Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

(v znení č. 433/2012 Z. z.)

Čiastka 150/2009
Platnosť od 29.10.2009
Účinnosť od 01.01.2013 do31.08.2019
Zrušený 138/2019 Z. z.
Literatúra 10

422

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády ustanovuje rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť, a podrobnosti s ním súvisiace.

§ 2

Hodina priamej vyučovacej činnosti a hodina priamej výchovnej činnosti

(1) Hodina priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti trvá 45 minút.

(2) Hodina priamej vyučovacej činnosti na praktickom vyučovaní, ktoré sa uskutočňuje u iných právnických osôb alebo fyzických osôb,1) okrem cvičení v zdravotníckych zariadeniach, a hodina priamej vyučovacej činnosti v odbornom výcviku trvá 60 minút.

(3) Hodina priamej vyučovacej činnosti v materskej škole trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode, špeciálnych výchovných zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb trvá 60 minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v rámci záujmového vzdelávania uskutočňovaného na základe vzdelávacích poukazov trvá 60 minút.

(4) Hodina priamej vyučovacej činnosti v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže trvať 40 minút.2)

Základný úväzok pedagogického zamestnanca

§ 3

(1) Základným úväzkom pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.

(2) Základný úväzok pedagogického zamestnanca je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Základný úväzok učiteľa kontinuálneho vzdelávania je 150 hodín priamej vyučovacej činnosti za jeden rok.

(4) Základný úväzok asistenta učiteľa, asistenta majstra odbornej výchovy alebo asistenta vychovávateľa je rovnaký ako základný úväzok učiteľa, majstra odbornej výchovy alebo vychovávateľa.

(5) Základný úväzok učiteľa, ktorý vykonáva funkciu výchovného poradcu, sa znižuje podľa prílohy č. 2.

(6) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť pri experimentálnom overovaní,3) sa zníži základný úväzok o dve až päť hodín podľa náročnosti úloh spojených s experimentálnym overovaním.

(7) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť v cudzom jazyku v triedach s bilingválnym vzdelávaním,4) sa zníži základný úväzok o dve až päť hodín podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.

(8) Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí možno znížiť najviac o dve hodiny, ak vychovávateľ školského klubu detí

a) sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch a programoch alebo

b) sa zúčastňuje na rozvojových projektoch.

(9) Ak sa praktické vyučovanie uskutočňuje na pracovisku u iných právnických osôb alebo fyzických osôb,1) učiteľovi strednej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť, sa do základného úväzku započítava jeden týždeň praktického vyučovania ako

a) 10 hodín pri počte žiakov jeden až štyri,

b) 16 hodín pri počte žiakov päť až deväť,

c) 22 hodín pri počte žiakov desať a viac.

§ 4

(1) Základným úväzkom učiteľa základnej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť v triede s viacerými ročníkmi prvého stupňa,5) je základný úväzok učiteľa najvyššieho ročníka v triede. Príplatok za triednictvo v týchto triedach patrí len za jednu triedu.

(2) Základným úväzkom učiteľa spojenej školy je základný úväzok učiteľa organizačnej zložky spojenej školy, v ktorej vykonáva vyšší počet hodín priamej vyučovacej činnosti.

§ 5

(1) Základný úväzok vychovávateľa školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy, základnej školy s materskou školou,6) základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou v škole, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí. Dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí.

(2) Základný úväzok učiteľa základnej školy, základnej školy s materskou školou, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí, ktorý je súčasťou školy, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou vyučovacou činnosťou v škole. Tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí sa počítajú ako dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole.

(3) Základný úväzok majstra odbornej výchovy sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou vykonávanou na teoretickom vyučovaní, odbornej praxi, umeleckej praxi alebo praktickom cvičení, ak nie je možné splniť základný úväzok priamou vyučovacou činnosťou v odbornom výcviku.

Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca

§ 6

(1) Základným úväzkom vedúceho pedagogického zamestnanca je počet hodín priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti. Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca sa určuje na jeden týždeň.

(2) Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca, okrem vedúceho pedagogického zamestnanca podľa odseku 3, je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca ustanoveného podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona je rovnaký ako základný úväzok pedagogického zamestnanca, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Základný úväzok učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ktorý je vedúci pedagogický zamestnanec, je 100 hodín priamej vyučovacej činnosti za jeden rok.

