Zákon č. 305/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 108/2009
Platnosť od 28.07.2009
Účinnosť od 01.07.2019

305

ZÁKON

z 24. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov  a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č.15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z. a zákona č. 304/2009 Z. z. sa mení takto:

V prílohe sadzobníka správnych poplatkov sa v položke 159 vypúšťa písmeno l).

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 44e ods. 3 a 4 a v § 44f ods. 2 a 3 sa slová „30. septembra 2009“ nahrádzajú slovami „31. októbra 2009“ a v § 44f ods. 3 sa slová „30. septembri 2009“ nahrádzajú slovami „31. októbri 2009“.

2. V § 44e ods. 4 sa slová „15. októbra 2009“ nahrádzajú slovami „15. novembra 2009“.

Čl. IV

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 5 sa odkaz 2 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 4a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Zákon č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 20 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Osoba, ktorá predkladá pohraničnému colnému úradu tovar33a) prepravovaný na colné územie únie alebo z colného územia únie v leteckej doprave alebo železničnej doprave, je povinná zaslať tomuto colnému úradu oznámenie o predložení tovaru prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Osoba, ktorá na účely ďalšej spoločnej prepravy sústreďuje na colnom priechode, colnom letisku alebo na inom mieste schválenom colným úradom samostatné zásielky, ktoré boli prepravené na colné územie únie leteckou dopravou alebo železničnou dopravou, alebo ktoré budú prepravené z colného územia únie leteckou dopravou alebo železničnou dopravou, je povinná predložiť colnému úradu prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov zoznam sústredených zásielok pripravených na ďalšiu prepravu.

(3) Obsah oznámenia o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave a obsah zoznamu sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

33a) Napríklad čl. 40 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.“.

3. V § 36 odsek 9 znie:

(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní podľa odseku 6 je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela

a) prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručený elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene colného úradu,

b) automaticky prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a obsahuje zaručený elektronický podpis osoby poverenej zabezpečovať prevádzku elektronickej podateľne colného riaditeľstva; takéto rozhodnutie neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 1 písm. f) a g).“.

4. § 36 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Rozhodnutie podľa odseku 9 sa považuje za doručené dňom nasledujúcim po odoslaní tohto rozhodnutia prostredníctvom elektronickej podateľne colného riaditeľstva.“.

Čl. VI

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z. a zákona č. 291/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 8 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) vyšetrovateľ colnej správy, ak ide o trestné činy spáchané v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy,“.

Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).

2. V § 10 ods. 10 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a c)“.

3. V § 97 ods. 1 tretej vete sa za slovami „podľa § 94“ vypúšťa čiarka a slová „evidenčne sa však preberie do súdnej úschovy“.

4. V § 97 ods. 1 posledná veta znie: „Vec predá orgán podľa odseku 4 alebo na základe jeho opatrenia iný štátny orgán alebo právnická osoba podľa § 94 ods. 2, pričom pri predaji sú povinní postupovať s náležitou starostlivosťou tak, aby vec predali za cenu, za ktorú sa rovnaká alebo porovnateľná vec v čase a v mieste úschovy obvykle predáva; orgán podľa odseku 4 môže rozhodnúť opatrením o predaji veci iným štátnym orgánom alebo právnickou osobou podľa § 94 ods. 2 len na základe ich predchádzajúceho súhlasu.“.

5. V § 97 ods. 3 druhá veta znie: „Na predaj sa primerane použije odsek 1.“.

6. V § 97 ods. 4 druhá veta znie: „Proti uzneseniu o vrátení a vydaní veci je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok; proti ostatným uzneseniam sťažnosť nie je prípustná.“.

7. V § 200 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a b)“.

8. § 200 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva vyšetrovanie o zločine alebo prečine, sa nekončí, ak v priebehu vyšetrovania zistí, že dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci konať, odpadli.“.

9. V § 202 ods. 2 sa slová „b) až g)“ nahrádzajú slovami „c) až h)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a b)“.

10. § 202 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Príslušnosť policajta podľa § 10 ods. 8 písm. a) a b), ktorý vykonáva skrátené vyšetrovanie o prečine, sa nekončí, ak v priebehu skráteného vyšetrovania zistí, že odpadli dôvody, pre ktoré bol príslušný vo veci konať.“.

11. Za § 567f sa vkladá § 567g, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠567g

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Ak sa začalo trestné stíhanie vo veciach uvedených v § 10 ods. 8 písm. b) pred 1. septembrom 2009, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie dokončí vyšetrovateľ príslušný podľa predpisov účinných do 31. augusta 2009.“.


Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 54/1999 Z. z., zákonom č. 337/1999 Z. z., zákonom č. 417/2000 Z. z., zákonom č. 328/2002 Z. z., zákonom č. 664/2002 Z. z., zákonom č. 251/2003 Z. z., zákonom č. 464/2003 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 382/2004 Z. z., zákonom č. 652/2004 Z. z., zákonom č. 732/2004 Z. z., zákonom č. 258/2005 Z. z., zákonom č. 518/2005 Z. z., zákonom č. 623/2005 Z. z., zákonom č. 330/2007 Z. z., zákonom č. 537/2007 Z. z., zákonom č. 166/2008 Z. z., zákonom č. 465/2008 Z. z., zákonom č. 583/2008 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.