Vyhláška č. 284/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov

Čiastka 99/2009
Platnosť od 15.07.2009 do31.10.2012
Účinnosť od 15.07.2009 do31.10.2012
Zrušený 250/2007 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

284

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 23. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 posledná veta znie: „Ak výrobky nie sú určené na predaj spotrebiteľovi alebo sú dodávané na základe objednávky štátu alebo právnickej osoby zastupujúcej štát, označenie sa môže uviesť v obchodnej dokumentácii.“.

2. V § 6 ods. 2 posledná veta znie: „Toto označenie nie je potrebné pre časti, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku, okrem hlavných podšívok.“.

3. V § 9 ods. 2 sa slová „v § 2 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 2 písm. a)“.

4. V prílohe č. 1 v položke číslo 30 v stĺpci opis vlákna sa slovo „z“ nahrádza slovami „zo syntetických“.

5. V prílohe č. 1 v položke číslo 31 opis vlákna znie:

„vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a ak sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb“.

6. V prílohe č. 5 v bode 8 sa vypúšťa slovo „(kožušín)“.

7. V prílohe č. 5 v bode 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „predávané samostatne od plachtovín a špeciálne prezentované na použitie s takýmito tapisériami“.

8. V prílohe č. 5 v bode 22 sa na konci pripájajú tieto slová: „pokryté textilnými materiálmi“.

9. Príloha č. 6 znie:

„Príloha č. 6 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 19, 23. 1. 2009).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2009.


Ľubomír Jahnátek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.