(5) Základný úväzok riaditeľa školského zariadenia a zástupcu riaditeľa školského zariadenia je určený podľa priemerného denného počtu detí alebo žiakov skutočne navštevujúcich školské zariadenie za uplynulý kalendárny štvrťrok.

§ 7

(1) Do základného úväzku určeného podľa počtu tried sa riaditeľovi a zástupcovi riaditeľa

a) základnej školy, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorému do pôsobnosti patrí riadenie školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy, započítavajú triedy v škole a oddelenia v školskom klube detí,

b) základnej školy pri zdravotníckom zariadení z tried pre chodiace deti započítavajú v plnom rozsahu len triedy, ktoré majú v učebnom pláne najmenej 15 hodín týždenne, pri nižšom učebnom pláne sa započítava polovica tried,

c) špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie v špeciálnych výchovných zariadeniach, započítavajú počty tried v škole a počty výchovných skupín v špeciálnych výchovných zariadeniach,

d) strednej školy započítavajú triedy dennej formy štúdia, triedy externej formy štúdia alebo triedy kombinovanej formy štúdia podľa študijných odborov a učebných odborov, okrem riaditeľa strednej odbornej školy s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a jeho zástupcov, riaditeľa konzervatória a zástupcov riaditeľa konzervatória, ktorým sa započítava 24 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda; v jazykovej škole sa započítava 20 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda,

e) strednej školy započítava 24 vyučovacích hodín žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku umiestnených v zdravotníckom zariadení týždenne ako jedna trieda,

f) základnej umeleckej školy za hudobný odbor započítava 24 hodín priamej vyučovacej činnosti týždenne ako jedna trieda; za výtvarný odbor, tanečný odbor a literárno-dramatický odbor (kolektívne vyučovanie) sa započítava 24 žiakov ako jedna trieda.

(2) Riaditeľovi spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny všetkých organizačných zložiek spojenej školy. Zástupcovi riaditeľa spojenej školy sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy, oddelenia, záujmové útvary a výchovné skupiny príslušnej organizačnej zložky spojenej školy, ktorá patrí do pôsobnosti jeho riadenia.

(3) Riaditeľovi základnej školy s materskou školou sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy obidvoch škôl, z ktorých škola vznikla splynutím. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy základnej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia. Zástupcovi riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy materskej školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.

(4) Riaditeľovi materskej školy, ktorá má elokované triedy na rôznych miestach, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú všetky triedy, ktoré sú súčasťou materskej školy. Zástupcovi riaditeľa tejto materskej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť na elokovanom pracovisku, sa do základného úväzku určeného podľa počtu tried započítavajú triedy elokovaného pracoviska, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia.

§ 8

(1) Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa sa znižuje o

a) dve hodiny, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,

b) jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie,

c) jednu hodinu, ak zabezpečuje teoretické vyučovanie a súčasne riadi školský internát,

d) jednu hodinu, ak zabezpečuje praktické vyučovanie a súčasne riadi školský internát.

(2) Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa možno znížiť najviac o tri hodiny, ak škola

a) sa zúčastňuje na medzinárodných projektoch a programoch,

b) sa zúčastňuje na rozvojových projektoch,

c) uskutočňuje experimentálne overovanie,

d) má viac organizačných zložiek.

(3) Pri znížení základného úväzku podľa odseku 2 sa nezohľadňuje zníženie základného úväzku podľa odseku 1.

(4) Základný úväzok riaditeľa strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťa po znížení uvedenom v odsekoch 1 a 2 je najmenej dve hodiny.

(5) Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 6 ods. 3 možno znížiť podľa charakteru a rozsahu pracovných činností najviac o šesť hodín.


§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.

