Nariadenie vlády č. 29/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009
Účinnosť od 11.02.2009

OBSAH

29

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 4. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno ab) vkladá nové písmeno ac), ktoré znie:

„ac) stredné odborné školy – 25. kategória,“.

Doterajšie písmená ac) až ag) sa označujú ako písmená ad) až ah).

2. V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „a), b), d), e), f), g), n), p), u) a ac)“ nahrádzajú slovami „a), b), e), f), g), p), u), ac) a ad)“.

3. V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „h), k), o), r), x), ae), af) a ag)“ nahrádzajú slovami „h), k), o), r), x), af), ag) a ah)“.

4. V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „c), j), m), t), ab) a ad)“ nahrádzajú slovami „c), d), j), m), n), t), ab) a ae)“.

5. V § 2 ods. 5 sa slová „e) až ab)“ nahrádzajú slovami „e) až ac)“.

6. V § 4 ods. 12 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.

7. V § 4 ods. 13 sa slová „a) a ad)“ nahrádzajú slovami „a) a ae)“.

8. V § 6 ods. 7 písm. a) sa číslovka „200“ nahrádza číslovkou „100“ a koeficient „2,0“ sa nahrádza koeficientom „1,0“.

9. V § 6 ods. 7 písm. b) sa číslovka „100“ nahrádza číslovkou „50“ a koeficient „1,0“ sa nahrádza koeficientom „0,5“.

10. Prílohy č. 1 a 2 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ac) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl

názov kategórie školy s jednotným
mzdovým normatívom podfo
§ 2 ods. 1
písm. e) až ac)
číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
stredná odborná škola - 1. kategória1140 6, 2141 6, 2147 6, 2156 7, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2241 6, 2241 7, 2381 6, 2381 7, 2384 6,
2387 6, 2388 6, 2399 6, 2450 4, 2453 4, 2665 7, 2670 4, 2672 4, 2675 6, 2675 7, 2695 7, 2699 6,
2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2850 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6,
3126 6, 3126 7, 3133 7, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3383 7, 3431 6,
3432 6, 3650 6, 3655 6, 3692 6, 3699 6, 3739 6, 3740 6, 3744 6, 3760 6, 3764 6, 3764 7, 3765 6,
3767 6, 3772 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3965 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7,
4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4330 6, 4336 6,
4336 7, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6,
6328 1, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3,
6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3,
7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 9245 6,
stredná odborná škola - 2. kategória2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4,
2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4,
4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 A, 6426 4, 6428 2,
6443 4, 6476 4, 8501 4,

stredná odborná škola - 3. kategória2398 6,3248 4,6441 4,
stredná odborná škola - 4. kategória2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4,
3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
stredná odborná škola - 5. kategória2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4,
3776 4, 4553 4, 4558 4,
stredná odborná škola - 6. kategória2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
stredná odborná škola - 7. kategória2465 2, 6444 4, 6445 4,
stredná odborná škola - S. kategória2412 4, 3658 4,
stredná odborná škola - 9. kategória2679 4,
stredná odborná škola - 10. kategória5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8232 6, 8233 6,
8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8242 6, 8244 6, 8245 6,
8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6,
8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6,
8298 6,
stredná odborná škola - 11. kategória2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
stredná odborná škola - 12. kategória2952 1, 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
stredná odborná škola - 13. kategória2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4,
stredná odborná škola - 14. kategória2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 2952 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2,
3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 A, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
stredná odborná škola - 15. kategória2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2,
2680 2, 2683 2, 2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2,
2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2,
4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
stredná odborná škola - 16. kategória2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2,
stredná odborná škola - 17. kategória5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7,
stredná odborná škola - 1S. kategória3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
stredná odborná škola - 19. kategória3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
stredná odborná škola - 20. kategória2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
stredná odborná škola - 21. kategória3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
stredná odborná škola - 22. kategória2759 2, 5376 6,
stredná odborná škola - 23. kategória2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0,
3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
stredná odborná škola - 24. kategória8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
stredná odborná škola - 25. kategória6317 6.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.

Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie

Číslo kate-górieKategória škôl s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací procesPočet žiakov na pedagogického zamestnancaPočet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnancaČasť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaČasť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiakaPrepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogkého zamestnancaPríspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnancaKoeficient personálnej náročnostiKoeficient ekonomickej náročnosti výchovne-vzdelávacieho procesu (KENVP)Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
  ABC=l/AD=B/AE=K*DF=C+EG = normalizácia
na najmenšiu
hodnotu v stĺpci F
H = 0,5*(G+1) 
1.Základné školy12,50,290,08000,02320,01550,09551,5551,2771,000
2.Gymnáziá10,50,260,09520,02480,01650,11171,8201,4101,000
3.Športové gymnáziá5,80,240,17240,04140,02760,20003,2572,1292,000
4.Konzervatóriá2,90,230,34480,07930,05290,39776,4773,7382,000
í.Stredné odborné školy - 1. kategória8,S0,340,11360,03860,02580,13942,2701,6351,000
ó.Stredné odborné školy - 2. kategória7,60,500,13160,06580,04390,17542,8571,9291,000
7.Stredné odborné školy - 3. kategória7,20,280,13890,03890,02590,16482,6841,8421,000
S.Stredné odborné školy - 4. kategória7,20,370,13890,05140,03430,17312,8201,9101,500
9.Stredné odborné školy - 5. kategória7,20,420,13890,05830,03890,17782,89515481,750
10.Stredné odborné školy - 6. kategória7,20,370,13890,05140,03430,17312,8201,9102,000
11.Stredné odborné školy - 7. kategória6,80,360,14710,05290,03530,18242,9701,9851,500
12.Stredné odborné školy - 8. kategória6,80,370,14710,05440,03630,18332,9861,9931,750
13.Stredné odborné školy - 9. kategória6,80,440,14710,06470,04310,19023,0972 ,0492,000
14.Stredné odborné školy - 10. kategória5,80,330,17240,05690,03790,21033,4262,2132,000
15.Stredné odborné školy - 11. kategória6,40,600,15630,09380,06250,21883,5632,2811,500
16.Stredné odborné školy - 12. kategória60,300,16670,05000,03330,20003,2572,1291,000
17.Stredné odborné školy - 13. kategória60,320,16670,05330,03560,20223,2932,1471,250
1S.Stredné odborné školy - 14. kategória60,380,16670,06330,04220,20893,4022,2011,500
19.Stredné odborné školy - 15. kategória60,390,16670,06500,04330,21003,4202,2101,750
20.Stredné odborné školy - 16. kategória60,360,16670,06000,04000,20673,3662,1832,000
21.Stredné odborné školy - 17. kategória5,70,340,17540,05960,03980,21523,5052,2521,000
22.Stredné odborné školy - 18. kategória5,70,320,17540,05610,03740,21293,4672,2331,750
23.Stredné odborné školy - 19. kategória5,40,360,18520,06670,04440,22963,7402,3701,250
24.Stredné odborné školy - 20. kategória5,40,430,18520,07960,05310,23833,8802,4401,500
2Í.Stredné odborné školy - 21. kategória5,40,340,18520,06300,04200,22723,6992,3501,750
26.Stredné odborné školy - 22. kategória50,210,20000,04200,02800,22803,7132,3571,250
27.Stredné odborné školy - 23. kategória50,430,20000,08600,05730,25734,1912,5951,750
28.Stredné odborné školy - 24. kategória50,400,20000,08000,05330,25334,1262,5632,000
29.Stredné odborné školy - 25. kategória100,260,10000,02600,01730,11731,9111,4551,000
30.Strediská praktického vyučovania190,250,05260,01320,00880,06141,0001,0001,000
31.Špeciálne základné školy80,300,12500,03750,02500,15002,4431,7212,000
32.Gymnáziá a konzervatória - špeciálne stredné školy5,30,260,18870,04910,03270,22143,6052,3031,500
33.Stredné odborné školy - špeciálne stredné školy4,30,300,23260,06980,04650,27914,5452,7721,500
34.Odborné učilištia a praktické školy3,90,300,25640,07690,05130,30775,0113,0051,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogockých
zamestnancov (K)  
0,67

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené