Zákon č. 495/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 174/2009
Platnosť od 02.12.2009
Účinnosť od 01.07.2016

495

ZÁKON

z 28. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Za podmienok ustanovených v § 5a sa právna pomoc vo vnútroštátnych sporoch poskytuje aj právnickým osobám.“.

2. V § 4 písmeno e) znie:

e) oprávnenou osobou fyzická osoba, ktorej bol po preukázaní splnenia podmienok podľa § 6 priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci právoplatným rozhodnutím Centra právnej pomoci, fyzická osoba, ktorej súd ustanovil bezplatného právneho zástupcu,1e) a v azylovej veci fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 24a,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:

1e) § 30 Občianskeho súdneho poriadku.“.

3. V § 4 sa vypúšťa písmeno i).

4. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len „žiadateľ“), sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima;2a) to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Centrum poskytne právnu pomoc na žiadosť aj združeniam na ochranu spotrebiteľa vo veciach ochrany spotrebiteľa.“.

6. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Podmienky na poskytnutie právnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) a b) musí fyzická osoba spĺňať počas celého trvania poskytovania právnej pomoci.“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak príjmy žiadateľa prevyšujú zákonom určenú hranicu materiálnej núdze, centrum môže priznať právnu pomoc, ak je to primerané okolnostiam žiadanej právnej pomoci.“.

8. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Ak sa právna vec fyzickej osoby, ktorá má záujem o poskytnutie právnej pomoci, týka predmetu činnosti právnickej osoby, ktorej cieľom je ochrana práv podľa osobitného predpisu,15a) centrum vždy podá informáciu o existencii takej právnickej osoby.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z.“.

9. V § 10 ods. 7 sa slová „ak sa nezmenia príjmové a majetkové pomery žiadateľa, žiadateľ môže opätovne podať v tej istej veci žiadosť až po uplynutí šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „ak odpadnú dôvody nepriznania nároku na poskytnutie právnej pomoci, môže žiadateľ v tej istej veci podať žiadosť opätovne“.

10. § 10 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak v dôsledku neposkytnutia súčinnosti oprávnenej osoby bolo oprávnenej osobe rozhodnutím centra odňaté poskytovanie právnej pomoci alebo ak oprávnená osoba bezdôvodne zavinila zastavenie konania, centrum môže z týchto dôvodov rozhodnutím odmietnuť opätovne priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci.“.

11. V § 12 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak oprávnená osoba preukáže nečinnosť advokáta.“.

12. V § 14 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„§ 6 ods. 3 sa použije primerane,“.

13. § 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak oprávnenou osobou je osoba, ktorej súd priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.“.

14. § 15 vrátane nadpisu znie:

㤠15

Návratnosť vynaložených finančných prostriedkov

(1) Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom na priznanie náhrady trov konania,18) súd prizná náhradu trov konania namiesto oprávnenej osobe advokátovi, ktorý je oprávnený vo vlastnom mene a na svoj účet náhradu trov konania aj vymáhať.

(2) Centrum rozhodnutím podľa osobitného predpisu16) prizná advokátovi náhradu trov konania po skončení zastupovania na základe jeho vyčíslenia podľa osobitného predpisu;18a) to neplatí v rozsahu, v ktorom súd priznal náhradu trov konania podľa odseku 1. Ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, môže centrum priznať advokátovi čiastočnú alebo úplnú náhradu trov právneho zastúpenia bez ohľadu na to, či súd tomuto advokátovi priznal náhradu trov konania podľa odseku 1.

(3) Ak centrum vyplatilo advokátovi náhradu trov právneho zastúpenia, advokát je povinný vrátiť centru tú časť, ktorá mu bola vyplatená na základe rozhodnutia súdu podľa odseku 1.

(4) Ak súd zaviazal oprávnenú osobu na náhradu trov konania, tieto trovy znáša oprávnená osoba.

(5) Ak centrum vyplatilo advokátovi náhradu trov právneho zastúpenia podľa predchádzajúcich odsekov, hoci súd advokátovi náhradu trov konania priznal, na centrum prechádza nárok vymáhať náhradu trov proti osobe, ktorej bola súdom uložená povinnosť nahradiť trovy advokáta v rozsahu, v akom centrum náhradu trov konania advokátovi vyplatilo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

18a) § 14a až 14f vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 24b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak bol žiadateľ z územia Slovenskej republiky vyhostený, centrum je oprávnené vziať podaný opravný prostriedok späť.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

16. Doterajší text § 25 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ak ide o ustanovenie zástupcu súdom podľa osobitného predpisu,20) ustanovenia tohto zákona o zastupovaní na základe plnomocenstva sa nepoužijú. Ak súd ustanovil za zástupcu centrum, centrum už neurčuje advokáta.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

20) Občiansky súdny poriadok.“.

17. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2010

Na konania o nároku na poskytnutie právnej pomoci začaté pred 1. januárom 2010 a právoplatne neukončené do 31. decembra 2009 sa použijú ustanovenia účinné od 1. januára 2010.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 290/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 27a ods. 8 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:

„Počas soboty, nedele a sviatku sa plynutie tejto lehoty prerušuje. Plynutie lehoty pokračuje najbližší nasledujúci pracovný deň.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.