Vyhláška č. 30/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2009 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 26. januára 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej vete sa slová „písm. o)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“ a slová „zákona č. 230/2005 Z. z.“ sa nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

2. V § 1 ods. 1 sa slová „vo farbách a v lakoch na dekoratívne účely, funkčné účely a na ochranné účely“ nahrádzajú slovami „v určitých farbách a lakoch“.

3. V § 2 písmeno k) znie:

k) uvedením na domáci trh poskytnutie regulovaných výrobkov tretím osobám v Slovenskej republike za úhradu alebo bez úhrady; za uvedenie na domáci trh sa považuje aj dovoz regulovaných výrobkov do Slovenskej republiky,“.

4. § 2 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol regulovaný výrobok do Slovenskej republiky.“.

5. V § 3 ods. 1 sa za slová „uviesť na“ vkladá slovo „domáci“.

6. V § 3 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „jeho kategória a podkategória“.

7. V prílohách č. 1 a 2 sa rímska číslica „I.“ nahrádza slovami „Kategória A“.

8. V prílohách č. 1 a 2 sa rímska číslica „II.“ nahrádza slovami „Kategória B“.

9. V prílohe č. 1 v Kategórii A písm. c) sa slovo „Farby“ nahrádza slovami „Náterové látky“.

10.V prílohe č. 1 v Kategórii B písm. c) bode 1 sa slová „Vyrovnávacie náterové látky“ nahrádzajú slovami „Vyrovnávacie náterové látky/plniče“.

11.V prílohe č. 2 v Kategórii B druhom stĺpci sa slová „Vyrovnávacie náterové látky a základné náterové látky na kov“ nahrádzajú slovami „Vyrovnávacie náterové látky/plniče a základné náterové látky na kov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2009.


Ján Chrbet v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.