Vyhláška č. 330/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania

Čiastka 117/2009
Platnosť od 20.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009
Literatúra 4

330

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 14. augusta 2009

o zariadení školského stravovania

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 142 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky zariadenia školského stravovania, určovania počtov zamestnancov, kontroly kvality podávaných jedál, materiálno-technické zabezpečenie školských jedální a podrobnosti o predaji doplnkových jedál v školských bufetoch.

§ 2

(1) V zariadeniach školského stravovania podľa § 139 až 141 zákona sa zabezpečuje najmä

a) zdravá výživa detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,

b) diétne stravovanie detí a žiakov v čase ich pobytu v školách alebo školských zariadeniach,

c) stravovanie detí a žiakov zúčastňujúcich sa na výchovno-vzdelávacích aktivitách alebo športových aktivitách organizovaných v rámci súťaží, olympiád alebo prehliadok,

d) celospoločenské programy podpory zdravia,1)

e) stravovanie zamestnancov škôl alebo školských zariadení,

f) poskytovanie stravovania bývalým zamestnancom škôl alebo školských zariadení, ktorí v škole alebo školskom zariadení pracovali do odchodu do dôchodku, a iným fyzickým osobám,

g) stravovanie detí a žiakov a zamestnancov škôl alebo školských zariadení počas školských prázdnin, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacích aktivitách.

(2) Ustanovenia odseku 1 písm. c) a f) sa nevzťahujú na zariadenia školského stravovania v materskej škole, ak je možnosť zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

§ 3

(1) V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa

a) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,

b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,

c) zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa prílohy č. 1,

d) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,2)

e) finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma podľa § 140 a 141 zákona,

f) hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov1) s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia a zeleniny na ich konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru.

(2) Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

(3) Výroba jedál pre zamestnancov škôl alebo školských zariadení, bývalých zamestnancov škôl alebo školských zariadení a iné fyzické osoby sa v školskej jedálni zabezpečuje podľa odseku 1 písm. a) až d) rovnako ako pre vekovú skupinu 15 až 18-ročných.

(4) Pred výdajom stravy v školskej jedálni je potrebné zabezpečiť odber vzoriek z hotových jedál, uchovať ich a viesť o nich dokumentáciu podľa osobitného predpisu.3)

(5) Organizáciu v školskej jedálni upravuje prevádzkový poriadok, ktorého obsahom je najmä

a) prihlasovanie a odhlasovanie odberu jedál a nápojov,

b) harmonogram výdaja jedál a nápojov,

c) pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi počas výdaja a konzumácie jedál a nápojov,

d) zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov vrátane nosenia stravy pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál,

e) uskutočnenie celospoločenských programov podpory zdravia,1)

f) zabezpečenie hygienického režimu a určenia sanitácie aj počas školských prázdnin,

g) spôsob nakladania s odpadom.4)

§ 4

(1) Výdajná školská jedáleň zabezpečuje výdaj jedál podľa

a) materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie, receptúr pre diétne stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pri dokončovaní príslušnej technologickej úpravy dodávaných jedál a nápojov,

b) odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,

c) hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe,2)

d) hygienických požiadaviek na prácu s potravinami pri zabezpečovaní celospoločenských programov1) s účasťou detí alebo žiakov škôl alebo školských zariadení na príprave ovocia a zeleniny na ich konzumáciu pri zabezpečení pedagogického dozoru.

(2) Na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno vo výdajnej školskej jedálni zabezpečovať diétne stravovanie pre deti a žiakov, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

(3) Pri organizácii výdajnej školskej jedálne sa postupuje podľa § 3 ods. 5.

§ 5

(1) Ak stravovanie detí a žiakov nemožno zabezpečiť prostredníctvom zariadenia školského stravovania, môžu tieto služby poskytovať školské bufety na základe zmluvy uzatvorenej medzi zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia a prevádzkovateľom školského bufetu.

(2) Školský bufet môže zabezpečovať aj plnenie celospoločenských programov podpory zdravia.1)

(3) Doplnkové jedlá v školských bufetoch sú najmä

a) ovocie a zelenina v čerstvom stave,

b) celozrnné a cereálne výrobky,

c) mlieko a mliečne výrobky so zníženým obsahom tukov a

d) nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov a so zníženým obsahom cukru.

§ 6

(1) Na účely tejto vyhlášky sa považuje za hlavné jedlo obed a večera a za doplnkové jedlo raňajky, desiata, olovrant a druhá večera.

(2) Každé jedlo podľa odseku 1 sa deťom a žiakom poskytuje jedenkrát denne.

(3) Dieťa v materskej škole a dieťa v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, môže odoberať denne

a) desiatu, obed a olovrant, ak dieťa navštevuje materskú školu s celodennou výchovou a vzdelávaním,

b) desiatu alebo olovrant a obed, ak dieťa navštevuje materskú školu s poldennou výchovou a vzdelávaním,

c) hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak dieťa navštevuje materskú školu s týždennou alebo nepretržitou výchovou a vzdelávaním.

(4) Žiak základnej školy, žiak strednej školy, žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiak strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak praktickej školy a žiak odborného učilišťa môžu odoberať denne desiatu, obed a olovrant.

(5) Dieťa a žiak internátnej školy pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, dieťa a žiak školy, ktorý je ubytovaný v školskom internáte školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dieťa v špeciálnych výchovných zariadeniach a dieťa a žiak školy, ubytovaný v školskom internáte môžu odoberať denne

a) hlavné jedlo a doplnkové jedlo okrem druhej večere, ak je dieťa alebo žiak mladší ako 11 rokov,

b) hlavné jedlo a doplnkové jedlo, ak je žiak starší ako 11 rokov.

(6) Dieťa alebo žiak v čase pobytu v škole v prírode môže odoberať denne hlavné jedlo a doplnkové jedlo.

§ 7

(1) Pri kontrole kvality jedál sa kontroluje najmä

a) dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť,

b) dodržiavanie výživovej hodnoty jedál a nápojov,

c) finančné zabezpečenie výroby jedál a nápojov,

d) prevádzkový poriadok,

e) doplnkové stravovanie detí a žiakov,

f) osobná a prevádzková hygiena,

g) vedenie dokumentácie,

h) zabezpečenie celospoločenských programov,

i) materiálno-technické zabezpečenie zariadení školského stravovania.

(2) O vykonanej kontrole sa vedie písomný záznam spolu s opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 8

Zariadenie školského stravovania určuje počet prevádzkových zamestnancov podľa počtu prijatých stravníkov na odber hlavných jedál alebo doplnkových jedál pri jednozmennej prevádzke zariadenia školského stravovania alebo celodennej prevádzke zariadenia školského stravovania. Odporúčaný počet prevádzkových zamestnancov pre školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 2 a 3 a odporúčaný počet prevádzkových zamestnancov pre výdajnú školskú jedáleň je uvedený v prílohe č. 4.

§ 9

(1) Dokumentáciu stravovacieho zariadenia tvorí najmä

a) zriaďovacia listina,

b) prevádzkový poriadok,

c) evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

d) stravný lístok alebo evidencia kreditných kariet,

e) zápisný lístok stravníka,

f) normovací hárok alebo stravný list,

g) jedálny lístok,

h) obratová súpiska zásob,

i) výkaz stravovaných osôb,

j) dokumentácia správnej výrobnej praxe,

k) záznam o odkladaní vzoriek stravy,

l) skladová karta,

m) kniha prijatých faktúr a odoslaných faktúr,

n) peňažný denník,

o) prehľad inkasa stravného,

p) evidencia odpadu,

q) kniha objednávok,

r) dodací list,

s) kniha pracovných porád a preškolení,

t) záznamy z kontrol.

(2) Dokumentácia sa vedie v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe.

§ 10

(1) Materiálno-technické zabezpečenie zariadenia školského stravovania tvorí

a) vybavenie zariadenia školského stravovania uvedeného v prílohe č. 5,

b) zoznam čistiacich prostriedkov v zariadení školského stravovania uvedeného v prílohe č. 6,

c) zoznam ochranných pracovných prostriedkov prevádzkových zamestnancov zariadenia školského stravovania uvedeného v prílohe č. 7.

(2) Súčasťou materiálno-technického zabezpečenia môže byť aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ján Mikolaj v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

1. Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje

a) dve hlavné mäsové jedlá,

b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,

c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

2. Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní pri celodennom stravovaní jedálny lístok obsahuje

a) štyri hlavné mäsové jedlá,

b) dve až tri hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,

c) dve až tri odľahčovacie jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok,

d) druhá večera sa podáva podľa § 5 ods. 5 písm. b).

3. Obsahová štruktúra pokrmov

a) hlavné jedlá z mäsa sa pripravujú z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s hmotnosťou pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov podľa materiálno-spotrebných noriem a regionálnych receptúr,

b) hlavné jedlá so zníženou dávkou mäsa sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovou drvinou (kociek), ovsených vločiek a zemiakov,

c) hlavné jedlá zeleninové sa pripravujú s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s použitím mlieka, mliečnych výrobkov a vajec,

d) múčne hlavné jedlá sa pripravujú s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a iných vhodných prímesí. K múčnym jedlám sa podávajú výdatné strukovinové a zeleninové polievky s obsahom mäsa alebo mlieka. Výber základných potravín pre prípravu hlavných jedál závisí od výšky finančného limitu na nákup potravín, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

4. Všeobecné zásady

a) prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú dvakrát za mesiac,

b) strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov alebo ako ich súčasť,

c) múčne prílohy (knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú jedenkrát do týždňa, pri celodennej prevádzke dva až trikrát počas piatich stravných dní a štyrikrát pri nepretržitej prevádzke,

d) zemiaky sa podávajú dva až trikrát pri jednozmennej prevádzke, pri celodennej prevádzke počas piatich stravných dní štyrikrát a pri nepretržitej prevádzke šesťkrát,

e) zelenina sa podáva denne, z toho vo forme šalátov pri jednozmennej prevádzke dvakrát a jedenkrát v podobe zeleninovej oblohy k hlavnému jedlu. Pri celodennej a nepretržitej prevádzke sa zelenina podáva sedemkrát, z toho štyrikrát ako zeleninový šalát a trikrát v podobe zeleninovej oblohy k jedlu. Uprednostňuje sa podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy s pridaním olivového oleja bez tepelnej úpravy,

f) časť múčnej prílohy sa nahrádza dusenou zeleninou podľa druhu pokrmu,

g) hlavné jedlá z rýb sa podávajú pri jednozmennej prevádzke jedenkrát v týždni a pri celodennej prevádzke počas piatich stravných dní dvakrát v týždni (obed a večera),

h) obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, kukurica sa uprednostňujú pred ryžou a podávajú sa jedenkrát v týždni pri jednozmennej prevádzke,

i) strukoviny sa podávajú jeden až dvakrát pri jednozmennej a celodennej prevádzke v podobe polievok, prívarkov a šalátov,

j) múčniky sa pripravujú z ovocia, tvarohu a mlieka a podávajú sa najviac jeden až dvakrát v týždni pri jednozmennej a celodennej prevádzke k hlavnému jedlu,

k) nápoj v podobe pitnej vody, minerálnej vody, mlieka, nesladených ovocných a tmavých čajov sa podáva ku každému hlavnému a doplnkovému jedlu,

l) chlieb z celozrnnej múky alebo tmavé druhy chleba sa podávajú ako súčasť doplnkových jedál,

m) do jedálnych lístkov sa zaraďuje mäso čerstvé: hydinové, hovädzie, bravčové, jahňacie a ryby. Údené mäsá, a výrobky z údených mias sa do jedálnych lístkov pre deti v materských školách nezaraďujú, pre žiakov v základných školách a stredných školách najviac jedenkrát za mesiac,

n) doplnkové jedlá obsahujú potravinu okrem mlieka, ktorá je zdrojom bielkovín,

o) čerstvá zelenina sa podáva každodenne podľa sezónnosti (mladá cibuľka, pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená paprika, mrkva, cesnak a iné druhy zeleniny),

p) jedlá sa pripravujú na oleji,

q) ako prídavok do hotových pokrmov (polievok a prívarkov) na zvýšenie ich biologickej hodnoty sa používa čerstvé maslo,

r) do polievok sa používajú závarky, najmä tvrdý strúhaný syr, závarky z droždia a fortifikujú sa zelenou petržlenovou vňaťou,

s) hlavné a doplnkové jedlá, zeleninové šaláty, kompóty, polievky sa dopĺňajú vitamínom C v prirodzenej forme,

t) ovocie sa zaraďuje denne do jedálneho lístka podľa finančného limitu na nákup potravín,

u) pri výrobe jedál sa striedajú technologické postupy, najmä varenie, dusenie, zapekanie, a striedajú sa jedlá sýte a ľahko stráviteľné s rôznorodosťou chutí a podľa sezónnosti.

5. Z hľadiska výživového a epidemiologického rizika sa v zariadeniach školského stravovania nepoužívajú

a) mleté a sekané mäsá vrátane mletých rýb z distribučnej siete,

b) nedostatočne tepelne spracované mäsá,

c) zabíjačková kaša, tlačenka,

d) surové mäsá typu biftek,

e) všetky výrobky s aspikom a rôsolom,

f) tepelne nespracované vajcia a tepelne nedostatočne spracované vajcia,

g) huby okrem húb získaných z distribučnej siete,

h) pečeňový syr, pečeňovky, čajovky, maslovky a podobne,

i) vnútornosti okrem bravčovej, teľacej, hydinovej pečene a sŕdc,

j) nadmerne slané ryby a rybie výrobky,

k) tepelne neošetrené mlieko a výrobky z tepelne neošetreného mlieka.

