Zákon č. 396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r2/c157/2009 Z. z.)

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

396

ZÁKON

zo 16. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevín,“.

2. § 10 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na postupy podľa § 12a.

(5) Ak je vypočítaná výška nájomného podľa odseku 1 nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

(6) Pozemky v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu nemožno dať do podnájmu, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 12a).“.

3. V § 12 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sú predmetom zmluvy o nájme pozemku pozemky, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá podľa osobitného predpisu.11b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.

4. § 12 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Ak ide o pozemok, ktorý je užívaný bez nájomnej zmluvy, doručí jeho vlastník užívateľovi pozemku návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku. Ak nedôjde k uzatvoreniu nájomnej zmluvy alebo ak bola doručená výzva na vrátenie a prevzatie pozemku, je užívateľ pozemku povinný pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. Ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, postupuje sa podľa § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

(5) Ak užívateľ, ktorý pozemok užíva bez nájomnej zmluvy, preukáže, že vlastníkovi jej uzatvorenie navrhol a ten uzatvorenie nájomnej zmluvy neodmietol alebo nevyzval užívateľa pozemku na jeho vrátenie a prevzatie, predpokladá sa, že medzi nimi vznikol nájomný vzťah podľa tohto zákona; to neplatí, ak vlastník uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

(6) Ak počas nájmu pozemku na poľnohospodárske účely dôjde k predaju podniku, k predaju väčšinového podielu podľa § 114 ods. 1 Obchodného zákonníka, k predaju väčšiny majetkových podielov12a) alebo väčšiny akcií12b) doterajšieho nájomcu, prenajímateľ môže do šiestich mesiacov odo dňa predaja odstúpiť od zmluvy; nájomný vzťah zaniká po zbere úrody.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:

12a) § 7 ods. 4 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.

12b) § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.

5. § 12a sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

(12) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 5 žiadajú podieloví spoluvlastníci, musia v súlade s § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka predložiť k výzve na vrátenie a prevzatie pozemku ich vzájomnú písomnú dohodu o spoločnom obhospodarovaní pozemku.

(13) Ak ide o pozemok doterajšieho prenajímateľa podľa odseku 1 s výmerou menšou ako 400 m2, nepostupuje sa podľa odseku 1 alebo odseku 5, ak by vznikol pozemok, ktorého užívanie by bolo možné len s neprimeranými ťažkosťami alebo náklady na jeho vymeranie by boli vyššie ako hodnota pozemku; to neplatí, ak vlastníci pozemkov s jednotlivými výmerami pozemkov menšími ako 400 m2 požiadajú o postup podľa odseku 1 alebo odseku 5 spoločne.“.

6. § 13 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak ide o pozemky, s ktorými fond nakladá podľa osobitného predpisu,11b) má ich nájomca, ktorý si riadne a včas plní svoje záväzky z nájomnej zmluvy, prednostné právo na uzatvorenie novej zmluvy o nájme pozemkov za nájomné v obvyklej výške.“.

7. V § 14 odsek 3 znie:

(3) Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky a údaje a informácie z tejto evidencie a z evidencie podľa odseku 2 na požiadanie poskytovať obvodnému pozemkovému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.“.

8. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch,17a) čas nájmu je najmenej 30 rokov; to neplatí pre nájom lesných pozemkov na iné účely.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 2 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

9. § 22 znie:

㤠22

Ak nájomca zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, prechádzajú práva a povinnosti z nájmu obdobne na niektorú z osôb uvedených v osobitnom predpise,19) ktorá sa na základe písomnej dohody oprávnených dedičov zaviaže pokračovať v poľnohospodárskej činnosti19a) alebo v hospodárení na lesných pozemkoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Napríklad čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov.“.

10. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠24a

Prechodné ustanovenie účinné k 1. novembru 2009

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na pozemky, na ktoré bol uplatnený nárok podľa osobitného predpisu.21)“.

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona č. 542/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z. a zákona č. 285/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 18 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa citácia „§ 5 a 6 zákona č. 40/1956 Zb. v znení neskorších predpisov. § 7 a 8 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR. Zákon Slovenskej národnej rady č. 11/1949 Zb. SNR o Tatranskom národnom parku.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Komisia má sedem členov. Za členov komisie vysiela po jednom zástupcovi zo svojich zamestnancov katastrálny úrad, pozemkový úrad, obvodný úrad, ktorý spravuje pozemky vo vlastníctve štátu7a) a Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“); ak ide o lesné pozemky, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu7b) (ďalej len „správca“). Jedným členom komisie je zástupca vyslaný obcou. Ďalších členov komisie určí s ich súhlasom správny orgán (§ 3 ods. 2) na návrh obce z vlastníkov pozemkov a nájomcov, prípadne užívateľov pozemkov. Predsedom komisie je člen vyslaný obcou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 8 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7b) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 7 ods. 1 a v celom texte zákona sa slová „štátna organizácia lesného hospodárstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovom „správca“ v príslušnom tvare.

3. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Ak vlastník poľnohospodárskeho pozemku nie je známy alebo nie je známe miesto jeho pobytu alebo sídlo, alebo ak ide o poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve štátu, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva fond, ktorý na úhradu nákladov konania prihliadne v zmluve o nájme týchto pozemkov. Ak ide o lesné pozemky s výnimkou podielov, ktoré sú súčasťou spoločnej nehnuteľnosti, na finančné zabezpečenie nákladov konania podľa odsekov 2 a 3 prispieva správca; to platí, aj ak ide o lesné pozemky vo vlastníctve štátu.“.

4. V § 18 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

42) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43 sa vypúšťa.

5. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

6. V § 19 ods. 1 sa nad slovo „vládou“ umiestňuje odkaz 46a, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou pozemkov podľa osobitných predpisov.46b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46a a 46b znejú:

46a) § 34 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.

46b) Napríklad § 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky.“.

8. V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fondu vznikne nárok na vrátenie zaplateného príspevku konania podľa § 10 za vlastníka pozemku, ktorý musí fond uplatniť v trojročnej lehote odo dňa, keď vlastník preukázal vlastníctvo k pozemku.“.

9. Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2009

V obci, kde do účinnosti tohto zákona nebol register schválený (§ 7), rozšíri správny orgán komisiu podľa § 4 o zástupcu obvodného úradu do 30 dní od účinnosti tohto zákona.“.

Čl. IV

Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z. a zákona č. 601/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 odsek 1 znie:

(1) Osvedčenie možno vydať na základe žiadosti osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktorá má

a) živnostenské oprávnenie na veľkoobchod6) s tovarom, na ktorý možno vydávať skladiskové záložné listy a možno tento tovar skladovať,

b) vlastné imanie zistené v účtovníctve7) vo výške aspoň 995 000 eur,

c) vo vlastníctve vhodný sklad (odsek 2) alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a list vlastníctva prenajímateľa.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 7 ods. 4 sa slová „doklad o vlastníctve nehnuteľnosti uvedenej v odseku 1 písm. c)“ nahrádzajú slovami „doklad o vlastníctve nehnuteľnosti uvedenej v odseku 2 alebo zmluvu o nájme vhodného skladu a úradne osvedčenú kópiu listu vlastníctva prenajímateľa“.

3. V § 8 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Skladovateľ je povinný mesačne predkladať ministerstvu hlásenie, ktoré obsahuje aktuálny zoznam skladiskových záložných listov podľa § 16, ktoré sú emitované na tovar uskladnený k prvému dňu v mesiaci, v zložení

a) množstvo v tonách podľa druhovej skladby skladovaného tovaru,

b) podľa akostných noriem uvedených na skladiskovom záložnom liste tovaru, na ktorý sa vzťahujú,

c) aktuálny výpis z účtovných kníh o množstve, druhu a akosti tovaru podľa § 16 ods. 4.“.

5. V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo vykoná kontrolu skladu pred vydaním osvedčenia a následne najmenej raz ročne kontrolu množstva tovaru, na ktorý boli emitované skladiskové záložné listy, pričom u skladovateľa kontroluje dodržiavanie podmienok prevádzkovania verejného skladu, ako aj množstvo tovaru a stav kmeňových listov.“.

6. § 11 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ministerstvo vedie ústrednú evidenciu o bilancii tovarov, na ktoré sú emitované skladiskové záložné listy skladovateľmi v systéme verejných skladov, a mesačne ju zverejňuje na svojej internetovej stránke.“.

7. V § 17 ods. 1 písm. b) a v § 23 ods. 1 písm. b) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.

Čl. V

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 219/2008 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa poľnohospodárskej pôdy vydá rozhodnutie na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.“.

2. § 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri príprave výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá sa stanovisko vlastníka podľa odseku 2 nevyžaduje.“.

3. V § 17 ods. 3 sa za slovo „pôde“ vkladajú slová „a v prípadoch vykonaných zmien druhov pozemkov do 15 m2“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené