Vyhláška č. 353/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor

Čiastka 125/2009
Platnosť od 04.09.2009
Účinnosť od 15.09.2009 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z. (nepriamo)

353

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 24. augusta 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 32 ods. 5, § 85b ods. 2 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Vzor a náležitosti tlačív používaných pri umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN podľa špecifikácie a charakteristických vlastností

(1) Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN10a) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o prevádzkovateľovi vozidla, vodičovi vozidla, identifikačné údaje vozidla, údaje o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality a identifikačné údaje o technikovi kontroly originality.

(2) Tlačivo je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.

(3) Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12a.

(4) Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12b.

(5) Špecifikácia a charakteristické vlastnosti ochranných prvkov tlačiva podľa odseku 1 nesmú byť zverejnené.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) § 85b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.“.

2. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí

Príloha 03

3. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku

Príloha 04 EN

Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v slovenskom jazyku

Príloha 04 SK

4. Príloha č. 12 znie:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Odborný posudok o kontrole originality vozidla

Príloha 12

“.

5. Za prílohu č. 12 sa vkladajú prílohy č. 12a a 12b, ktoré znejú:

„Príloha č. 12a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN

Príloha 12a

Príloha č. 12b k vyhláške č. 29/2006 Z. z.

VZOR TLAČIVA

Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN

Príloha 12b

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2009.


Ľubomír Vážny v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.