Základný úväzok pedagogického zamestnanca

Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu vyučovaciu činnosť Základný úväzok
(počet hodín)
učiteľ materskej školy28
učiteľ materskej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ špeciálnej materskej školy
učiteľ materskej školy pri zdravotníckom zariadení
učiteľ v špeciálnej triede materskej školy
učiteľ základnej školy23
učiteľ základnej školy v základnej škole s materskou školou
učiteľ základnej umeleckej školy
korepetítor základnej umeleckej školy
učiteľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
tréner športovej školy
tréner športovej triedy
učiteľ nultého ročníka základnej školy22
učiteľ prvého ročníka základnej školy
učiteľ prípravného ročníka a prvého ročníka základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole
učiteľ strednej školy
korepetítor konzervatória
učiteľ špeciálnej strednej školy
učiteľ odborného učilišťa
učiteľ prípravného ročníka odborného učilišťa
učiteľ praktickej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov20
majster odbornej výchovy v odbornom učilišti21 – 24
majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole
majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole24 – 35
majster odbornej výchovy v stredisku praktického vyučovania
majster odbornej výchovy v stredisku odbornej praxe
Pedagogický zamestnanec vykonávajúci priamu výchovnú činnosť Základný úväzok
(počet hodín)
vychovávateľ školského klubu detí27
vychovávateľ špeciálnej školy internátnej
vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia
vychovávateľ školského internátu30
vychovávateľ centra voľného času
vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb30 – 32

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.

Zníženie základného úväzku učiteľa vykonávajúceho funkciu výchovného poradcu

Výchovný poradca Počet žiakovZníženie základného úväzku
(počet hodín)
v základnej škole a v strednej škole do 3001 – 2
301 – 6002 – 3
601 a viac3 – 4
v špeciálnej školedo 1001 – 2
101 – 3002 – 3
301 a viac3 – 4

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z.

I. ODDIEL

Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu tried v škole alebo v školskom zariadení

Vedúci pedagogický zamestnanecPočet tried v škole alebo v školskom
zariadení
Základný úväzok
(počet hodín)
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou a celodennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení123
220
3 – 417
5 – 614
7 – 1012
11 – 1210
13 – 149
15 – 168
17 – 187
19 a viac6
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s týždennou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení116
214
3 a viac12
riaditeľ materskej školy, špeciálnej materskej školy s nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení112
28
3 a viac4
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení4 a viac23
zástupca riaditeľa materskej školy, špeciálnej materskej školy s poldennou, celodennou, týždennou a nepretržitou výchovou a vzdelávaním alebo materskej školy pri zdravotníckom zariadení pôsobiaci vo funkcii na alokovanom pracovisku123
220
3 – 4 17
5 – 6 14
7 – 10 12
11 a viac10
Vedúci pedagogický zamestnanecPočet tried v škole alebo v školskom zariadeníZákladný úväzok
(počet hodín)
riaditeľ základnej školy,
riaditeľ základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
riaditeľ základnej školy internátnej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
riaditeľ školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,
riaditeľ základnej školy internátnej
118
217
3 – 4 15
5 – 6 12
7 – 8 10
9 8
10 – 14 7
15 – 18 6
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy,
zástupca riaditeľa základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vrátane špeciálnej triedy v základnej škole,
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre základnú školu
8 – 14
 
12
15 – 22
 
10
23 a viac8
zástupca riaditeľa základnej školy internátnej,
zástupca riaditeľa školy pri špeciálnom výchovnom zariadení
5 – 1412
15 – 2210
23 a viac8
pedagogický vedúci oddelenia pre jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je súčasťou základnej školy1 – 220
3 – 418
zástupca riaditeľa základnej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou základnej školy
 
5 – 716
8 – 12 14
13 a viac12
zástupca riaditeľa spojenej základnej školy, ktorá je mimo sídla riaditeľstva spojenej základnej školy118
217
3 – 4 15
5 – 6 12
7 a viac10
riaditeľ základnej školy s materskou školou 217
3 – 415
5 – 612
 7 – 810
9 8
10 – 14 7
15 – 186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá je umiestnená v sídle riaditeľstva základnej školy s materskou školoudo 323
4 – 619
7 –1017
11 a viac14
zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou pre materskú školu, ktorá je umiestnená mimo sídla riaditeľstva základnej školy s materskou školou 123
220
3 – 4 17
5 – 6 14
7 – 10 12
11 a viac10
riaditeľ strednej školy,
riaditeľ jazykovej školy,
riaditeľ špeciálnej strednej školy,
riaditeľ odborného učilišťa,
riaditeľ praktickej školy,
riaditeľ strednej školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,
riaditeľ odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení
do 6

8
7 – 12

7
13 – 18

5
19 a viac

3
riaditeľ školy v prírode 5
pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov školy1 – 2

