Zákon č. 275/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Čiastka 96/2009
Platnosť od 10.07.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

275

ZÁKON

z 18. júna 2009,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z. a zákona č. 164/2008 Z. z. sa mení takto:

1. V § 16 ods. 1 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „650 eur“.

2. V § 16 ods. 2 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 500 eur“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené