Oznámenie č. 356/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Čiastka 127/2009
Platnosť od 05.09.2009
Záväznosť od 11.06.2009
Uzavretie zmluvy 11.06.2009
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 11. júna 2009 v súlade s článkom 7.

356

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2009 bol v Prahe podpísaný Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 184/1995 Z. z.).

Dňom nadobudnutia platnosti tohto Vykonávacieho protokolu bol v súlade s článkom 6 zrušený Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 65/1996 Z. z.).

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 11. júna 2009 v súlade s článkom 7.

K oznámeniu č. 356/2009 Z. z.

VYKONÁVACÍ PROTOKOL

k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov

Generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky sa dohodli podľa článku 7 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov na tomto vykonávacom protokole:

Článok 1

1. Dožiadanie o poskytnutie údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (ďalej len „dožiadanie“) a jeho vybavenie sa uskutočňuje v elektronickej forme.

2. Dožiadaná strana poskytne dožadujúcej strane všetky požadované údaje najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď prijala elektronické dožiadanie.

Článok 2

Dožiadanie musí obsahovať

a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

b) identifikačné údaje zamestnanca dožadujúcej strany, ktorý zaslal dožiadanie,

c) dátum a čas zaslania dožiadania.

Článok 3

Vybavenie dožiadania musí obsahovať

a) identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,

b) v prípade negatívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie text „Nemá záznam v registri trestov“,

c) v prípade pozitívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie počet právoplatných odsúdení a ich plné znenie vo forme odpisu registra trestov,

d) identifikačné údaje zamestnanca dožiadanej strany, ktorý dožiadanie vybavil,

e) dátum a čas vybavenia dožiadania.

Článok 4

1. Dožiadanie a jeho vybavenie podľa článkov 1 až 3 zabezpečuje v Slovenskej republike Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Register trestov so sídlom v Prahe.

2. Riaditeľ Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a riaditeľ Registra trestov so sídlom v Prahe (ďalej len „riaditelia registrov trestov“) sú oprávnení prijímať spoločné organizačné a technické opatrenia na účely operatívnej a hospodárnej výmeny údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.

3. V mimoriadnych prípadoch hodných osobitného zreteľa, po dohode riaditeľov registrov trestov sa môže výmena údajov uskutočniť v papierovej forme.

4. Ak sa riaditelia registrov trestov nedohodnú na vykonaní spoločných opatrení, požiadajú, aby sa o nich dohodol generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.

Článok 5

Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Register trestov so sídlom v Prahe si navzájom nevymieňajú originály trestných listov; ak vznikne potreba ich predloženia príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo potreba overenia správnosti vybaveného elektronického dožiadania, každá zo strán sa zaväzuje doručiť na požiadanie dožadujúcej strane kópiu trestného listu opatrenú odtlačkom pečiatky s textom „Kópia originálu trestného listu podľa medzinárodnej zmluvy“ do troch pracovných dní.

Článok 6

Zrušuje sa Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov podpísaný v Prahe 18. decembra 1995.

Článok 7

Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.

Dané v Prahe 11. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za generálneho prokurátora Slovenskej republiky:

Ctibor Košťál v. r.

Za Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky:

Marek Görges v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.