14
3 – 4

12
5 a viac

5
zástupca riaditeľa strednej školy,
zástupca riaditeľa jazykovej školy
8 – 12 11
13 – 15 9
16 – 18 7
19 a viac 5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy,
zástupca riaditeľa odborného učilišťa,
zástupca riaditeľa praktickej školy,
zástupca riaditeľa odborného učilišťa pri špeciálnom výchovnom zariadení,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v špeciálnej strednej odbornej škole
do 5 12
6 – 109
11 – 16 7
17 – 22 5
23 a viac 3
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v gymnáziu,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v strednej odbornej škole,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v špeciálnej strednej škole,
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v odbornom učilišti
8 – 1210
13 a viac6
pedagogický vedúci oddelenia pre jazykovú školu z radov učiteľov, ktorá je súčasťou strednej školy 1 – 219
3 – 4 17
zástupca riaditeľa strednej školy pre jazykovú školu, ktorá je súčasťou strednej školy
 
5 – 715
8 – 12 13
13 a viac11
riaditeľ základnej umeleckej školy119
2 – 318
4 – 615
7 – 912
10 – 149
15 – 187
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej umeleckej školy12 – 1915
20 a viac10

II. ODDIEL

Základný úväzok vedúceho pedagogického zamestnanca určený podľa počtu detí alebo žiakov v škole alebo v školskom zariadení

Vedúci pedagogický zamestnanecPočet detí alebo žiakov v škole
alebo v školskom zariadení
Základný úväzok
(počet hodín)
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednej odbornej škole,
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v odbornom učilišti
do 15010
151 – 3007
301 – 5006
501 a viac4
hlavný majster odbornej výchovy v strednej odbornej škole do 15012 – 14
151 a viac6 – 7
hlavný majster odbornej výchovy v špeciálnej strednej škole,
hlavný majster odbornej výchovy v odbornom učilišti
do 6012 – 14
61 a viac6 – 7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných učilištiach podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia7 – 18
učiteľ poverený správou školského hospodárstvapodľa veľkosti a charakteru školského zariadenia7 – 18
riaditeľ (vedúci) strediska odbornej praxe
podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia6 – 7
riaditeľ (vedúci) strediska praktického vyučovania podľa veľkosti a charakteru školského zariadenia6 – 7
riaditeľ školského klubu detído 5021
51 – 10018
101 – 15015
151 a viac12
zástupca riaditeľa školského klubu detí,
vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou školy
51 – 10024
101 – 15022
151 a viac21
vedúci vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou špeciálnej školy alebo špeciálneho výchovného zariadenia20 – 4024
41 – 6022
61 – 8020
81 a viac19
vedúci vychovávateľ špeciálneho výchovného zariadenia,
vedúci vychovávateľ zariadenia sociálnych služieb
20 – 4017
41 – 6015
61 a viac13
riaditeľ centra voľného času do 100 (denne)12
101 – 200 (denne)8
201 a viac (denne)5
zástupca riaditeľa centra voľného času101 – 200 (denne)15
201 a viac (denne)10
riaditeľ školského internátu do 15015
151 – 30010
301 a viac5
zástupca riaditeľa školského internátu od 91 – 15022
151 a viac20
zástupca riaditeľa školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami od 41 – 15022
151 a viac20
vedúci vychovávateľ školského internátu361 a viac22
vedúci vychovávateľ školského internátu pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 141 a viac22
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou základnej školy alebo strednej školy91 a viac17
zástupca riaditeľa školy pre prácu v školskom internáte, ktorý je súčasťou špeciálnej strednej školy alebo špeciálneho výchovného zariadeniado 4017
41 a viac15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v špeciálnej strednej škole a v odbornom učilišti145 a viac15
zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v strednej škole361 a viac17
vedúci vychovávateľ v školskom internáte, ktorý je súčasťou strednej školy, špeciálnej strednej školy a odborného učilišťado 15022
151 a viac20
riaditeľ špeciálneho výchovného zariadenia 5
zástupca riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia 50 – 10017
101 a viac15

Poznámky pod čiarou

1) § 43 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 2 ods. 12 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

3) § 14 zákona č. 245/2008 Z. z.

4) § 12 zákona č. 245/2008 Z. z.

5) § 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.

6) § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.