6. Všeobecné požiadavky na manipuláciu s potravinami

a) nátierky, ktoré sú súčasťou doplnkových jedál, sa spracúvajú z čerstvých surovín a podávajú sa najneskôr do dvoch hodín po ich spracovaní. Pri zabezpečení chladenia doplnkového jedla od 0° do 4° C sa podávajú najneskôr do troch hodín,

b) mlieko a mliečne výrobky typu smotanových krémov možno podávať len do dátumu minimálnej trvanlivosti,

c) mäkké salámy a údeniny sa spotrebujú v deň nákupu, ich spotreba sa odporúča výrazne obmedzovať,

d) na vyprážanie sa používajú tuky určené na vyprážanie,

e) suroviny (vajíčka, zemiaky, cestoviny, ryža) určené na ďalšiu prípravu sa spracúvajú v deň spotreby,

f) mleté mäso sa pripravuje zo surového, čerstvého mäsa a tepelne sa spracúva najneskôr do troch hodín,

g) pri príprave nátierok sa používa aj rastlinné maslo,

h) vyprážané jedlá sa nepripravujú pre deti v materských školách,

i) priemyselne vyrobené majonézy sa nezaraďujú do jedálnych lístkov pre deti mladšie ako 14 rokov.

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov možno prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, požiadavkám cirkevného kalendára, ako aj možnostiam výšky finančných limitov na nákup potravín.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Počet prijatých stravníkovdo 5051-100101-200201-300301-400401-500501-600601-700701-800801-900901-1000
Riaditeľ/vedúcijednozmenná prevádzka0,50,8111111111
 celodenná prevádzka0,81111111111
Riaditeľ/vedúci na dvoch zariadeniach školského stravovania11111111111
Technicko-hospodársky zamestnanecjednozmenná prevádzka      0,51112
 celodenná prevádzka   0,250,511,522,533
Šéfkuchárjednozmenná prevádzka        111
 celodenná prevádzka     111111
Prvý kuchárjednozmenná prevádzka      11111
 celodenná prevádzka   11111122
Kuchárjednozmenná prevádzka11111111222
 celodenná prevádzka11122223444
Zaučený kuchárjednozmenná prevádzka 1112223223
 celodenná prevádzka12223444444
Prevádzkový zamestnanecjednozmenná prevádzka  122333344
 celodenná prevádzka 1334456779
Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programovdenná prevádzka0,250,250,50,750,75111,251,51,52

Príloha č. 3 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV NA VÝROBU DIÉTNYCH JEDÁL V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Počet prijatých stravníkovKuchár
jednozmenná prevádzkacelodenná prevádzka
do5011
5160012
60170023
701100034
nad100145

Príloha č. 4 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÝ POČET ZAMESTNANCOV VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Počet prijatých stravníkovdo 5051-100101-200201-300301-400401-500501-600601-700701-800801-900901-1000
Riaditeľ/vedúcijednozmenná denná prevádzka0,20,30,40,50,71     
 celodenná prevádzka0,50,60,70,811     
Riaditeľ/vedúci na dvoch výdajných školských jedálňach s jednozmennou prevádzkou0,30,61111     
Kuchárdenná prevádzka0,50,60,70,811,5     
 celodenná prevádzka1111,522     
Prevádzkový zamestnanec jednozmenná prevádzka  0,50,60,70,8     
 celodenná prevádzka 0,50,60,70,81     
Kuchár pre doplnkové stravovanie a doplnkové stravovanie v rámci celospoločenských programovdenná prevádzka0,250,250,50,750,75111,251,51,52

Príloha č. 5 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÉ MATERIÁLNE VYBAVENIE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

a) Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s jednozmennou prevádzkou pre 100 stravníkov

DruhPočet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové1052
Naberačky antikorové2052
Taniere hlboké1003025
Taniere plytké1003025
Taniere dezertné1003025
Poháre1003020
Kompótové misky1004040
Lyžice antikorové100205
Vidličky antikorové100205
Nože antikorové100205
Lyžičky malé antikorové100205
Podnosy1002010 
Krčahy na pitný režim10510

b) Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s jednozmennou prevádzkou a doplnkovým stravovaním pre 100 stravníkov

DruhPočet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové822
Naberačky antikorové1552
Taniere hlboké detské1002015
Taniere hlboké pre dospelých20510
Taniere plytké detské1002015
Taniere plytké pre dospelých20510
Taniere dezertné detské1002020
Taniere dezertné pre dospelých20510
Hrnčeky detské1002525
Poháre1002510
Kompótové misky1005030
Lyžice antikorové detské100205
Lyžice antikorové pre dospelých2055
Vidličky antikorové detské100205
Vidličky antikorové pre dospelých2055
Nože antikorové detské100205
Nože antikorové pre dospelých2055
Lyžičky malé antikorové1202510
Podnosy120105
Krčahy na pitný režim8210

c) Materiálne vybavenie zariadenia školského stravovania s celodennou prevádzkou pre 100 stravníkov

DruhPočet
v kusoch
Rezerva
v kusoch
Poškodenie
v %
Polievkové misy antikorové151010
Naberačky antikorové251010
Taniere hlboké1003020
Taniere plytké1003020
Taniere dezertné1005020
Hrnčeky porcelánové1005030
Poháre1005030
Kompótové misky1005050
Lyžice antikorové1005010
Vidličky antikorové1005010
Nože antikorové1005010
Lyžičky malé antikorové1005020
Podnosy1002510
Krčahy na pitný režim10510

Príloha č. 6 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÝ ZOZNAM ČISTIACICH PROSTRIEDKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

Por.
číslo
Druh čistiaceho prostriedku na 100 stravníkov
na 1 rok
Zariadenie
školského
stravovania
s jednozmennou
prevádzkou
Zariadenie
školského
stravovania
s jednozmennou
prevádzkou
a doplnkovým
stravovaním
Zariadenie
školského
stravovania
s celodennou
prevádzkou
1.Saponátový prostriedok na umývanie riadu/l708090
2.Saponátový prostriedok na upratovanie/l202535
3.Saponátový prostriedok na pranie ochranných pracovných pomôcok/l151719
4.Prostriedok na umývanie skla na stoloch a okien/l152025
5.Chloramín/l141620
6.Prášok na riad/kg202535
7.Utierky na riad/ks354050
8.Utierky na podlahu/ks253040
9.Silonová hubka/hubka na umývanie riadu/ks253040
10.Kefa ciroková/ks101214
11.Zmetáky/ciroková metla/ks8/812/1016/12
12.Zmetáky a lopatky malé/ks456
13.Zvon na čistenie odpadov/ks345
14.Prostriedok do umývačky riadu/kg100110120
15.Ochranná masť na ruky na zamestnanca/ks121212
16.Papierové utierky pre deti/žiakovpodľa potrebypodľa potrebypodľa potreby
17.Jednorazové rukavice na výdaj obedapodľa potrebypodľa potrebypodľa potreby
18.Prášok na pranie pracovného ošatenia na zamestnanca  kg/l121212
19.Prášok na pranie obrusov, uterákov a utierok/kg 202040
20.Toaletné mydlo na zamestnanca/ks121212
21.Toaletný papier na zamestnanca/ks121212

Príloha č. 7 k vyhláške č. 330/2009 Z. z.

ODPORÚČANÝ ZOZNAM OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV PODĽA PROFESIJNÝCH KATEGÓRIÍ ZAMESTNANCOV

1. Kuchárka

a)kuchársky plášť alebo blúza2 x za rok
b)nohavice2 x za rok
c)zástera1 x za rok
d)pokrývka hlavy2 x za rok
e)ponožky2 x za rok
f)pracovná rúška textilná4 x za rok a podľa potreby
g)obuv s protišmykovou podrážkou2 x za rok
h)zástera z pogumovaného materiálu2 x za rok
i)kabát krátky, zateplený (pri prevoze stravy)     1 x za 5 rokov

2. Pomocná sila

a)plášť  alebo nohavice a blúza1 x za rok
b)plášť farebný alebo nohavice a blúza farebná     1 x za rok
c)zástera1 x za rok
d)pokrývka hlavy2 x za rok
e)ponožky2 x za rok
f)pracovná rúška textilná4 x za rok a podľa potreby
g)obuv s protišmykovou podrážkou2 x za rok
h)gumová zástera2 x za rok
i)krátky zateplený kabát (pri prevoze stravy)1 x za 5 rokov
j)gumové čižmy1 x za 2 roky

3. Technicko-administratívny zamestnanec

a)plášť biely1 x za rok
b)nohavice biele1 x za rok
c)biela blúza1 x za rok
d)pracovná obuv     1 x za rok

4. Riaditeľka

a)plášť biely1 x za rok
b)nohavice biele1 x za rok
c)biela blúza1 x za rok
d)pracovná obuv     1 x za rok

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z. z. ) v znení neskorších predpisov.

3) § 26 ods. 4 písm. j) a § 58 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy, týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 3/zv. 37).
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.