Zákon č. 503/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 177/2009
Platnosť od 08.12.2009
Účinnosť od 18.04.2016

503

ZÁKON

z 27. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 71/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa za položku 9 vkladá položka 9a, ktorá znie:

„Položka 9a
Za konanie
a) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu3)15 000 eur
b) vo veciach určenia neplatnosti zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu,3) ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác100 000 eur
c) vo veciach určenia neplatnosti koncesnej zmluvy na práce podľa osobitného predpisu3)100 000 eur.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:

㤠14b

(1) Na konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy na práce alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu1aa) je príslušný Okresný súd Malacky; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

(2) Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aa) § 148a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.