Zákon č. 472/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

(v znení č. 530/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 166/2009
Platnosť od 24.11.2009 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z. (nepriamo)

472

ZÁKON

z 22. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 629/2004 Z. z., zákona č. 217/2006 Z. z., zákona č. 283/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

41. § 40 vrátane nadpisu znie:

㤠40

Správne delikty

(1) Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ak

a) vydá víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz,

b) použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 na účely neuvedené v odbernom poukaze,

c) použije víno oslobodené od dane podľa § 7 ods. 1 bez vydaného odberného poukazu,

d) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia vína u nej zisteného, ktoré sa u nej nachádza alebo ktoré sa u nej nachádzalo, a to bez ohľadu na to, či nakladá alebo nakladala s vínom ako s vlastným,

e) nezloží zábezpeku na daň na prepravu vína podľa tohto zákona,

f) je prevádzkovateľom tranzitného daňového skladu a predá víno oslobodené od dane fyzickej osobe, ktorej je povinný predať víno s daňou,

g) je prevádzkovateľom daňového skladu pre zahraničných zástupcov a predá víno oslobodené od dane zahraničnému zástupcovi nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe, ktorej nebolo vydané povolenie na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.

(2) Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa

a) odseku 1 písm. a) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 vydaného odberateľovi, ktorý nepredložil odberný poukaz, najmenej však 331 eur,

b) odseku 1 písm. b) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého na účely neuvedené v odbernom poukaze, najmenej však 165 eur,

c) odseku 1 písm. c) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane podľa § 7 ods. 1 použitého bez vydaného odberného poukazu, najmenej však 331 eur,

d) odseku 1 písm. d) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo zisteného vína, najmenej však 331 eur, a takéto víno zabezpečí,30a)

e) odseku 1 písm. e) vo výške 20 % dane pripadajúcej na to množstvo prepravovaného vína, na ktoré nebola zložená zábezpeka na daň,

f) odseku 1 písm. f) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo predaného vína oslobodeného od dane, ktoré malo byť predané s daňou, najmenej však 3 319 eur,

g) odseku 1 písm. g) vo výške 50 % dane pripadajúcej na množstvo vína oslobodeného od dane predaného nad limit podľa § 31a ods. 12 a 13 alebo osobe bez povolenia na nákup vína oslobodeného od dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov, najmenej však 3 319 eur.

(3) Víno, ktoré colný úrad zabezpečí30a) a ktoré sa dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí vína stane majetkom štátu,7) je colný úrad povinný zničiť. Na postup pri ničení vína sa primerane použije osobitný predpis.30b)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa vypúšťa citácia „a 70“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 556/2004 Z. z., zákonom č. 629/2004 Z. z., zákonom č. 217/2006 Z. z., zákonom č. 283/2007 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.