Zákon č. 463/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 164/2009
Platnosť od 20.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

463

ZÁKON

z 28. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z. a zákona č. 266/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 50e ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k)“.

2. V § 50e ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa neposkytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru zamestnanca, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov50a) alebo dohodou z tých istých dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením dohody podľa odseku 5.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:

50a) § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z.“.

3. V § 50e ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k), sa príspevok poskytne najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.

4. V § 50e ods. 5 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

k) záväzok zamestnávateľa preukázať, že s uchádzačom o zamestnanie prijatým na vytvorené nové pracovné miesto neskončil pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov50a) alebo dohodou z tých istých dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením tejto dohody,“.

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená l) až o).

5. V § 50e ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

m) záväzok zamestnávateľa, že zachová vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorého sa príspevok poskytuje najmenej 12 kalendárnych mesiacov,“.

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).

6. Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠72j

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. decembru 2009

V období od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 nevyžaduje splnenie podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a). Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.