciách a neštátnych subjektoch lesného hospodárstva na účely štátnej štatistiky. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti zameranej na odvetvie lesného hospodárstva, na zostavenie súhrnného lesníckeho ekonomického účtu a pre potreby medzinárodných organizácií.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: objem, náklady a výnosy vybraných výkonov v lesníckej a nelesníckej činnosti, druh a hodnota realizovaných investícií, priemerný počet zamestnancov, mzdy zamestnancov, stav a výkon vlastných mechanizačných prostriedkov, doplnkové ekonomické a finančné ukazovatele.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica, Štátne lesy Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič a vybrané neštátne subjekty lesného hospodárstva bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)

02 – Lesníctvo a ťažba dreva.“.

44. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa vypúšťajú body 127, 128 a 129.

45. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní v bode 133 písmená a) až c) a e) vrátane názvu štatistického zisťovania znejú:

133. Názov štatistického zisťovania: Odhad úrody ovocia a produkcia ovocia

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o odhade celkovej úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ a o produkcii ovocia podľa ovocných druhov a odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ v tonách a produkčnej plochy v hektároch. Výsledky zisťovania sa využívajú na účely štátnej štatistiky, pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti a na medzinárodné porovnania.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania

Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: výmera produkčnej plochy a odhad úrody jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ podľa jednotlivých odrôd a produkcia ovocia podľa druhov a odrôd jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek

Právnické osoby, fyzické osoby a samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí sa zaoberajú ovocinárskou výrobou a produkujú ovocie v sadoch s výmerou 0,15 hektára a viac, z ktorých sa očakáva úroda pre trh bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom: 5)

01.24 – Pestovanie jadrového a kôstkového
ovocia a

01.25 – Pestovanie ostatného stromového
a kríkového ovocia a orechov.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave.“.

46. V prílohe č. 2 v časti Charakteristiky zisťovaní sa za bod 135 vkladá nový bod 135a, ktorý znie:

135a. Názov štatistického zisťovania: Ročný výkaz o spracovaní dreva
Značka štatistického formulára: Drevo (MP SR)
1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať základné informácie o spotrebe drevnej suroviny na priemyselné spracovanie. Výsledky zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky a pri analytickej, prognostickej a koncepčnej činnosti za odvetvie spracovania dreva.

b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové zisťovanie.
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: spotreba surového dreva na priemyselné spracovanie podľa kvalitatívnych tried v členení na ihličnaté a listnaté sortimenty.

c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Podniky zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri s ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 a viac s činnosťou podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností ustanovenej osobitným predpisom:5)
16.1 – Pilovanie a hobľovanie dreva,
16.2 – Výroba výrobkov z dreva, korku,
slamy a prúteného materiálu a
17.11 – Výroba celulózy.

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: ročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky prostredníctvom Národného lesníckeho centra Zvolen.“.

47. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska bod 20 znie:

20. M (NBS) 6-12 Mesačný výkaz o sekuritizovaných
úveroch“.

48. V prílohe č. 3 v časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.F Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bod 9 znie:

9. Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia“.

49. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v poznámke pod čiarou k odkazu 53 sa citácia „Nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 23)“ nahrádza citáciou „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 zo 6. mája 2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 (Ú. v. EÚ L 152, 16. 6. 2009)“.

50. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.B Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Národná banka Slovenska v bode 20 písmeno c) vrátane označenia administratívneho zdroja znie:

20. Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o sekuritizovaných úveroch

Značka administratívneho zdroja: M (NBS) 6-12

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: mesačne do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období, stav k 31. decembru – predbežné údaje do 25. februára a definitívne údaje do 30. apríla po referenčnom období.“.

51. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.F Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v bode 9 písmená a) a b) vrátane označenia administratívneho zdroja znejú:

9. Názov administratívneho zdroja: Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

a) Účel a využitie administratívnych údajov

Administratívne údaje o peňažných príspevkoch na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa využijú pri príprave štvrťročných národných a regionálnych účtov, pre potreby európskeho systému štatistík sociálnej ochrany, na analytické účely a v publikáciách Štatistického úradu Slovenskej republiky.

b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov

Výdavky na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, počet a štruktúra ich poberateľov v triedení podľa charakteristík poberateľov za Slovenskú republiku a podľa samosprávnych krajov.“.

52. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v bode 1 písmene b) sa slovo „okresov“ nahrádza týmito slovami „podľa krajov a typu zriaďovateľa“.

53. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.H Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v bode 3 písmene b) sa slová „Priemerný evidenčný počet“ nahrádzajú týmto slovom „Počet“.

54. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.J Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v bode 2 písmeno c) znie:

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. júla dva roky po referenčnom období.“.

55. V prílohe č. 3 v časti Charakteristiky administratívnych zdrojov v kapitole I. Inštitúcia využívajúca administratívny zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY – I.J Inštitúcia disponujúca administratívnym zdrojom: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v bode 3 písmeno c) znie:

c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov

Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.

Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 31. júla po referenčnom období.“.

56. V Prílohe č. 4 sa body 1 až 7 nahrádzajú bodmi 1 až 4, ktoré znejú:

1. Smernica Rady 95/57ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 015) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04) v znení rozhodnutia Komisie 2004/883/ES z 10. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 373, 21. 12. 2004) v znení smernice Rady 2006/110/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).

2. Smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 01/zv. 04) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 41) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/109/ES z 19. decembra 2001 týkajúca sa štatistických zisťovaní vykonávaných členskými štátmi s cieľom stanovenia produkčného potenciálu sadov určitých druhov ovocných stromov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v znení rozhodnutia Komisie 2006/128/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 51, 22. 2. 2006) v znení smernice Rady 2006/110/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení rozhodnutia Komisie 2008/690/ES zo 4. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES z 22. októbra 2008 o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 298, 7. 11. 2008).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ľudmila Benkovičová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.