Vyhláška č. 538/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010 do30.06.2018
Zrušený 157/2018 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

538

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

z 11. decembra 2009,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z., vyhlášky č. 355/2004 Z. z. a vyhlášky č. 381/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 1 bode 3.2 sa slovo „baliareň“ nahrádza slovami „prevádzkovateľa baliarne, osobu, ktorá nariadila balenie“.

2. V prílohe č. 1 bode 3.3 sa slovo „baliareň“ nahrádza slovami „prevádzkovateľ baliarne“.

3. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú body 3.4 až 3.6.

4. Príloha č. 7 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

1. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Peter Lukáč v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.